Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 
naglowek_fe_ue
 

Nr sprawy: OH.453.43.2020

Informacja o uniewa積ieniu post瘼owania

Dotyczy post瘼owania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku w formie zapytania ofertowego o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na odbiór, transport i utylizacji pad造ch zwierz徠 oraz UPPZ pochodz帷ych od eliminowanych 簑brów i innych zwierz徠 hodowlanych z Bia這wieskiego Parku Narodowego.

Zamawiaj帷y - Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 uniewa積ia post瘼owanie, gdy w post瘼owaniu nie z這穎no 瘸dnej oferty niepodlegaj帷ej odrzuceniu.

  

Bia這wie瘸, dnia 07.07.2020r.

Nr sprawy: BHP.161.2.2020

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania zakup i dostawa odzie篡 roboczej  i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego
Nazwy i kody dotycz帷e przedmiotu zamówienia okre郵one we Wspólnym S這wniku Zamówie:
18000000-9 odzie, obuwie, artyku造 baga穎we i dodatki
18100000-0 odzie bran穎wa, specjalna odzie robocza i dodatki
18110000-3 odzie bran穎wa
18130000-9 specjalna odzie robocza

Lp.

Sorty BHP

Ilo嗆

1.

Koszulka oliwkowozielona typu t-shirt

140

2.

Koszula oliwkowozielona d逝gi r瘯aw

20

3.

Koszulka oliwkowozielona polo

15

4.

Polar zielony

11

5.

Spodnie zielone

47

6.

Kurtka nieprzemakalna ocieplana

7

7.

Pó豚uty na grubej zelówce

3

8.

Buty zimowe z membran

4

9.

Buty gumowe

2

10.

Ubranie robocze (bluza + spodnie)

21

11.

Fartuch ochronny

9

12.

Buty robocze profilaktyczne

3

13.

Czapka letnia

21

14.

Czapka zimowa

10

15.

Pó豚uty br您owe

8

16.

Kamizelka taktyczna Stra Parku

4

17.

R瘯awice robocze gumowe

300

18.

R瘯awice robocze ocieplane + skórzane

120 + 180


Odzie ochronna powinna odpowiada normie: PN-EN ISO 13688:2013

Dla odzie篡 ochronnej i roboczej wymagane s certyfikaty lub deklaracje zgodno軼i. Brak wymaganych 鈍iadectw oraz upowa積ie producentów skutkowa b璠zie odrzuceniem oferty.
Szczegó這wy opis zamówienia stanowi za陰cznik nr 2 do Zaproszenia do z這瞠nia oferty cenowej.

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 30 listopad 2020r.

5. Kryterium wyboru:
      a) cena - 70%,
      b) ocena techniczno-jako軼iowa dostarczonego wzoru- 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
      a) Ocena punktowa kryterium cena dokonana zostanie wed逝g wzoru:
            najni窺za cena spo鈔ód ofert wa積ych
            ----------------------------------------------   x  100x0,7  = liczba punktów
            Cena oferty badanej
      b) wed逝g kryterium oceny techniczno - jako軼iowej
Ocena techniczno jako軼iowa wykonania wyrobu b璠zie dokonana indywidualnie, tzn. cz這nkowie komisji przydziela b璠 punkty w nast瘼uj帷y sposób:
          0-30 za estetyk wykonania
          0-70 sposób wyko鎍zenia i jako嗆 wykonania
Uzyskane punkty zostan zsumowane i pomno穎ne przez 0,30.
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uszkodzenia przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jako軼iowej.
Punkty liczone w ka盥ym kryterium przez ka盥ego oceniaj帷ego cz這nka Komisji zostan zsumowane. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punktów.
Zamawiaj帷y udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy瞠j kryteria wyboru.

Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e z niezb璠ne do wykonania zadania, w tym miedzy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

6. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert , zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 3 - wzór umowy) na dostaw odzie篡 i obuwia roboczego.

7. Do dnia otwarcia ofert Wykonawca zobowi您any jest do陰czy po jednej sztuce ka盥ego artyku逝 b璠帷ego przedmiotem dostawy oznaczonego nazw Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo sprawdzenia jako軼i dostarczonych wyrobów przez ich naruszenie fizyczne. Wyroby te zostan zwrócone Wykonawcom po podpisaniu umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przedmiotowego post瘼owania, otrzyma zwrot dostarczonego kompletu odzie篡 po dokonaniu dostawy i sporz康zeniu protoko逝 odbioru (dostarczony komplet odzie篡 b璠zie wzorcem do porównania zgodno軼i dostawy z ofert). Za uszkodzenia zaistnia貫 w wyniku badania dostarczonych wzorców skutkuj帷e pogorszeniem/utrat warto軼i u篡tkowych wzorca/ Zamawiaj帷y nie b璠zie ponosi odpowiedzialno軼i.

8. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia.

9. Wykonawca zapewni minimum 12 miesi璚zn (liczon od daty dostawy - podpisania protoko逝 odbioru dostawy) gwarancj, na dostarczone sorty BHP na warunkach okre郵onych w umowie.

10. Dostawa przedmiotu zamówienia b璠zie realizowana do siedziby Zamawiaj帷ego na koszt Wykonawcy.

11. Dostarczone sorty BHP b璠 opisane i zapakowane dla ka盥ego pracownika osobno (wg przekazanego zestawienia nale積o軼i dla pracownika - po podpisaniu umowy).

12. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w  formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy ,

13. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami :Edyta Barmuta, tel. : 85 682 97 00 w godz. 8.00.-15.00.

14. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do Rozpoznania), w terminie do dnia 16.07.2020r., godz. 13.30.

15. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

16. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia  jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostaw odzie篡 roboczej  i obuwia roboczego do Bia這wieskiego Parku Narodowego, Nr sprawy: BHP.161.2.2020, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6) dane osobowe z post瘼owania  b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i  nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
      a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
      b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
      c w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

 

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
1) formularz oferty cenowej
2) szczegó這wy opis zamówienia
3) wzór umowy

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego
Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy

Pytania i odpowiedzi do Szczegó這wego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1. Czy mo瞠my zaproponowa spodnie zielone - spodnie w kolorze oliwkowym, wykonanym z najwy窺zej jako軼i bawe軟y i wókien poliestrowych (o sk豉dzie 65% poliester, 35% bawe軟a i gramaturze 210 g/m2, +/-5%). Wytrzyma豉 tkanina jest odporna na dzia豉nie promieni s這necznych oraz posiada apretur antyinsektow (odporna na komary i kleszcze) lub apretur wodoodporn. Spodnie posiadaj dwie otwarte przednie kieszenie. Dodatkowo w prawej kieszeni znajduje si ma豉 otwarta kieszonka. Na prawej nogawce z przodu naszyta kiesze, przykryta plis zapinan na mosi篹n nap. Na lewej nogawce boczna, wewn皻rzna kiesze zapinana na zamek b造skawiczny. Spodnie posiadaj regulacje obwodu w pasie oraz profilowane nogawki w miejscu stawu skokowego.
Odpowied: Tak. Takie spodnie spe軟iaj nasze oczekiwania.

Pytanie 2. Czy mo瞠my zaproponowa czapk zimow – lekka czapka z mi瘯kiej, ciep貫j dzianiny o sk豉dzie 50% we軟a, 50% akryl. W sam raz na ch這dniejsze dni. We軟a odprowadza wilgo i zapewnia ciep這, nawet w wilgotnych warunkach. Rozmiar uniwersalny. Kolor ciemna zielona oliwka.
Odpowied: Tak. Taka czapka spe軟ia nasze oczekiwania.

Pytanie 3. Czy mo瞠my zaproponowa kurtka nieprzemakaln ocieplan – wykonan z materia逝 o sk豉dzie 65% poliester, 35% bawe軟a z membran oddychaj帷, w kolorze oliwkowym, ocieplana ocieplin puszysta o gramaturze 80g/m2. Tkanina dodatkowo wyko鎍zona apretur wodoodporn, szwy podklejane ta鄉. Przód kurtki zapinany na zamek kostkowy dwusuwakowy, przykryty szerok plis zapinan na napy. Na lewym r瘯awie w górnej cz窷ci znajduje si ma豉 kieszonka zapinana na zamek b造skawiczny. Wewn徠rz tej kieszeni wszyta jest ta鄉a odblaskowa, ta鄉a tworzy opask zapinan na rzep. W tylnej cz窷ci r瘯awów na wysoko軼i 這kcia do ko鎍a mankietów naszyte wzmocnienie z tkaniny poliestrowej. Kurtka posiada kaptur odpinany na zamek b造skawiczny w tylnej cz窷ci. W przedniej cz窷ci na wysoko軼i klatki piersiowej dwie kieszenie do ogrzewania r彗, dodatkowo na wysoko軼i piersi dwie kieszenie na zamek. W dolnej cz窷ci dwie obszerne kieszenie, kryte patkami, zapinane na napy. W tylnej dolnej prawej cz窷ci kurtki znajduje si jedna du瘸 kiesze zapinana na zamek. Kurtka posiada profilowane r瘯awy wyko鎍zone, regulacja na rzep. Mankiety i ko軟ierz wyko鎍zone polarem. Wewn徠rz dwie obszerne kieszenie i jedna na zamek. Regulacja obwodu pasa i do逝 kurtki.
Odpowied: Tak. Taka kurtka spe軟ia nasze oczekiwania.
 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 24.06.2020 r.

Nr sprawy: OH.453.43.2020

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

1. Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i utylizacji pad造ch zwierz徠 oraz UPPZ pochodz帷ych od eliminowanych 簑brów i innych zwierz徠 hodowlanych z Bia這wieskiego Parku Narodowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Sukcesywny odbiór pad造ch zwierz徠 oraz UPPZ (uboczne produkty pochodzenia zwierz璚ego) pochodz帷ych od eliminowanych 簑brów oraz innych zwierz徠 hodowlanych z Bia這wieskiego Parku Narodowego, transport oraz ich utylizacj.
b) Odbiór pad造ch zwierz徠 oraz UPPZ i ich transport powinien odbywa si we w豉snych opakowaniach jednostkowych Zleceniobiorcy, szczelnych, odpowiednio oznakowanych, transportem w豉snym Zleceniobiorcy w terminie 48 godzin od zg這szenia dokonanego przez Zleceniodawc w dni robocze.
c) Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: 2 lata od dnia podpisania umowy.
d) Szacunkowa ilo嗆 zamówienia wynosi 700 kilogramów/rok (2 lata – 1400 kilogramów). Zleceniodawca zastrzega jednocze郾ie, 瞠 ostateczna ilo嗆 wynika b璠zie z aktualnych jego potrzeb. Zmniejszenie ilo軼i zamówienia nie mo瞠 by podstaw do jakichkolwiek roszcze finansowych, czy odszkodowawczych Zleceniobiorcy w stosunku do Zleceniodawcy, a zw豉szcza z tytu逝 niewykonania lub nienale篡tego wykonania umowy, gdy Zleceniodawca okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu umowy; a jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, 瞠 minimalna ilo嗆 przedmiotu umowy b璠zie stanowi豉 nie mniej ni 60% ilo軼i okre郵onej w punkcie d), co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia Zleceniodawcy w wykonanie us逝g stanowi帷ych przedmiot umowy o ilo軼i maksymalnej.
e) Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu zapytania.

4. Zleceniobiorca zobowi您any jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do Rozeznania cenowego.

5. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce” POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

6. Wspólny S這wnik Zamówie CPV:
CPV 90400000-1 Us逝gi utylizacji nieczysto軼i
CPV 90524300-9 Us逝gi usuwania odpadów biologicznych
CPV 90000000-7 Us逝gi odbioru 軼ieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprz徠ania i us逝gi ekologiczne.

7. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Zleceniobiorcy.
7.1. Ofert w postaci Formularza ofertowego (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania cenowego).
7.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Zleceniobiorca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
   • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert,
   • kopi aktualnego zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii na zbieranie, transport i termiczne przetwarzanie ubocznych produktów zwierz璚ych kategorii I,
   • kopi nadania numeru identyfikacji weterynaryjnej,
   • kopi decyzji Marsza趾a Województwa w sprawie pozwolenia zintegrowanego.
7.3. Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
1) Przy wyborze oferty Zleceniodawca b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich znaczeniem: 100 % cena

Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
1pkt = 1%

C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Zleceniobiorcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zamówienia, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

2) Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, którego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym rozeznaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

9. Osob uprawnion do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pani Katarzyna Daleszczyk, tel. 608 496 186 (poniedzia貫k-pi徠ek 8.00-15.00), w sprawach formalnych Pani Marta Potocka – tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

10. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 – Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem „Odbiór, transport i utylizacji pad造ch zwierz徠 oraz UPPZ pochodz帷ych od eliminowanych 簑brów i innych zwierz徠 hodowlanych z Bia這wieskiego Parku Narodowego” nie pó幡iej ni do dnia 02.07.2020 r., do godziny 15:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i utylizacj pad造ch zwierz徠 oraz UPPZ pochodz帷ych od eliminowanych 簑brów i innych zwierz徠 hodowlanych z Bia這wieskiego Parku Narodowego, znak sprawy: OH.453.43.2020 w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
   a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
   b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
   c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów – prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy RODO.

12. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

13. Umowa z Wykonawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania cenowego, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

 

Za陰czniki:

1) Za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Za陰cznik nr 2 - Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap