KSI癿A RODOWODOWA 狹BR紟 Drukuj
 

Ksi璕a Rodowodowa 真brów - European Bison Pedigree Book jest przedsi瞝zi璚iem szczególnym, kontynuacj programu ochrony 簑bra, najwi瘯szego wspó販ze郾ie ssaka Europy. Jej pocz徠ki si璕aj lat 30. ub. wieku, kiedy zacz皻o realizowa w uk豉dzie mi璠zynarodowym zadanie restytucji gatunku, który zosta wyt瘼iony w swych ostatnich ostojach w I. po這wie XX w.

Historia 簑bra w Europie jest dobrze poznana i opisana w wielu dost瘼nych 廝ód豉ch - artyku豉ch i monografiach; tak瞠 w tekstach udost瘼nionych na witrynie Bia這wieskiego Parku Narodowego. Ograniczymy si zatem do tej cz窷ci historii restytucji 簑bra, która bezpo鈔ednio dotyczy Ksi璕i Rodowodowej 真brów.

Pierwszym zadaniem przedsi瞝zi璚ia zmierzaj帷ego do wykorzystania w procesie restytucji zachowanych przy 篡ciu 簑brów, 篡j帷ych w zagrodach prywatnych w豉軼icieli i w ogrodach zoologicznych by這 sporz康zenie spisu wszystkich 篡j帷ych zwierz徠. Spis ten wykona w 1931 r. z wielk staranno軼i Goerd von der Groeben, cz這nek Mi璠zynarodowego Towarzystwa Ochrony 真bra, utworzonego w Niemczech w 1923 r. pod nazw Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents. Wykaz obejmowa wszystkie 簑bry czystej krwi (wy陰czono miesza鎍e 簑bra z bizonem ameryka雟kim i z byd貫m domowym, które powsta造 z woli hodowców w niektórych zagrodach), jakie uda這 si zidentyfikowa na ca造m 鈍iecie (praktycznie w Europie). Ta lista sta豉 si od tej chwili punktem wyj軼ia dla ca貫j, si璕aj帷ej wspó販zesnych nam czasów dzia豉lno軼i w zakresie restytucji zagro穎nego gatunku - powi瘯szania 鈍iatowego stada 簑brów drog kontrolowanego kojarzenia poszczególnych osobników, przy zachowaniu czysto軼i krwi 簑bra, jako gatunku. Warte jest podkre郵enia, 瞠 Ksi璕a Rodowodowa 真brów by豉 prekursorem systemu rejestracji rodowodowej osobników czystej krwi w celach restytucyjnych i dzi瘯i skuteczno軼i wypracowanego systemu sta豉 si wzorem dla licznych wspó販ze郾ie programów ochrony innych zagro穎nych gatunków.

Od samego pocz徠ku wyró積iono dwie linie hodowlane 簑brów czystej krwi: lini bia這wiesk (nizinn), obejmuj帷 zwierz皻a b璠帷e bezpo鈔ednimi potomkami 簑brów bia這wieskich (pochodz帷ych ze stada 篡j帷ego w Puszczy Bia這wieskiej) oraz drug - lini bia這wiesko-kaukask, obejmuj帷 zwierz皻a posiadaj帷e domieszk krwi 簑bra kaukaskiego. Dotyczy to podgatunku 簑bra, który zamieszkiwa Kaukaz i równie uleg zag豉dzie z r瘯i cz這wieka, ale pozostawi potomstwo wskutek dopuszczenia do rozrodu jednego osobnika tego gatunku, który znalaz si na pocz徠ku XX w. w鈔ód 簑brów bia這wieskich w hodowlach na terenie Niemiec. Obie linie rozró積iane s konsekwentnie w spisach rodowodowych Ksi璕i.

W celu przybli瞠nia zagadnie, jakie mieszcz si w zakresie dzia豉nia Ksi璕i Rodowodowej 真brów (KR) podajemy poni瞠j gówne cele, jakie realizuje w interesie hodowców 簑brów na 鈍iecie Redakcja tego wydawnictwa. Mo積a je stre軼i w kilku punktach:

  • Prowadzenie dok豉dnej, bie膨cej rejestracji rodowodowej poszczególnych zwierz徠, identyfikowanych przez hodowców (w hodowlach zagrodowych) dzi瘯i nadawaniu im przez Redakcj Ksi璕i Rodowodowej 真brów numerów rodowodowych. Identyfikacja rodowodowa obejmuje ponadto nast瘼uj帷e cechy: p貫, numer rodowodowy, nazw zwierz璚ia, (tworzon z zachowaniem pierwszych liter „rozpoznawczych", rezerwowanych dla wi瘯szo軼i hodowli na 鈍iecie) oraz dane identyfikacyjne ich rodziców (ojca i matki). Tabele Ksi璕i obejmuj równie identyfikacj hodowcy, tj. tego w豉軼iciela 簑bra, u którego dosz這 do skojarzenia jego rodziców.
    System ten, dzi瘯i zachowaniu ci庵這軼i od pierwszego, wyj軼iowego spisu, pozwala odtworzy „drzewo rodowe" ka盥ego osobnika obj皻ego indywidualn rejestracj oraz jego indywidualne losy od urodzenia a do 鄉ierci lub wypuszczenia do stada wolnego. Poszczególne zwierz皻a w ka盥ym zeszycie KR zestawiane s w kolejno軼i numerów rodowodowych w uk豉dzie tabelarycznym. Dla praktycznego u篡tkowania tabele rodowodowe sporz康za si dla poszczególnych w豉軼icieli 簑brów uszeregowanych w kolejno軼i nazw krajów i hodowli. Obejmuj one zwierz皻a, które 篡造 w ci庵u roku obj皻ego tre軼i zeszytu Ksi璕i. Tekst KRZ redagowany jest w równorz璠nych wersjach - polskiej i angielskiej.

  • Prowadzenie bie膨cej ewidencji wszystkich 簑brów 篡j帷ych na 鈍iecie, zarówno w hodowlach zagrodowych, gdzie zwierz皻a kojarzone s przez hodowc (ewidencja rodowodowa), jak i w wolnych i pó逕olnych stadach, gdzie rozmna瘸j si swobodnie (ewidencja liczbowa). Rejestracja taka pozwala na okre郵enie liczby 簑brów 篡j帷ych na 鈍iecie na koniec ka盥ego roku w podziale na zwierz皻a hodowane w zagrodach i w stadach wolnych oraz pó逕olnych. Obecnie zasad Redakcji Ksi璕i jest coroczna publikacja kolejnych zeszytów drukiem oraz na stronie internetowej KR w Bia這wieskim Parku Narodowym

  • Umo磧iwienie 郵edzenia w systemie KR losów poszczególnych zwierz徠 od chwili urodzenia i nadania numeru rodowodowego do ich 鄉ierci, ze szczególnym uwzgl璠nieniem zmian w豉軼icieli (miejsca trzymania zwierz璚ia) w ca造m okresie 篡cia

  • Udost瘼nianie danych o 簑brach na 鈍iecie wszystkim hodowcom dzi瘯i publikacji kolejnych zeszytów KR i nieodp豉tnego rozsy豉nia kolejnych zeszytów tego wydawnictwa do wszystkich hodowców w skali 鈍iatowej

  • Gromadzenie w formie elektronicznej kompletnej bazy danych, zawieraj帷ej pe軟 informacj o wszystkich hodowanych na 鈍iecie 簑brach od czasów sporz康zenia pierwszego spisu rodowodowego do chwili obecnej. Baza danych prowadzona jest w oparciu o informacje nadsy豉ne przez poszczególnych hodowców w postaci raportów rocznych (na papierze oraz w formie elektronicznej) i dotyczy zwierz徠 trzymanych w zagrodach, gdzie genealogia poszczególnych osobników kontrolowana jest przez w豉軼iciela

  • Prowadzenie archiwum materiaów zwi您anych z histori i bie膨c dzia豉lno軼i Ksi璕i, obejmuj帷ego zarówno komplet wydanych zeszytów Ksi璕i, jak i zbiór innych publikacji, notatek oraz materiaów ikonograficznych, b璠帷ych spu軼izn archiwaliów z pierwszego okresu dzia豉lno軼i Ksi璕i Rodowodowej, funkcjonuj帷ej w strukturach Internationale Gesellschaft zur Erhaltung des Wisents. Materia造 te mog by udost瘼niane zainteresowanym osobom do celów badawczych lub ewidencyjnych w postaci elektronicznej. Redakcja KR zmierza do powi瘯szenia zakresu zeskanowanych materiaów archiwalnych w miar posiadanych na ten cel 鈔odków.

