Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania o zamówieniu publicznym nr AG/731/2017 z dnia 05.12.2017r. na wykonanie dostawy paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych BPN w 2018r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wybrano ofert firmy:

Stacja Paliw Micha Olszewski,17-230 Bia這wie瘸, ul. Pa豉cowa 73

cena oferty brutto: 129 690,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu. Kryterium wyboru oferty stanowi豉 w 100% cena.
Innych ofert nie otrzymano

 

Bia這wie瘸, dnia 12.12.2017 r.
 

Nr sprawy: 696/2017/ZOP

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 27.11.2017 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego z zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷ym zadania: serwis stacji meteo w BPN wybrano ofert:

MET KONSULT Bogus豉w Bartosik
Pajdaka 5/19, 03-134 Warszawa

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozpoznania cenowego. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 po terminie sk豉dania ofert (w dniu 1 grudnia o godzinie 16.45) na adres Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy wp造n窸a oferta firmy Press Button Bednarska 13L, 30-694 Kraków. Oferta ta nie by豉 brana pod uwag podczas rozstrzygania post瘼owania.


Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 05.12.2017 r.
 

Nr sprawy: AG/731/2017

Bia這wieski Park Narodowy
17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11, tel./ fax (85) 68 12 306, 68 12 360, 68 12 275

OGxSZA

Post瘼owanie o zamówieniu publicznym o warto軼i nieprzekraczaj帷ej wyra穎nej w z這tych równowarto軼i kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy PZP

1. Przedmiot zamówienia, wielko嗆 lub zakres:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw p造nnych do pojazdów s逝瘺owych b璠帷ych w u篡tkowaniu Zamawiaj帷ego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowa na stacjach paliw Dostawcy w promieniu do 25 km od miejsc bazowania pojazdów, z mo磧iwo軼i pobierania paliwa w innych stacjach Wykonawcy na terenie ca貫go kraju.

Zamówienie obejmuje nast瘼uj帷e rodzaje paliw:

1) benzyny bezo這wiowej E 95 wg PN-EN 228:2009+A1:2017-06E w ilo軼i: 5 000 litrów

2) gazu p造nnego LPG wg PN-EN 589+A1:2012P w ilo軼i: 2 000 litrów

3) oleju nap璠owego ON wg PN-EN 590+A1:2017-06E w ilo軼i: 22 000 litrów

Nazwy i kody dotycz帷e przedmiotu zamówienia okre郵one we Wspólnym S這wniku Zamówie:
Przedmiot gówny: 09100000-0 - Paliwa
Przedmiot szczegó這wy: 09132100-4 - Benzyna bezo這wiowa
09134100-8 - Olej nap璠owy
09133000-0 - Gaz p造nny (LPG)

Oferowane paliwa musz spe軟ia wymagania jako軼iowe okre郵one w Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 pa寮ziernika 2015 roku w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).

Podane w ust. a,b,c ilo軼i stanowi wielko嗆 szacunkow ustalon na podstawie faktycznej ilo軼i paliw zu篡tych przez Zamawiaj帷ego, w okresie odpowiadaj帷ym okresowi trwania umowy w roku poprzedzaj帷ym udzielenie zamówienia.

Zamawiaj帷y okre郵i maksymaln ilo嗆 przedmiotu zamówienia; jednocze郾ie wskazuje, korzystaj帷 z prawa opcji, minimalny zakup paliw w ilo軼i 70% zakresu zamówienia okre郵onego w pkt. 1, co mo瞠 by spowodowane brakiem potrzeby zabezpieczenia jednostki w dane paliwa.

Podane ilo軼i paliw s wielko軼iami szacunkowymi s逝膨cymi do kalkulacji ceny ofertowej. Ostateczna ilo嗆 zakupionego paliwa wynika b璠zie z realizacji zamówienia do ko鎍a czasu trwania umowy, wg aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Nie zrealizowanie zamówienia w ca這軼i przez Zamawiaj帷ego nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Wykonawcy.

Miejscami bazowania pojazdów s miejscowo軼i Bia這wie瘸 i Masiewo.

Zamawiaj帷y dokonywa b璠zie zakupu drobnych akcesoriów samochodowych (瘸rówki, bezpieczniki, kosmetyki samochodowe, p造ny eksploatacyjne) z wykorzystaniem systemu rozliczania bezgotówkowego funkcjonuj帷ego u Wykonawcy. Ka盥orazowy zakup akcesoriów samochodowych b璠zie dokonywany wg cen obowi您uj帷ych na stacji w dniu dokonania zakupu. Ca趾owity koszt zakupu akcesoriów nie mo瞠 przekroczy kwoty 6 150 z brutto.

Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy niezw這cznie po zawarciu umowy wykaz samochodów b璠帷ych w jego posiadaniu. W przypadku zaistnienia zmian ilo軼iowych Zamawiaj帷y przeka瞠 Wykonawcy aktualny wykaz.

2. Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

3. O udzielenie zamówienia mog si ubiega Wykonawcy, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
spe軟iaj warunek dotycz帷y posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania.
Zamawiaj帷y wymaga posiadania koncesji na obrót paliwami ciek造mi wydanej przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki obj皻ymi niniejszym zamówieniem, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ).

4. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy:
Wykonawcy z這膨 wraz z ofert (za陰cznik nr 1 nast瘼uj帷e o鈍iadczenia lub dokumenty:
- Koncesj na obrót paliwami ciek造mi wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.
W przypadku gdy wa積o嗆 koncesji ko鎍zy si w okresie obj皻ym zamówieniem Dostawca sk豉da dodatkowo kopi wniosku o jej przed逝瞠nie.

5.Kryteria oceny ofert:
Cena 100 %. Cena brutto za 1 litr paliwa obowi您uj帷a w dniu 8.12.2017r na stacji paliw Wykonawcy po這穎nej najbli瞠j siedziby Zamawiaj帷ego. W cenie paliw zawarte s wszystkie koszty zwi您ane z bezgotówkowym tankowaniem na stacjach paliw Wykonawcy w promieniu do 25 km od miejsc bazowania pojazdów. Zamawiaj帷y nie ponosi 瘸dnych dodatkowych kosztów z tytu逝 korzystania z ww paliw.

6.Ofert nale篡 z這篡 w sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 (pok. nr 1), Park Pa豉cowy 11, przes豉 poczt na adres: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nie pó幡iej ni do dnia 12.12.2017 r., do godz 12:00.

7. Zamawiaj帷y dopuszcza porozumiewanie si z Wykonawcami telefonicznie, faxem lub e-mailem nr faksu (85) 68 29 716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

8. Osoba uprawniona do porozumiewania si z Wykonawcami:
Przemys豉w Jagielski - tel.: (85) 68 29 722, godziny pracy od 7:30 do 15:30

9. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie w ka盥ym czasie przed zawarciem umowy, bez podawania przyczyn uniewa積ienia.

Post瘼owanie jest prowadzone zgodnie z procedur post瘼owania dotycz帷 dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) okre郵on w Zarz康zeniu Dyrektora BPN nr 11 z dnia 18 marca 2016r


Bia這wie瘸, dnia 5.12.2017r.


Za陰czniki:
1) formularz oferty cenowej
2) wzór umowy
 

Bia這wie瘸, dnia 27.11.2017

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.
    2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania: serwis stacji meteo w Bia這wieskim Parku Narodowym obejmuj帷y:
      a. dostaw 5 czujników temperatury i wilgotno軼i gruntu Decagon 5TM,
      b. wymian czujników temperatury i wilgotno軼i gruntu (Decagon 5TM) w ilo軼i 10 szt. (przy czym 5 sztuk znajduje si
         w posiadaniu Zamawiaj帷ego),
      c. wymian baterii (TL-2450) podtrzymania pami璚i w rejestratorach ZENO-3200 w ilo軼i 2 szt. (baterie TL-2450 znajduj si
         w posiadaniu Zamawiaj帷ego),

2. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 22.12.2017.

