Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, 30 marca 2020 r.

NPD Sp. z o.o. Sp. K.
17-106 Orla, ul. Krzywa 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku CEM BPN w Bia這wie篡".

WNIOSEK ZAMAWIAJ。EGO
w sprawie przed逝瞠nia terminu zwi您ania ofert.

W zwi您ku z przed逝瘸j帷 si procedur zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku CEM w Bia這wie篡", zgodnie z postanowieniami art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 209, poz. 1843), Zamawiaj帷y zwraca si z wnioskiem o wyra瞠nie zgody na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert, na czas niezb璠ny do zawarcia umowy w w/w post瘼owaniu, tj. do 4 czerwca 2020 r.
Aktualnie termin zwi您ania ofert up造wa w dniu 5 kwietnia 2020 r.
O鈍iadczenie Wykonawcy dotycz帷e wyra瞠nia zgodny na powy窺ze nale篡 przekaza zamawiaj帷emu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 kwietnia 2020 r.
     Brak zgody na wniosek Zamawiaj帷ego na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert o czas oznaczony powy瞠j, skutkowa b璠zie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp. Natomiast brak odpowiedzi na wniosek zamawiaj帷ego o wyra瞠nie zgody na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert na czas oznaczony powy瞠j, potraktowany b璠zie przez Zamawiaj帷ego jako brak zgody na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert.
Niniejszy wniosek zosta równie zamieszczony i udost瘼niony na stronie internetowej Zamawiaj帷ego.
W za陰czeniu wzór o鈍iadczenia wykonawcy w sprawie wyra瞠nia zgody na przed逝瞠nie terminu zwi您ania ofert.
 

Bia這wie瘸, 16 March 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku CEM BPN w Bia這wie篡". Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych pod nr 514675-N-2020 w dniu 20.02.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym postepowaniu z這篡 Wykonawca:

NPD Sp. z o.o. Sp. K. 17-106 Orla, ul. Krzywa 2

cena – 60 pkt,
termin realizacji – 10 pkt,
gwarancja – 30 pkt
陰czna liczba punktów – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert. Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:

HANGIS Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/6

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

1

48,89

30

10

88,89


Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 16.03.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.3.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Wykonawcy

Dotyczy: post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Budow, przebudow i rozbudow infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów BPN". Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych pod nr 514097-N-2020 w dniu 19.02.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym post瘼owaniu na cz窷 II z這篡 Wykonawca:

PPHU „Rostkowscy" s.c. J. W. Rostkowscy
07-415 Olszewo-Borki ul. Wierzbowa 3
Cz窷 II - Rozbudowa i przebudowa budynku stróówki oraz budowa przydomowej
oczyszczalni 軼ieków wraz z przy陰czem do budynku stróówki w Rezerwacie nr 2.

cena – 60 pkt, termin realizacji – 10 pkt , gwarancja – 30 pkt 陰czna liczba punktów – 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert. Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty na cz窷 II z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:

1. HANGIS Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/6

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

5

45,08

30

10,00

85,08

 

2. CENTRO-MET Stefan Bedkowski, 17-200 Hajnówka ul. Bia這stocka 54

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

6

35,21

15

10,00

60,21

 

3. NPD Sp. z o.o. Sp. K. 17-106 Orla, ul. Krzywa 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

8

53,99

30

10

93,99

 

Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 11.03.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.3.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Wykonawcy

Dotyczy: post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Budow, przebudow i rozbudow infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów BPN". Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych pod nr 514097-N-2020 w dniu 19.02.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym post瘼owaniu na cz窷 I i III z這篡 Wykonawca:

NPD Sp. z o.o. Sp. K. 17-106 Orla, ul. Krzywa 2

Cz窷 I - Przebudowa (termomodernizacja) istniej帷ego budynku gospodarczego (pe軟i帷ego funkcj techniczn) na Osadzie Zwierzyniec - cena - 60 pkt, termin realizacji - 10 pkt , gwarancja - 30 pkt
陰czna liczba punktów - 100 pkt

Cz窷 III - Budowa stanowiska karmowego dla 簑brów w zagrodzie I z od這wni w Rezerwacie nr 2 - cena - 57,56 pkt, gwarancja - 30 pkt, termin wykonania - 10 pkt,
陰czna liczba punktów - 97,56 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert. Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty na cz窷 I z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
1. Przedsi瑿iorstwo Us逝g Wielobran穎wych WYGODA Sp. z o.o.
    17-100 Bielsk Podlaski, ul. Chmielna 92A

