Strona g堯wna
Zam闚ienia publiczne powy瞠j 30 000 euro Drukuj E-mail
 

Bia這wie瘸, dnia 01.10.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.8.2020

Informacja

Dotyczy: post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Dostaw paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej wraz z jej roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego". Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych pod nr 585272-N-2020 w dniu 15.09.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w dniu 01.10.2020 r. jedyny wykonawca, który z這篡 ofert na dostaw 5 ton 穎喚dzi odmówi podpisania umowy.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 28.09.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.8.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Dostaw paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej wraz z jej roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego". Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych pod nr 585272-N-2020 w dniu 15.09.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym post瘼owaniu z這篡 Wykonawca:

na Cz窷 IV - dostawa 5 ton kukurydzy
             Gospodarstwo Rolno-Le郾e Piotr Stocki Lewkowo Nowe 40, 17-220 Narewka
              cena - 60 pkt, termin dostawy -40 pkt, 陰czna liczba punktów - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: Oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert.  Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta w terminie okre郵onym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt1).

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 29.09.2020 r.

Zestawienie z這穎nych ofert dodatkowych
w post瘼owaniu nr ZP.26.8.2020 w dniu 28.09.2020 r.

Informacja

z otwarcia ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Dostawa paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej BPN wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez zamawiaj帷ego - Cz窷 IV

Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych nr 585272-N-2020 z dnia 15.09.2020 r.

1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: Cz窷 IV - 7 180,00 z brutto - Dostawa 5 ton kukurydzy
2. Wykaz z這穎nych ofert dodatkowych:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Nr cz窷ci

Cena oferty

1

Gospodarstwo Rolno-Le郾e Piotr Stocki
Lewkowo Nowe 40, 17-220 Narewka

IV

4.436,25
 

Bia這wie瘸, dnia 23.09.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.8.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Dostaw paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej wraz z jej roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego" . Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych  pod nr 585272-N-2020 w dniu 15.09.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym postepowaniu z這篡 Wykonawca:
na cz窷  I - dostawa 30 ton buraków pastewnych
            Gospodarstwo Rolne Piotr Stocki Lewkowo Nowe 40, 17-220 Narewka
            cena - 60 pkt, termin dostawy - 40 pkt ,  陰czna liczba punktów - 100 pkt

na Cz窷 II - dostawa 5 ton 穎喚dzi
            Adam Korch, Witowo 28B 17-204 Dubicze Cerkiewne
            cena - 60 pkt, termin dostawy -4 0 pkt, 陰czna liczba punktów - 100 pkt

na Cz窷 III - dostawa 20 ton owsa
            Gospodarstwo Rolne Piotr Stocki Lewkowo Nowe 40, 17-220 Narewka
            cena - 60 pkt, termin dostawy -4 0 pkt, 陰czna liczba punktów - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: W cz窷ci I i III oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert, w cz窷ci II - jedna wa積a oferta.  Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
CZ呇 I:
            1) Adam Korch, Witowo 28B 17-204 Dubicze Cerkiewne

Punktacja przyznana ofercie:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 40 pkt)

Razem

1

48,49

40

88,49

            2)BIO-PAL Rafa Aleksiejuk, 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Mickiewicza 114/12

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania (max 40 pkt)

Razem

4

38,14

40

78,14

                                              

Cz窷 III:
            1)Rolnicza Spó責zielnia Produkcyjna im. Zielonego Sztandaru Stary Kornin 4, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania (max 40 pkt)

Razem

2

50,65

40

90,65

            2) Krzysztof Kajdewicz, Skupowo 126, 17-220 Narewka

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania (max 40 pkt)

Razem

3

48,23

20

68,23

            3) BIO-PAL Rafa Aleksiejuk, 17-100 Bielsk Podlaski  ul. Mickiewicza 114/12

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania (max 40 pkt)

Razem

4

48,44

40

88,44

 

Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za w przypadku cz窷ci II w terminie okre郵onym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt1).

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 23.09.2020 r.

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Dostawa paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej wraz z jej roz豉dunkiem
w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego".