4. Kryterium wyboru: cena (cena lub bilans ceny i innych kryteriów odnosz帷ych si do przedmiotu rozpoznania);

5. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: Zleceniobiorca zobowi您uje si wykonywa umow przy pomocy pracowników o odpowiednich uprawnieniach, do鈍iadczeniu i kwalifikacjach,

6. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy (za. nr 1 do zaproszenia):

7. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy ,

8. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami : Mateusz Szymura, tel.: 856829725

9. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 2 do zaproszenia), w terminie do dnia 30.11.2017., godz. 15.30

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
1) wzór umowy
2) formularz oferty cenowej

 

* niepotrzebne skre郵i

  Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania o zamówienie publiczne nr DF/07-075/01/2017 zwi您ane z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018 r. oraz sporz康zeniem sprawozdania z badania z dnia 30.10.2017 r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wybrano ofert firmy:

MaxFinanse Sp. z o.o.
ul. Sk豉dowa 10, 19-400 Olecko

cena oferty brutto: 8.000,00 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu. Kryterium wyboru oferty stanowi豉 w 100% cena. Wybór zosta zatwierdzony przez Ministra 字odowiska pismem znak: DOP-WPN.4102.143.2017.TC z dnia 13.11.2017 roku.

Bia這wie瘸, dnia 16.11.2017 r. 


 

Zestawienie z這穎nych ofert
w post瘼owaniu nr DF/07-075/01/2017

Informacja

z ofert z這穎nych w post瘼owaniu maj帷ym na celu udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Badanie sprawozdania finansowego Bia這wieskiego Parku Narodowego za 2017 r. i za 2018 r. oraz sporz康zenie sprawozdania z badania

Post瘼owanie og這szone na stronie internetowej dnia 30.10.2017 r.

  1. Kwota brutto, jak Zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia wynosi: 17.220,00 z
  2. Wykaz z這穎nych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin realizacji

1

KPW Audytor Sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 25c/410
90-350 ód

13.899,00

2 lata

2

AUDYT FS Sp. z o.o.
ul. Kopernika 22
90-503 ód

14.760,00

2 lata

3

Biuro Bieg造ch Rewidentów „Eko-Bilans" Sp. z o.o.
ul. POW 29/3
90-248 ód

15.990,00

2 lata

4

Grupa Gomu趾a - Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Matejki 4
40-077 Katowice

28.290,00

2 lata

5

MaxFinanse Sp. z o.o.
ul. Sk豉dowa 10
19-400 Olecko

8.000,00

2 lata

6

„Bilans - Rewid - Standard"
Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
ul. Opinogórska 4 lok. 35
04-039 Warszawa

9.840,00

2 lata

 

Bia這wie瘸, dnia 09.11.2017 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 30.10.2017 r.

DF/07-075/01/2017

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)


1. Prowadz帷y rozpoznanie:
    Bia這wieski Park Narodowy
    Park Pa豉cowy 11
    17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania
Badanie sprawozdania finansowego Bia這wieskiego Parku Narodowego za 2017 r. i za 2018 r. oraz sporz康zenie sprawozdania z badania.

Kod CPV: 79212500-8 Us逝gi kontroli rachunkowej

Dane liczbowe ze sprawozda finansowych za dwa poprzednie lata.

Rok

Suma bilansowa

Przychody ogó貫m

Wynik finansowy

Przeci皻ne zatrudnienie

2015

30.947.015,40

10.938.592,96

-532.929,85

96

2016

42.024.192,49

12.353.103,47

1.506.583,70

98

Jednostka nie sporz康za sprawozdania skonsolidowanego.
Maj徠ek trwa造 stanowi oko這 91 % sumy bilansowej.

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania. Wykonawca powinien wkalkulowa w cen wszystkie jej sk豉dniki oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytu逝 nale篡tej oraz zgodnej z obowi您uj帷ymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu do siedziby Zamawiaj帷ego, koszty ewentualnych noclegów, a tak瞠 ryzyko wynikaj帷e z okoliczno軼i, których nie mo積a by這 przewidzie w chwili sk豉dania oferty. Obliczona w ten sposób cena, stanowi b璠zie wynagrodzenie Wykonawcy. Jedyn i wi捫帷 dla Wykonawcy i Zamawiaj帷ego jest cena wynikaj帷a ze z這穎nego przez Wykonawc formularza ofertowego. Cena ofertowa jest niezmienna.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania:
    a) termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniem z badania - 31.03.2018 r.
    b) termin przeprowadzenia badania za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem z badania - 31.03.2019 r.

5. Kryterium wyboru: cena 100%

6. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze:
a) wykaz wykonanych w ostatnim czasie (3 lata) bada sprawozda finansowych
b) wpis do rejestru bieg造ch rewidentów prowadzony przez Krajow Rad Bieg造ch Rewidentów,
c) wpis na list firm audytorskich prowadzona przez Krajowa Rad Bieg造ch Rewidentów,
d) polisa OC z tytu逝 wykonywania us逝g obj皻ych ofert.
e) Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy (za. nr 1 do zaproszenia)
f) Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania:
Zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9728, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
g) Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami:
Gówny Ksi璕owy Katarzyna Kopiejczyk tel. : 85 6829715 w godz. 10.00-15.00.
h) Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania:
Ofert cenow nale篡 z這篡 do dnia 08.11.2017 r. do godz. 15.00 wg za陰czonego formularza (za陰cznik nr 2 do zaproszenia).
i) Umowa zostanie zawarta jedynie po uzyskaniu zatwierdzenia wyboru przez Ministra 字odowiska.

7. Zamawiaj帷y mo瞠 uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyn uniewa積ienia.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

Za陰czniki:
1. wzór umowy
2. formularz oferty cenowej

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡
do zawarcia umowy
 

Znak sprawy DUP/07-075/51/2017

ZESTAWIENIE PORÓWNANIA I OCENY OFERT

1. W celu dokonania wydatku publicznego na wykonanie us逝gi:
Opracowanie zawarto軼i merytorycznej i ilustracyjnej, wykonanie i monta nowych tablic edukacyjnych oraz demonta starych tablic przy 軼ie磬ach turystycznych w Parku Pa豉cowym w ilo軼i 28 sztuk.
Zamieszczono rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz..U. z 2017 r., poz.1579) na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego.

2. Zamawiaj帷y przyj掖 jako kryterium oceny cen 100%.

3. W terminie sk豉dania ofert, tj. do dnia 26.10.2017 r. do godz. 13:00 do udzia逝 w post瘼owaniu przyst徙ili nast瘼uj帷y wykonawcy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty netto (z)

Cena oferty brutto (z)

1

PW „F-RYZA"
S豉womir Dzia這

Biedaczów 211
37-110 皋造nia

77 000,00

94 710,00

2

ADVERTIK
Hubert Kra

ul. Przemys這wa 16
21-010 璚zna

80 100,00

98 523,00

 

4. Najkorzystniejsz ofert cenow przedstawi豉 firma PW „F-RYZA" S豉womir Dzia這
Firma ta nie spe軟ia wymogów zawartych w pkt 7.1. Rozpoznania cenowego i nie wykaza豉 si wykonaniem co najmniej 2 us逝g zgodnych z przedmiotem zamówienia o warto軼i co najmniej 100 000,00 z ka盥a zrealizowanych w ci庵u ostatnich 3 lat.

5. W zwi您ku z powy窺zym Wykonawca ten zosta wykluczony z post瘼owania, a jego oferta odrzucona.

6. Do wykonania us逝gi wybrano firm ADVERTIK Hubert Kra, która spe軟ia豉 wymogi zawarte przez zamawiaj帷ego w pkt.7.7. Rozpoznania cenowego.
 

Nr sprawy: OH/044/63/2017

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 13.10.2017 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego w zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷ym zadania: pozyskanie i zrywka do 500 m3 wywrotów i stoj帷ego posuszu iglastego na terenie O鈔odka Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego,

nie wp造n窸a 瘸dna oferta niepodlegaj帷a wykluczeniu.

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl.