                                                 Punktacja przyznana ofercie:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

2

47,13

30

10

87,13

 

2. KOMPRES Roman Pacholczyk , 05-075 Warszawa Weso豉 Plac Wojska Polskiego 113/2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania (max 10 pkt)

Razem

4

37,57

30

10

77,57

 

3. HANGIS Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/6

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

5

44,93

30

10,00

84,93

 

4. CENTRO-MET Stefan Bedkowski, 17-200 Hajnówka ul. Bia這stocka 54

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

6

36,11

15

10,00

61,11

 

Na Cz窷 III - Budowa stanowiska karmowego dla 簑brów w zagrodzie I z od這wni w Rezerwacie nr 2. Oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:

1. PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski, 07-415 Olszewo - Borki, ul. Wierzbowa 3

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

1

46,80

30

10,00

86,80

 

2. ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Orla雟ka 13

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

3

48,75

7,5

2,5

58,75

 

3. HANGIS Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok , ul. Dubois 22/16

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

5

32,05

0

0

32,05

 

4. CENTRO-MET Stefan Bedkowski, 17-200 Hajnówka ul. Bia這stocka 54

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

6

45,88

15

10

70,88

 

5. Zak豉d Stolarski Zak豉d Us逝g Le郾ych Andrzej Dziedzik, 17-230 Bia這wie瘸, Teremiski 22

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 10 pkt)

Razem

7

60,00

22,50

2,5

85,00

 

Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocze郾ie informujemy, i na podstawie art. 24 ust. 1 pk 12) z post瘼owania zosta wykluczony Wykonawca : Przedsi瑿iorstwo Us逝g Wielobran穎wych WYGODA Sp. z o.o.17-100 Bielsk Podlaski, ul. Chmielna 92A, który na wezwanie o z這瞠nie dokumentów potwierdzaj帷ych spe軟ianie warunków udzia逝 w post瘼owaniu, w wyznaczonym terminie, nie z這篡 odpowiednich dokumentów, a tym samym nie wykaza spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu i nie wykaza braku podstaw wykluczenia.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 06.03.2020 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku CEM w Bia這wie篡".

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia
- 356 000,00 z brutto.
Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Termin wykonania

gwarancja

1

HANGIS Marcin Kasiak,
15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/16

539 970,00

90 dni

60 m-cy

 

2

NPD Sp. z o.o. Sp. K.
17-106 Orla, ul. Krzywa 2

440 000,00

90 dni

60 m-cy

 

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.
 

Bia這wie瘸, dnia 05.03.2020 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Budow, przebudow i rozbudow infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego".

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia
- Cz窷 I - 142 392,00 z Cz窷 II - 177 795,43 z Cz窷 III - 24 896,70 z brutto.
Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cz窷 I

Cz窷 II

Cz窷 III

1

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo - Borki, ul. Wierzbowa 3

 

-

160 169,83
60 m-cy
110 dni

30 750,00
60 m-cy
30 dni

2

Przedsi瑿iorstwo Us逝g Wielobran穎wych WYGODA Sp. z o.o.
17-100 Bielsk Podlaski, ul. Chmielna 92A

182 040,00
60 m-cy
110 dni

149 445,00
60 m-cy
110 dni


-

3

ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk
17-100 Bielsk Podlaski ul. Orla雟ka 13


-


-

29 520,00
42 m-ce
60 dni

4

KOMPRES Roman Pacholczyk
05-075 Warszawa Weso豉 Plac Wojska Polskiego 113/2

228 396,39
60 m-cy
110 dni


-


-

5

HANGIS Marcin Kasiak,
15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/16

190 945,20
60 m-cy
110 dni

213 182,37
60 m-cy
110 dni

44 907,30
36 m-cy
70 dni

6

CENTRO-MET Stefan Bedkowski
17-200 Hajnówka ul. Bia這stocka 54

237 600,15
48 m-cy
110 dni

272 912,29
48 m-cy
110 dni

31 365,27
48 m-cy
30 dni

7

Zak豉d Stolarski Zak豉d Us逝g Le郾ych Andrzej Dziedzik; 17-230 Bia這wie瘸, Teremiski 22


-


-

23 985,00
54 m-ce
60 dni

8

NPD Sp. z o.o. Sp. K. 17-106 Orla, ul. Krzywa 2

143 000,00
60 m-cy
110 dni

178 000,00
60 m-cy
110 dni

25 000,00
60 m-cy
30 dni


UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.
 