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia
   Cz窷 I -  29 544,00 z brutto - Dostawa 30 ton buraków pastewnych
   Cz窷 II - 25 108,00,00 z brutto - Dostawa 5 ton 穎喚dzi
   Cz窷 III - 20 765,00 z brutto - Dostawa 20 ton owsa
   Cz窷 IV - 7 180,00 z brutto - Dostawa 5 ton kukurydzy

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cz窷 I

Cz窷 II

Cz窷 III

Cz窷 IV

1

Adam Korch, Witowo 28B
17-204 Dubicze Cerkiewne

22 050,00
15.10.20

36 750,00
31.10.20


-


-

2

Rolnicza Spó責zielnia Produkcyjna
w Starym Korninie 4, 17-204 Dubicze Cerkiewne

 

-

 

-

16 170,00
31.10.20

4 462,50
10.11.20

3

Krzysztof Kajdewicz,
Skupowo 126, 17-220 Narewka


-

-

16 980,00
10.111.20

5 490,00
10.11.20

4

BIO-PAL Rafa Aleksiejuk
17-100 Bielsk Podlaski 
ul. Mickiewicza 114/12

28 035,00
15.10.20


-

16 906,00
31.10.20

6 588,00
10.11.20

5

Gospodarstwo Rolne Piotr Stocki
Lewkowo Nowe 40, 17-220 Narewka

17 820,00
15.10.20


-

13 650,00
31.10.20

4 462,50
10.11.20

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 4 do SIWZ.
 

Og這szenie nr 585272-N-2020 z dnia 2020-09-15 r.
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Bia這wieski Park Narodowy: Dostawa paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego
Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe
Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej:

Tak
Nazwa projektu lub programu

„Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18, wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna
O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych: Nie
Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y
Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y: Nie
Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych
: Nie
Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Bia這wieski Park Narodowy, krajowy numer identyfikacyjny 20066482800000, ul. ul. Park Pa豉cowy  11 , 17-230  Bia這wie瘸, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel. 85 682 97 23, e-mail Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bpn.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i): Pa雟twowa Osoba Prawna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL) Tak
www.bpn.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
www.bpn.com.pl

Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie: Nie
adres

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób:
Oferty nale篡 sk豉da w formie pisemnej za po鈔ednictwem operatora pocztowego, osobi軼ie lub za po鈔ednictwem pos豉鎍a.
Adres: 17-230 Bia這wie瘸 Park Pa豉cowy 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne : Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego
Numer referencyjny: ZP.26.8.2020
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do: wszystkich cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:
Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4 cz窷ci

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy paszy dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. 2. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na nast瘼uj帷e cz窷ci:

 • Cz窷 1: Dostawa buraków pastewnych wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Ilo嗆 zamawianych buraków: 30 ton Miejsce dostarczenia buraków: wskazane przez Zamawiaj帷ego (O鈔odek Hodowli 真brów - rezerwaty nr 1, 2, 4). Opis przedmiotu zamówienia: buraki pastewne bez zanieczyszcze mechanicznych, oczyszczone z li軼i, korzonków i gleby, zdrowe (bez 郵adów zgnilizny).
 • Cz窷 2: Dostawa 穎喚dzi wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Ilo嗆 zamawianych 穎喚dzi: 5 ton Miejsce dostarczenia 穎喚dzi: O鈔odek Hodowli 真brów rezerwat nr 4. Opis przedmiotu zamówienia: 穎喚dzie z tegorocznego zbioru, z d瑿u szypu趾owego i bezszypu趾owego (nie d瑿u czerwonego), bez uszkodze mechanicznych, oznak 瞠rowania owadów czy chorób.
 • Cz窷 3: Dostawa owsa wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Ilo嗆 zamawianego owsa: 20 ton Miejsce dostarczania owsa: magazyn zbo穎wy BPN na osadzie Zwierzyniec. Opis przedmiotu zamówienia: owies ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno by zdrowe, dojrza貫, dobrze wykszta販one, bez zanieczyszcze czy szkodników, o wilgotno軼i do 13 %. Cz窷 4: Dostawa kukurydzy wraz z jej roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego. Ilo嗆 zamawianej kukurydzy: 5 ton Miejsce dostarczania kukurydzy: magazyn zbo穎wy BPN na osadzie Zwierzyniec Opis przedmiotu zamówienia: kukurydza ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno by zdrowe, dojrza貫, dobrze wykszta販one, bez zanieczyszcze czy szkodników, o wilgotno軼i do 13 %.
  II.5) Gówny kod CPV: 15700000-5
  Dodatkowe kody CPV:

  II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2020-11-30

Okres w miesi帷ach

Okres w dniach

Data rozpocz璚ia

Data zako鎍zenia

     

2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunków:
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:
Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona:
Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia:
Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:
Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 9 wzoru umowy, który stanowi za陰cznik nr 3 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):
字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-09-23, godzina: 11:45,
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): Nie
Wskaza powody:
J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu : j瞛yk polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków, które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

Cz窷 nr:

1

Nazwa:

Dostawa buraków pastewnych wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego

 • 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Ilo嗆 zamawianych buraków: 30 ton Miejsce dostarczenia buraków: wskazane przez Zamawiaj帷ego (O鈔odek Hodowli 真brów - rezerwaty nr 1, 2, 4). Opis przedmiotu zamówienia: buraki pastewne bez zanieczyszcze mechanicznych, oczyszczone z li軼i, korzonków i gleby, zdrowe (bez 郵adów zgnilizny
  2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 15700000-5,
  3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia: 2020-11-05
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

2

Nazwa:

Dostawa 穎喚dzi wraz z ich roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego

 • 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Ilo嗆 zamawianych 穎喚dzi: 5 ton Miejsce dostarczenia 穎喚dzi: O鈔odek Hodowli 真brów rezerwat nr 4. Opis przedmiotu zamówienia: 穎喚dzie z tegorocznego zbioru, z d瑿u szypu趾owego i bezszypu趾owego (nie d瑿u czerwonego), bez uszkodze mechanicznych, oznak 瞠rowania owadów czy chorób.
  2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 15700000-5,
  3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia: 2020-11-20
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

3

Nazwa:

Dostawa owsa wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego

 • 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:Ilo嗆 zamawianego owsa: 20 ton Miejsce dostarczania owsa: magazyn zbo穎wy BPN na osadzie Zwierzyniec. Opis przedmiotu zamówienia: owies ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno by zdrowe, dojrza貫, dobrze wykszta販one, bez zanieczyszcze czy szkodników, o wilgotno軼i do 13 %.
  2) Wspólny S這wnik Zamówie(CPV): 15700000-5,
  3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia: 2020-11-20
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

Termin realizacji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Cz窷 nr:

4

Nazwa:

Dostawa kukurydzy wraz z jej roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego.

 • 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Ilo嗆 zamawianej kukurydzy: 5 ton Miejsce dostarczania kukurydzy: magazyn zbo穎wy BPN na osadzie Zwierzyniec Opis przedmiotu zamówienia: kukurydza ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno by zdrowe, dojrza貫, dobrze wykszta販one, bez zanieczyszcze czy szkodników, o wilgotno軼i do 13 %.
  2) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 15700000-5,
  3) Warto嗆 cz窷ci zamówienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia):
  Warto嗆 bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesi帷ach:
  okres w dniach:
  data rozpocz璚ia:
  data zako鎍zenia: 2020-11-30
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

termin realizacji

40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Za陰czniki:
SIWZ
Za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy
Za陰cznik nr 2 - O鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia
Za陰cznik nr 2a - O鈍iadczenia o spe軟ianiu warunku udzia逝 w post瘼owaniu
Za陰cznik nr 3 - Wzór umowy
Za陰cznik nr 4 - O鈍iadczenie o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp
Za陰cznik nr 5 - O鈍iadczenie Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
 

Bia這wie瘸, dnia 01.09.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.7.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Wykonawcy 

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na  „Konserwacj i remont istniej帷ych p這tów szczelnych w O鈔odku Hodowli 真brów BPN.". Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych  pod nr 567056-N-2020 w dniu 28.07.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym postepowaniu na:

 cz窷  I - impregnacja p這tów szczelnych w Rezerwacie Pokazowym 真brów Nr 3  1000 mb z這篡 Wykonawca:

Zak豉d Stolarski Zak豉d Us逝g Le郾ych Andrzej Dziedzik
17-230 Bia這wie瘸, Teremiski 22

cena - 60 pkt, gwarancja - 40 pkt 陰czna liczba punktów - 100 pkt

Cz窷 II - remont istniej帷ych p這tów szczelnych w Rezerwacie Hodowlanym 真brów Nr 1 i 2 na d. 1000 mb w terenie le郾ym (Rezerwat Nr 1 - 540 mb p這tu, Rezerwat Nr 2 - 460 mb)

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo - Borki,   ul. Wierzbowa 3

cena - 60 pkt,  gwarancja - 40 pkt 陰czna liczba punktów - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert. Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty niepodlegaj帷e odrzuceniu na cz窷 I z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
    1. HANGIS Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/16
Punktacja przyznana ofercie:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium gwarancja (max 40 pkt)

Razem

1

43,02

40

83,20


    2. NPD Sp. z o.o. Sp. K.  17-106 Orla, ul. Krzywa 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium gwarancja (max 40 pkt)

Razem

3

48,67

40

88,67

                                      

    3. PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski 07-415 Olszewo - Borki,   ul. Wierzbowa 3 

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 40 pkt)

Razem

5

48,98

40

88,98

 

Na Cz窷 II - remont istniej帷ych p這tów szczelnych w Rezerwacie Hodowlanym 真brów Nr 1 i 2 oferty z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:

    1. NPD Sp. z o.o. Sp. K.  17-106 Orla, ul. Krzywa 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 40 pkt)

 

3

52,85

40

92,85

 

Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Jednocze郾ie informujemy, i na podstawie art. 89 ust. 1 pk 4) w zwi您ku z art. 90 ust. 3  Zamawiaj帷y odrzuci oferty z這穎ne przez:
1) Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we JAR-BUD Jaros豉w Symko, 16-050 Micha這wi ul. Fabryczna 1/2
2) HANGIS, Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok ul. Dubois 22/16 ,
gdy zawieraj ra膨co nisk cen w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Uzasadnienie:
Zamawiaj帷y dokona analizy z這穎nych ofert i porówna ceny ofert na poszczególne cz窷ci zamówienia i stwierdzi znaczne dysproporcje cenowe w ofertach z這穎nych przez:
    1) JAR-BUD Jaros豉w na cz窷 I i II zamówienia i w ofercie firmy. W zwi您ku z powy窺zym pismem z dnia 12.08.2020 r. Zamawiaj帷y zwróci si do Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp o udzielenie wyja郾ie i przed這瞠nie kosztorysu ofertowego  zawieraj帷ego m.in. ceny materiaów, roboczogodziny i innych kosztów maj帷ych wp造w na zaoferowana cen. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie z這篡 wyja郾ie.
    2) Firma HANGIS w wyznaczonym terminie z這篡豉 wyja郾ienia, w których potwierdzi豉 zani瞠nie  ceny ofertowej poprzez b喚dn kalkulacj.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Bia這wie瘸, dnia 12.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.7.2020

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na: „Konserwacja i remont istniej帷ych p這tów
szczelnych w O鈔odku Hodowli 真brów BPN.
"

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia: 927 731,00 z  w tym w przypadku dopuszczenia mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych, kwot na sfinansowanie:
cz窷 I - 240 065,00 z
cz窷 II - 687 666,00 z
Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

Nr oferty

  Nazwa i adres Wykonawcy

Cz窷 I

Cz窷 II

1

HANGIS Marcin Kasiak, 15-349 Bia造stok
ul. Dubois 22/16

250 460,31
48 m-cy

388 863,70
48 m-cy

2

Przedsi瑿iorstwo Wielobran穎we  „JAR-BUD" Jaros豉w Symko
ul. Fabryczna 1/2 16-050 Micha這wo

73 340,00
48 m-cy

218 940,00
48 m-cy

3

NPD Sp. z o.o. Sp. K. 17-106 Orla, ul. Krzywa 2

221 400,00
48 m-cy

590 400,00
48 m-cy

4

Zak豉d Stolarski Zak豉d Us逝g Le郾ych Andrzej Dziedzik; 17-230 Bia這wie瘸, Teremiski 22

  179 580,00
48 m-cy

-

5

PPHU Rostkowscy s.c. J. Rostkowski, W. Rostkowski
07-415 Olszewo - Borki,   ul. Wierzbowa 3

220 000,00
48 m-cy

520 000,00
48 m-cy

 

UWAGA:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 5 do SIWZ.
 

Bia這wie瘸, dnia 03.08.2020 r.

Znak sprawy: ZP.26.6.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i wykluczeniu Wykonawcy

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Dostaw siana dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego" . Post瘼owanie og這szone w Biuletynie Zamówie Publicznych  pod nr 564823-N-2020 w dniu 21.07.2020 r.

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 najkorzystniejsz ofert w powy窺zym postepowaniu
na cz窷  I - dostawa 12 ton siana luzem z這篡 Wykonawca:

Miros豉w Bruszewski, Budy 49 17-230 Bia這wie瘸
cena - 60 pkt, termin realizacji - 40 pkt ,  陰czna liczba punktów - 100 pkt

na Cz窷 II - dostawa 23 ton siana w kostkach z這篡 Wykonawca:

Krzysztof Kajdewicz, Skupowo 126 17-220 Narewka
cena - 60 pkt, termin wykonania - 0 pkt, 陰czna liczba punktów - 60 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, poniewa uzyska豉 najwi瘯sz ilo嗆 punktów w kryteriach oceny ofert. Nast瘼nie na podstawie badania z這穎nych w toku post瘼owania dokumentów stwierdzono, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w postepowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty na cz窷 I z這篡li nast瘼uj帷y Wykonawcy:
1) Miros豉w Bruszewski, Budy 49 17-230 Bia這wie瘸
Punktacja przyznana ofercie:

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 40 pkt)

Razem

1

60

40

100


2) Adam Korch, Witowo 28B, 17-204 Dubicze cerkiewne

Nr oferty 

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania (max 40 pkt)

Razem

3

55,44

40

95,44


3) Krzysztof Kajdewicz, Skupowo 126 17-220 Narewka

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najni窺za cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba pkt w kryterium termin wykonania(max 40 pkt)

Razem

25

34,81

0

34,81


Informujemy, 瞠 umowa w sprawie zamówienia publicznego mo瞠 by zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, za w przypadku cz窷ci II w terminie okre郵onym zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt1).

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.
 

Znak sprawy: ZP.26.6.2020

 

Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa siana dla 簑brów w hodowli zamkni皻ej i hodowli wolnej wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego”.

 

Kwota, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia

Cz窷 I - 11 450,00 z - Dostawa 12 ton siana luzem

Cz窷 II - 18 400,00 z brutto - Dostawa 23 ton siana w kostkach

Informacje zawarte w z這穎nych ofertach:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cz窷 I

Cz窷 II

1

Miros豉w Bruszewski , Budy 49 17-230 Bia這wie瘸

5 988,00

7 dni

-

2

Krzysztof Kajdewicz, Skupowo 126, 17-220 Narewka

10 320,00

21 dni

19 550,00

21 dni

3

Adam Korch, Witowo 28B 17-204 Dubicze Cerkiewne

6 480,00

7 dni

-


UWAGA:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, zamawiaj帷ego o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówie publicznych (informacji z otwarcia ofert), jest zobowi您any do przekazania zamawiaj帷emu o鈍iadczenia o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówie publicznych. W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zakócenia konkurencji w post瘼owaniu. Wzór o鈍iadczenia stanowi Za陰cznik Nr 4 do SIWZ.

 

Bia這wie瘸, dnia 30.07.2020 r. 
 • Polish
 • English
home contact sitemap