Bia這wie瘸, dnia 20.10.2017 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 19.10.2017 roku

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu zamówienia: Obiekty infrastruktury szlaków spacerowych oraz 軼ie瞠k turystycznych:
Opracowanie zawarto軼i merytorycznej i ilustracyjnej, wykonanie i monta nowych tablic edukacyjnych oraz demonta starych tablic przy 軼ie磬ach turystycznych w Parku Pa豉cowym w ilo軼i 28 szt.

Nazwy i kody dotycz帷e przedmiotu zamówienia okre郵one we Wspólnym S這wniku Zamówie:
CPV 305 23200-0 Trwa貫 znaki informacyjne.

3. Szczegó這wy opis prac znajduje si w za陰czniku nr 1 - specyfikacja zamówienia..

4. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu zamówienia,

5. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 05.12.2017 roku.
Kryterium wyboru: cena - 100%
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi.

7. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: 7.1. Wykonawca powinien wykaza si wykonaniem co najmniej 2 us逝g zgodnych z zakresem zamówienia o warto軼i co najmniej 100 000,00 z ka盥a zrealizowanych w ci庵u ostatnich 3 lat.
Na potwierdzenie spe軟ienia powy窺zego warunku Wykonawca sk豉da wykazu us逝g, w okresie 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us逝gi zosta造 wykonane oraz za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, potwierdzaj帷ych spe軟ienie warunku opisanego w pkt 7.1
Dowodami, o których mowa powy瞠j s:
- referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane;
- o鈍iadczenie wykonawcy - je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów, o którym mowa powy瞠j.
7.2. Wykonawca zobowi您any jest wykaza 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot minimum 80 000,00 z.
Na potwierdzenie powy窺zego warunku Wykonawca sk豉da dokument potwierdzaj帷y, 瞠 jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre郵on przez Zamawiaj帷ego w pkt 7.2 b.

8. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .

9. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Marek 安i telefon: 607330142.

10. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow wed逝g przekazanego pa雟twu formularza cenowego (za陰cznik nr 2) wraz z za陰cznikami nale篡 z這篡 do dnia 26.10.2017, godz. 13.00.

11. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert - cena, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr3- wzór umowy) na wykonanie przedmiotowych us逝g..

12. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.
Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.


Za陰czniki:
1. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz oferty cenowej
3. Wzór umowy
4. Wykaz wykonanych us逝g

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania
Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

OH/044/63/2017

Bia這wie瘸, dnia 13.10.2017 roku

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pó幡. zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11,
17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu zamówienia: pozyskanie i zrywka do 500 m3 wywrotów i stoj帷ego posuszu iglastego na terenie O鈔odka Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego:

a) Pozyskanie drewna przy u篡ciu pilarki: wyrób sortymentów drzewnych z posuszu i wywrotów przy pomocy technik i narz璠zi r璚znych opisanych w "Instrukcji bezpiecze雟twa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki le郾ej" (za陰cznik do zarz康zenia nr 36 DGLP z 20.04.2012) " (z ochron nalotów, podszytów i podrostów). Wyrób sortymentów drzewnych: okrzesywanie, przerzynka, wymiary (i odchy趾i) wg PN-92/D 95017, 95018, 95019. Niedopuszczalne opalenie sortymentów drzewnych. W stawce mie軼i si równie 軼i庵anie drzew zawieszonych przez Wykonawc, 逝panie w rozmiarze do 30% ogó逝 pozyskanego drewna oraz uprz徠ni璚ie okrzesanych ga喚zi (z這瞠nie w stosy). Pomiar wyrobionego drewna w obecno軼i przedstawiciela Wykonawcy, bez odr瑿nego wynagrodzenia.

b) Zrywka pozyskanego drewna: zerwanie pozyskanego drewna z miejsca jego wyrobienia do miejsca sk豉dowania, szlakami operacyjnymi wskazanymi przez Zamawiaj帷ego. U這瞠nie zerwanego drewna krótkiego na legarach, w stosy regularne z wbitymi na ko鎍ach palikami uniemo磧iwiaj帷ymi rozsuwanie si stosu, zgodnie z norm PN-93/D-02002, 95000, o wymiarach i w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego; drewno d逝篡cowe zmyg這wane na legarach wg wskazanej lokalizacji. Zakaz opierania zerwanego drewna o drzewa stoj帷e. Wymagany specjalistyczny sprz皻 do zrywki drewna, co najmniej pó逍odwieszonej, zestawy do ko這wego przemieszczania drewna, myg這wnice itp. Niedopuszczalne niszczenie nalotów i podrostów m這dego pokolenia lasu, uszkadzanie drzew 篡wych. Niedopuszczalna dewastacja wierzchniej warstwy gleby (koleiny, rowy). Uszkodzenia nawierzchni linii podzia逝 powierzchniowego, dróg, p這tów oraz urz康ze hodowlanych i melioracyjnych wywo豉ne zrywk naprawia Wykonawca na w豉sny koszt. Maksymalna odleg這嗆 zrywki ok. 400 m.

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu zamówienia,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 15 grudnia 2017 roku

5. Kryterium wyboru: cena
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi.

6. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy;
a) posiadanie uprawnie w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia;
b) posiadanie niezb璠nej wiedzy i do鈍iadczenia oraz dysponowanie potencja貫m technicznym (sprz皻em) i osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia;
c) posiadanie aktualnej polisy potwierdzaj帷ej ubezpieczenie od odpowiedzialno軼i cywilnej (OC) na kwot nie mniejsz ni 100 000 z przez ca造 okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .

8. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Jaros豉w Sawicki telefon 602 223 926 w godz. 7.00-15.00.

9. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow nale篡 z這篡 do dnia 20.10.2017, godz. 13.00. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do zaproszenia).

10. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert - cena, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy) na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie negocjacji cen z Wykonawcami, którzy z這篡li oferty.

11. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
1) Formularz oferty cenowej
2) Wzór umowy


Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Nr sprawy: OH/044/54/2017

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 28.09.2017 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego w zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷ym zadania: przygotowanie, dostawa i monta terminala informacyjnego oraz 10 sztuk tablic edukacyjnych dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych, opisanych poni瞠j, do Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert:

Altix Sp. z o.o., Ul. Modli雟ka 246C, 03-152 Warszawa,
- cena oferty brutto: 72 030,00 z,

Uzasadnienie wyboru:
1. Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozpoznania cenowego. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen, gdy oferta Wykonawcy Niezwi您ani sp. z o.o. zosta豉 odrzucona z uwagi na ra膨co nisk cen.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cena oferty netto [PLN]

cena oferty brutto [PLN]

1

S2 Projekt Sp. z o. o
Ul. Cezaka 13 lok. 2
95-100 Zgierz

90 000,00

97 200,00

2

Altix Sp. z o.o.
Ul. Modli雟ka 246C
03-152 Warszawa66 000,00

 

66 000,00

72 030,00

3

Niezwi您ani sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-950 Warszawa

36 000,00

39 630,00


Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.


Bia這wie瘸, dnia 10.10.2017 r.
 