Podstaw dzia豉lno軼i KR s sta貫 kontakty i 軼is豉 wspó逍raca ze wszystkimi hodowcami (w豉軼icielami) 簑brów na 鈍iecie. Dzi瘯i temu istnieje bie膨cy przep造w informacji o poszczególnych zwierz皻ach i mo磧iwe jest sporz康zanie raportów o stanie liczebnym zagrodowych i wolnych stad na koniec ka盥ego roku. Funkcje informacyjne KR ostatnio rozszerzaj si o doradztwo w zakresie sprzeda篡 lub wymiany zwierz徠 mi璠zy hodowlami w skali 鈍iatowej. Zadanie to staje si wa積e w ostatnim okresie w zwi您ku z post瘼ami hodowli 簑brów w poszczególnych o鈔odkach i wynikaj帷ej st康 konieczno軼i roz豉dowania zag瘰zcze w stadach 篡j帷ych w zagrodach o ograniczonej powierzchni.

Redakcja Ksi璕i Rodowodowej 真brów od 1991 r. pracuje w strukturach Bia這wieskiego Parku Narodowego. Na stronach internetowych BPN dost瘼ne s opublikowane zeszyty KR oraz wybrane artyku造 dotycz帷e historii restytucji 簑bra i losów Ksi璕i Rodowodowej 真brów od jej powstania do chwili obecnej.

Poni瞠j podajemy, corocznie aktualizowane dane statystyczne zawieraj帷e wyniki ilo軼iowe o stanach hodowli 簑brów w Polsce i na 鈍iecie. Dane obejmuj stany liczbowe 簑brów na 鈍iecie sporz康zane na podstawie ostatniego opublikowanego zeszytu KR oraz dane liczbowe dotycz帷e 簑brów w Polsce na koniec minionego roku, aktualizowane zwykle w pierwszym kwartale bie膨cego roku.


*


Wybrane dane statystyczne dotycz帷e aktualnych stanów
liczbowych 簑brów na 鈍iecie i w Polsce

(stany na dzie 31. grudnia danego roku)

 

Stan 簑brów na 鈍iecie na koniec 2022 r:

Ogó貫m: 10 536 osobników

                                                            w tym:

                                                            w hodowlach zagrodowych: 1727 (663.1064)*

                                                            w hodowlach pó逕olnych: 584

                                                            w hodowlach wolnych: 8225


Stan 簑brów w Polsce na koniec 2022 r.:

Ogó貫m: 2603 osobników

                                                           w tym:

                                                           w hodowlach zagrodowych: 209 (74.135)

                                                           w hodowlach wolnych: 2394


Stan 簑brów w Bia這wie篡 na koniec 2022 r:

                                                           w hodowli zagrodowej BPN
                                                           (rezerwat hodowlany i pokazowy): 24 (3.21)

                                                           w hodowli wolnej
                                                           w Puszczy Bia這wieskiej: 829


*W nawiasie, oddzielone kropkami, podano kolejno liczb samców i samic.

 

Opracowali:

Redaktor KR                                 Sekretarz Redakcji
Dr Jan Raczy雟ki                                Mgr in. Ma貪orzata Bo豚ot

 


Powojenne zeszyty Ksi璕i Rodowodowej 真brów w wersji elektronicznej do pobrania... Erna Mohr i Borusse, 1937; fot. Adolf Rz捷nicki; zbiory BPN

 

Korespondencj do Redakcji prosimy kierowa:
KSI癿A RODOWODOWA 狹BRÓW
SEKRETARZ REDAKCJI
MGR IN. MAΔORZATA BOyOT
BIAΜWIESKI PARK NARODOWY
PARK PAxCOWY 11
17-230 BIAΜWIE涉
 
Redaktor:
DR JAN RACZY垶KI
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
 
Sekretarz Redakcji:
MGR IN. MAΔORZATA BOyOT
tel. +48 85 683-3232
fax +48 85 682-9716
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
 
Numer konta:
BGK Region Podlaski 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001
z dopiskiem „Ksi璕a Rodowodowa 真brów" 
  • Polish
  • English
home