Og這szenie nr 514675-N-2020 z dnia 2020-02-20 r.
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Bia這wieski Park Narodowy: Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku
"Centrum Edukacyjno-Muzealnego" po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej : Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych : Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej :Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i): Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: Bia這wieski Park Narodowy - sekretariat 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Remont cz窷ci pokrycia dachowego budynku ,,Centrum Edukacyjno-Muzealnego" po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.
Numer referencyjny: Zp.26.4.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Remont cz窷ci o powierzchni 1861,51 m² pokrycia dachowego budynku ,,Centrum Edukacyjno-Muzealne" po這穎nego w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡. W ramach przedsi瞝zi璚ia nale篡 wykona: - roboty rozbiórkowe (demonta obróbek blacharskich kominów, wywiewek, wyrzutni wentylacyjnych oraz paneli fotowoltaicznych wraz z systemem mocowa tych paneli, elementów instalacji odgromowej, istniej帷ego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T35 oraz nieszczelnej membrany); - roboty pokrycia dachu (monta p造t wiórowych OSB - gr. 25mm na istniej帷ych 豉tach, izolacji z membrany dachowej, blachy trapezowej T35 powlekanej o grubo軼i minimum 0,7 mm, nowych wywiewek, obróbek blacharskich kominów, w tym samym miejscu co pierwotnie, ponowny monta systemu mocowania paneli fotowoltaicznych na szynach aluminiowych wraz z panelami, ponowny monta bez zmian elementów instalacji odgromowej, nowych rynien i rur spustowych PCV o 鈔ednicy 190mm i 150mm wraz z uchwytami po obwodzie ca貫go dachu oraz wszystkich obróbek blacharskich z blachy powlekanej - pasy nadrynnowe, g御iory). Odtworzenie elementów obróbki blacharskiej w miejscu uj軼ia wody z rynien dachu znajduj帷ego si powy瞠j powierzchni po豉ci dachowych obj皻ych remontem. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - Za陰cznik nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR).

II.5) Gówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45261210-9


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach: 130
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 200 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki in篡nierskiej i prawid這wo uko鎍zy: - co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem i rodzajem m. in. roboty pokrycia dachu, w tym monta p造t wiórowych OSB lub 豉t drewnianych, wiatroizolacji i blachy w budynkach o warto軼i nie mniejszej ni 75 tys. z brutto,

Wykonawca winien wykaza, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami:

- jedn osob, która b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze z do鈍iadczeniem zawodowym min. 5 lat;

- jedn osob z do鈍iadczeniem zawodowym na stanowisku dekarza min. 5 lat;
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu Nie
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w pkt 5.2c ) SIWZ.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie , do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onego w pkt 5.2 d) SIWZ.

c) Wykonawca przedstawi o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. Ocena spe軟ienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spe軟ia - nie spe軟ia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokumentów i o鈍iadcze potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunków - za陰cznik nr 8 do SIWZ (potwierdzenie spe軟ienia warunku udzia逝 w postepowaniu okre郵onego w pkt 5.2.d. Dowodami, o których mowa powy瞠j s: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi, dostawy lub roboty by造 wykonywane; - o鈍iadczenie wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o którym mowa powy瞠j. Je瞠li wykaz, o鈍iadczenia lub inne z這穎ne przez wykonawc dokumenty b璠 budzi w徠pliwo軼i Zamawiaj帷ego, mo瞠 on zwróci si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

d) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego w pkt 5. 2 b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

30,00

termin wykonania

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: Data: 2020-03-06, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
>
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:


Zalaczniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR) 5,77 Mb
Za陰cznik nr 2 - Formularz ofertowy
Za陰cznik nr 3 i 3a - O鈍iadczenia
Za陰cznik nr 4 - Wzór umowy
Za陰cznik nr 5 - O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej,o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Za陰cznik nr 6 - Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp
Za陰cznik nr 7 - O鈍iadczenie Wykonawcy
Za陰cznik nr 8 - Wykaz osób
Za陰cznik nr 9 - Wykaz robót budowlanych  
  • Polish
  • English
home contact sitemap