BIAΜWIESKI PARK NARODOWY
17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11, tel./fax (85) 68 29 700

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr DUP/07-075/48/2017 na Dostaw wydawnictw do sprzeda篡 w punktach sprzeda篡 Bia這wieskiego Parku Narodowego", prowadzonego zgodnie z Regulaminem wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty okre郵onej w art. 4.8 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) wybrano oferty cz窷ciowe nast瘼uj帷ych firm:

TD MAPY Tomasz Darmochwa, ul. Ma這貫cka 15R, 05-126 Niepor皻
Cz窷 zamówienia: nr 3
Wydawnictwo: „Puszcza Bia這wieska" Cz. Okoów, wersja polska
Cena oferty brutto: 1680 z

Cz窷 zamówienia: nr 4
Wydawnictwo: „Puszcza Bia這wieska" Cz. Okoów, wersja angielska
Cena oferty brutto: 672 z 

Fundacja BIAx WIE涉, ul. Maleszkowska 21, 17-230 Bia這wie瘸
Cz窷 zamówienia: nr 2
Wydawnictwo: Fraszki na ptaszki, M. 安ierszcz
Cena oferty brutto: 510 z

AFW Mazury sp. z o.o., 10-684 Olsztyn, ul. Wa鎥owicza 2a
Cz窷 zamówienia: nr 32
Wydawnictwo: „真br" (album sepia) Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki, wersja polska
Cena oferty brutto: 472,50 z

Cz窷 zamówienia: nr 33
Wydawnictwo: „真br" (album sepia) Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki, wersja angielska
Cena oferty brutto: 315 z

Cz窷 zamówienia: nr 34
Wydawnictwo: „真br" (album sepia) Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki, wersja niemiecka
Cena oferty brutto: 157,50z

Cz窷 zamówienia: nr 35
Wydawnictwo: 真br. Król Puszczy
Cena oferty brutto: 892,50z

MULTICO Oficyna Wydawnicza Sp. zo.o., 00-232 Warszawa, ul. Ciasna 6
Cz窷 zamówienia: nr 26
Wydawnictwo: Ptaki wokó nas. M這dy obserwator przyrody, Ma貪orzata Wilamowska
Cena oferty brutto: 116 z

Cz窷 zamówienia: nr 27
Wydawnictwo: Ssaki lasów i 陰k. M這dy obserwator przyrody, Ma貪orzata Wilamowska
Cena oferty brutto: 116 z 

Cz窷 zamówienia: nr 28
Wydawnictwo: M這dy obserwator przyrody. Drzewa Le郾e, Ma貪orzata Wilamowska
Cena oferty brutto: 116 z

HAJSTRA Wojciech Soboci雟ki, 17-230 Bia這wie瘸, ul. Kamienne Bagno 9
Cz窷 zamówienia: nr 1
Wydawnictwo: Po 郵adach odchodz帷ej Bia這wie篡, Piotr Bajko
Cena oferty brutto: 1260 z

Gmina Miejska Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1
Cz窷 zamówienia: nr 17
Wydawnictwo: Naucz ci p造wa moja wyderko, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 158 z

ABC ANIMAL, Krzysztof Furdal, 26-600 Radom, ul. Czarna 25/27
Cz窷 zamówienia: nr 38
Wydawnictwo: Wilki - eseje, S豉womir W御ik
Cena oferty brutto: 350 z

Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
Cz窷 zamówienia: nr 6
Wydawnictwo: Kuna za kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierz皻ami, A. Wajrak, N. Selva Fernandez
Cena oferty brutto: 695,70 z

Super Siódemka Lucjan Wypych Sp j., 60-012 Pozna, ul. Op這tki 23
Cz窷 zamówienia: nr 7
Wydawnictwo: „Zwierzaki Wajraka" Adam Wajrak, Nuria Selva Fernandez
Cena oferty brutto: 1130 z 

Cz窷 zamówienia: nr 8
Wydawnictwo: „Przewodniki prawdziwych tropicieli" WIOSNA, Adam Wajrak
Cena oferty brutto: 284 z 

Cz窷 zamówienia: nr 9
Wydawnictwo: „Przewodniki prawdziwych tropicieli" LATO, Adam Wajrak
Cena oferty brutto: 284 z

Cz窷 zamówienia: nr 10
Wydawnictwo: „Przewodniki prawdziwych tropicieli" JESIE, Adam Wajrak
Cena oferty brutto: 340 z 

Cz窷 zamówienia: nr 11
Wydawnictwo: „Przewodniki prawdziwych tropicieli" ZIMA Adam Wajrak
Cena oferty brutto: 340 z 

Cz窷 zamówienia: nr 13
Wydawnictwo: „Pompik" WIOSNA, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 850 z 

Cz窷 zamówienia: nr 14
Wydawnictwo: „Pompik" LATO, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 850 z

Cz窷 zamówienia: nr 15
Wydawnictwo: „Pompik" JESIE, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 850 z

Cz窷 zamówienia: nr 16
Wydawnictwo: „Pompik" ZIMA, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 850 z 

Cz窷 zamówienia: nr 19
Wydawnictwo: „Ryjówka przeznaczenia", Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 444 z 

Cz窷 zamówienia: nr 21
Wydawnictwo: O rety przyroda, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 644 z 

Cz窷 zamówienia: nr 22
Wydawnictwo: To nie jest las dla starych wilków, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 444 z 

Cz窷 zamówienia: nr 23
Wydawnictwo: Norka zag豉dy, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 444 z 

Cz窷 zamówienia: nr 24
Wydawnictwo: Umar造 las, Tomasz Samojlik, A. Wajrak
Cena oferty brutto: 420 z

Cz窷 zamówienia: nr 25
Wydawnictwo: Zabytki UNESCO w Polsce, Barbara Odnous
Cena oferty brutto: 140 z 

Cz窷 zamówienia: nr 31
Wydawnictwo: Atlas polskich parków narodowych, Barbara Zygma雟ka
Cena oferty brutto: 288 z 

Cz窷 zamówienia: nr 36
Wydawnictwo: Wilki, Adam Wajrak
Cena oferty brutto: 678 z 

Cz窷 zamówienia: nr 39
Wydawnictwo: „Ptaki. Przewodnik Collinsa" Svensson Lars
Cena oferty brutto: 540 z

Cz窷 zamówienia: nr 40
Wydawnictwo: Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach, A. Kruszewicz
Cena oferty brutto: 214 z

Cz窷 zamówienia: nr 41
Wydawnictwo: Dokarmianie ptaków, P. Berthold, G. Mohr
Cena oferty brutto: 345 z 

Cz窷 zamówienia: nr 42
Wydawnictwo: Mój pierwszy przewodnik, Jaki to grzyb, M. i H. Garbarczyk
Cena oferty brutto: 85 z 

Cz窷 zamówienia: nr 43
Wydawnictwo: Mój pierwszy przewodnik. Jaki to ptak? Holger Hagg
Cena oferty brutto: 170 z

Cz窷 zamówienia: nr 44
Wydawnictwo: Simona. Opowie嗆 o niezwyczajnym 篡ciu Simony Kossak, Anna Kami雟ka
Cena oferty brutto: 1440 z

Cz窷 zamówienia: nr 45
Wydawnictwo: Serce i pazur, o uczuciach zwierz徠, Simona Kossak
Cena oferty brutto: 1040 z 

Cz窷 zamówienia: nr 46
Wydawnictwo: Saga Puszczy Bia這wieskiej, Simona Kossak
Cena oferty brutto: 1300 z

Cz窷 zamówienia: nr 47
Wydawnictwo: Vademecum Mi這郾ika Przyrody. Drzewa i krzewy, Tomasz Hryniewicki
Cena oferty brutto: 300 z

Cz窷 zamówienia: nr 49
Wydawnictwo: Zwierz皻a i ro郵iny naszych lasów, Hecker Katrin, HeckerFrank
Cena oferty brutto: 140 z

Cz窷 zamówienia: nr 51
Wydawnictwo: o zio豉ch i zwierz皻ach, Simona Kossak
Cena oferty brutto: 920 z 

Cz窷 zamówienia: nr 55
Wydawnictwo: Ilustrowana encyklopedia zwierz徠 Polski. Atlas, Praca zbiorowa
Cena oferty brutto: 224 z

Cz窷 zamówienia: nr 57
Wydawnictwo: Polskie ro郵iny le郾e, Praca zbiorowa,
Cena oferty brutto: 85 z 

BROKERSBALLONS.PL 15-603 Izabelin, ul. Ordynacka 7
Cz窷 zamówienia: nr 54
Wydawnictwo: Puszcza Bia這wieska i okolice, Andrzej Antczak
Cena oferty brutto: 714 z

Matras S.A., 02-366 Warszawa, ul. Bitwy warszawskiej 1920 nr 7
Cz窷 zamówienia: nr 29
Wydawnictwo: M這dy obserwator przyrody. Las, B璠kowska Hanna
Cena oferty brutto: 136 z

Cz窷 zamówienia: nr 30
Wydawnictwo: Z tat w przyrod, Wojciech Miko逝szko, Tomasz Samojlik
Cena oferty brutto: 795 z

Cz窷 zamówienia: nr 52
Wydawnictwo: Opowie軼i z Dziedzinki, Simona Kossak
Cena oferty brutto: 948 z

CHYRA Edyta Michalczyk-Chyra, 17-230 Bia這wie瘸, ul. Park Dyrekcyjny 6/2
Cz窷 zamówienia: nr 37
Wydawnictwo: Jedyna Puszcza
Cena oferty brutto: 195 z

UZASADNIENIE WYBORU:
Wybrane oferty spe軟iaj wszystkie wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i rozpoznania cenowego.
Oferty, zgodnie z kryterium oceny ofert, zawieraj najni窺z cen w poszczególnych cz窷ciach.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 na poszczególne cz窷ci zamówienia z這穎ne zosta造 oferty Dostawców zgodnie z za陰cznikiem nr 1.

Z Dostawcami, których oferty zosta造 wybrane, Zamawiaj帷y skontaktuje si celem z這瞠nia zamówienia.

 

Bia這wie瘸, dnia 04.10.2017 r.
 

Nr sprawy: OH/044/52/2017

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 25.09.2017 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego w zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷ym zadania: dostawa 2 fabrycznie nowych przyczep dwuosiowych o 豉downo軼i (A) 6 t (1 sztuka) oraz (B) 4 t (1 sztuka) do Bia這wieskiego Parku Narodowego,
wybrano oferty:
w cz窷ci A: Wykonawca CYNKOMET SP. Z O.O., ul. Fabryczna 7,
- cena brutto: 29988,63 z,
w cz窷ci B: Wykonawca Pronar Sp. z o.o. , ul. Ks. W. Rabczy雟kiego 1 , 16-010 Wasilków,
- cena brutto: 27748,79 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty spe軟iaj wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozpoznania cenowego. Oferty zgodnie z kryterium oceny ofert zawieraj najni窺z cen.
Jednocze郾ie informujemy, 瞠 w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cz窷 A

cz窷 B

cena oferty netto [PLN]

cena oferty brutto [PLN]

cena oferty netto [PLN]

cena oferty brutto [PLN]

1

Pronar Sp. z o.o.
ul. Ks. W. Rabczy雟kiego 1
16-010 Wasilków22559,99

27748,79

2

CYNKOMET SP. Z O.O.
ul. Fabryczna 7
16-020 Czarna Bia這stocka

 

24381,00

29988,63
Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

 

Bia這wie瘸, dnia 04.10.2017 r.
 

OH/044/54/2017

Bia這wie瘸, dnia 28.09.2017 roku

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó幡. zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu zamówienia: przygotowanie, dostawa i monta terminala informacyjnego oraz 10 sztuk tablic edukacyjnych dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych, opisanych poni瞠j, do Bia這wieskiego Parku Narodowego:

  • Tablice edukacyjne formatu A3 (10 sztuk) wykonane z materiaów zapewniaj帷ych prawid這we odczytanie ich za pomoc zmys逝 dotyku, z zastosowaniem kontrastowych kolorów i uwypuklonych sylwetek zwierz徠 i ich tropów, z opisami zwierz徠 zarówno dla osób widz帷ych w j瞛yku polskim i j瞛yku angielskim oraz w brajlu (przedmiot umowy obejmuje t逝maczenie tekstu w j瞛yku polskim na brajl). Tablice powinny by tak wykonane, aby odbiorcami mogli by wszyscy zwiedzaj帷y: osoby niewidome i s豉bo widz帷e, osoby starsze, dzieci, doro郵i. Monta tablic przy wskazanych przez Zamawiaj帷ego zagrodach w Rezerwacie Pokazowym 真brów (RP) Bia這wieskiego Parku Narodowego.
  • Terminal informacyjny (format A2) sk豉daj帷y si z tyflograficznej mapy RP dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych, pozwalaj帷ej pokaza rozk豉d rezerwatu, z kolorowym poddrukiem dla osób widz帷ych. Terminal wykonany z materiaów zapewniaj帷ych prawid這we odczytanie go za pomoc zmys逝 dotyku. Dodatkowo mapa wyposa穎na w ud德i瘯owienie - przyciski w odpowiednich miejscach, po wci郾i璚iu których w陰czy si komunikat g這sowy w j瞛yku polskim i j瞛yku angielskim, zapewniaj帷y dodatkow informacj osobom niewidomym i s豉bo widz帷ym, które nie pos逝guj si brajlem.
  • Tablice edukacyjne i terminal zostan przygotowane przez Wykonawc w oparciu o materia造 graficzne (zdj璚ia, rysunki, mapka) oraz tekstowe (opisy do tablic, teksty komunikatów do terminala), dostarczone przez Zamawiaj帷ego.
  • - Zarówno tablice edukacyjne jak i terminal informacyjny zostan wykonane w technologiach odpornych na czynniki atmosferyczne, zapewniaj帷ych ich d逝gotrwa貫 u篡tkowanie na zewn徠rz budynku.
  • Wykonawca udziela co najmniej 24-miesi璚znego okresu gwarancji na niniejszy przedmiot zamówienia.

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu zamówienia,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 30 listopada 2017 roku

5. Kryterium wyboru: cena
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu do Bia這wieskiego Parku Narodowego (Rezerwat Pokazowy 真brów, gmina Bia這wie瘸), podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi.

6. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: nie dotyczy

7. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .

8. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Daleszczyk telefon 608 496 186

9. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow nale篡 z這篡 do dnia 05.10.2017, godz. 11.00. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do zaproszenia).

10. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert - cena, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy) na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

11. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
1) Formularz oferty cenowej
2) Wzór umowy

 


Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy


------

Pytania i odpowiedzi do Rozpoznania cenowego
z dnia 28.09.2017 (znak OH/044/54/2017)
na przygotowanie, dostaw i monta terminala informacyjnego oraz 10 sztuk tablic edukacyjnych dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych, opisanych poni瞠j, do Bia這wieskiego Parku Narodowego

Pytanie 1: W jakiej dok豉dnie technologii wymagaj Pa雟two, aby wykonane zosta造 tablice edukacyjne (10 szt.)? Wed逝g naszej najlepszej wiedzy najlepsz technologi pozwalaj spe軟i wymagania postawione przez Pa雟twa w opisie przedmiotu zamówienia (wykonane z materiaów zapewniaj帷ych prawid這we odczytanie ich za pomoc zmys逝 dotyku, z zastosowaniem kontrastowych kolorów i uwypuklonych sylwetek zwierz徠 i ich tropów) jest technologia termoformowania - czy zatem Zamawiaj帷y b璠zie wymaga zastosowania takiej technologii?
Odpowied: Rezerwat Pokazowy, gdzie b璠 zamieszczone tablice, jest otwarty dla zwiedzaj帷ych przez ca造 rok, a wi璚 tablice edukacyjne musz umo磧iwia prawid這we odczytanie niezale積ie od pory roku, czy to zmys貫m dotyku (osoby niewidz帷e) czy przy u篡ciu wzroku. Ponadto musz by odporne na dzia豉nie czynników atmosferycznych. Zamawiaj帷y wymaga technologii termoformowania, chyba 瞠 Wykonawca potwierdzi, i inna technologia da porównywalne efekty. Nie s brane pod uwag tablice metalowe ze wzgl璠u na utrudnione i niekomfortowe odczytywanie ich dotykiem przy niskich temperaturach. 

Pytanie 2: Zamawiaj帷y w par. 1 pkt 3 opisuj:
"Terminal informacyjny (format A2) b璠zie sk豉da si z tyflograficznej mapy RP dla osób niewidomych i s豉bo widz帷ych, pozwalaj帷ej pokaza rozk豉d rezerwatu, z kolorowym poddrukiem dla osób widz帷ych. Terminal b璠zie wykonany z materiaów zapewniaj帷ych prawid這we odczytanie go za pomoc zmys逝 dotyku. Dodatkowo mapa b璠zie wyposa穎na w odpowiednich miejscach w przyciski, po wci郾i璚iu których w陰czy si komunikat g這sowy w j瞛yku polskim i j瞛yku angielskim, zapewniaj帷y dodatkow informacj osobom niewidomym i s豉bo widz帷ym, które nie pos逝guj si brajlem." 

1. Prosz o informacj ile punktów d德i瘯owych Pa雟two przewidujecie?
Odpowied: Przewidziano 13 punktów d德i瘯owych.

2. Czy Zamawiaj帷y wymaga aby Terminal informacyjny tak samo jak jest w przypadku Tablic edukacyjnych ( pkt 2 ) wykonany by w sposób "aby odbiorcami mogli by wszyscy zwiedzaj帷y: osoby niewidome i s豉bo widz帷e, osoby starsze, dzieci, doro郵i. "? Je郵i tak to czy Zamawiaj帷y wymaga aby terminal wykonany by z 篡wic transparentnych z kolorowym graficznym poddrukiem dla osób widz帷ych/s豉bowidz帷ych oraz warstw wypuk陰 z opisami brajlowskimi dla niewidomych?
Wed逝g naszej wiedzy i wieloletniego do鈍iadczenia takie rozwi您ania nie tylko s uniwersalne, ale równie odporne na warunki atmosferyczne. Stal w warunkach niskich, zimowych temperatur jest nieprzyjemna w dotyku a najcz窷ciej niemo磧iwe jest zapoznanie si z tre軼i mapy za pomoc d這ni.
Odpowied: Terminal równie ma by wykonany w taki w sposób, aby odbiorcami mogli by wszyscy zwiedzaj帷y: osoby niewidome i s豉bo widz帷e, osoby starsze, dzieci, doro郵i. Poniewa Rezerwat Pokazowy, gdzie b璠 zamieszczone tablice i terminal, jest otwarty dla zwiedzaj帷ych przez ca造 rok, a wi璚 produkty te musz umo磧iwia prawid這we odczytanie niezale積ie od pory roku, czy to zmys貫m dotyku (osoby niewidz帷e) czy przy u篡ciu wzroku. Ponadto musz by odporne na dzia豉nie czynników atmosferycznych. Zamawiaj帷y wymaga aby terminal wykonany by z 篡wic transparentnych z kolorowym graficznym poddrukiem dla osób widz帷ych/s豉bowidz帷ych oraz warstw wypuk陰 z opisami brajlowskimi dla niewidomych, chyba 瞠 Wykonawca potwierdzi, i inna technologia da porównywalne efekty. Nie s brane pod uwag tablice/terminal metalowy ze wzgl璠u na utrudnione i niekomfortowe odczytywanie ich dotykiem przy niskich temperaturach.

Pytanie 3:
Nie wymagaj Pa雟two przedstawienia specyfikacji oferowanych produktów, co utrudni porównanie ofert pod innymi k徠ami ni cena. Jest to narz璠zie s逝膨ce kontroli Wykonawców konkuruj帷ych o zamówienie polegaj帷ej na wzajemnej ocenie spe軟iania postawionych przez Zamawiaj帷ego warunków. Czy zatem b璠 wymagali Pa雟two specyfikacji?
Odpowied: Zamawiaj帷y b璠zie wymaga specyfikacji oferowanych produktów.
 

Nr sprawy: DUP/07-075/48/2017

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z pó幡iejszymi zmianami)

1. Prowadz帷y rozpoznanie:
Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania:
Dostawa wydawnictw do sprzeda篡 w punktach sprzeda篡 Bia這wieskiego Parku Narodowego

3. Wydawnictwa, o których mowa Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia:
w punkcie 2 zosta造 szczegó這wo wymienione w poni窺zej tabeli:


Lp.


Tytu wydawnictwa


Autor


Wydawca


Rok wydania (podany w tabeli lub pó幡iejszy)


UWAGI

Szacowana ilo嗆 egzemplarzy do zamówienia

1

Po 郵adach odchodz帷ej Bia這wie篡

Piotr Bajko

HAJSTRA Wojciech Soboci雟ki

2017

 

40

2

Fraszki na ptaszki

Marek 安ierszcz

Bia豉 Wie瘸

2017

 

30

3

Puszcza Bia這wieska

Czes豉w Okoów

Agencja „TD"

2015

wersja polska

100

4

Puszcza Bia這wieska

Czes豉w Okoów

Agencja „TD"

2015

wersja angielska

40

5

North-east Poland - Biebrza, Bialowieza, Narew and Wigry

Praca zbiorowa: Dirk Hilbetrs, Bouke Ten Cate

Crossbill Guides Foundation

2013

wersja angielska

10

6

Kuna za kaloryferem, czyli nasze przygody ze zwierz皻ami

Adam Wajrak,
Nuria Selva Fernandez

Agora

2011

 

30

7

Zwierzaki Wajraka

Adam Wajrak,
Nuria S. Fernandez

Agora

2014

 

50

8

Przewodniki prawdziwych tropicieli

Adam Wajrak

Agora

2012

Wiosna

20

9

Przewodniki prawdziwych tropicieli

Adam Wajrak

Agora

2012

Lato

20

10

Przewodniki prawdziwych tropicieli

Adam Wajrak

Agora

2012

Jesie

20

11

Przewodniki prawdziwych tropicieli

Adam Wajrak

Agora

2012

Zima

20

12

To zwierz mnie bierze

Adam Wajrak

Agora

2013

 

20

13

Pompik

Tomasz Samojlik

Aksjomat

2009

Wiosna

50

14

Pompik

Tomasz Samojlik

Aksjomat

2009

Lato

50

15

Pompik

Tomasz Samojlik

Aksjomat

2009

Jesie

50

16

Pompik

Tomasz Samojlik

Aksjomat

2009

Zima

50

17

Naucz ci p造wa moja wyderko

Tomasz Samojlik

Urz康 Miasta Hajnówka

2012

 

20

18

Ostatni 簑br

Tomasz Samojlik

Kultura gniewu

2014

 

20

19

Ryjówka przeznaczenia

Tomasz Samojlik

Kultura gniewu

2014

 

20

20

Bartnik Ignat i skarb puszczy

Tomasz Samojlik

Fundacja Tranzyt

2013

 

20

21

O rety przyroda

Tomasz Samojlik

Multico

2015

 

20

22

To nie jest las dla starych wilków

Tomasz Samojlik

Kultura gniewu

2016

 

20

23

Norka Zag豉dy

Tomasz Samojlik

Kultura gniewu

2015

 

20

24

Umar造 Las

Adam Wajrak, Tomasz Samojlik

Agora

2016

 

20

25

Zabytki UNESCO w Polsce

Barbara Odnous

Multico

2016

 

20

26

Ptaki wokó nas. M這dy obserwator przyrody

Ma貪orzata Wilamowska

Multico

2017

 

20

27

Ssaki lasów i 陰k. M這dy obserwator przyrody.

Ma貪orzata Wilamowska

Multico

2017

 

20

28

M這dy obserwator przyrody. Drzewa Le郾e

Ma貪orzata Wilamowska

Multico

2017

 

20

29

M這dy obserwator przyrody. Las

B璠kowska Hanna

Multico

2017

 

20

30

Z tat w przyrod  

Wojciech Miko逝szko, Tomasz Samojlik

Multico

2015

 

30

31

Atlas polskich parków narodowych

Barbara Zygma雟ka

SBM Renata Gmitrzak

2017

 

20

32

真br
(Album, sepia)

Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki

Wydawnictwo Mazury

2008

wersja polska

15

33

真br
(Album, sepia)

Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki

Wydawnictwo Mazury

2008

wersja angielska

10

34

真br
(Album, sepia)

Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki

Wydawnictwo Mazury

2008

wersja niemiecka

5

35

真br. Król Puszczy

Andrzej Stachurski

Wydawnictwo Mazury

2008

wersja polsko-angielska

50

36

Wilki

Adam Wajrak

Agora

2015

 

30

37

Jedyna Puszcza Bia這wieska

Jaros豉w Chyra

Chyra.pl

2012

 

5

38

Wilki - eseje

S豉womir W御ik

ABC Animal

2015


10

39

Ptaki. Przewodnik Collinsa

Svensson Lars

Multico

2017

 

10

40

Andrzej Kruszewicz opowiada o ptakach

Andrzej G. Kruszewicz

Multico

2010

 

10

41

Dokarmianie ptaków

P. Berthold, G. Mohr

MUZA

2008

 

30

42

Mój pierwszy przewodnik. Jaki to grzyb?

Ma貪orzata Garbarczyk, Henryk Garbarczyk

Multico

2006

 

10

43

Mój pierwszy przewodnik. Jaki to ptak?

Holger Haag

Multico

2006

 

20

44

Simona. Opowie嗆 o niezwyczajnym 篡ciu Simony Kossak

Anna Kami雟ka

Wydawnictwo Literackie

2015

 

60

45

Serce i pazur o uczuciach zwierz徠

Simona Kossak

Publikator

2010

 

40

46

Saga Puszczy Bia這wieskiej

Simona Kossak

 

2016

 

50

47

Vademecum Mi這郾ika Przyrody. Drzewa i krzewy

Tomasz Hryniewicki

Multico

2008

 

20

48

Poznajemy 郵ady zwierz徠

Hecker Frank

Delta WZ

2008

 

10

49

Zwierz皻a i ro郵iny naszych lasów

Hecker Katrin, Hecker Frank

Delta WZ

2010

 

10

50

奸ady i tropy zwierz徠. Kieszonkowy atlas

G. Ohnesorge, B. Scheiba, K. Uhlenhaut

Multico

2008

 

10

51

O zio豉ch i zwierz皻ach

Simona Kossak

Wydawnictwo Marginesy

2017

 

40

52

Opowie軼i z Dziedzinki

Simona Kossak

Fundacja S御iedzi

2017

 

40

53

Zwierz皻a naszych lasów. Poznaj i rysuj

rysunki: Katarzyna Kopiec-Sekieta, tekst: Gra篡na Maternicka

Multico

2016

 

10

54

Puszcza Bia這wieska i okolice

Andrzej Antczak

Benkowski

2015

 

20

55

Ilustrowana encyklopedia zwierz徠 Polski. Atlas

Praca zbiorowa

Fenix

2015

 

10

56

Polska egzotyczna

Grzegorz R彗owski

Rewasz

2013

Tom I

10

57

Polskie ro郵iny le郾e

Praca zbiorowa

SBM

2017

 

10

 

4. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 zamówienia (ilo軼i szacunkowe) oraz koszt transportu ka盥ej dostawy.

5. Zamawiaj帷y przewiduje sk豉danie ofert cz窷ciowych na poszczególne tytu造 wydawnictw. Dostawca mo瞠 z這篡 ofert na wybran przez siebie cz窷 lub cz窷ci zamówienia.

6. Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych:
    22110000-4 Drukowane ksi捫ki
    22120000-7 Wydawnictwa

7. Wydawnictwa, o których mowa w punkcie 2 musz by nieu篡wane, nienosz帷e 郵adów uszkodze zewn皻rznych.

8. Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 7 dni od z這瞠nia zamówienia.

9. Termin p豉tno軼i 30 dni od daty dostarczenia przedmiotu zamówienia.

10. O udzielenie zamówienia mog si ubiega DOSTAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
a) akceptuj, 瞠 Zamawiaj帷y ma prawo do zrealizowania zamówienia w zakresie do min. 70% podanych szacunkowych ilo軼i. Dostawca zobowi您uje si utrzyma zaoferowan cen jednostkow zamówienia przez ca造 okres zamówienia, tj. do 30 kwietnia 2018 r. Brak zamówienia w ca這軼i poszczególnego asortymentu zamówienia okre郵onego w Zapytaniu ofertowym nie mo瞠 by podstaw do roszcze finansowych Dostawcy.
b) akceptuj, 瞠 podana ilo嗆 w og這szeniu jest wielko軼i szacunkow, maksymaln. Ostateczna ilo嗆 zakupionego asortymentu wynika b璠zie z aktualnych potrzeb Zamawiaj帷ego. Pierwsza dostawa przewidziana jest do 16 pa寮ziernika 2017 r. Zamówienie b璠zie sk豉dane e-mailowo lub telefonicznie.

11. Wykaz o鈍iadcze, dokumentów i innych materiaów, jakie maj dostarczy DOSTAWCY: ofert w postaci formularza cenowego wg Za陰cznika nr 1.

12. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y b璠zie kierowa si kryterium cena - 100%. Cena za wykonanie zamówienia jest cen rycza速ow i obejmuje wszystkie koszty niezb璠ne do ca趾owitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty dojazdu, transportu, koszty materiaów potrzebnych do realizacji zadania, koszty dostawy. Cena za przedmiotowe dostawy jest sta豉 i nie ulega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

13. Istotne postanowienia:
a) Zamawiaj帷y b璠zie sk豉da zamówienie na dostaw cz窷ci przedmiotu zamówienia, sukcesywnie, w miar potrzeb, tj. max. do dwóch zamówie. Ostatnia dostawa planowana jest do 30 kwietnia 2018 roku.
b) Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zwrotu dostarczonego towaru w ci庵u 10 dni od odebrania poprawnie wystawionej faktury, je瞠li towar jest nie zgodny z zamówieniem, lub gdy jest uszkodzony.
c) Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do wymiany cz窷ci dostawy, je瞠li towar jest uszkodzony. W takim wypadku do wymiany dochodzi przy kolejnej dostawie.

14. Ofert cenow prosz z這篡 wg formularza (Za陰cznik nr 1 do Rozpoznania cenowego) w sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 (pok. nr 1), Park Pa豉cowy 11 lub przes豉 poczt/faxem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682-97-16, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 4 pa寮ziernika 2017 r., do godz. 10:00.

15. Ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy.

Osoby uprawnione do porozumiewania si z dostawcami:
a) Edyta Barmuta, tel. 85 682 97 18, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
b) Anna Gierasimiuk, tel. 85 682 97 17; email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

16. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie w ka盥ym czasie post瘼owania, bez podawania przyczyn uniewa積ienia.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nie-
przekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych
w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
Nr 1 - Formularz oferty cenowej.

Bia這wie瘸, dnia 28.09.2017 r.
 

OH/044/52/2017

Bia這wie瘸, dnia 25.09.2017 roku

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pó幡. zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu zamówienia: dostawa 2 fabrycznie nowych przyczep dwuosiowych o 豉downo軼i 4 t (1 sztuka) oraz 6 t (1 sztuka) do Bia這wieskiego Parku Narodowego, posiadaj帷ych nast瘼uj帷e parametry lub równowa積e:

(A) Przyczepa - wywrotka dwuosiowa o 豉downo軼i 6 t *
- ζdowno嗆 – 6000kg
- Pojemno嗆 豉dunkowa - 4,2 m3
- Wysoko嗆 pod這gi od pod這瘸 - 1.130 mm
- Typ ogumienia: 11.5/80-15.3 10 PR
- Pr璠ko嗆 transportowa - 30 km/h
- Ci庵nik wspó逍racuj帷y - min. 60 KM
- K徠 wywrotu na ty i boki - 50/50 stopni
- Wymiary skrzyni – d逝go嗆 ok. 4 m, szeroko嗆 minimum 2,05 m
  Wyposa瞠nie standardowe:
- cynkowanie ogniowe: 軼iany, rama dolna, belka tylna, dyszel, ramka obrotnicy
- grubo嗆 pod這gi 4 mm wykonana z jednolitego arkusza blachy
- drabinka u豉twiaj帷a dost瘼 do skrzyni 豉dunkowej
- trapezowy kszta速 platformy skrzyni 豉dunkowej zapobiegaj帷y klinowaniu si wysypywanych materiaów
- uk豉d kierowania: obrotnica kulkowa z ram obrotow
- dyszel trójk徠ny z regulowan spr篹yn podtrzymuj帷
- oko zaczepu dyszla o 鈔ednicy 50 mm
- uniwersalny system otwierania 軼ian
- system centralnego ryglowania 軼ian
- instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa ze spiralnym przewodem przy陰czeniowym
- postojowy hamulec r璚zny z korb
- si這wnik teleskopowy 4-stopniowy trójstronnego wywrotu skrzyni 豉dunkowej z zawiesiem przegubowym
- tylny zaczep manualny, sztywny
- tylne wyj軼ia hydrauliki, hamulców i elektryki do drugiej przyczepy
- instalacja wywrotu z zaworem odcinaj帷ym
- podpora serwisowa skrzyni 豉dunkowej
- przestrzenie zamkni皻e profili 軼ian i nadstaw
- szyber zsypowy do ziarna, z blokad, w 軼ianie tylnej
- ko這 zapasowe z wieszakiem: 11.5/80-15.3 10 PR
- instalacja o鈍ietleniowa 12V spe軟iaj帷a wymogi ruchu drogowego

(B) Przyczepa - wywrotka dwuosiowa o 豉downo軼i 4 t *
- ζdowno嗆: 4000kg
- Pojemno嗆 豉dunkowa: 4,1 m3
- D逝go嗆 skrzyni 豉dunkowej wewn徠rz: minimum 4 m
- Szeroko嗆 skrzyni 豉dunkowej wewn徠rz: minimum 2 m
- Wysoko嗆 軼ian skrzyni: ok. 0,5 m
- Grubo嗆 blachy pod這gi/軼iany: 3/3 mm lub ze s逝pkami wzmacniaj帷ymi burty
- Wysoko嗆 platformy od pod這瘸: 1070 mm
- Rozstaw kó: 1600 mm
- Zawieszenie: resory paraboliczne
- Rozmiar ogumienia: 10,0/75-15,3
- Pr璠ko嗆 konstrukcyjna: 30 km/h
- System wywrotu: trójstronny
- Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ci郾ienie) 1300mm/8L/160bar
- Minimalne zapotrzebowanie mocy ci庵nika: 36,4/26,7 KM/kW
- K徠 wywrotu skrzyni 豉dunkowej (do ty逝 / na boki) : ok. 42/46˚
  Wyposa瞠nie:
- Skrzynia 豉dunkowa z wahad這wym uniwersalnym systemem otwierania 軼ian
- System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi o optymalnym rozstawie
- Wybór kierunku wywrotu za pomoc dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawid這w obs逝g
- Trapezowy kszta速 skrzyni 豉dunkowej ( skrzynia rozszerza si o 50mm w kierunku do ty逝 )
- Centralne ryglowanie przy pod這dze 軼ian bocznych i 軼iany tylnej
- 圭iany z wysokiej jako軼i, mocnych, profili PF500mm, z obrze瞠m 70mm, wykonanych z wykorzystaniem zaawansowanej technologii profilowania blach i spawania laserowego, ze stabilnymi s逝pkami tylnymi, z odkuwanymi zawiasami i zamkami
- Przestrzenie zamkni皻e profili 軼ian i nadstaw zabezpieczone spoin laserow
- Szyber zsypowy do ziarna, z blokad, w 軼ianie tylnej
- Prostok徠na rama podwozia o wysokiej wytrzyma這軼i
- Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm
- Uk豉d kierowania: obrotnica kulkowa z ram obrotow
- Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa lub jednoprzewodowa lub hydrauliczna
- Postojowy hamulec r璚zny z korb
- Instalacja o鈍ietlenia 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
- Tylne lampy o鈍ietleniowe z kratkami zabezpieczaj帷ymi przed uszkodzeniem
- Przewód przy陰czeniowy, spiralny, instalacji o鈍ietleniowej
- Tylny zaczep manualny, sztywny
- Tylne wyj軼ia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy
- Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinaj帷ym, ograniczaj帷ym wywroty
- Si這wnik teleskopowy trójstronnego wywrotu skrzyni 豉dunkowej z zawiesiem przegubowym
- Podpora serwisowa skrzyni 豉dunkowej
- Dwa kliny do kó umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- System lakierniczy o wysokiej odporno軼i antykorozyjnej z zastosowaniem materiaów malarskich chemoutwardzalnych dwusk豉dnikowych daj帷ych du膨 trwa這嗆 pow這k lakierniczych i odporno嗆 na UV
- Wieszak ko豉 zapasowego
- Ko這 zapasowe (luzem) 10.0/75-15.3
- Wykonawca udziela co najmniej 24-miesi璚znego okresu gwarancji na niniejszy przedmiot zamówienia. Wszelkie koszty zwi您ane z naprawami gwarancyjnymi oraz przegl康ami koniecznymi do zachowania jej ci庵這軼i ponosi Wykonawca

*Celem niniejszego post瘼owania jest zakup 2 przyczep o okre郵onej w rozpoznaniu cenowym jako軼i. Z tych wzgl璠ów zamawiaj帷y do這篡 nale篡tej staranno軼i, aby przedmiot zamówienia nie zosta opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 廝ód豉 lub szczególnego procesu, które mog造by doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Je瞠li pomimo tego, oka瞠 si, 瞠 w jakimkolwiek miejscu Rozpoznania cenowego wyst瘼uj takie wskazania, nie nale篡 ich traktowa jako wskaza odnosz帷ych si do przedmiotu zamówienia, a nale篡 je rozpatrywa wy陰cznie w kategoriach wskaza o charakterze informacyjnym (niewi捫帷ych dla wykonawców). Z tych wzgl璠ów, oferta, która nie b璠zie odpowiada豉 takim wskazaniom nie b璠zie uznawana za niezgodna z tre軼i Rozpoznania cenowego i nie zostanie z tych powodów odrzucona.

3. Oferta mo瞠 obejmowa cz窷 A, cz窷 B lub ca這嗆 przedmiotu zamówienia,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: do 27 listopada 2017 roku

5. Kryterium wyboru: cena
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu do Bia這wieskiego Parku Narodowego (O鈔odek Hodowli 真brów, gmina Bia這wie瘸), podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi.

6. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze: nie dotyczy

7. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 – sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy .

8. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Daleszczyk telefon 608 496 186

9. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow nale篡 z這篡 do dnia 03.10.2017, godz. 13.00. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 1 do zaproszenia).

10. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert – cena, zostanie zawarta stosowna umowa (za陰cznik nr 2 – wzór umowy) na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Zamawiaj帷y dopuszcza zastosowanie negocjacji cen z Wykonawcami, którzy z這篡li oferty.

11. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podawania przyczyny uniewa積ienia.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:
1) pdf Formularz oferty cenowej (280.16 Kb)
2) pdf Wzór umowy (320.89 Kb)

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy.

 


 

Nr sprawy: OH/044/49/2017

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 14.09.2017 r. na stronie internetowej Bia這wieskiego Parku Narodowego w zak豉dce zamówienia poni瞠j 30 000 euro, dotycz帷ym zadania: dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu elektrycznego baga穎wego dwuosobowego, o 豉downo軼i skrzyni do 1000 kg firmy Melex, numer katalogowy 391 N.CAR (zwanego dalej pojazdem) do Bia這wieskiego Parku Narodowego wybrano ofert:

MELEX Sp. z o.o., ul. Inwestorów 25, 39-300 Mielec:
- cena oferty brutto: 75 263,70 z,

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozpoznania cenowego. Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen.
Jednocze郾ie informujemy, 瞠 w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

Lp.

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

cena oferty netto [PLN]

cena oferty brutto [PLN]

1.

MELEX Sp. z o.o. ul. Inwestorów 25 39-300 Mielec

  61 190,00

75 263,70

2.

Z.P.U.H”TENSI”S.C. R.PIATKOWSKI , K.WARCHAΜWSKI 39-300 MIELEC ul. PRZEMYSΜWA 24

  63 620,00

78 252,60

 

Niniejsz informacj wywieszono na tablicy og這sze w siedzibie Zamawiaj帷ego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiaj帷ego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

Bia這wie瘸, dnia 25.09.2017 r.  
  • Polish
  • English
home contact sitemap