Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, dnia 09.08.2019 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pó幡. zm.) na Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert:
Cz窷 II: remont stodo造 w rezerwacie nr 3

Centro-met Stefan Bedkowski
17-200 Hajnówka, ul. Bia這stocka 54

Cena oferty brutto: 181 865,89
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 36 miesi璚y.

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta z這穎na do ka盥ej z w/w cz窷ci zamówienia, nie podlega odrzucenia oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ.

Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) uniewa積iono post瘼owanie w cz窷ci III:
Remont stodo造 w rez. 4 , gdy cena najkorzystniejszej oferty przewy窺za kwot, któr zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 02.08.2019 r.

Dostawa pasz dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej w BPN
wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Zadanie 1.22 BPN

(nr sprawy: 38/392/8/2019)

 

pdf Og這szenie

Za陰czniki:
doc SIWZ
pdf Zmiana tre軼i SIWZ - 29.08.2019 r.
doc za陰cznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
zip za陰cznik nr 2 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
pdf Instrukcja wype軟iania JEDZ
pdf Regulamin u篡tkownika miniPortalu

Klucz publiczny do szyfrowania ofert

doc za陰cznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw
pdf za陰cznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy
doc za陰cznik nr 5 do SIWZ - Wzór o鈍iadczenia o braku wydania wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku s康u;
      o orzeczeniu zakazu ubiegania si o zamówienie oraz o鈍iadczenia o wyroku/decyzji administracyjnej w sprawie
      p豉tno軼i podatków, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne

doc za陰cznik nr 6 - o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej


-----

Bia這wie瘸, dnia 29.08.2019 r.

pdf Zmiana og這szenia o zamówieniu.


-----

Bia這wie瘸, dnia 16.09.2019 r.

pdf Informacja z sesji otwarcia ofert.


-----

Bia這wie瘸, dnia 17.09.2019 r.

pdf Informacja o uniewa積ieniu post瘼owania na zadanie 5.


-----

Bia這wie瘸, dnia 24.09.2019 r.

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

-----

Bia這wie瘸, dnia 14.10.2019 r.

pdf Og這szenie o udzieleniu zamówienia.

 
 

Bia這wie瘸, dnia 26.07.2019 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pó幡. zm.) na Dostaw 篤iru i dostaw kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie Obr瑿u Ochronnego Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert :

Cz窷 I: Dostawa 篤iru w ilo軼i 300m3 we wskazane miejsca na terenie Obwodu Masiewo i Zamosze

STW Andrzej Kiryluk 17-200 Hajnówka ul. Wiejska 1

cena brutto: 22 509,00 PLN,
termin wykonania: 20 dni

Cz窷 II: Dostawa kruszywa naturalnego w ilo軼i 1940m3 z wype軟ieniem ubytków dróg do celów ppo.
              oraz pod szlakami turystycznymi na 陰cznym odcinku 6,30 km na terenie Obwodu Gruszki
              i Obwodu Cupryki

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19

cena brutto: 150 211,29 PLN,
termin wykonania: 20 dni

Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty cz窷ciowe spe軟iaj wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ, nie podlegaj odrzuceniu. Oferta Wykonawcy w danej cz窷ci post瘼owania zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwy窺z 陰czn liczb punktów w kryteriach oceny ofert.

Ponadto w post瘼owaniu oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
Cz窷 I: Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19
           Cena oferty brutto: 22 693,50 z
           Termin wykonania : 20 dni.
Cz窷 II: STW Andrzej Kiryluk 17-200 Hajnówka ul. Wiejska 1
            Cena brutto: 155 103,00 PLN.
            Termin wykonania: 20 dni

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr 38/392/7/2019
Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Dostawa 篤iru i dostawa kruszywa wraz z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie OO Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego.
Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 574391-N-2019 z dnia 16.07.2019 r.
Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi:
Cz窷 I - 23 357,70 z Cz窷 II - 155460,93 z

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cz窷 I

Cz窷 II

cena

Termin wykonania

cena

Termin wykonania

 

1

STW Andrzej Kiryluk
17-200 Hajnówka
ul. Wiejska 1


22 509,00


20 dni


155 103,00


20 dni

 

2

Przedsi瑿iorstwo Drogowe KALINOWSCY Sp. z o.o.
17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 19

 

22 693,50

 

20 dni

 

150 211,29

 

20 dni

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr5 do SIWZ 

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pó幡. zm.) na Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert:
Cz窷 Ia): Remont stodo造 nr 1.2 Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów - Rezerwat nr 1.

cena brutto: 71 784,65 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 36 miesi璚y.

Cz窷 Ib): Remont stodo造 nr 1.3 wraz z remontem dachu stodo造 Lokalizacja : O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 1

cena brutto: 72 567,96 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 36 miesi璚y.

Cz窷 IV: Modyfikacja od這wni 簑brów w rez. 1

cena brutto: 31 495,63 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 36 miesi璚y.

Cz窷 V: Modyfikacja od這wni 簑brów w rez. 2

cena brutto: 17 693,57 PLN,
termin wykonania: 90 dni
okres gwarancji: 36 miesi璚y.

Centro-met Stefan Bedkowski
17-200 Hajnówka, ul. Bia這stocka 54

Wybrane oferty cz窷ciowe spe軟iaj wszystkie wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIWZ. Jedna wa積a oferta z這穎na do ka盥ej z w/w cz窷ci zamówienia, nie podlega odrzucenia oraz spe軟ia warunki okre郵one w SIWZ.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr 38/392/6/2019
Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego.
Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 569994-N-2019 z dnia 05.07.2019 r.

  1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: . Cz窷 Ia - 68 895,52 z Cz窷 Ib - 67 475,29 z Cz窷 II - 118 096,09 z Cz窷 III - 141 707,12 z Cz窷 IV - 38 221,40 z Cz窷 V -23 855,48 z
  2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr cz窷ci

Cena

oferty

termin wykonania

okres

gwarancji

1

 

 

Centro-met Stefan Bedkowski
17-200 Hajnówka
ul. Bia這stocka 54

Ia

71 784,65

90 dni

36 m-cy

Ib

72 567,96

90 dni

36 m-cy

II

181 865,89

90 dni

36 m-cy

III

245 299,18

90 dni

36 m-cy

IV

31 495,63

90 dni

36 m-cy

V

17 693,57

90 dni

36 m-cy

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr5 do SIWZ.
 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us逝gi

Og這szenie nr 574391-N-2019 z dnia 2019-07-16 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Dostawa 篤iru i dostawa kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie Obr瑿u Ochronnego Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych

Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bpn.com.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bpn.com.pl
Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: Bia這wieski Park Narodowy - Sekretariat 17-230 Bia這wie瘸 Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa 篤iru i dostawa kruszywa z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie Obr瑿u Ochronnego Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego
Numer referencyjny: 38/392/7/2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
dwie cz窷ci
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Wykonanie przez Wykonawc na rzecz Zmawiaj帷ego us逝gi polegaj帷ej na dostawie 篤iru w ilo軼i 300m3 we wskazane miejsca na terenie Obwodu Masiewo i Zamosze oraz dostawie kruszywa naturalnego niekruszonego w ilo軼i 1940m3 z wype軟ieniem ubytków dróg na terenie Obwodu Cupryki i Gruszki, Obr瑿u Ochronnego Rezerwat, Bia這wieskiego Parku Narodowego. Przedmiotowa us逝ga do wykonania na terenie Obr瑿u Rezerwat zosta豉 podzielone na dwie cz窷ci.
II.5) Gówny kod CPV: 60000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

14212200-2

14212120-7


II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach: 60
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

 

60

 

 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin wykonania

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w §10 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-07-24, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu : > j瞛yk [polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

Cz窷 nr:

1

Nazwa:

Dostawa 篤iru w ilo軼i 300m3 we wskazane miejsca na terenie Obwodu Masiewo i Zamosze.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Charakterystyka: Dostarczenie 篤iru na teren Obwodu Masiewo - 200m3 oraz Obwodu Zamosze - 100m3 poprzez wysypanie bezpo鈔ednio ze 鈔odków transportu (samochodu) we wskazanych przez zamawiaj帷ego miejscach (lokalizacja wg zamieszczonej mapy). Zakres us逝gi obejmuje za豉dunek, transport i roz豉dunek 篤iru. 眨ir powinien pochodzi z lokalnych 篤irowni i by dostarczony bezpo鈔ednio z miejsca wydobycia
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 60000000-8, 14212120-7
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 60
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin wykonania

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

2

Nazwa:

Dostawa kruszywa naturalnego w ilo軼i 1940m3 z wype軟ieniem ubytków dróg do celów ppo. oraz pod szlakami turystycznymi na 陰cznym odcinku 6,30km na terenie Obwodu Gruszki i Obwodu Cupryki

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Charakterystyka: 1.1Wykonanie bie膨cego utrzymania drogi poprzez dostarczenie kruszywa naturalnego niekruszonego z wype軟ieniem ubytków drogi le郾ej do celów ppo. w Obwodzie Gruszki. Zakres us逝gi obejmuje mechaniczne profilowanie istniej帷ej nawierzchni drogi równiark, dostarczenie kruszywa (za豉dunek, transport i roz豉dunek) w ilo軼i 1440m3 oraz wysypanie go bezpo鈔ednio ze 鈔odków transportu (samochodu) lub kopark na drog we wskazanych przez Zamawiaj帷ego miejscach w sposób punktowy b康 ci庵造 „dywanowo" na 陰cznym odcinku 4,80km wraz z jego mechanicznym rozplantowaniem, wyprofilowanie usypanej nawierzchni przy u篡ciu równiarki, a tak瞠 zag瘰zczeniem nawierzchni poprzez wa這wanie walcem samojezdnym. Kruszywo powinno pochodzi z lokalnych 篤irowni i by dostarczone bezpo鈔ednio z miejsca wydobycia. 1.2Wykonanie bie膨cego utrzymania drogi poprzez dostarczenie kruszywa naturalnego niekruszonego z wype軟ieniem ubytków drogi le郾ej, po której przebiega szlak turystyczny w Obwodzie Cupryki. Zakres us逝gi obejmuje mechaniczne profilowanie istniej帷ej nawierzchni drogi równiark, dostarczenie kruszywa (za豉dunek, transport i roz豉dunek) w ilo軼i 500m3 oraz wysypanie go bezpo鈔ednio ze 鈔odków transportu (samochodu) lub kopark na drog we wskazanych przez Zamawiaj帷ego miejscach w sposób punktowy b康 ci庵造 „dywanowo" na 陰cznym odcinku 1,50km wraz z jego mechanicznym rozplantowaniem, wyprofilowanie usypanej nawierzchni przy u篡ciu równiarki, a tak瞠 zag瘰zczeniem nawierzchni poprzez wa這wanie walcem samojezdnym. Kruszywo powinno pochodzi z lokalnych 篤irowni i by dostarczone bezpo鈔ednio z miejsca wydobycia.
2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 60000000-8, 14212200-2
3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 30
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin wykonania

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Za陰czniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 – Formularz ofertowy
Za陰cznik nr 2 – O鈍iadczenie dotycz帷e spe軟ienia warunków w post瘼owaniu
Za陰cznik nr 3 – O鈍iadczenie dotycz帷e przes豉nek wykluczenia z post瘼owania
Za陰cznik nr 4 – Wzór umowy
Za陰cznik nr 5 – O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Za陰cznik nr 6 – O鈍iadczenie Wykonawcy 

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Og這szenie nr 569994-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y
Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
Nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):
Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)
Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie luz za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Bia這wieski Park Narodowy - Sekretariat
17-230 Bia這wie瘸
Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne
Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego

Numer referencyjny: 38/392/6/2019

Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
wszystkie cz窷ci

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Remont infrastruktury w O鈔odku Hodowli 真brów Rezerwat Bia這wieskiego Parku Narodowego Roboty budowlano- remontowe do wykonania na terenie O鈔odka Hodowli 真brów zosta造 podzielone na pi耩 cz窷ci. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa - Za陰cznik nr 1 do SIWZ ( dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiOR). Wsz璠zie tam, gdzie w SIWZ i za陰cznikach do niej znajduj si okre郵enia wskazuj帷e znaki towarowe, Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 zaoferowania przez Wykonawców produktów, materiaów lub urz康ze równowa積ych. Wsz璠zie tam, gdzie Zamawiaj帷y opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, aprobat technicznych, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowi您kowe i innych systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania równowa積e opisywanym. 5. Istnieje mo磧iwo嗆 przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia po wcze郾iejszym jej uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy planuj帷y przyst徙i do przetargu, którzy s zainteresowani okazaniem na gruncie ww. obiektu, zobowi您ani s poinformowa Zamawiaj帷ego pisemnie lub drog elektroniczn o takiej potrzebie przed terminem sk豉dania ofert. UWAGA: Poniewa wynagrodzenie Wykonawcy b璠zie mia這 charakter rycza速owy uwzgl璠nienie przedmiaru robót w dokumentacji, s逝膨cej do opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, za które Wykonawcy b璠zie przys逝giwa這 wynagrodzenie, ma wy陰cznie charakter pomocniczy. Udost瘼nienie przez Zamawiaj帷ego przedmiaru robót nie zwalnia Wykonawcy od obowi您ku skalkulowania ceny oferty w oparciu tak瞠 o pozosta陰 dokumentacj projektow oraz specyfikacj techniczn wykonania i odbioru robót budowlanych, jak równie uwzgl璠nienia wszystkich robót, czynno軼i ich kosztów (tak瞠 nieprzewidzianych w przedmiarze). Tym samym, Wykonawca robót rozliczanych w formie rycza速owej jest zobowi您any do sprawdzenia kompletno軼i przedmiaru, je瞠li jest on przez Zamawiaj帷ego za陰czany do dokumentacji projektowej oraz traktowania go w sposób pomocniczy do ww. dokumentów.

II.5) Gówny kod CPV: 45213000-3
Dodatkowe kody CPV: 45453000-7; 45262300-4; 45422000-1; 45310000-3; 45421100-5

II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:
lub dniach: 90
lub data rozpocz璚ia:
lub zako鎍zenia:

Okres w miesi帷ach
Okres w dniach
Data rozpocz璚ia
Data zako鎍zenia
  90    

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI
O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak

O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ。EGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nie

Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:
Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 13 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski

IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)

IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

 

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

Cz窷 nr: 1
Nazwa: Remont stodo造 nr 1.2 Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Charakterystyka: a) budynek gospodarczy drewniany, liczba kondygnacji: 1, brak podpiwniczenia. Fundamenty budynku punktowe z elementów betonowych b) Planowane roboty remontowe maj na celu wyprostowanie i ustabilizowanie konstrukcji budynku wraz z wymian skorodowanych elementów i obejmuj: 1) rozbiórk/demonta elementów przeznaczonych do wymiany b康 ponownego monta簑 – fundamenty s逝pów, skorodowane elementy konstrukcji i poszycia budynku, przepierzenie pomieszczenia gospodarczego; 2)wykonanie nowych elementów fundamentowania (stopy i s逝py fundamentowe) pod s逝py podcieni 3)wymiana s逝pów podcieni skorodowanych biologicznie – wg wskaza 4) monta nowych belek w podcieniach w miejscach skorodowanych wraz z wykonaniem dodatkowych st篹e 5) wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu gospodarczym wraz z monta瞠m nowego przepierzenia z desek oraz drewnianego skrzyd豉 drzwiowego 6) wymian fragmentu podwaliny – wg wskaza cz窷ci graficznej 7) wykonanie dodatkowych st篹e krokwi – nabicie obustronne j皻ek 8) wymian o軼ie篡 wrót 9) monta nowej szalówki z desek drewnianych na cz窷ci 軼ian zewn皻rznych

2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45453000-7, 45262300-4, 45422000-1

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 90
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 2
Nazwa: Remont stodo造 nr 1.3 wraz z remontem dachu stodo造 Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Charakterystyka: a) budynek gospodarczy drewniany, liczba kondygnacji: 1, brak podpiwniczenia. Fundamenty budynku punktowe z elementów betonowych b) Planowane roboty remontowe maj na celu wyprostowanie i ustabilizowanie konstrukcji budynku wraz z wymian skorodowanych elementów i obejmuj: 1) rozbiórk/demonta elementów przeznaczonych do wymiany b康 ponownego monta簑 – fundamenty s逝pów, skorodowane elementy konstrukcji i poszycia budynku; 2)wykonanie nowych elementów fundamentowania (stopy i s逝py fundamentowe) pod s逝py szczytowe 3) monta dodatkowych belek w podcieniach stanowi帷ych dodatkowe st篹enie konstrukcji 4) wymian fragmentu podwaliny – wg wskaza cz窷ci graficznej 5) wykonanie dodatkowych st篹e krokwi – nabicie obustronne j皻ek na poszczególne pary krokwi 6) wymian o軼ie篡 wrót 7) monta nowej szalówki z desek drewnianych na cz窷ci 軼ian zewn皻rznych 8) naprawa pokrycia dachu stodo造 ok. 61m2: demonta instalacji odgromowej, demonta obróbek blacharskich, demonta pokrycia z blachy trapezowej powlekanej, rozbiórka 豉t i poszycia szczytu z desek, wymiana uszkodzonej krokwi, przybicie nowych desek szczytowych i 豉t, monta nowego pokrycia z blachy trapezowej T18, monta nowych obróbek blacharskich kalenicy i szczytu, monta instalacji odgromowej z demonta簑. Wymagania - stodo造 nr 1.2 i 1.3 b璠 remontowane po kolei, nie jednocze郾ie, ze wzgl璠u na konieczno嗆 przepuszczenia na czas remontu 簑brów mi璠zy zagrodami, w których stodo造 si znajduj.

2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45213000-3, 45453000-7

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 90
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 3
Nazwa: Remont stodo造 w rez. 3 Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwat nr 3.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Charakterystyka a) budynek stodo造 parterowy z dachem dwuspadowym i przedsionkami w zabudowie wolnostoj帷ej; przeznaczony do magazynowania siana b) rozebranie stóp 瞠lbetowych o wys. ponad 100 cm; podbicie betonem B15 o grub. do 40 cm 豉w lub 軼ian fundamentowych, izolacje przeciwwilgociowe, c) rozbiórka/demonta elementów przeznaczonych do wymiany (elementów konstrukcji betonowych, obicia 軼ian drewnianych, 軼ianek dzia這wych, podóg bia造ch, legarów). d) wymiana elementów konstrukcyjnych (s逝py o 鈔. 30 cm) , wymiana podwaliny w 軼ianach drewnianych, e) wymiana i wykonanie cz窷ci 軼ian szkieletowych drewnianych z przesuni璚iem jednej 軼iany f) elewacje z paneli – monta rusztu na konstrukcji drewnianej, boazerie z listew drewnianych profilowanych o grub.20 mm, 3-krotna impregnacja szalówki 鈔odkami dekoracyjno-ochronnymi g) wymiana drzwi i wrót drewnianych deskowych h) wykonanie nowych podóg (podk豉dy betonowe z betonu B20, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, legary, pod這gi z drewna – deski lub bale o grub. 38mm) i) wykonanie podestu przy wej軼iu do budynku, betonowy z betonu B20 na podk豉dzie piaskowym zag瘰zczonym Is-0,98

2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45213000-3, 45453000-7, 45262300-4

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 90
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 4
Nazwa: Remont stodo造 w rez. 4 Lokalizacja : O鈔odek Hodowli 真brów: Rezerwaty nr 4.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Charakterystyka a) budynek stodo造 parterowy z dachem dwuspadowym i przedsionkami w zabudowie wolnostoj帷ej; przeznaczony do magazynowania siana b) rozebranie stóp 瞠lbetowych o wys. ponad 100 cm; wymiana i wzmocnienie cz窷ci elementów konstrukcyjnych, wykonanie cz窷ci nowych stóp betonowych, c) rozbiórka/demonta elementów przeznaczonych do wymiany (elementów konstrukcji betonowych, obicia 軼ian drewnianych, 軼ianek dzia這wych, podóg bia造ch, legarów). c) wymiana elementów konstrukcyjnych (s逝py 15/20, s逝py o 鈔. 30 cm), wymiana elementów konstrukcyjnych dachu (miecze lub zastrza造), wzmocnienie w瞛ów drewnianych 鈔ubami M12 d) wymiana i wykonanie cz窷ci 軼ian drewnianych e) elewacje z paneli – monta rusztu na konstrukcji drewnianej, boazerie z listew drewnianych profilowanych o grub.20 mm, 3-krotna impregnacja szalówki 鈔odkami dekoracyjno-ochronnymi f) wymiana drzwi i wrót drewnianych deskowych g) wykonanie nowych podóg (podk豉dy betonowe z betonu B20, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, legary, pod這gi z drewna – deski lub bale o grub. 38mm) h) wykonanie podestu przy wej軼iu do budynku, betonowy z betonu B20 na podk豉dzie piaskowym zag瘰zczonym Is-0,98 i) wykonanie instalacji elektrycznej.

2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45213000-3, 45453000-7, 45262300-4, 45310000-3

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 90
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 5
Nazwa: Modyfikacja od這wni 簑brów w rez. 1 Lokalizacja : O鈔odek Hodowli 真brów - Rezerwat nr 1.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Zakres robót: a) P這t szczelny o wysoko軼i 2,0m: -wytyczenie linii ogrodzenia, lokalizacja furty– w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym -przygotowanie wykopów pod elementy fundamentowania -wykonanie s逝pków stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne -wylanie fundamentów wraz z osadzeniem s逝pków ogrodzenia (sprawdzenie pionów i poziomów) -przygotowanie elementów drewnianych ogrodzenia z zachowaniem wymaganego zabezpieczenia (impregnacja/malowanie), przygotowanie skrzyde furt; -monta elementów drewnianych prz瘰e typowych oraz furt b) Modyfikacja istniej帷ej bramy/furty o szer. 5,10m: -wizja lokalna w terenie – pomiar istniej帷ej bramy i elementów konstrukcyjnych -demonta istniej帷ej bramy – utylizacja -monta nowej bramy/furty o szer. 3,05m, wraz z wykonaniem fundamentów i osadzeniem s逝pków -uzupe軟ienie linii istniej帷ego ogrodzenia – dwa prz瘰豉 p這tu szczelnego o 陰cznej d逝go軼i ok. 2,05m; elementy p這tu zamontowa pomi璠zy nowymi s逝pkami bramy a istniej帷ymi s逝pkami stalowymi ogrodzenia Wymagania materia這we. c) materia na prz瘰豉: deski- tarcica iglasta (sosna lub 鈍ierk) - wym. 38mm; rygle (kantówki) sosnowe - wym. 120/100mm; listwa dystansowa (sosna lub 鈍ierk) - wym. 5/20mm; s逝pki pod daszek ogrodzenia (sosna) - wym. 100/100mm; deski iglaste na daszek (sosna lub 鈍ierk) - wym. 25/180mm – szczegó造 wg cz窷ci rysunkowej d) tarcica impregnowana 鈔odkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczaj帷ym drewno przed czynnikami atmosferycznymi – malowana dwukrotnie lub nas帷zana ci郾ieniowo; e) s逝pki ogrodzenia - z profili stalowych f) wszystkie elementy stalowe zabezpieczy antykorozyjnie poprzez min. 2-krotne malowanie farb do metalu g) fundamenty punktowe z betonu C16/20, posadowione na g喚boko軼i 1,20m poni瞠j poziomu terenu

2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45213000-3, 45453000-7

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 90
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr: 6
Nazwa: Modyfikacja od這wni 簑brów w rez. 2 Lokalizacja: O鈔odek Hodowli 真brów - Rezerwat nr 2.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Zakres robót. a) P這t szczelny o wysoko軼i 2,5m: -wytyczenie linii ogrodzenia, lokalizacja furty– w uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym -przygotowanie wykopów pod elementy fundamentowania -wykonanie s逝pków stalowych, zabezpieczenie antykorozyjne -wylanie fundamentów wraz z osadzeniem s逝pków ogrodzenia (sprawdzenie pionów i poziomów) -przygotowanie elementów drewnianych ogrodzenia z zachowaniem wymaganego zabezpieczenia drewna (impregnacja/malowanie), przygotowanie skrzyde furt; -monta elementów drewnianych prz瘰e typowych, podestu drewnianego oraz furt b) Wymiana istniej帷ej bramy o szer. 2,6m: -wizja lokalna w terenie – pomiar istniej帷ej bramy i elementów konstrukcyjnych (s逝pków) -demonta skrzyd豉 istniej帷ej bramy – utylizacja -monta nowego skrzyd豉 bramy o szer. 2,6 m na istniej帷ych s逝pkach Wymagania materia這we. c) materia na prz瘰豉: deski- tarcica iglasta (sosna lub 鈍ierk) - wym. 38mm; rygle (kantówki) sosnowe - wym. 120/100mm; listwa dystansowa (sosna lub 鈍ierk) - wym. 5/20mm; s逝pki pod daszek ogrodzenia (sosna) - wym. 100/100mm; deski iglaste na daszek (sosna lub 鈍ierk) - wym. 25/180mm – szczegó造 wg cz窷ci rysunkowej d) tarcica impregnowana 鈔odkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczaj帷ym drewno przed czynnikami atmosferycznymi – malowana dwukrotnie lub nas帷zana ci郾ieniowo; e) s逝pki ogrodzenia - z profili stalowych f) wszystkie elementy stalowe zabezpieczy antykorozyjnie poprzez min. 2-krotne malowanie farb do metalu g) fundamenty punktowe z betonu C16/20, posadowione na g喚boko軼i 1,20m poni瞠j poziomu terenu

2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45213000-3, 45453000-7

3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach:
okres w dniach: 90
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:

5) Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 20,00
gwarancja 20,00

 

Za陰czniki:
1. SIWZ (41.50 Kb)
2. Za陰cznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR) (4.58 MB)
3. Za陰cznik nr 2 - Formularz ofertowy (82.00 Kb)
4. Za陰cznik nr 3 - O鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia z post瘼owania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp (24.86 Kb)
5. Za陰cznik nr 3a - O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu (21.58 Kb)
6. Za陰cznik nr 4 - Wzór umowy (176.71 Kb)
7. Za陰cznik nr 5 - O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (22.98 Kb)
8. Za陰cznik nr 6 - Zobowi您anie do udost瘼nienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp (25.21 Kb)
9. Za陰cznik nr 7 - O鈍iadczenie Wykonawcy (22.24 Kb)

 

 

 

 

Bia這wie瘸, dnia 13.06.2019 r.

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w wyniku przeprowadzonego post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i mniejszej ni kwoty okre郵one w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pó幡. zm.) na "wykonanie remontu elewacji zabytkowego budynku O鈔odka Edukacji Przyrodniczej" najkorzystniejsz ofert z這篡 Wykonawca:

NPD sp. z o.o. sp. komandytowa
ul. Krzywa 2
17-106 Orla

cena brutto: 149 570,00 z brutto
okres gwarancji: 36 miesi璚y
termin wykonania: 100 dni od daty podpisania umowy

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i SIW, nie podlega odrzuceniu. Oferta zosta豉 wybrana zgodnie z przewidzian w og這szeniu i SIWZ procedur na podstawie art. 24 aa ustawy Prawo zamówie publicznych. Jedna wa積a oferta.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcy, uczestnikowi post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 10.06.2019 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Remont elewacji zabytkowego budynku O鈔odek Edukacji Przyrodniczej Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡.”

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia - 150 000,00 z brutto.

 

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

NPD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
17-106 Orla, ul. Krzywa 2
cena – 149 570,00 z brutto
Gwarancja – 36 miesi璚y
Termin wykonania – 100 dni

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap