Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Og這szenie nr 502947-N-2020 z dnia 2020-01-15 r.

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bia這wieski Park Narodowy: Dostawa maszyn rolniczych do Bia這wieskiego Parku Narodowego

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
„Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych

Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: Bia這wieski Park Narodowy - sekretariat 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa maszyn rolniczych do Bia這wieskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: ZP.26.1.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyn rolniczych do Bia這wieskiego Parku Narodowego, zwanego dalej Zamawiaj帷ym. Miejscem dostawy i odbioru maszyn rolniczych jest Bia這wieski Park Narodowy (miejscowo嗆 Bia這wie瘸, gmina Bia這wie瘸, województwo podlaskie, kraj Polska), natomiast miejscem odbioru faktury jest siedziba Zamawiaj帷ego. Wykonawca zobowi您uje si tak瞠 do przeszkolenia pracowników Zamawiaj帷ego w zakresie obs逝gi oferowanych maszyn rolniczych.
Przedmiot zamówienia zosta podzielony na jedena軼ie cz窷ci:
Cz窷 I zamówienia - Dostawa ci庵nika rolniczego - 1 sztuka
Cz窷 II zamówienia - Dostawa 豉dowacza czo這wego - 1 sztuka
Cz窷 III zamówienia - Dostawa kosiarki bijakowej - 1 sztuka
Cz窷 IV zamówienia - Dostawa kosiarki dyskowej - 1 sztuka
Cz窷 V zamówienia - Dostawa prasy beluj帷ej - 1 sztuka
Cz窷 VI zamówienia - Dostawa przetrz御acza zawieszanego - 1 sztuka
Cz窷 VII zamówienia - Dostawa zgrabiarki 1 karuzelowej - 1 sztuka
Cz窷 VIII zamówienia - Dostawa przyczepy jednoosiowej - 1 sztuka
Cz窷 IX zamówienia - Dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej - 1 sztuka
Cz窷 X zamówienia - Dostawa wóki 陰kowo-polowej - 1 sztuka
Cz窷 XI zamówienia - Dostawa kosiarki bijakowej - 1 sztuki
Wraz z dostaw maszyn Wykonawca dostarczy nast瘼uj帷e dokumenty:
a) 鈍iadectwa homologacji na terenie RP,
b) dokumenty gwarancyjne,
c) fabryczne instrukcje obs逝gi maszyn w j瞛yku polskim,
d) komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta (dotyczy ci庵nika),
e) certyfikaty znaku bezpiecze雟twa, deklaracje zgodno軼i lub certyfikaty zgodno軼i z Polsk Norm,
f) ksi捫ki serwisowe w j瞛yku polskim.
Wykonawca powinien uwzgl璠ni wszelkie koszty zwi您ane z dostaw maszyn do miejsca wskazanego przez Zamawiaj帷ego tj., Obr瑿 Ochronny Rezerwat, 17-220 Narewka, Zamosze 48 i O鈔odek Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego, 17-230 Bia這wie瘸 oraz przeszkoleniem dwóch pracowników wskazanych przez Zamawiaj帷ego z obs逝gi dostarczonego sprz皻u.

II.5) Gówny kod CPV: 16000000-5
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

16700000-2


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-03-31

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

 

 

 

2020-03-31


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 100 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s康u lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i, którego wzór stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ,

b) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ,

c) o鈍iadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op豉ceniem podatków i op豉t lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), którego wzór stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ.

d) odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu;

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
Dokument potwierdzaj帷y, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn 100 000,00 z (zgodnie z pkt V 2) lit. b SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

Cz窷 nr:

1

Nazwa:

Dostawa ci庵nika rolniczego - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Wymagania: silnik o pojemno軼i co najmniej 3,3 litra, 4 cylindrowy - bez AdBlue minimalna moc znamionowa 66,6 kW/ 90 KM maksymalna 110 KM sprz璕這 mokre, skrzynia biegów mechaniczna 24/24, pr璠ko嗆 dopuszczalna 40 km/h WOM tylny - 540/ 540E obr/min TUZ tylny - kat. II o maksymalnym ud德igu nie mniejszym ni 4000 kg nap璠 4WD / 2WD - blokada mechanizmu ró積icowego uruchamiana elektrohydraulicznie opony tylne minimum 540/65 R34 opony przednie minimum 440/65 R24 b這tniki przednie skr皻ne (montowane na osi) poszerzenie tylnych b這tników wyj軼ia hydrauliczne - 3 pary z ty逝 dwustronnego dzia豉nia minimalna wydajno嗆 znamionowa pompy hydraulicznej 64l/min pneumatyczne hamulce przyczepy jedno i dwu obwodowe automatyczny zaczep transportowy sterowanie WOM tylnym oraz TUZ tylnym na b這tniku zaczep rolniczy kabina z klimatyzacj fotel amortyzowany pneumatycznie regulowana kolumna kierownicy os這na przeciws這neczna, o鈍ietlenie wn皻rza kabiny dodatkowe siedzenie z pasami bezpiecze雟twa lusterka lewe i prawe wycieraczka tylnej szyby 鈍iat豉 drogowe, przednie 鈍iat豉 robocze min 4 sztuki, 鈍iat豉 robocze z ty逝 dachu kabiny min. 4 sztuki, kogut wy陰cznik uk豉du elektrycznego obci捫niki tylnej osi nie mniej ni 300 kg grza趾a bloku silnika rok produkcji: 2019/2020 - fabrycznie nowy TUZ przedni z 1 para hydrauliki okres gwarancji minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5, 16700000-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

2

Nazwa:

Dostawa 豉dowacza czo這wego - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: 豉dowacz czo這wy kompatybilny do ci庵nika, ud德ig nie mniejszy ni 1650 kg, sterownie joystick, trzysekcyjnym wysoko嗆 podnoszenia co najmniej 3,5 m, system samo poziomowania mechaniczny, system amortyzacji 豉dowacza, 造磬a do materiaów sypkich o szeroko軼i nie mniejszej ni 1,8 m, chwytak typu krokodyl o szeroko軼i nie mniejszej ni 1,8 m, dwusi這wnikowy rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowy, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5, 16700000-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

3

Nazwa:

Dostawa kosiarki bijakowej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Wymagania: szeroko嗆 robocza nie mniejsza ni 2 m, liczba bijaków nie mniejsza ni 30 szt., cylinder hydraulicznego przesuwu bocznego, wa nap璠owy szerokok徠ny, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5, 16700000-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

4

Nazwa:

Dostawa kosiarki dyskowej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: szeroko嗆 robocza nie mniejsza ni 2,40 m, liczba dysków nie mniejsza ni 6, liczba no篡ków nie mniejsza ni 12, wa nap璠owy szerokok徠ny, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5, 16700000-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

5

Nazwa:

Dostawa prasy beluj帷ej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Wymagania: podbieracz o szeroko軼i roboczej nie mniejszej ni 180 cm, szeroko嗆 beli nie mniejsza ni 120 cm, komora zwijania walcowa, sta這 komorowa, g瘰to嗆 beli zmienna, system obwi您ywania beli sznurkiem i siatk, wa nap璠owy szerokok徠ny, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

6

Nazwa:

Dostawa przetrz御acza zawieszanego - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Wymagania: szeroko嗆 robocza nie mniejsza ni 4,70 m, wa nap璠owy szerokok徠ny, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowy, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

 

7

Nazwa:

Dostawa zgrabiarki 1 karuzelowej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: szeroko嗆 robocza nie mniejsza ni 4,10 m, wa nap璠owy szerokok徠ny, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

8

Nazwa:

Dostawa przyczepy jednoosiowej - 1 sztuk

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: 豉downo嗆 nie mniejsza ni 3800 kg, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Cz窷 nr:

 

9

Nazwa:

Dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: 豉downo嗆 4000 kg, pojemno嗆 豉dunkowa minimum 4,1 m3, powierzchnia 豉dunkowa minimum 8,2 m2, grubo嗆 blachy pod這gi/軼iany co najmniej 3/2 mm, wysoko嗆 platformy od pod這瘸 maksimum1070 mm, zawieszenie - resory paraboliczne, rozmiar ogumienia 10,0/75-15,3, system wywrotu trójstronny skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie, centralne ryglowanie przy pod這dze 軼ian bocznych i 軼iany tylnej, 軼iany: z wysokiej jako軼i, mocnych profili minimum PF500mm, wykonanych z profilowanych blach; ze stabilnymi s逝pkami tylnymi; z odkuwanymi zawiasami i zamkami, szyber zsypowy do ziarna, z blokad, w 軼ianie tylnej, rama podwozia prostok徠na, spawana z otwartych profili stalowych, dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem minimum 40 mm, instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa, przewód przy陰czeniowy, spiralny, instalacji o鈍ietleniowej, tylny zaczep manualny, sztywny, ko這 zapasowe 10,0/75-15,3 + wieszak ko豉 zapasowego, tylne wyj軼ia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy, instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinaj帷ym, ograniczaj帷ym wywroty, si這wnik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni 豉dunkowej z zawiesiem przegubowym, podpora serwisowa skrzyni 豉dunkowej, dwa kliny do kó, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

