Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Og這szenie nr 508061-N-2019 z dnia 2019-01-29 r.

Bia這wieski Park Narodowy: Remont izolacji tarasu oraz cz窷ci 軼ian piwnicy w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie

Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych

Nie

Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17230   Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie luz za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres:
Bia這wieski Park Narodowy - Sekretariat 17-230 Bia這wie瘸 Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Remont izolacji tarasu oraz cz窷ci 軼ian piwnicy w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
Numer referencyjny: 38/392/1/2019
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Remont izolacji tarasu oraz cz窷ci 軼ian piwnicy w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego po這穎nym w Parku Pa豉cowym w Bia這wie篡.

W zakres wykonania nowego pokrycia tarasu wraz z izolacj i nowych izolacji pionowych 軼ian piwnicznych b璠 wchodzi造:

a) roboty rozbiórkowe i demonta穎we - Usuni璚ie i odtworzenie nawierzchni trawnikowych. - Demonta elementów 郵usarskich (balustrady, schody, o鈍ietlenie). - Demonta powierzchni z p造tek gres wraz z coko貫m (i klejem), demonta odwodnieni liniowych. - Demonta i rozbiórka dwóch 瞠lbetowych obudów rur kanalizacji deszczowej. - Skucie od wewn徠rz odspojonych tynków ze 軼ian, stropu oraz spodniej strony biegu schodów. - Skucie szpa責owania (odspojonego) z zewn. lica 軼ian piwnicznych,

b) budowlane, zabezpieczaj帷e, wyko鎍zeniowe - Oczyszczenie i uzupe軟ienie ubytków w istniej帷ej szlichcie. Sprawdzenie spadków, a w razie konieczno軼i dokonania ich korekty. - Roboty ziemne - wykonanie wykopu (do g喚boko軼i 豉w fundamentowych) wzd逝 軼iany po逝dniowej i po這wy 軼iany zachodniej, a do muru oporowego przy bramie gara穎wej. Oczyszczenie odkrytych 軼ian piwnicy. - Zabezpieczenie wszelkich elementów w przestrzeni wykopów i sk豉dowania ziemi (schody zewn皻rzne stalowe, elementy uzbrojenia terenu itp.). - Neutralizacja szkodliwych soli budowlanych (siarczki, azotany, chlorki) zawartych w zawilgoconych 軼ianach. - Wykonanie otworów na przej軼ia instalacyjne rur spustowych kanalizacji deszczowej (Ø 125mm) w stropie i 軼ianie zewn皻rznej, u這瞠nie i pod陰czenie rur i le瘸ków do istniej帷ych pionów rur spustowych. Nast瘼nie dok豉dne uszczelnienie przeciwwodne wykonanych przepustów rurowych za pomoc ko軟ierzy i uszczelek oraz wype軟ianie wolnych przestrzeni wokó rur piank instalacyjn niskopr篹n. - Sprawdzenie szczelno軼i (po陰cze i przej嗆 szczelnych) rur odprowadzaj帷ych wod deszczow z dachu, - Wykonanie faset uszczelniaj帷ych z zaprawy cementowej na styku 軼iany fundamentowej z 豉w fundamentow. - Wykona kapinosy podci璚iem p造ty stropowej (tarasu) oraz czap wie鎍z帷ych mury wzd逝 schodów prowadz帷ych na wy窺zy poziom tarasu. - Wykonanie izolacji przeciwwodnej na ca貫j powierzchni tarasu oraz schodów wraz z wywini璚iem jej na 軼ian do wysoko軼i coko逝 z p造tek (15 cm), a tak瞠 na ca貫j d逝go軼i czo豉 okapu tarasu i na jej spodniej cz窷ci. - Monta ok豉dzin ceramicznych z gresu na powierzchni tarasu wraz z cokolikami po obwodzie. - Uzupe軟ienie szpa責owania 軼ian zewn皻rznych (ok. 50% powierzchni). - Wykonanie izolacji przeciwwodnej na 軼ianach piwnicy od po陰czenia z izolacj poziom 豉w fundamentowych do wysoko軼i kamiennego coko逝. Monta flizeliny polipropylenowej do ochrony izolacji bitumicznych. - Zasypanie wykopów. - Monta profilu okapnikowego na siatce i kleju. - Naprawa czo豉 tarasu oraz czap wie鎍z帷ych mury wzd逝 schodów prowadz帷ych na wy窺zy poziom tarasu. - Wykonanie od wewn徠rz systemowych tynków cementowo - wapiennych. - Malowanie pomieszcze farbami zapewniaj帷ymi odpowiedni dyfuzyjno嗆 pow這ki malarskiej. - Przebudowa studni kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej (podziemnej) - U這瞠nie rynsztoku z betonowych koryt 軼iekowych wzd逝 po逝dniowego okapu tarasu, zgodnie ze spadkiem terenu oraz poni瞠j poziomu coko逝 kamiennego. Odprowadzenie z niego wody poprzez wpust podwórzowy do istniej帷ej kanalizacji deszczowej. - U這瞠nie opaski betonowej. - Wykonanie trawnika

Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiary oraz pogl康owa fotograficzna aktualnego stanu tarasu - Za陰cznik nr 1 do SIWZ

II.5) Gówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45430000-4

45320000-6

45410000-4

 

II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach: 75
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

 

75

 

 


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 50 000,00 z.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków: Wykonawca spe軟i warunek je瞠li wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert (a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie) wykona w sposób nale篡ty, zgodnie z zasadami sztuki in篡nierskiej i prawid這wo uko鎍zy: - co najmniej jedn robot budowlan obejmuj帷 swoim zakresem i rodzajem m. in. wykonanie izolacji fundamentów, tynkowanie, monta ok豉dzin ceramicznych i ok豉dzin innego rodzaju w budynkach o warto軼i nie mniejszej ni 75 tys. z brutto,

Kadra techniczna: tj. Wykonawca winien wykaza, 瞠 dysponuje nast瘼uj帷ymi osobami: - jedn osob, która b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno軼i konstrukcyjno - budowlanej co najmniej w ograniczonym zakresie.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
a)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczególno軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone; potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w pkt 5.2c ) SIWZ.

b) wykaz osób skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie , do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie dysponowania tymi osobami - potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onego w pkt 5.2 d) SIWZ.

c) Wykonawca przedstawi o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie. Ocena spe軟ienia tego warunku dokonana zostanie w systemie spe軟ia - nie spe軟ia, na podstawie przedstawionych przez Wykonawc dokumentów i o鈍iadcze potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunków.

Dowodami, o których mowa powy瞠j s: - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi, dostawy lub roboty by造 wykonywane; - o鈍iadczenie wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o którym mowa powy瞠j. Je瞠li wykaz, o鈍iadczenia lub inne z這穎ne przez wykonawc dokumenty b璠 budzi w徠pliwo軼i Zamawiaj帷ego, mo瞠 on zwróci si bezpo鈔ednio do w豉軼iwego podmiotu, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

d) dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego w pkt 5. 2 b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowi您any jest wnie嗆 wadium w wysoko軼i 1 000,00 z (jeden tysi帷 z這tych) przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

Wadium mo瞠 by wniesione w: a) pieni康zu;

b) por璚zeniach bankowych, lub por璚zeniach spó責zielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym, 瞠 por璚zenie kasy jest zawsze por璚zeniem pieni篹nym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na konto w Banku BGK O/ Bia造stok nr rachunku 18 1130 1059 0017 3397 5590 0001, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w post瘼owaniu 38/392/1/2019 na „Remont izolacji tarasu oraz cz窷ci 軼ian piwnicy w budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡" Skuteczne wniesienie wadium w pieni康zu nast瘼uje z chwil uznania 鈔odków pieni篹nych na rachunku bankowym Zamawiaj帷ego, o którym mowa w rozdz. IX. 3 niniejszej SIWZ, przed up造wem terminu sk豉dania ofert (tj. przed up造wem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin sk豉dania ofert). Zamawiaj帷y zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieni篹nej - dokument potwierdzaj帷y dokonanie przelewu wadium zosta za陰czony do oferty; b) innej ni pieni康z - orygina dokumentu zosta z這穎ny w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z tre軼i gwarancji/por璚zenia winno wynika bezwarunkowe, na ka盥e pisemne 膨danie zg這szone przez Zamawiaj帷ego w terminie zwi您ania ofert, zobowi您anie Gwaranta do wyp豉ty Zamawiaj帷emu pe軟ej kwoty wadium w okoliczno軼iach okre郵onych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawid這wy zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

30,00

termin wykonania

10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 14 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 4 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2019-02-19, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):
Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Bia這wie瘸, dnia 29.01.2019 r.

 

Za陰czniki:
 1. SIWZ
 2. Opis przedmiotu zamówienia (przedmiar robót, dokumentacja projektowa, STWiOR) - Za陰cznik nr 1 (15.98 Mb)
 3. Formularz ofertowy - Za陰cznik nr 2
 4. O鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Za陰cznik nr 3
 5. O鈍iadczenie o spe軟ianiu warunków udzia逝 w postepowaniu - Za陰cznik 3a
 6. Wzór umowy - Za陰cznik nr 4
 7. O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
     - Za陰cznik nr 5
 8. Wykaz wykonanych robót - Za陰cznik nr 6
 9. Zobowi您anie do udostepnienia zasobów w trybie art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp - Za陰cznik nr 7
10. Wykaz osób skierowanych przez wykonawc do wykonania zamówienia - Za陰cznik nr 8
11. Wzór o鈍iadczenia - Za陰cznik nr 9


Pytania do SIWZ:

08.02.2019 r.

1.   Przedmiar poz. 33 - prosz o wyja郾ienie zminusowanej ilo軼i robót do „wykonania".

Pozycja nr 33 w przedmiarze wynika z pozycji nr 32. W pozycji 32 mowa jest o po這瞠niu 30 mm zaprawy, natomiast pozycja nr 33 ujmuje 20 mm z tej grubo軼i. Sumarycznie chodzi o po這瞠nie 10 mm zaprawy na ca貫j powierzchni remontowanego tarasu.

2.   Czy zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie innych ni zamieszczone w dokumentacji materiaów o parametrach nie gorszych ni podane?

Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie innych materiaów pod warunkiem, 瞠 b璠 to materia造 o co najmniej równowa積ych w豉軼iwo軼iach i parametrach technicznych lub lepszych.  
  • Polish
  • English
home contact sitemap