Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 08.10.2019 r.

Nr sprawy: WET/613/2019

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 19.09.2019 r. na stronie internetowej BPN oraz w Bazie Konkurencyjno軼i pod nr 1207153, dotycz帷ym wykonania dostawy sprz皻u weterynaryjnego, leków do farmakologicznej immobilizcacji, leków do profilaktyki przeciwpaso篡tniczej oraz akcesoriów do zdalnej immobilizacji w ramach zadania 1.52 BPN - Obs逝ga weterynaryjna wybrano nast瘼uj帷e oferty

Cz窷 I i II zamówienia
MEDiVET S.A.
ul. Szkolna 17, 63-100 字em,
NIP: 7850005430, REGON 631579052
cena oferty brutto cz窷ci I: 19 230 z, cz窷 II: 621 z

Cz窷 III i IV zamówienia
Bentley Polska Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 94,
02-230 Warszawa,
NIP: 951-17-73-647, REGON 012841865
cena oferty brutto cz窷 III: 425 z, cz窷 IV: 3 813 z

Cz窷 V, VI, VII i VIII zamówienia
J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA" Spó趾a Jawna
ul. Przemys這wa 4A, 59-300 Lubin,
NIP: 692-10-08-620, REGON 390367037
cena oferty brutto cz窷 V: 400 z, cz窷 VI: 859 z,
cz窷 VII: 2 499 z, cz窷 VIII; 5 399 z

Cz窷 IX zamówienia
Varident Sp. z o.o.
ul. Borowskiego 2,
03-475 Warszawa,
NIP: 5242362152, REGON 016387096
cena oferty brutto cz窷 IX: 4 705,17 z

2. W wyznaczonym terminie sk豉dania ofert do udzia逝 w post瘼owaniu przyst徙ili nast瘼uj帷y Wykonawcy.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1.

Bentley Polska Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, NIP: 951-17-73-647, REGON 012841865

2.

MEDiVET S.A.

ul. Szkolna 17, 63-100 字em, NIP: 7850005430, REGON 631579052

3.

 

Varident Sp. z o.o.

ul. Borowskiego 2, 03-475 Warszawa, NIP: 5242362152, REGON 016387096

4.

 

J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA" Spó趾a Jawna

ul. Przemys這wa 4A, 59-300 Lubin, NIP: 692-10-08-620, REGON 390367037

 

3. Wybrane powy瞠j oferty spe軟iaj wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.

4. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze, stronie internetowej Zamawiaj帷ego oraz w Bazie Konkurencyjno軼i.

  

OGΜSZENIE o sukcesywnej dostawie 陰cznie 25 ton owsa
(Nr sprawy: OH/044/58/2019)
 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 23.09.2019 r.

Nr sprawy: OH/044/58/2019

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1.   Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11,
     17-230 Bia這wie瘸.

2.   Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 陰cznie 25 ton owsa wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego.

3.   Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 sk豉dania ofert cz窷ciowych wed逝g nast瘼uj帷ego podzia逝:
      Cz窷 I – dostawa10 ton owsa dostarczonego w 5 dostawach po oko這 2 tony dostawa
      Cz窷 II – dostawa 15 ton owsa dostarczonego w 7 dostawach po oko這 2 tony dostawa.
      Dostawcy mog sk豉da oferty na wybran przez siebie cz窷/cz窷ci zamówienia.

4.   Termin dostarczania owsa wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego (O鈔odek Hodowli 真brów) w okresie do 31 pa寮ziernika 2020 r.; pierwsza dostawa do 7 dni od podpisania umowy.

5.   Dok豉dne ilo軼i owsa w poszczególnych dostawach oraz terminy dostaw zostan uzgodnione
z Zamawiaj帷ym.

6.   Opis przedmiotu zamówienia: owies ze zbiorów tegorocznych, ziarno powinno by zdrowe, dojrza貫, dobrze wykszta販one, bez zanieczyszcze czy szkodników, o wilgotno軼i do 15 %.

7.   Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert w odniesieniu do jednej lub wszystkich cz窷ci zamówienia.

8.   Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert wariantowych.

9.   Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

10.  Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych
     Przedmiot gówny: 15700000-5 Pasza dla zwierz徠

11.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
     11.1. Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

12.  Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy
     12.1. Ofert w postaci Formularza ofertowego (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania rynku).
     12.2.  W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
              - aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
     12.3. Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

13.  Kryteria oceny ofert
     1) Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium i jego znaczeniem:
        a) Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
           gdzie 1pkt = 1%
           C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, roz豉dunku, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

14.  Osob uprawnion do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Katarzyna Daleszczyk, tel. kom. 608 496 186, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , w sprawach formalnych Marta Potocka - tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

15.  Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡
w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza
w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 – Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem Sukcesywna dostawa owsa wraz z jego roz豉dunkiem" nie pó幡iej ni do dnia 30.09.2019 r., do godziny 15:30.

16.  Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywn dostaw owsa wraz z jego roz豉dunkiem, znak sprawy: OH/044/58/2019 w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów – prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych – narusza przepisy RODO.

17.  Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

18.  Umowa z Wykonawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:
1) Za陰cznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Za陰cznik nr 2 – Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku
Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy.

  

W dniu 25.09.2019 r. Zamawiaj帷y dokona modyfikacji tre軼i zapytania. Tre嗆 przedmiotowej modyfikacji znajduje si w za陰czniku - "zmiana tre軼i zapytania_weterynaria_25.09.2019". Zamawiaj帷y dokona równie zmiany Za陰cznika nr 1 - Formularz ofertowy i Za陰cznik nr 2 - Wzór umowy.

 

Bia這wie瘸, dnia 19.09.2019 r.

Nr sprawy: WET/613/2019

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
 o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1.    Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11,
      17-230 Bia這wie瘸.

2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz皻u weterynaryjnego, leków do farmakologicznej immobilizcacji, leków do profilaktyki przeciwpaso篡tniczej oraz akcesoria do zdalnej immobilizacji w ramach zadania 1.52 BPN - Obs逝ga weterynaryjna.

3.    Przedmiot zamówienia zosta podzielony na nast瘼uj帷e cztery cz窷ci:

Cz窷 I - Leki do farmakologicznej immobilizcacji
Zadanie 1: Dostawa leków do immobilizacji zawieraj帷e w swoim sk豉dzie Etorphine Hydrochloride 9,8 mg/ml, Diprenorphine Hydrochloride 12mg/ml.

Ilo嗆 leku, który zawiera w swoim sk豉dzie Etorphine Hydrochloride 9,8 mg/ml przewidzianych do zakupu w 2019 r. wynosi 2 szt. Ilo嗆 leku, który zawiera w swoim sk豉dzie Diprenorphine Hydrochloride 12mg/ml przewidzianych do zakupu w 2019 r. wynosi 2 szt.

Cz窷 II - Leki do profilaktyki przeciwpaso篡tniczej
Zadanie 1: Dostawa doustnych preparatów przeciwpaso篡tniczych
zarejestrowanych dla byd豉 zawieraj帷ych w swoim sk豉dzie lewamizol, albendazol.
W ramach zadania zaplanowano dwukrotne w ci庵u roku odrobaczanie 45 osobników 簑bra. Odrobaczanie ma by przeprowadzane na przemian, raz w roku preparatem z lewamizolem - zapotrzebowanie roczne 2250 g na 45 osobniki 簑bra i raz w roku preparatem z albendazolem zapotrzebowanie roczne 2250 ml na 45 osobniki 簑bra.

Cz窷 III - Sprz皻 medyczny
Zadanie 1: Dostawa mikrochipów podskórnych do znakowania zwierz徠 (dotyczy 簑brów) -
ilo嗆 50 szt.
Zadanie 2: Dostawa r璚znego czytnika mikrochipów o zasi璕u odczytu 35 cm - 1 sztuka.
Specyfikacja techniczna:

 • odczyt chipów w systemach HDX i FDX-B,
 • pami耩 na 20 000 odczytów w 50 sesjach,
 • funkcja alarmu dla wybranych kodów/numerów,
 • do 254 ró積ych wiadomo軼i generowanych w czasie alarmu,
 • Bluetooth - w celu aktywacji komunikacji bezprzewodowej z innymi urz康zeniami peryferyjnymi,
 • oprogramowanie EziLink s逝膨ce do 豉twej i szybkiej transmisji danych,
 • czytelny tekst,
 • licznik zwierz徠,
 • kontrola duplikatów,
 • ustawienie wy鈍ietlania dla prawo i lewor璚znych u篡tkowników,
 • automatyczne wy陰czanie,
 • tryb pracy czasowy lub ci庵造,
 • dodawanie daty i czasu do ka盥ego pomiaru,
 • wy鈍ietlacz poziomu na豉dowania baterii.

 • Zadanie 3: Dostawa sprz皻u medycznego u篡wanego podczas zabiegów weterynaryjnych, w sk豉d którego wchodzi:
 • strzykawki jednorazowe: 2 ml - 4 opakowania zbiorcze po 100 szt., 5 ml - 3 opakowania zbiorcze po 100 szt., 10 ml - 3 opakowania zbiorcze po 100 szt.,
 • ig造 jednorazowe: 1,2:40 - 10 opakowa po 100 szt., 1,6:40 - 5 opakowa po 100 szt., 0,9:40 - 5 opakowa po 100 szt.
 • r瘯awiczki jednorazowe nitrylowe S - 10 opakowa (jedno opakowanie powinno zawiera 100 szt. r瘯awiczek).

 • Zadanie 4: Dostawa torby weterynaryjnej
  - 1 szt.
Opis:
 • wymiary: 40 x 30 x 19 cm,
 • kolor: zielony,
 • zmywalna i wodoodporna,
 • wyjmowane saszetki (mocowane rzepami), w tym: 1 izotermiczna, 6 z przezroczystym wieczkiem,
 • pojemnik na zu篡te ig造 (CONBIO'S),
 • dodatkowa torba,
 • przegródki na rzeczy osobiste,
 • podk豉dka do pisania z klipsem,
 • przegroda na dokumenty, magazyny itp.,
 • trzy mo磧iwo軼i noszenia (uchwyt, pasek na ramie, plecak).
 

Zadanie 5: Dostawa zestawu narz璠zi sekcyjnych, w sk豉d którego wchodzi:

 • tasak sekcyjny - 1 sztuka,
 • nó autopsyjny zakrzywiony, 21.5 cm, stal nierdzewna, plastikowa r瘯oje嗆 - 1 sztuka,
 • nó do skórowania zakrzywiony, 15 cm, stal nierdzewna, plastikowa r瘯oje嗆 - 1 sztuka,
 • nó do ko軼i, 15 cm, stal nierdzewna, plastikowa r瘯oje嗆 - 1 sztuka,
 • stalka, 25 cm - 1 sztuka,
 • pi豉 do ko軼i, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • c璕i kostne, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • nó do sekcji mózgu, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • nó do chrz御tek - 1 sztuka,
 • d逝to kostne, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • m這tek kostny - 1 sztuka,
 • no篡czki kostne, stal nierdzewna, 23 cm - 1 sztuka,
 • no篡czki do rozcinania jelit, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • no篡czki proste, 14 cm, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • no篡czki proste O/T, 16 cm, stal nierdzewna - 1 sztuka,
 • Rochester Pean prosty, 16 cm - 1 sztuka,
 • ta鄉a miernicza, 2 m - 1 sztuka,
 • metalowa skrzynka na narz璠zia - 1 sztuka,
 • skalpel nr 6 - 1 sztuka,
 • skalpel nr 9 - 1 sztuka,
 • skalpel nr 18 - 1 sztuka.
 

Zadanie 6: Dostawa pulsoksymetru - 1 szt.
Specyfikacja techniczna:

 • wymiary: 7x13,8 cm,
 • s造szalny wska幡ik pulsu,
 • wska幡ik perfuzji,
 • okres gwarancji: 3 lata,
 • wy鈍ietlany zakres nasycenia tlenem,
 • wy鈍ietlany zakres cz瘰to軼i t皻na,
 • zapinany czujnik na j瞛yk,
 • wska幡ik niskiego poziomu na豉dowania baterii,
 • system alarmów wizualnych i d德i瘯owych,
 • zasilanie: zasilacz, akumulator, baterie,
 • d逝go嗆 czasu zapami皻ywania pomiarów: 72h.
 

Cz窷 IV- Akcesoria do zdalnej immobilizacji

Zadanie 1: Akcesoria do zdalnej immobilizacji do karabinu pneumatycznego do zdalnej immobilizacji 1199 model IM

 • naboje z CO2 72g - 20 sztuk,
 • ig造 2.0x40 wielokrotnego u篡tku do strzykawek aplikatorów - 60 sztuk,
 • strzykawki - aplikatory wielokrotnego u篡tku 3 ml - 18 sztuk.
 

4.    Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich cz窷ci zamówienia.
5.    Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert wariantowych.
6.    Zamawiaj帷y informuje, i poszczególne cz窷ci zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiaj帷ego, po uprzednim jego poinformowaniu o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.
7.    Zamawiaj帷y zastrzega, i termin wa積o軼i dostarczonych leków (cz窷 I zadanie 1, cz窷 II, zadanie 1, cz窷 III zadanie 3) nie mo瞠 by krótszy ni jeden rok od dnia podpisania protoko逝 przyj璚ia.
8.    Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
9.    Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych
       33600000-6 Produkty farmaceutyczne
       33698000-9 Produkty lekarskie
       33110000-4 Sprz皻 obrazuj帷y do u篡tku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

10.  Termin realizacji zamówienia
       a) Terminy dostarczenia poszczególnych cz窷ci przedmiotu zamówienia oraz zada wchodz帷ych w ich ca這嗆 ustala si na:

 • Cz窷 I, Zadanie 1 - 31.12.2019 r.
 • Cz窷 II, Zadanie 1 - 31.10.2019 r.
 • Cz窷 III, Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 3, Zadanie 4, Zadanie 5, Zadanie 6 - 31.10.2019 r.
 • Cz窷 IV, Zadanie 1 - 31.10.2019 r.

11.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
      11.1. Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

12.  Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy
      12.1. Ofert w postaci Formularza ofertowego  (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania rynku).
      12.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
              - aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
      12.3. Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

13.  Kryteria oceny ofert
      1) Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium i jego znaczeniem:

Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
1pkt = 1%
           C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

a)      Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

14.  Osob uprawnion do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pani Elwira Plis Kuprianowicz - tel. kom. 502 327 801, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy , w sprawach formalnych Marta Potocka - tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

15.  Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem Dostawa sprz皻u weterynaryjnego, leków do farmakologicznej immobilizcacji, leków do profilaktyki przeciwpaso篡tniczej oraz akcesoria do zdalnej immobilizacji" nie pó幡iej ni do dnia 30.09.2019 r., do godziny 15:30.

16.  Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuj, 瞠:
      1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
      2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
      3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprz皻u weterynaryjnego, leków do farmakologicznej immobilizcacji, leków do profilaktyki przeciwpaso篡tniczej oraz akcesoriów do zdalnej immobilizacji, znak sprawy: WET/613/2019 w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
      4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
      5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
      6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
      7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
          a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
          b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
          c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
      8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

17.  Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

18.  Umowa z Wykonawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Niniejsze og這szenie jest opublikowane w Bazie konkurencyjno軼i pod numerem 1208274.

Za陰czniki:
1)  Za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy
2)  Za陰cznik nr 2 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy.
 

Nr sprawy: OOR/042/05/2019

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Parku Narodowym w Bia這wie篡 informuje, 瞠 Rozeznanie cenowe na Zakup nast瘼uj帷ego specjalistycznego wyposa瞠nia s逝膨cego do usuwania drzew zagra瘸j帷ych przy szalkach turystycznych i drogach ppo. z podzia貫m na nast瘼uj帷e cz窷ci:
Cz. I. Lina Dynema 10 mm 9 ton no郾o軼i - 100 mb;
Cz. II. Dr捫ek teleskopowy DT 200 do instalacji liny - 2 sztuki;
Cz. III. Hak podwieszany do dr捫ka teleskopowego DT 600 - 2 sztuki;
Cz. IV. Proca Big Shot - 2 sztuki;
Cz. V. Zapasowa guma do procy Big Shot - 2 sztuki;
Cz. VI. Lina statyczna Patron 10,5 mm o d逝go軼i 60 mb - 7 sztuk;
Cz. VII. Rzutki/ci篹arki Stein Skyshot PRO 220 gram - 14 sztuk;
Cz. VIII. Lina Dynema 75 PU do rzutek o d逝go軼i 60 m, - 7 sztuk;
Cz. IX. Sk豉dany pojemnik na rzutki z lin - 7 sztuk;
Cz. X. Wci庵nik d德igniowy GKS 6,0 T/ 3,0 M - 1 sztuka.,

zosta這 uniewa積ione, gdy na cz窷ci I - IX nie wp造n窸a 瘸dna oferta niepodlegaj帷a odrzuceniu, a na cz窷 X wp造n窸y 2 oferty:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

netto PLN

Cena oferty

Brutto PLN

1.

RYWAL-RHC
Sp. Z o.o w Warszawie
Oddzia w Bia造mstoku

15-516 Bia造stok
ul Cio趾owskiego 165

2,000.00 z

2.460,00 z

Oferta nie spe軟ia wymaga zamawiaj帷ego - oferta dotyczy innego modelu wci庵nika

2.

INTERFORK
Jacek Nowak

Ul. D帳rowskiego 191
60-594 Pozna

1605,00 z

1974,15 z

Z這穎na oferta przekracza warto嗆 鈔odków jakie posiada zamawiaj帷y na realizacj zamówienia

 

Bia這wie瘸, dnia 19.09.2019 r.
 

Nr sprawy: OH/044/54/2019

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 29.08.2019r. poprzez zamieszczenie og這szenia na stronie internetowej BPN na dostaw 8 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdu elektrycznego Melex oraz 8 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdu elektrycznego John Deere, wraz z ich zamontowaniem do ww. pojazdów wybrano ofert:

AKBA Akumulatory Hurt-Detal, 96-313 Jaktorów ul.Nowowiejskiego 26,
- cena oferty brutto 11 808,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozpoznania cenowego.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cena netto [z設

cena brutto [z設


1

AKBA Akumulatory Hurt-Detal,
96-313 Jaktorów ul.Nowowiejskiego 26

9600,00

11 808,00


2

MELEX sp. z o.o. 39-300 Mielec ul.Inwestorów 25

9660,00

11 881,80

 

Niniejsz informacj zamieszczono na stronie internetowej BPN oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 16.09.2019 r.
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr AG/540/2019/EB na dostaw odzie篡 i obuwia mundurowego do Bia這wieskiego Parku Narodowego z dnia 04.09.2019 r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) wybrano ofert firmy:

IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kap豉n,
20-950 Lublin, ul. Czechowska 4a

cena oferty brutto: 69733,62 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu.

 

Bia這wie瘸, dnia 13.09 .2019 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 10.09.2019 roku

Nr sprawy: OOR/042/05/2019

ZAPROSZENIE DO ZΜ浩NIA OFERTY CENOWEJ
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y zaproszenie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.
2. Przedmiotem zamówienia jest Zakup nast瘼uj帷ego specjalistycznego wyposa瞠nia s逝膨cego do usuwania drzew zagra瘸j帷ych przy szalkach turystycznych i drogach ppo. Z podzia貫m na nast瘼uj帷e cz窷ci:
Cz. I. Lina Dynema 10 mm 9 ton no郾o軼i - 100 mb;
Cz. II. Dr捫ek teleskopowy DT 200 do instalacji liny - 2 sztuki;
Cz. III. Hak podwieszany do dr捫ka teleskopowego DT 600 - 2 sztuki;
Cz. IV. Proca Big Shot - 2 sztuki;
Cz. V. Zapasowa guma do procy Big Shot - 2 sztuki;
Cz. VI. Lina statyczna Patron 10,5 mm o d逝go軼i 60 mb - 7 sztuk;
Cz. VII. Rzutki/ci篹arki Stein Skyshot PRO 220 gram - 14 sztuk;
Cz. VIII. Lina Dynema 75 PU do rzutek o d逝go軼i 60 m, - 7 sztuk;
Cz. IX. Sk豉dany pojemnik na rzutki z lin - 7 sztuk;
Cz. X. Wci庵nik d德igniowy GKS 6,0 T/ 3,0 M - 1 sztuka.

3. Zamawiaj帷y dopuszcza sk豉danie ofert cz窷ciowych na poszczególne cz窷ci zamówienia. Wykonawca mo瞠 z這篡 ofert na wybrane przez siebie wyposa瞠nie.
4. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup, dostaw przedmiotu zaproszenia. Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych: 1600000-1, specjalistyczne maszyny wykorzystywane w rolnictwie lub le郾ictwie.
5. Termin wykonania zamówienia: do 30 wrze郾ie 2019 roku,
6. O udzielenie zamówienia mog si ubiega WYKONAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki,
    6.1. Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.
7. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Dostawcy:
    7.1. Ofert w postaci formularza cenowego (Za陰cznik nr 1)
    7.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponuje odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
         7.2.1 Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
8. Kryteria oceny ofert: 100% cena
   Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi, niezmienne przez ca造 okres realizacji zamówienia.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania si z wykonawcami: Andrzej Karczewski - tel.: 600455702,
10. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zaproszenia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 16 wrze郾ia 2019 r., do godziny 1530
11. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i postepowanie, bez podania przyczyn uniewa積ienia.
12. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO,
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
     12.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
     12.2 kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .
     12.3 przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup specjalistycznego wyposa瞠nia s逝膨cego do usuwania drzew zagra瘸j帷ych przy szalkach turystycznych i drogach ppo. , na teren Bia這wieskiego Parku Narodowego, nr sprawy: OOR/042/05/2019, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
     12.4 podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
     12.5 odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
    12.6 dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    12.7 ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
           12.7.1 prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
           12.7.2 prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
           12.7.3 w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
    12.8 ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
13. Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
14. Zamawiaj帷y mo瞠 uniewa積i post瘼owanie bez podania przyczyn uniewa積ienia. 


* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:
1) Formularz oferty cenowej
2) Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Nr sprawy: OH/044/53/2019

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 post瘼owanie og這szone w dniu 29.08.2019 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego w zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷e zadania: dostawa 0,6 tony j璚zmienia do O鈔odka Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego zosta這 uniewa積ione, poniewa w terminie podanym w post瘼owaniu nie wp造n窸a 瘸dna oferta.

Bia這wie瘸, dnia 09.09.2019 r.

 


 

Bia這wie瘸, dnia 04.09.2019r.

AG/540/2019/EB

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania zakup i dostawa sortów mundurowych

L.p.

Nazwa sortu

M瘰kie szt./para

Damskie
szt. / para

 

1

Marynarka oliwkowozielona

16

6

2

Spodnie lub spódnica, oliwkowozielone

16

6

3

Koszula z d逝gimi r瘯awami, bia豉

25

10

4

Kurtka zimowa ciemnozielona

16

5

5

Kapelusz w kolorze ciemnozielonym

5

6

6

Czapka w kolorze zielonym

7

5

 

1

Spodnie lub spódnica, oliwkowozielone

21

2

2

Kurtka z polarem w kolorze ciemnozielonym

14

-

3

Koszula z d逝gimi r瘯awami oliwkowozielona

21

-

4

Koszula z krótkimi r瘯awami, oliwkowozielona

-

2

5

Czapka zimowa, zielona

15

-

              Przedmioty uzupe軟iaj帷e

1

Pó豚uty m瘰kie w kolorze br您owym do munduru wyj軼iowego

14

-

2

Czó貫nka damskie do munduru wyj軼iowego


5

3

Pó豚uty m瘰kie na grubej zelówce w kolorze br您owym do munduru polowego

18

-

4

Kozaki zimowe damskie do munduru wyj軼iowego


5

5

Trzewiki zimowe m瘰kie do munduru wyj軼iowego

8

-

6

Pó豚uty damskie do munduru polowego


1

7

Trzewiki z membran w kolorze oliwkowym do munduru polowego

1

-

8

Krawat w kolorze zielonym

11

6

9

R瘯awice skórzane w kolorze br您owym

8

7

10

Szalik w kolorze ciemnooliwkowym

6

5

11

Pasek w御ki skórzany w kolorze br您owym

1

1

12

Skarpety w kolorze oliwkowym

75

30

 

1

Oznaka s逝瘺owa(dystynkcje)

22

2

Oznaka parku

22

3

Orze metalowy

27

4

Naszywka logo BPN

22


Szczegó這wy opis zamówienia stanowi Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dn. 24.01.2018r. (Dz.U.2018, poz. 344)

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 15 listopad 2019r.

5. Kryterium wyboru:
a) cena - 70%,
b) ocena techniczno-jako軼iowa dostarczonego wzoru - 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie wed逝g wzoru:

a) wed逝g kryterium ceny
najni窺za cena spo鈔ód ofert wa積ych
--------------------------------------------------- x 100x0,7 = liczba punktów
Cena oferty badanej

b) wed逝g kryterium oceny techniczno- jako軼iowej
Ocena techniczno- jako軼iowa wykonania wyrobu b璠zie dokonana indywidualnie, tzn. cz這nkowie komisji przydziela b璠 punkty;
0-30 za estetyk wykonania
0-70 sposób wyko鎍zenia i jako嗆 wykonania
Uzyskane punkty zostan zsumowane i pomno穎ne przez 0,30.
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uszkodzenia przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jako軼iowej.
Punkty liczone w ka盥ym kryterium przez ka盥ego oceniaj帷ego cz這nka Komisji zostan zsumowane. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punktów.
Zamawiaj帷y udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy瞠j kryteria wyboru.
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e z niezb璠ne do wykonania zadania, w tym miedzy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

6. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert , zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy) na dostaw odzie篡 i obuwia mundurowego.

7. Do dnia otwarcia ofert Wykonawca zobowi您any jest do陰czy po jednej sztuce ka盥ego artyku逝 b璠帷ego przedmiotem dostawy oznaczonego nazw Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo sprawdzenia jako軼i dostarczonych wyrobów przez ich naruszenie fizyczne. Wyroby te zostan zwrócone Wykonawcom po podpisaniu umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przedmiotowego post瘼owania, otrzyma zwrot dostarczonego kompletu odzie篡 po dokonaniu dostawy i sporz康zeniu protoko逝 odbioru (dostarczony komplet odzie篡 b璠zie wzorcem do porównania zgodno軼i dostawy z ofert). Za uszkodzenia zaistnia貫 w wyniku badania dostarczonych wzorców skutkuj帷e pogorszeniem/utrat warto軼i u篡tkowych wzorca/ Zamawiaj帷y nie b璠zie ponosi odpowiedzialno軼i.

8. Wymagania, jakie powinnispe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze:
    1) kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia.,
    2) Wykonawca zapewni minimum 12 miesi璚zn (liczon od daty dostawy - podpisania protoko逝 odbioru dostawy) gwarancj, na dostarczone przedmioty umundurowania na warunkach okre郵onych w umowie.
    3) Dostawa przedmiotu zamówienia b璠zie realizowana do siedziby Zamawiaj帷ego na koszt Wykonawcy.
    4) Dostarczone sorty mundurowe b璠 opisane i zapakowane dla ka盥ego pracownika osobno (wg przekazanego zestawienia nale積o軼i dla pracownika - po podpisaniu umowy).

9. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy ,

10. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Edyta Barmuta, tel.: 85 682 97 00

11. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 3 do zaproszenia), w terminie do dnia 11.09.2019r., godz. 14.00.

12. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podania przyczyn uniewa積ienia.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa sortów mundurowych do Bia這wieskiego Parku Narodowego, Nr sprawy: AG/540/2019/EB, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

Za陰czniki:
1) szczegó這wy opis zamówienia - Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 24 01.2018r.(Dz.U.2018, poz.344)
2) wzór umowy
3) formularz oferty cenowej


* niepotrzebne skre郵i

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Bia這wie瘸, dnia 29.08.2019

OH/044/54/2019

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania:
    Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdu elektrycznego
    Melex oraz 8 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdu elektrycznego John Deere, wraz z ich
    zamontowaniem do ww. pojazdów
.

3. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 30 dni od dnia podpisania umowy.

5. Kryterium wyboru:100% cena;

6. Wzór umowy stanowi za. nr 1 do rozeznania.

7. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

8. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: le郾iczy Janusz Szpakowicz, tel. 733 835 256 (godz. 8-15).

9. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow wg przekazanego formularza (za陰cznik nr 2 do zaproszenia) nale篡 z這篡 do dnia 13.09.2019, godz. 12.00

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 13 ust. 1 oraz 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup 8 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdu elektrycznego Melex oraz 8 sztuk fabrycznie nowych akumulatorów do pojazdu elektrycznego John Deere, wraz z ich zamontowaniem do ww. pojazdów (Znak sprawy OH/044/54/2019) w trybie ustawy nie stosuje si art.4 pkt 8.
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania Umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
   a. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
   b. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
   c. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
7. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

 

Za陰czniki:
1. wzór umowy
2. formularz oferty cenowej

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Bia這wie瘸, dnia 29.08.2019

OH/044/53/2019

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania:
   Przedmiotem zamówienia jest dostawa 0,6 tony j璚zmienia do O鈔odka Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku
   Narodowego wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego
.

3. Wymogi: j璚zmie ze zbiorów tegorocznych, ziarno zdrowe, dojrza貫, dobrze wykszta販one, bez zanieczyszcze czy szkodników, o wilgotno軼i do 15 %.

4. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych.

5. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 14 dni od dnia podpisania umowy.

6. Kryterium wyboru:100% cena;

7. Wzór umowy stanowi za. nr 1 do rozpoznania.

8. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

9. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: adiunkt p.o. konserwatora OO OH Katarzyna Daleszczyk, tel. : 608 496 186 (poniedzia貫k-pi徠ek godz. 8-15).

10. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow wg przekazanego formularza (za陰cznik nr 2 do rozpoznania) nale篡 z這篡 do dnia 09.09.2019, godz. 10.00

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 13 ust. 1 oraz 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw 0,6 tony j璚zmienia do O鈔odka Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego wraz z jego roz豉dunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego (Znak sprawy OH/044/53/2019) w trybie ustawy nie stosuje si art.4 pkt 8.
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania Umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
   a. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
   b. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
   c. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
7. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

 

Za陰czniki:
1. wzór umowy
2. formularz oferty cenowej

 

* niepotrzebne skre郵i

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Bia這wie瘸, dnia 06.08.2019 r.

Og這szenie

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 Rozpoznanie cenowe z dnia 30.07.2019 r. na druk, opraw i dostaw do siedziby Bia這wieskiego Parku Narodowego wydawnictwa „真br - pot璕a i majestat῍ zosta這 rozstrzygni皻e, a najkorzystniejsz ofert przedstawi豉 firma spe軟iaj帷a warunki udzia逝 w post瘼owaniu.

Lp.

Nazwa oferenta

Cena brutto za wykonanie
ca這軼i przedmiotu zamówienia

1.

Media Studio Reklamy Drukarnia Rafa Przybylak
Aleja Ko陶徠aja 73, 42-500 B璠zin

2782,50 z

 

Ponadto w post瘼owaniu wp造n窸y nast瘼uj帷e oferty:

Lp.

Nazwa oferenta

Cena brutto
za wykonanie ca這軼i
przedmiotu zamówienia

1.

Mediakolor Osieccy Sp. J.
ul. Podchor捫ych 11, 09-407 P這ck

3864,00 z

2.

Drukarnia Leyko Sp. z o.o.
ul. Romanowicza 11, 30-702 Kraków

4200,00 z

3.

Drukarnia Rubin Sp. z o.o.
ul. Biskupi雟ka 26, 30-732 Kraków

4662,00 z

4.

Logo-Art. Andrzej Pietroczuk
ul. Gajowa 35, 17-200 Hajnówka

3550,00 z

5.

Wydawnictwo Triada Wojciech Wicher
ul. Plaka 34, 42-580 Wojkowice

6980,40 z

6.

Agencja reklamowa Czarno na bia造m
ul. Weso豉 3, 05-205 Michaów

6930,00 z

7.

Zak豉d Poligraficzny Stanis豉w Sitek T. i P. Sitek Sp. j.
ul. Ko軼iuszki 28, 64-700 Czarnków

3979,50 z

8.

DYNAMO DRUK Jakub Krakowiak
ul. Milionowa 21, 93-105 ód

3937,50 z

9.

PASA Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków

3139,50 z

10.

Media Studio Reklamy Drukarnia Rafa Przybylak
Aleja Ko陶徠aja 73, 42-500 B璠zin

2782,50 z

11.

NOWATOR Papier i Poligrafia Sp. z o.o.
os. Wybickiego 3A, 83-300 Kartuzy

4515,00 z

12.

Zak豉d Poligraficzny SINDRUK
ul. Firmowa 12, 45-594 Opole

6090,00 z

13.

Mazowieckie Zak豉dy Graficzne spó趾a jawna
Jaros豉w Zaczek, Andrzej Fi這鎍zuk, Bogus豉w Kozakiewicz
ul. Ludowa 89, 18-200 Wysokie Mazowieckie

7875,00 z

14.

Drukarnia Bia造 Kruk Milewscy Sp. J.
Sobolewo, ul. Tygrysia 50, 15-509 Bia造stok

5418,00 z

15.

REMI-B K. Boi雟ki, A. Krokowski Sp. J.
ul. Stra瘸cka 35, 43-382 Bielsko-Bia豉

4987,50 z

16.

Kolumb Krzysztof Ja雟ki
ul. Kaliny 7, 41-506 Chorzów

6174,00 z
 

Bia這wie瘸, dnia 30.07.2019 r.

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.
2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania: Druk, oprawa i dostawa do siedziby Bia這wieskiego Parku Narodowego wydawnictwa „真br - pot璕a i majestat",- zgodnie z parametrami technicznymi wydawnictwa, przedstawionymi w za陰czniku A do niniejszego rozpoznania:
Nak豉d: 5 tys. egz.
Format po obci璚iu: 115 mm x 220 mm (Poprawiono w dniu 31.07.2019 r. godz. 15:00)
Obj皻o嗆: 24 strony + ok豉dka
Papier 鈔odek: kreda mat 130 g/m2,papier ok豉dka: kreda 250 g, kolor 鈔odek: 4 + 4, kolor ok豉dka: 4 + 4, ok豉dka: folia mat
Oprawa zeszytowa (szycie drutem przez grzbiet - 2 zszywki)
Wydawnictwo posiada numer ISBN.

3. Kod CPV: 79823000-9 - Us逝gi drukowania i dostawy.
4. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,
5. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 3 wrze郾ia 2019 r.
6. Kryterium wyboru: cena - 100%.
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi.
7. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: Wykonawcy ubiegaj帷y si o zamówienie musz posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponowa potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy);

9. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
10. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami El瘺ieta Jab這雟ka, tel./fax 85 681-23-48 wew. 13 lub 85 681-23-23 wew. 13.
11. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do zaproszenia), w terminie do dnia 05.08.2019 r., godz. 13.00.
12. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Druk, oprawa i dostawa do siedziby Bia這wieskiego Parku Narodowego tre軼i do wydawnictwa pt. „真br - pot璕a i majestat" w trybie: ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8;
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania Umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    a. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    b. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    c. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
7) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

  

Za陰czniki:
1) formularz ofertowy
2) wzór umowy wraz z za陰cznikiem A (parametry techniczne wydawnictwa)


* niepotrzebne skre郵i

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 04.07.2019 r., w na stronie internetowej BPN, dotycz帷ym post瘼owania na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu:
I cz窷: budynku zabytkowego ,,Brama Carska" (wpisany do rejestr zabytków pod nr A-570)
II cz窷: pokrycia cz窷ci (pow. ok. 1500m²) dachu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealne,

wybrana zosta豉 w dniu 15.07.2019 r. oferta z這穎na przez:

STUDIO ,,A" PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr in. arch. Jan K. Hahn, ul. Marczukowska 6, Bia造stok 15-724 

Cena oferty brutto:

- I cz窷 - 39 975,00 z
- II cz窷 - 12 300,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania cenowego. Oferta najkorzystniejsza cenowo. 

Ponadto w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium

cena

1.

Biuro In篡nierskie Anna Gontarz-Bagi雟ka, Nowy 安iat
ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gda雟k

I cz窷 - 52 890,00 z

II cz窷 - 13 530,00 z

2.

,,ATM" Krzysztof Miklaszewicz - us逝gi budowlane,
ul. Bema 99/33, 15-370 Bia造stok

I cz窷 - 45 633,00 z

II cz窷 - 17 527,60 z

3.

Constructo Micha Kowalski, ul. Jana Paw豉 II 3 lok. 12,
14-100 Ostróda

I cz窷 - 43 911,00 z

II cz窷 - 9 963,00 z *

 

*Firma Constructo Micha Kowalski, ul. Jana Paw豉 II 3 lok. 12, 14-100 Ostróda zrezygnowa豉 z udzia逝 w post瘼owaniu.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 17.07.2019 r.
 

Bia這wie瘸, 4 lipca 2019 r.

nr sprawy: AG/409/2019/WO

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót, kosztorys inwestorski wraz z uzyskaniem niezb璠nych zgód i pozwole administracyjnych) remontu:
I cz窷: budynku zabytkowego ,,Brama Carska” (wpisany do rejestr zabytków pod nr A-570)
II cz窷: pokrycia cz窷ci (pow. ok. 1500m²) dachu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealne zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
71220000-6 – Us逝gi projektowania architektonicznego

3. Zamawiaj帷y dopuszcza z這瞠nie ofert na obie cz窷ci Zamówienia Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania z uwzgl璠nieniem podzia逝 na cz窷ci.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania:
Dla I cz窷ci:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji i pozwole administracyjnych – 150 dni od daty zawarcia umowy
Dla II cz窷ci:
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji i pozwole administracyjnych – 120 dni od daty zawarcia umowy

5. Kryterium wyboru: cena – 100%.
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym m.in. koszty dojazdu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

6. Zamawiaj帷y zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej budynków po wcze郾iejszym jej uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym drog pisemn/elektroniczn/telefoniczn. Koszt dojazdu celem dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca powinien posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponowa odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty zobowi您any jest przed這篡 wraz z ofert nast瘼uj帷e dokumenty:
a) Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
b) Pe軟omocnictwo, je瞠li przedstawiciel Wykonawcy nie posiada uprawnie do z這瞠nia oferty i podpisania umowy.
c) Wykaz wykonanych dwóch us逝g projektowych, w tym jednej budowli/jednego budynku zabytkowego wraz z dowodami, 瞠 zosta造 wykonane nale篡cie - Za陰cznik nr 3 do Rozpoznania o cen.
Uwaga:
Wykonawca nie jest obowi您any do z這瞠nia o鈍iadcze lub dokumentów potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o których mowa w pkt 7c), je瞠li Zamawiaj帷y posiada o鈍iadczenia lub dokumenty dotycz帷e tego wykonawcy, o ile s one aktualne.
d) Wzór umowy (za陰cznik nr 2 do rozpoznania o cen).
e) Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 – sekretariat BPN, drog pocztow / mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .
f) Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Witold Oklejewicz, tel.: (85) 6829705.
g) Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do rozpoznania o cen), w terminie do dnia 15.07.2019 r., godz. 15.00.
h) Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.
i) INNE POSTANOWIENIA - Klauzula Informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania w zakresie dokonania wydatków oraz realizacji zawartej umowy, zgodnie z ustaw z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych i b璠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsi瞝zi耩 zwi您anych z remontem
I cz窷: budynku zabytkowego ,,Brama Carska”
II cz窷: pokrycia cz窷ci (pow. ok. 1500m²) dachu budynku Centrum Edukacyjno-Muzealne znak sprawy: AG/409/2019/WO w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania,
6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
  a)  prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
  b)  prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania.
8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:

1. doc formularz oferty cenowej (15.79 Kb)
2. doc wzór umowy (157.50 Kb)
3. doc wykaz us逝g (15.04 Kb) 
 • Polish
 • English
home contact sitemap