Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj
 

Bia這wie瘸, dnia 25.01.2021 r.

Znak sprawy: ZP.26.6.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: opracowania koncepcji mobilnej (demontowanej) od這wni dla 簑brów, sporz康zenia dokumentacji projektowo - kosztorysowej (etap I) oraz wykonania prototypu mobilnej od這wni dla 簑brów i przetestowanie go na terenie BPN lub innym wskazanym miejscu, sporz康zenie instrukcji monta簑 i eksploatacji zapewniaj帷ych zachowanie zasad BHP (etap II).

Bia這wieski Park Narodowy informuje, i w zwi您ku z zastrze瞠niem prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji zgodnie z og這szeniem o zamówieniu pkt IV.3.1. , dokona wyboru Pa雟twa oferty.

    cena - 60 pkt,  do鈍iadczenie wykonawcy - 40 pkt, 陰czna liczba punktów - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, uzyska豉 maksymaln ilo嗆 punktów w kryteriach oceny oferty. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1b).

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Zestawienie z這穎nych ofert

w post瘼owaniu nr ZP.26.7.2020

Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Remont budynku Brama carska Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡".

Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 772159-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: 668 000,00 z brutto.

Wykaz z這穎nych ofert:
    1. WALMAR Waldemar Gajko
       16-010 Wasilków ul. Supra郵ska 33
       Cena oferty brutto:  576 974,14 z
       Gwarancja: 60 miesi璚y
    2. Naturalne Pokrycia Dachowe S豉womir Bieroza
       17-106 Orla ul. Krzywa 2
       Cena oferty brutto: 638 000,00 z
       Gwarancja: 60 miesi璚y

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.
 

Og這szenie nr 772159-N-2020 z dnia 28.12.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Remont budynku ,,Brama carska" Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej: Tak
Nazwa projektu lub programu : Regionalny Program Opacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla us逝g u篡teczno軼i publicznej, Dzia豉nie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, numer wniosku: RPO.08.06.00-20-0447/20
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych : Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i): Pa雟twowa Osoba Prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
:Tak
www.bpn.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bpn.com.pl
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: Bia這wieski Park Narodowy - sekretariat 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Remont budynku ,,Brama carska" Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
Numer referencyjny: ZP.26.7.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr A-570, decyzj z dnia 20.10.1981 r., znak KL.WKZ-5340/3/81. Obiekt zbudowany w ko鎍u XIX w. i stanowi element zespo逝 dawnej carskiej rezydencji my郵iwskiej w Puszczy Bia這wieskiej wraz z innymi budynkami za這瞠nia. Pierwotnie s逝篡 jako wartownia i zbrojownia (cekhauz), z up造wem lat pe軟i równie funkcj mieszkaln, magazynow, biurow oraz us逝gow. Budynek pi皻rowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieu篡tkowym. W wyniku braku remontów i up造waj帷ego czasu nast徙i豉 degradacja biologiczna i techniczna elementów budowlanych i znajduj帷ych si w nim instalacji. Zamierzeniem inwestycji jest: - wymiana pokrycia i konstrukcji dachu, - wymiana wszelkich obróbek blacharskich kominów oraz attyk, - remont stolarek: okiennej i drzwiowej, - remont i odtworzenie detali zdobniczych na kalenicach dachów, - wymiana posadzek na gruncie, - naprawa lica 軼ian zewn皻rznych, kominów, schodów zewn皻rznych wraz z balustrad, - modernizacja instalacji sanitarnych i elektrycznych. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary - Za陰cznik nr 1 do SIWZ
II.5) Gówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45440000-3

45450000-6

45261210-9


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 31.08.2021

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

     

31.08.2021


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów

Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 400 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki in篡nierskiej i prawid這wo uko鎍zy: - co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem i rodzajem m. in. prace elektryczne, prace pokrycia dachu, remont elewacji w budynkach zabytkowych o warto軼i nie mniejszej ni 300 tys. z brutto, Kadra techniczna: tj. Wykonawca winien wykaza, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami: - jedn osob, która b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej bez ogranicze oraz posiada co najmniej 5-letnie do鈍iadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru/kierownik budowy przy realizacji robót polegaj帷ych na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie budynków, a tak瞠 posiada udokumentowane do鈍iadczenie zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub pracami konserwatorskimi na obiektach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wymaganiami okre郵onymi w art. 37 c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 282 z pó積. zm.); oraz b璠帷 cz這nkiem w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego, zgodnie z ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architektów, in篡nierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1117).
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie , do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami; c) Wykonawca przedstawi o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. Ocena spe軟ienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spe軟ia - nie spe軟ia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokumentów i o鈍iadcze potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunków - za陰cznik nr 8 do SIWZ ; Dowodami, o których mowa powy瞠j s: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi, dostawy lub roboty by造 wykonywane; - o鈍iadczenie Wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o którym mowa powy瞠j. Je瞠li wykaz, o鈍iadczenia lub inne z這穎ne przez Wykonawc dokumenty b璠 budzi w徠pliwo軼i Zamawiaj帷ego, mo瞠 on zwróci si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. d) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i : 2 000,00 PLN (s這wnie: dwa tysi帷e z這tych) przed up造wem terminu sk豉dania ofert. Wadium mo瞠 by wniesione w: a) pieni康zu; b) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku BGK O/ Bia造stok nr rachunku 18 1130 1059 0017 3397 5590 0001, z dopiskiem na przelewie: : „Wadium w post瘼owaniu ZP.26.7.2020 na „Remont budynku ,,Brama carska" Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡"
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym
(je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:

Data: 18.01.2021, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia:
Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

Za陰czniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR)
Za陰cznik nr 2 - Formularz ofertowy
Za陰cznik nr 3 - O鈍iadczenia o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania
Za陰cznik nr 3a - O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Za陰cznik nr 4 - Wzór umowy
Za陰cznik nr 5 - O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Za陰cznik nr 6 - Wykaz wykonanych robót
Za陰cznik nr 7 - Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp
Za陰cznik nr 8 - Wykaz osób skierowanych przez wykonawc do wykonania zamówienia
Za陰cznik nr 9 - Wzór o鈍iadczenia Wykonawcy


UWAGA! Aby pobra za陰cznik Nr 1, nale篡 otworzy nowe okno przegl康arki internetowej i w pasku adresu wpisa (lub skopiowa i wklei): ftp://83.18.197.34:2121/przetargi/28122020/
Po pojawieniu si monitu o nazw u篡tkownika i has豉 w oba pola nale篡 wpisa s這wo: przetargi i pobra folder lub pliki.


______

Pytanie: ...." a. zdolno軼i technicznej lub zawodowej. Do鈍iadczenie zawodowe. Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki in篡nierskiej i prawid這wo uko鎍zy:

- co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem i rodzajem m. in. prace elektryczne, prace pokrycia dachu, remont elewacji w budynkach zabytkowych o warto軼i nie mniejszej ni 300 tys. z brutto,"

czy powy窺zy warunek b璠zie zaakceptowany przez Zamawiaj帷ego, je瞠li wykonawca przedstawi referencje na roboty wyszczególnione jak wy瞠j ale rozdzielone w ró積ych zadaniach (jedno zadanie - remont dachu, drugie remont elewacji i instalacje elektryczne - ka盥e powy瞠j 300 tys. z brutto

Odpowied: Zamawiaj帷y zaakceptuje powy窺zy warunek, je瞠li wykonawca przedstawi referencje w powy窺zej formie. Ka盥e zadanie powinno dotyczy budynku zabytkowego.
 

Og這szenie nr 768691-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bia這wieski Park Narodowy: opracowanie koncepcji mobilnej (demontowanej) od這wni dla 簑brów, sporz康zenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (etap I) oraz wykonanie prototypu mobilnej od這wni dla 簑brów i przetestowanie go na terenie BPN lub innym wskazanym miejscu, sporz康zenie instrukcji monta簑 i eksploatacji zapewniaj帷ych zachowanie zasad BHP (etap II).
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych: Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania : Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych: Nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej : Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i): Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) : Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia : Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem : Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie : Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: Bia這wieski Park Narodowy - sekretariat 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne : Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: opracowanie koncepcji mobilnej (demontowanej) od這wni dla 簑brów, sporz康zenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (etap I) oraz wykonanie prototypu mobilnej od這wni dla 簑brów i przetestowanie go na terenie BPN lub innym wskazanym miejscu, sporz康zenie instrukcji monta簑 i eksploatacji zapewniaj帷ych zachowanie zasad BHP (etap II).
Numer referencyjny:
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny : Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Charakterystyka przedmiotu zamówienia: - koncepcja/projekt od這wni ma by rozwi您aniem innowacyjnym, - od這wnia winna zapewnia bezpieczne dla obs逝gi i zwierz徠 od這wienie i za豉dunek do skrzyni transportowej 簑brów w terenie przygodnym(pole uprawne, 陰ka itp.), - konstrukcja winna by trwa豉, wytrzyma豉 i odporna na warunki klimatyczne, - pojemno嗆 od這wni pozwalaj帷a na jednoczesne od這wienie (zamkni璚ie wewn徠rz) do 4-5 簑brów, - 軼iany a簑rowe (nie lite), o wysoko軼i 2,5 m, musz wytrzyma impet (uderzenie) doros貫go byka. Odpowiednikiem jest ogrodzenie stacjonarne w zagrodach dla 簑brów, które wytrzymuje napór zwierz徠 to p這t szczelny drewniany - z desek (tarcica iglasta) grubo軼i 40 mm, d.2,5 m, mocowanych pionowo do dwóch (górna i dolna) poziomych kantówek o przekroju 100 x 100 mm, które z kolei s przytwierdzone do metalowych s逝pków (s逝pki z profili stalowych 2x teownik 70x70 mm) zabetonowanych w ziemi na g喚boko軼i 1,2 m, - konstrukcja i wyposa瞠nie powinny dawa mo磧iwo嗆 wydzielenia osobnika i za豉dunku do skrzyni transportowej (np. poprzez w御ki korytarz tzw. szyd這; przy czym szyd這 powinno mie 軼iany lite), - mo磧iwo嗆 zdalnego (bezprzewodowego) podgl康u i zamkni璚ia / otwarcia od這wni z wykorzystaniem sieci GSM lub zdalnego w przypadku braku sieci GSM, w zasi璕u widoczno軼i wzrokowej, - od這wnia ma by mobilna, a wi璚 konstrukcja powinna by prosta do rozebrania i z這瞠nia na powrót w innym miejscu przez maksimum 4 osoby, oraz do za豉dowania, np. przy u篡ciu ci庵nika z podno郾ikiem czo這wym typu TUR i przetransportowania na maksymalnie 2 przyczepach ci庵nikowych, - informacje zebrane w czasie testowania od這wni pos逝膨 do jej udoskonalenia przez Wykonawc, w ramach etapu II. Dostarczona przez Wykonawc dokumentacja projektowa powinna zawiera modyfikacje uwzgl璠niaj帷e efekty testowania. - szkic i ogóln zasad dzia豉nia od這wni dla 簑brów zawiera - schemat dzia豉nia od這wni dla 簑brów
II.5) Gówny kod CPV: 73100000-3
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

44210000-5

71242000-6

71248000-8

79131000-1


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:  6   lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

6

     


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:

1) Wiedza i do鈍iadczenie : Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie zrealizowa co najmniej jedno zadanie polegaj帷e na opracowaniu innowacyjnego projektu rozwi您a lub usprawnie technicznych lub jest w豉軼icielem licencji lub z這篡 wniosek patentowy/wniosek o zastrze瞠nie wzoru u篡tkowego lub przeprowadzi prace badawczo-wdro瞠niowe w zakresie rozwi您a technicznych: mechanicznych, konstrukcyjnych, procesów obróbki materiaów, automatyki przemys這wej.

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia: a) minimum jedn osob do realizacji przedmiotowego zamówienia, która musi posiada wykszta販enie wy窺ze techniczne o specjalno軼i projektowanie konstrukcji oraz b) minimum jedn osob do realizacji przedmiotowego zamówienia, która musi posiada wykszta販enie wy窺ze techniczne o specjalno軼i automatyka. UWAGA: Wykonawca t sam osob mo瞠 wykaza si przy spe軟ieniu powy窺zego warunku zarówno w pkt a) jak i pkt b).

3) Zaplecze naukowo-badawcze posiadane przez Wykonawc lub które b璠zie pozostawa這 w dyspozycji Wykonawcy. Zamawiaj帷y uzna powy窺zy warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje, zapleczem technicznym i osobowym pozwalaj帷ym na wykonanie prototypu od這wni, mo磧iwo軼i jej przetestowania oraz zdolno軼i do bie膨cego wnoszenia poprawek i korekt konstrukcji od這wni wynikaj帷ych z przeprowadzonych testów.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji : Tak

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, zada w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 zadania zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;

 2) wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych dla wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3) o鈍iadczenie dotycz帷y zaplecza naukowo - badawczego wraz z informacj, 瞠 Wykonawca dysponuje zapleczem technicznym i osobowym pozwalaj帷ym na wykonanie prototypu od這wni z mo磧iwo軼i jej przetestowania oraz zdolno軼i do bie膨cego wnoszenia poprawek i korekt konstrukcji od這wni wynikaj帷ych z przeprowadzonych testów

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Negocjacje z og這szeniem
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej : Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  3
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
Je瞠li liczba Wykonawców, którzy z這篡li wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu i spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu nie przekroczy 3, Zamawiaj帷y zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu do z這瞠nia ofert wst瘼nych. Je瞠li liczba Wykonawców b璠zie wi瘯sza ni 3, Zamawiaj帷y zaprosi do sk豉dania ofert wst瘼nych Wykonawców, którzy otrzymali najwy窺z ocen spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu. Przy wyborze Wykonawców, którzy zostan zaproszeni do sk豉dania ofert wst瘼nych Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa:
1) liczb zrealizowanych przez Wykonawc zada uj皻ych w wykazie wykonanych zada, przedstawionych przez Wykonawc, spe軟iaj帷ych warunki, o których mowa w Sekcji III.5.2 pkt 1) Og這szenia o zamówieniu, których nale篡te wykonanie zosta這 udokumentowane przez Wykonawc (dokumenty potwierdzaj帷e nale篡te wykonanie zada).
2) liczb potwierdzonych zada spo鈔ód wymienionych w Sekcji III.5.2 pkt 1), w których realizacji bra造 udzia osoby wskazane w Sekcji III.5.2. pkt 2).
Wybór Wykonawców zostanie przeprowadzony w sposób nast瘼uj帷y:
1) za ka盥 kolejn us逝g, powy瞠j wymaganej w sekcji III.5.2 pkt 1 Wykonawca otrzyma 5 punktów, 陰cznie jednak nie wi璚ej ni 20 punktów,
2) za ka盥e zadanie, spo鈔ód wymienionych w sekcji III.5.2. pkt 1, w realizacji której uczestniczy造 osoby wymienione w sekcji III.5.2. pkt 2 Wykonawca otrzyma 5 punktów, 陰cznie jednak nie wi璚ej ni 20 punktów.
3) Wykonawca mo瞠 uzyska maksymaln ilo嗆 punktów równ 40.
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

do鈍iadczenie wykonawcy

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Nie

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji:  Tak
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj帷y okre郵i w SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 29.12.2020, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu :  j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Za陰czniki:
SIWZ z dnia 12.01.2021 r.
Schemat dzia豉nia od這wni dla 簑brów
Wniosek o dopuszczenie do udzia逝 w negocjacjach
Za陰cznik nr 1 - o鈍iadczenie dotycz帷e spe軟iania warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Za陰cznik nr 2 - o鈍iadczenie dotycz帷e braku podstaw wykluczenia z post瘼owania
Za陰cznik nr 3 - informacja o grupie kapita這wej
Za陰cznik nr 4 - wykaz wiedzy i do鈍iadczenia
Za陰cznik nr 5 - wykaz osób
Za陰cznik nr 6 - o鈍iadczenie Wykonawcy dot. Posiadanego zaplecza naukowo - technicznego
Za陰cznik nr 7 - zobowi您anie podmiotu trzeciego 
  • Polish
  • English
home