10

Nazwa:

Dostawa wóki 陰kowo-polowej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: szeroko嗆 robocza 5 m, 4 rz璠y, hydraulicznie sk豉dana, z bocznymi 郵izgami, wóka z k徠ownika minimum 80x80x6 mm, wzmocnione mocowanie 3-punktowe, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

11

Nazwa:

Dostawa kosiarki bijakowej - 1 sztuka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wymagania: szeroko嗆 robocza 1,8-2,0 m, liczba no篡 co najmniej 28 szt., 鈔ednica wa逝 bijakowego co najmniej160 mm, co najmniej 4 paski klinowe, hydrauliczny przesuw boczny zakres minimum 50 cm, m這tki masa minimum 600 g, os這ny z przodu i z ty逝 kosiarki zabezpieczaj帷e przed wyrzutem kamieni, regulacja wysoko軼i koszenia za pomoc wa逝 kopiuj帷ego, automatyczne czyszczenie wa逝 kopiuj帷ego, 郵izgi ze stali trudno軼ieralnej, wzmocniona obudowa i 這篡ska wa逝 bijakowego, rok produkcji 2019/2020 - fabrycznie nowa, gwarancja minimum 24 miesi帷e.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 16000000-5,
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia: 2020-03-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

20,00

czas reakcji serwisu w okresie gwarancji

20,00

 

Za豉czniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 Formularz ofertowy
Za陰cznik nr 2 O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunków w post瘼owaniu
Za陰cznik nr 3 O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania
Za陰cznik nr 4 Wzór umowy
Za陰cznik nr 5 O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Za陰cznik nr 6 Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp
Za陰cznik nr 7 O鈍iadczenie Wykonawcy

_____________________________________________________________

PYTANIA DO SIWZ 

1. W przypadku maszyn zawieszanych odradzamy zastosowanie wa趾a szerokok徠nego. Zastosowanie wa趾ów szerokok徠nych ma sens tylko i wy陰cznie przy maszynach rolniczych ci庵anych (pomaga w zawracaniu). Dodam rozwi您anie takie znacz帷o podnosi ceny maszyn. Czy zamawiaj帷y zaakceptuje maszyny bez wa趾ów szerokok徠nych lub z innym rodzajem wa趾ów?
Zmawiaj帷y nie dopuszcza dostawy maszyn bez wyposa瞠nia w postaci walka szerokok徠nego oraz nie dopuszcza innych wa趾ów, tylko wa趾i szerokok徠ne.

2. Dotyczy Cz窷ci IX:
Wed逝g wiedzy Wykonawcy nie ma na rynku dost瘼nych przyczep o tak ma貫j 豉downo軼i (4000kg). Czy Zamawiaj帷y zaakceptuje przyczep o wi瘯szej (lepszej) 豉downo軼i?

Na rynku s dost瘼ne przyczepy dwuosiowe o 豉downo軼i 4000 kg, ale je瞠li przyczepa b璠zie spe軟ia pozosta貫 parametry, Zamawiaj帷y dopuszcza przyczepy o 豉downo軼i do 6000 kg.

 

Bia這wie瘸, dnia 21.01.2020 r.
 

Znak sprawy
38/392/10/2019

Bia這wie瘸, dnia 07.01.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡  informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na sukcesywn dostaw paliw p造nnych do pojazdów b璠帷ych w u篡tkowaniu Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 r. wybrano ofert Firmy :

Stacja Paliw Micha Olszewski
17-230 Bia這wie瘸, ul. Pa豉cowa 73

cena brutto: 100 pkt
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamowie publicznych.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Znak sprawy 38/392/10/2019

Bia這wie瘸, dnia 03.01.2020 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Sukcesywna dostaw paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 r. ”.

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia - 330 000,00 z brutto.

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach: 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena oferty
Stacja Paliw Micha Olszewski
17-230 Bia這wie瘸, ul. Pa豉cowa 73
330 820,00

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.

 


 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Og這szenie nr 637269-N-2019 z dnia 2019-12-18 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Sukcesywna dostawa paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 roku.

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
„Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych

Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób: Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: Bia這wieski Park Narodowy - sekretariat 17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Sukcesywna dostawa paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 roku.
Numer referencyjny: 38/392/10/2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw p造nnych (poprzez tankowanie na stacji paliw Wykonawcy) do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Zamawiaj帷ego w 2020 r. i 2021 r. Dostawa paliw realizowana b璠zie w formie bezgotówkowych tankowa na stacjach paliw Wykonawcy w promieniu do 25 km od miejsc bazowania pojazdów, z mo磧iwo軼i pobierania paliwa w innych stacjach Wykonawcy na terenie ca貫go kraju. Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷e rodzaje paliw:

a) benzyna bezo這wiowa E 95, wg PN-EN 228+A1:2017-06E w ilo軼i: 10 000 litrów,

b) gaz p造nny LPG, wg PN-EN 589+A1:2012P, w ilo軼i: 4 000 litrów,

c) oleju nap璠owego ON, wg PN-EN 590+A1:2017-06E, w ilo軼i: 51 000 litrów.

Zamawiaj帷y dokonywa b璠zie zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (瘸rówki, bezpieczniki, kosmetyki samochodowe, p造ny eksploatacyjne) z wykorzystaniem systemu rozliczania bezgotówkowego funkcjonuj帷ego u Wykonawcy. Ka盥orazowy zakup akcesoriów samochodowych b璠zie dokonywany wg cen obowi您uj帷ych na stacji w dniu dokonania zakupu. Ca趾owity koszt zakupu akcesoriów nie mo瞠 przekroczy kwoty 8 000 z brutto w ci庵u dwóch lat realizacji przedmiotu zamówienia.

Oferowane paliwa musz spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa寮ziernika 2015 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

Podana ilo嗆 paliw stanowi wielko嗆 szacunkow ustalon na podstawie faktycznej ilo軼i paliw zu篡tych przez Zamawiaj帷ego, w okresie odpowiadaj帷ym okresowi trwania umowy w roku poprzedzaj帷ym udzielenie zamówienia.

Prawo opcji: Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup paliwa w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w SIWZ, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w paliwo. Podana ilo嗆 paliwa jest wielko軼i szacunkow s逝膨c do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego paliwa wynika b璠zie z realizacji zamówienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zamówienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy.

Miejscami bazowania pojazdów s miejscowo軼i: Bia這wie瘸 i Masiewo. Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy niezw這cznie po zawarciu umowy wykaz samochodów b璠帷ych w jego posiadaniu. W przypadku zaistnienia zmian ilo軼iowych Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy aktualny wykaz.
II.5) Gówny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09132100-4

09134100-8

09133000-0

34300000-0

39831500-1

09211000-1


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2021-12-31

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

 

 

 

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y wymaga od Wykonawcy posiadania koncesji na obrót paliwami ciek造mi obj皻ymi niniejszym zamówieniem, wydanej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki obj皻ymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj帷ych dokonanie p豉tno軼i tych nale積o軼i wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi捫帷ego porozumienia w sprawie sp豉t tych nale積o軼i, którego wzór stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ, b) o鈍iadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu貫m 鈔odka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne, którego wzór stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ, c) o鈍iadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op豉ceniem podatków i op豉t lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op豉tach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.), którego wzór stanowi za陰cznik nr 7 do SIWZ.

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-01-03, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Za豉czniki:
1. SIWZ
2. Formularz ofertowy Za陰cznik nr 1
3. O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunków w post瘼owaniu Za陰cznik nr 2
4. O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania Za陰cznik nr 3
5. Wzór umowy Za陰cznik nr 4
6. O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
    Za陰cznik nr 5

7. Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Za陰cznik nr 6
8. O鈍iadczenie Wykonawcy
 

Bia這wie瘸, dnia 13.12.2019 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na dostaw pelletu drzewnego do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 r. wybrano ofert:
              POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
              21-500 Bia豉 Podlaska, ul. υmaska 86

cena brutto: 60 pkt
zawarto嗆 popio逝: 20 pkt
g瘰to嗆 usypowa: 20 pkt
ㄠczna punktacja: 100 pkt

Uzasadnienie wyboru:
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Pzp oferta ww. Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert, nie podlega odrzuceniu oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamowie publicznych.
W post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy, którym przyznano punktacj:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt

w kryterium cena -60%.


Liczba pkt

zawarto嗆 popio逝 - 20%.

Liczba pkt w kryterium g瘰to嗆 usypowa - 20%

ㄠczna liczba punktów

POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
21-500 Bia豉 Podlaska, ul. υmaska 86

60 pkt

20 pkt

20 pkt

100 pkt

MAXIMER Sp. z o.o.
15-155 Bia造stok, ul. Kra鎍owa 25

58,19 pkt

0 pkt

0 pkt

58,19 pkt

ROLTOM Stanis豉w Tomaszewski
Tarnówka Kolonia A nr 6a 98-240 Szadek

59,14 pkt

0 pkt

0 pkt

59,14 pkt

KAP-TERM Sp. z o.o.
Markowszczyzna 86
18-106 Turos Ko軼ielna

53,09 pkt

0 pkt

20 pkt

73,09 pkt


KREX Sp. z o. o.
17-100 Bielsk Podlaski,
ul. Kleszczelowska 84a

59,55 pkt

0 pkt

20 pkt

79,55 pkt

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 12.12.2019 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na:
„Dostaw pelletu do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 r."
.

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia
   - 602 700,00 z brutto.
Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty

Zawarto嗆 popio逝

G瘰to嗆 usypowa

POL-KRES EDWOOD Daniel Tomaszuk
21-500 Bia豉 Podlaska, ul. υmaska 86

594 090,00

0,21 % TS

655 kg/m3

MAXIMER Sp. z o.o.
15-155 Bia造stok, ul. Kra鎍owa 25

612 500,00

0,61% TS

640 kg/m3

ROLTOM Stanis豉w Tomaszewski
Tarnówka Kolonia A nr 6a 98-240 Szadek


602 700,00

0,68% TS

460 kg/m3

KAP-TERM Sp. z o.o.
Markowszczyzna 86
18-106 Turos Ko軼ielna

671 300,00

0,40% TS

667 kg/m3

KREX Sp. z o. o.
17-100 Bielsk Podlaski,
ul. Kleszczelowska 84a

598 500,00

0,70% TS

600-750 kg/m3

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.
 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bia這wieski Park Narodowy: Dostawa pelletu do kot這wni Bia這wieskiego Parku
Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 roku.

Og這szenie nr 631522-N-2019 z dnia 2019-12-03 r.

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych
Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Bia這wieski Park Narodowy - Sekretariat 17-230 Bia這wie瘸 Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa pelletu do kot這wni Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 w 2020 i 2021 roku.

Numer referencyjny: 38/392/9/2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pelletu drzewnego do kot這wni Zamawiaj帷ego, realizowana transportem Wykonawcy. Dostawa w pojemnikach big-bag lub podobnych o 豉downo軼i 1 tony, jednorazowo w ilo軼i do 20 - 24 ton. Wy豉dunek do zbiorników kot這wni d德igiem HDS Wykonawcy. Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷y rodzaj paliwa: Pellet drzewny wg PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1 - 700 ton Oferowane paliwo musi spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w niniejszej SIWZ, które nale篡 potwierdzi dokumentem, certyfikatem wydanym przez odpowiedni organ do tego uprawniony (z obowi您kowym t逝maczeniem tre軼i na j瞛yk polski), potwierdzaj帷y spe軟ienie wszystkich parametrów wskazanych w PN-EN 14961-2 : 2011 klasy A1, skierowanym imiennie do dostawcy. (Brak jakiegokolwiek parametru wymaganego ww. norm b璠zie skutkowa odrzuceniem oferty jako niespe軟iaj帷ej wymogów SIWZ). Podana ilo嗆 stanowi wielko嗆 szacunkow ustalon na podstawie faktycznej ilo軼i pelletu zu篡tego przez Zamawiaj帷ego, w okresie odpowiadaj帷ym okresowi trwania umowy w roku poprzedzaj帷ym udzielenie zamówienia. Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy PZP, okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup pelletu w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w SIWZ, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w pellet. Podana ilo嗆 pelletu drzewnego jest wielko軼i szacunkow s逝膨c do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego pelletu wynika b璠zie z realizacji zamówienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zamówienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy.
II.5) Gówny kod CPV: 09100000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09111400-4


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2021-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 200 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego w pkt V 2 b SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

zawarto嗆 popio逝

20,00

g瘰to嗆 usypowa

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-12-12, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Za陰czniki:
SIWZ,
Deklarowane parametry paliwa Za陰cznik nr 1,
Formularz ofertowy Za陰cznik nr 2,
O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunków w post瘼owaniu Za陰cznik nr 3,
O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania Za陰cznik nr 4,
Wzór umowy Za陰cznik nr 5,
O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp Za陰cznik nr 6,
Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp Za陰cznik nr 7,
O鈍iadczenie Wykonawcy Za陰cznik nr 8. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap