Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Og這szenie nr 553994-N-2017 z dnia 2017-07-19 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Wykonanie robot budowlanych w budynku Dom My郵iwski
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych

Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17230   Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, , e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Bia這wieski Park Narodowy - Sekretariat, 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie robot budowlanych w budynku Dom My郵iwski Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
Numer referencyjny: 38/392/2/2017
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w budynku Dom My郵iwski Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w bran瘸ch: budowlanej, elektrycznej (elektryczne ogólne, telekomunikacyjne - BMS, telekomunikacyjne - okablowanie KD, telekomunikacyjne - okablowanie SSP) oraz sanitarnej z zakresu II etapu termomodernizacji budynku. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiary oraz dokumentacja projektowa, STWiOR przy czym przedmiary okre郵aj zakres robót do wykonania - Za陰cznik nr 1 do SIWZ Roboty b璠 prowadzone w obiekcie istniej帷ym, w którym poprzednio zosta造 wykonane roboty polegaj帷e na termomodernizacji budynku - I etap.

II.5) Gówny kod CPV: 45311000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45421130-4

45410000-4


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach: 60
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 200 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki in篡nierskiej i prawid這wo uko鎍zy:

- co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie lub remont instalacji elektrycznych budynków i budowli o warto軼i nie mniejszej ni 75 tys. z brutto.

- co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie lub remont przegród budowlanych budynków i budowli o warto軼i nie mniejszej ni 75 tys. z brutto .

Wykonawca winien wykaza, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami : - jedn osob, która b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej w pe軟ym zakresie.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w pkt V.1.2c 1.)

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie , do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku udzia逝 w postepowaniu okre郵onego w pkt 5.2 d) SIWZ.

c) Wykonawca przedstawi o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie.

Ocena spe軟ienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spe軟ia - nie spe軟ia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokumentów i o鈍iadcze potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunków.

Dowodami, o których mowa powy瞠j s: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi, dostawy lub roboty by造 wykonywane;

- o鈍iadczenie wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o którym mowa powy瞠j. Je瞠li wykaz, o鈍iadczenia lub inne z這穎ne przez wykonawc dokumenty b璠 budzi w徠pliwo軼i Zamawiaj帷ego, mo瞠 on zwróci si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

d) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego w pkt V 2 b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i : 3 000,00 PLN (s這wnie: trzy tysi帷e z這tych), przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium mo瞠 by wniesione w: a) pieni康zu; b) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku BGK O/ Bia造stok nr rachunku 18 1130 1059 0017 3397 5590 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w post瘼owaniu 38/392/2/2017 na wykonanie robót budowlanych w budynku Dom My郵iwski Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡".

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin wykonania

20,00

okres gwarancji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2017-08-03, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Za豉czniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR) ,
Za陰cznik nr 2 Formularz ofertowy,
Za陰cznik nr 3 O鈍iadczenie,
Za陰cznik nr 4 Wzór umowy,
Za陰cznik nr 5 O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp,
Za陰cznik nr 6 Wykaz wykonanych robót,
Za陰cznik nr 7 Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp,
Za陰cznik nr 8 Wykaz osób skierowanych przez wykonawc do wykonania zamówienia.

UWAGA! Aby pobra za陰cznik nr 1, nale篡 otworzy nowe okno przegl康arki internetowej i w pasku adresu wpisa (lub skopiowa i wklei): ftp://83.18.197.34:2121/przetargi/19072017/
Po pojawieniu si monitu o nazw u篡tkownika i has豉 w oba pola nale篡 wpisa s這wo: przetargi i pobra katalog lub pliki.
 

Znak sprawy 38/392/1/2017

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pó幡. zm.) na wykonanie ekspozycji w Sali edukacyjnej i Sali eksperymentów Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym Zubrów BPN najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

DELTA sp. j. Krentowski, Hus
15-121 Bia造stok, ul. W璕lowa 6A

cena brutto: 60 pkt
okres gwarancji: 20 pkt
serwis i konserwacja w okresie gwarancji: 20 pkt
ㄠczna punktacja : 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert.

W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:

1. Konsorcjum: Group AV Sp. z o. - Lider Konsorcjum
   ul. Jagiello雟ka 88 lok. 315 00-992 Warszawa
   Zak豉d Budowy i Dekoracji Stanis豉w Górecki
   53-149 Wroc豉w, ul. Rac豉wicka 39/4

2. TRIAS AVI Sp. z o.o.
   01-942 Warszawa, ul. Kabaretowa 21

3. DELTA sp. j. Krentowski, Hus
   15-121 Bia造stok, ul. W璕lowa 6A

Punktacja przyznana ofertom:

Numer oferty

Liczba pkt
w kryterium
- cena - waga: 60%.

Liczba pkt
w kryterium
- okres gwarancji -
waga 20%.

Liczba pkt w kryterium serwis i konserwacja w okresie gwarancji - waga 20%

ㄠczna liczba punktów

1

42,32

20

20

82,32

2

56,32

20

20

96,32

3

60

20

20

100

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 10 lipca 2017 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 22.06.2017 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na o udzielenie zamówienia na:

„Wykonanie ekspozycji w Sali edukacyjnej i Sali eksperymentów Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡”.

 

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia - 1 156 000,00 z brutto.

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

1. Konsorcjum: Group AV Sp. z o. o. – Lider Konsorcjum
ul. Jagiello雟ka 88 lok. 315
00-992 Warszawa
Zak豉d Budowy i Dekoracji Stanis豉w Górecki
53-149 Wroc豉w, ul. Rac豉wicka 39/4

_ cena - 1 469 798,34 z brutto
okres gwarancji – 48 m-cy,
serwis i konserwacja w okresie gwarancji – TAK

2. Wykonawca - TRIAS AVI Sp. z o.o.
01- 942 Warszawa
ul. Kabaretowa 21

_ cena – 1 104 540,00 z brutto
okres gwarancji – 48 m-cy
serwis i konserwacja w okresie gwarancji – TAK

3. Wykonawca - DELTA Sp. J. Krentowski, Hus
15-121 Bia造stok,
ul. W璕lowa 6A

_ cena – 1 044 140,60 z brutto
okres gwarancji – 48 m-cy
serwis i konserwacja w okresie gwarancji - TAK

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ

 

 


 

 

Og這szenie nr 527684-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Wykonanie ekspozycji w Sali edukacyjnej i Sali eksperymentów Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych

Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17230   Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Bia這wieski Park narodowy - Sekretariat 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Wykonanie ekspozycji w Sali edukacyjnej i Sali eksperymentów Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.
Numer referencyjny: 38/392/1/2017
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspozycji w Sali edukacyjnej i Sali eksperymentów Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡. 2. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary - Za陰cznik nr 1 do SIWZ. UWAGA: Pozycje wymienione w w/w przedmiarach robót pod liczbami porz康kowymi od nr 1 do nr 12, od nr 171 do nr 177, a tak瞠 od nr 216 do nr 218 s elementami ju wykonanymi i nie nale篡 ich bra pod uwag przy sporz康zaniu kosztorysu ofertowego oraz oferty. Roboty b璠 prowadzone w obiekcie istniej帷ym. Przed przyst徙ieniem do robót budowlanych Wykonawca przed這篡 Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie, 瞠 od dnia rozpocz璚ia robót do ostatniego dnia udzielonej przez siebie gwarancji na te roboty, przejmuje na w豉sny koszt i ryzyko odpowiedzialno嗆 za wszelkie szkody powsta貫 w przedmiotowym obiekcie.

II.5) Gówny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212310-2

39154000-6

31500000-1

31611000-2

32321200-1

32322000-6

32420000-3


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 500 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 :

- w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zy co najmniej 1 (jedno) zamówienie o warto軼i nie mniejszej ni 500 000,00 z brutto, polegaj帷e na wykonaniu aran瘸cji wn皻rz w budynkach u篡teczno軼i publicznej o charakterze muzealnym lub interaktywnej przestrzeni edukacyjnej (z wykorzystaniem zdj耩, materiaów audiowizualnych),wykonaniem stanowisk interaktywnych wraz z wykonaniem i uruchomieniem instalacji o鈍ietleniowej z elementami o鈍ietlenia ekspozycyjnego wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane.

- W okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie wykona nale篡cie co najmniej 2 (dwie) dostawy o warto軼i nie mniejszej ni 200 000,00 z brutto ka盥a, które polega造 na dostawie, monta簑 i uruchomieniu instalacji sprz皻u multimedialnego dla sta貫j wystawy edukacyjnej wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta造 wykonane.

Wykonawca winien wykaza, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami :

1. Kierownik robót elektrycznych posiadaj帷y uprawnienia do kierowania robotami bez ogranicze w specjalno軼i instalacyjnej, w zakresie: sieci i instalacji urz康ze elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadaj帷a do鈍iadczenie w pe軟ieniu funkcji kierownika robót przy realizacji co najmniej dwóch robót w zakresie ww sieci w obiektach budowlanych u篡teczno軼i publicznej o warto軼i 200 000,00 z brutto ka盥a.

2. Specjalista ds. systemów programowania i zarz康zania: osoba posiadaj帷a do鈍iadczenie w instalacji co najmniej 2 systemów multimedialnych w zakresie sprz皻owym i programistycznym, zarz康zania multimediami w obiekcie oraz do鈍iadczenie w integracji urz康ze (multimedia, o鈍ietlenie, nag這郾ienie) z systemem sterowania i ochron wystawy. 3. Specjalista ds. wiedzy przyrodniczej: osoba posiadaj帷a wykszta販enie wy窺ze przyrodnicze oraz do鈍iadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 merytorycznych tre軼i prezentacji multimedialnych i stanowisk edukacyjnych (animacji komputerowych, interaktywnych prezentacji do kiosków multimedialnych, gier, i innych.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

b) Aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

c) Aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenie zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w pkt V.1.2c 1.)

b) wykaz dostaw lub us逝g wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i , przedmiotu, dat wykonani i podmiotów na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w pkt 5.2.c 2-3);

c) wykaz osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie , do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onego w pkt 5.2

d) SIWZ. Dowodami, o których mowa powy瞠j s: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi, dostawy lub roboty by造 wykonywane; - o鈍iadczenie wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o którym mowa powy瞠j. Je瞠li wykaz, o鈍iadczenia lub inne z這穎ne przez wykonawc dokumenty b璠 budzi w徠pliwo軼i Zamawiaj帷ego, mo瞠 on zwróci si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

e) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego w pkt V 2 b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Kosztorys ofertowy Uwaga: kosztorys ofertowy jest dokumentem porz康kuj帷ym, którego celem jest u豉twienie wykonawcy skalkulowanie ceny ofertowej, natomiast za kalkulacj wynagrodzenia rycza速owego na podstawie przedmiarów robót odpowiada wy陰cznie Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, który ma obowi您ek podejmowania czynno軼i z nale篡t staranno軼i. Kosztorys ma potwierdzi prawid這wo嗆 dokonanej wyceny robót budowlanych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 20 000,00 PLN (s這wnie: dwadzie軼ia tysi璚y z這tych) przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium mo瞠 by wniesione w: a) pieni康zu; b) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku BGK O/ Bia造stok nr rachunku 18 1130 1059 0017 3397 5590 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w post瘼owaniu 38/392/1/2017 na „wykonanie ekspozycji w Sali edukacyjnej i Sali eksperymentów Pawilonu Edukacyjnego w Rezerwacie Pokazowym 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.".

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej: \

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

Serwis i konserwacja w okresie gwarancji

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 15 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2017-06-22, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Za陰czniki:
SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiar robót) Za陰cznik nr 1
Formularz ofertowy Za陰cznik nr 2
O鈍iadczenie Za陰cznik nr 3
Wzór umowy Za陰cznik nr 4
O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Za陰cznik nr 5
Wykaz wykonanych robót Za陰cznik nr 6
Wykaz wykonanych dostaw lub/i us逝g Za陰cznik nr 6a
Zobowi您anie do udostepnienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Za陰cznik nr 7
Wykaz osób skierowanych przez wykonawc do wykonania zamówienia Za陰cznik nr 8

UWAGA! Aby pobra za陰cznik Nr 1, nale篡 otworzy nowe okno przegl康arki internetowej i w pasku adresu wpisa (lub skopiowa i wklei): ftp://83.18.197.34:2121/przetargi/07062017/
Po pojawieniu si monitu o nazw u篡tkownika i has豉 w oba pola nale篡 wpisa s這wo: przetargi i pobra folder lub pliki.


PYTANIA DO SIWZ:

1. Zamawiaj帷y w SIWZ wyznacza kryteria przy wyborze ofert, jednym z nich jest" Serwis i konserwacja w okresie
    gwarancji".
    Ile serwisów i konserwacji ma by w okresie jednorocznym?

W okresie jednorocznym Wykonawca zobowi您any jest wykona serwis i konserwacj urz康ze obj皻ych przedmiotem zamówienia zgodnie z zaleceniami producenta okre郵onymi w warunkach gwarancji, jednak nie mniej ni raz w roku.

08.06.2017 r.


_____________

Pytanie nr 1
Zgodnie z SIWZ Pozycje wymienione w w/w przedmiarach robót pod liczbami porz康kowymi od nr 1 do nr 12, od nr 171 do nr 177, a tak瞠 od nr 216 do nr 218 s elementami ju wykonanymi i nie nale篡 ich bra pod uwag przy sporz康zaniu kosztorysu ofertowego oraz oferty. Czy w takim razie w kosztorysie ofertowym w tych pozycjach nale篡 wpisa warto嗆 0,00 z , czy pozostawi je puste?

Zgodnie z zapisami SIWZ pozycje wymienione jako wykonane nie powinny by brane pod uwag przy sporz康zeniu kosztorysu ofertowego i oferty, nie nale篡 wycenia tych pozycji.

Pytanie nr 2
Poprosz o odpowied, czy nale篡 wyceni pozycj nr 13 zgodnie z przedmiarem robót, mimo i pozycje 1-12 s wykonane.

Pozycj nr 13 przedmiaru nale篡 wyceni.

Pytanie nr 3
Specjalista ds. wiedzy przyrodniczej: osoba posiadaj帷a wykszta販enie wy窺ze przyrodnicze oraz do鈍iadczenie w przygotowaniu co najmniej 2 merytorycznych tre軼i prezentacji multimedialnych i stanowisk edukacyjnych (animacji komputerowych, interaktywnych prezentacji do kiosków multimedialnych, gier, i innych).
Czy Zamawiaj帷y dopu軼i spe軟ienie tego warunku, poprzez 陰czenie do鈍iadczenia i uprawnie przez wi璚ej ni jedn osob?

Zamawiaj帷y dopuszcza 陰czenie do鈍iadczenia i uprawnie przez wi璚ej ni jedn osob.

Pytanie nr 4
Zgodnie z punktem VII SIWZ Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu.
Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiaj帷y najpierw dokona oceny ofert, a nast瘼nie zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta豉 oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5) oraz spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu. Ocena spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu odbywa si dwuetapowo.
- Etap I Ocena wst瘼na, której poddawani s wszyscy Wykonawcy odb璠zie si na podstawie informacji zawartych w „O鈍iadczeniu o spe軟ianiu warunków udzia逝 i nie podleganiu wykluczeniu z post瘼owania" zwanego dalej O鈍iadczeniem - Za陰cznik nr 3 do SIWZ oraz wykazu publikacji eksperta ds. przyrodniczych (kryterium - do鈍iadczenie eksperta).
Prosz o wyja郾ienie, o co chodzi z powy窺zym wykazem publikacji eksperta ds. przyrodniczych?

B喚dny zapis w SIWZ, prosz nie bra go pod uwag.

13.06.2017 r.


_____________

Pytanie nr 1
Oferent zwraca si z pro軸 o wyd逝瞠nie terminu sk豉dania ofert do dnia 3 lipca 2017. Oferent swoj pro軸 motywuje obszernym zakresem zamówienia, który wymaga czasu na przygotowanie rzetelnej wyceny. Zwa篡wszy na fakt, 瞠 w okresie przygotowania wyceny wypad sezon urlopowy (15.06 - 18.06), czas na opracowanie oferty ulega skróceniu.

Odpowied
Zamawiaj帷y informuje, i nie wyd逝篡 terminu sk豉dania ofert. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. ze zm.) termin sk豉dania ofert, w przypadku robót budowlanych w zamówieniach, których warto嗆 jest mniejsza ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wynosi 14 dni.

Pytanie nr 2
W Projekcie Wykonawczym w pkt. 3.2 SYSTEMY PROJEKCJI OBRAZÓW Zamawiaj帷y napisa:„System projekcji wideo b璠zie umo磧iwia prezentacje materiaów z lokalnie instalowanych odtwarzaczy multimedialnych/komputerów oraz, w przypadku sali kinowej z odtwarzacza blu-ray, zlokalizowanego w istniej帷ej szafie rack 19" w pom. Nr 1.20." W punkcie 3.1 SYSTEMY NAGΜ吉IENIA widnieje informacja, 瞠 szafa rack w pomieszczeniu 1.20 ma wysoko嗆 42U. Tymczasem w przedmiarze robót znajduje si pozycja 191. Szafka sprz皻owa Rack 19", wysoko嗆 10U(...) Na Rys. nr 20 wida, 瞠 w szafce tej ma znajdowa si blu-ray. Prosimy o wyja郾ienie tej rozbie積o軼i. W której szafie nale篡 umie軼i blu-ray?

Odpowied
Odtwarzacz blu-ray nale篡 zainstalowa w szafie rack 19" o wysoko軼i 10U (poz. 191 przedmiaru robót) zgodnie z danymi zawartymi w cz窷ci graficznej projektu wykonawczego - rysunki nr 3, 19, 20.

Pytanie nr 3
W przedmiarze robót w stanowisku nr 13 (Wirtualna luneta) brak jest opisu komputera. Prosimy o uzupe軟ienie.

Odpowied
Przedmiotowa "wirtualna luneta" wyposa穎na ma by w komputer z dedykowanym oprogramowaniem, który ma zosta zainstalowany w podstawie urz康zenia - zgodnie z rys. nr 17. Parametry komputera maj umo磧iwi p造nne wy鈍ietlanie stereoskopowego obrazu rozszerzonej rzeczywisto軼i w rozdzielczo軼i natywnej wskazanych wy鈍ietlaczy, wraz z d德i瘯iem stereo.

Pytanie nr 4
Bramka BacNet/RS232, monta w szafie rack 19"- integracja z istniej帷ym systemem BMS w celu sterowania urz康zeniami na sali kinowej (klimakonwektory)
W jakiej warstwie danych nast瘼uje komunikacja z istniej帷ym systemem BMS (np. BACnet IP, BACnet MSTP, BACnet Ethernet, BACnet Arcnet, BACnet PTP, etc.)? Je瞠li rodzaj protoko逝 pozwala na komunikacj jednostki steruj帷ej AV z systemem BMS bezpo鈔ednio, czy Zamawiaj帷y wyra瘸 zgod na pomini璚ie bramki BacNet/RS232 w ofercie?

Odpowied
Zgodnie z rys. nr 22 oraz poz. nr 34 przedmiaru robót Zamawiaj帷y wymaga dostawy i monta簑 bramki BacNet/RS232. Komunikacja BACnet IP.

19.06.2017 r. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap