Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj
 

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zawiadamia, i w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr AG.073.8.2020 na dostaw odzie篡 i obuwia mundurowego do Bia這wieskiego Parku Narodowego z dnia 03.11.2020 r. prowadzonego zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) wybrano ofert firmy:

IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kap豉n,
20-950 Lublin, ul. Czechowska 4a

cena oferty brutto: 35 592,51 z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i og這szenia o zamówieniu. Jedna wa積a oferta.

 

Bia這wie瘸, dnia 10.11.2020 r.

 

 


 

Bia這wie瘸, dnia 03.11.2020 r.

Nr sprawy: AG.073.8.2020

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania zakup i dostawa sortów mundurowych

L.p.

Nazwa sortu

M瘰kie szt./para

Damskie
szt. / para

Umundurowanie wyj軼iowe

 

1.

Marynarka oliwkowozielona

6

4

2.

Spodnie lub spódnica, oliwkowozielone

6

4

3.

Koszula z d逝gimi r瘯awami, bia豉

25

12

4.

Kurtka zimowa ciemnozielona

-

2

5.

Kapelusz w kolorze  ciemnozielonym

-

1

6.

Czapka w kolorze zielonym

15

5

 

Umundurowanie polowe

 

 

1.

Spodnie lub spódnica, oliwkowozielone

22

2

2.

Koszula z d逝gimi r瘯awami oliwkowozielona

22

-

3.

Koszula z krótkimi r瘯awami, oliwkowozielona

-

2

4.

Czapka zimowa, zielona

3

-

 

Przedmioty uzupe軟iaj帷e

 

 

1.

Pó豚uty m瘰kie w kolorze br您owym do munduru wyj軼iowego

9

-

2.

Czó貫nka damskie do munduru wyj軼iowego

-

5

3.

Pó豚uty m瘰kie na grubej zelówce w kolorze br您owym do munduru polowego

16

-

4.

Kozaki zimowe damskie do munduru wyj軼iowego

-

1

5.

Trzewiki zimowe m瘰kie do munduru wyj軼iowego

1

-

6.

Pó豚uty damskie do munduru polowego

-

1

7.

Trzewiki z membran w kolorze oliwkowym do munduru polowego

1

-

8.

Krawat w kolorze zielonym

8

4

9.

R瘯awice skórzane w kolorze br您owym

13

5

10.

Szalik w kolorze ciemnooliwkowym

1

1

11.

Pasek w御ki skórzany w kolorze br您owym

-

1

12.

Skarpety w kolorze oliwkowym

75

36

 

 

 

 

1.

Oznaka s逝瘺owa (dystynkcje)

10

2.

Naszywka "S逝瘺a Parku Narodowego"

10

3.

Orze metalowy

23

4.

Naszywka logo BPN

11

 

Szczegó這wy opis zamówienia stanowi Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dn. 24.01.2018r. (Dz.U.2018, poz. 344)

3. Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania,

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 18 grudnia 2020r.

5. Kryterium wyboru:
    a) cena - 70%,
    b) ocena techniczno-jako軼iowa dostarczonego wzoru - 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana wed逝g nast瘼uj帷ych zasad:
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie wed逝g wzoru:
a) wed逝g kryterium ceny
    najni窺za cena spo鈔ód ofert wa積ych
    --------------------------------------------------- x 100 x 0,7 = liczba punktów
    Cena oferty badanej
b) wed逝g kryterium oceny techniczno- jako軼iowej
Ocena techniczno- jako軼iowa wykonania wyrobu b璠zie dokonana indywidualnie, tzn. cz這nkowie komisji przydziela b璠 punkty;
0-30 za estetyk wykonania
0-70 sposób wyko鎍zenia i jako嗆 wykonania
Uzyskane punkty zostan zsumowane i pomno穎ne przez 0,30.
Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do uszkodzenia przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jako軼iowej.
Punkty liczone w ka盥ym kryterium przez ka盥ego oceniaj帷ego cz這nka Komisji zostan zsumowane. Za ofert najkorzystniejsz uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwi瘯sz ilo嗆 punktów.
Zamawiaj帷y udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powy瞠j kryteria wyboru.
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e z niezb璠ne do wykonania zadania, w tym miedzy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

6. Z Wykonawc, który zaproponuje najkorzystniejsz ofert, zostanie zawarta stosowna umowa (Za陰cznik nr 2 - wzór umowy) na dostaw odzie篡 i obuwia mundurowego.

7. Do dnia otwarcia ofert Wykonawca zobowi您any jest do陰czy po jednej sztuce ka盥ego artyku逝 b璠帷ego przedmiotem dostawy oznaczonego nazw Wykonawcy. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo sprawdzenia jako軼i dostarczonych wyrobów przez ich naruszenie fizyczne. Wyroby te zostan zwrócone Wykonawcom po podpisaniu umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przedmiotowego post瘼owania, otrzyma zwrot dostarczonego kompletu odzie篡 po dokonaniu dostawy i sporz康zeniu protoko逝 odbioru (dostarczony komplet odzie篡 b璠zie wzorcem do porównania zgodno軼i dostawy z ofert). Za uszkodzenia zaistnia貫 w wyniku badania dostarczonych wzorców skutkuj帷e pogorszeniem/utrat warto軼i u篡tkowych wzorca/ Zamawiaj帷y nie b璠zie ponosi odpowiedzialno軼i.

8. Wymagania, jakie powinni spe軟ia wykonawcy w zakresie dokumentów lub o鈍iadcze:
    1) kserokopia dokumentu po鈍iadczaj帷ego prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia.,
    2) Wykonawca zapewni minimum 12 miesi璚zn (liczon od daty dostawy - podpisania protoko逝 odbioru dostawy) gwarancj, na dostarczone przedmioty umundurowania na warunkach okre郵onych w umowie.
    3) Dostawa przedmiotu zamówienia b璠zie realizowana do siedziby Zamawiaj帷ego na koszt Wykonawcy.
    4) Dostarczone sorty mundurowe b璠 opisane i zapakowane dla ka盥ego pracownika osobno (wg przekazanego zestawienia nale積o軼i dla pracownika - po podpisaniu umowy).

9. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w  formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy ,

10. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami : Eugeniusz Superson, tel. : 85 682 9722, 504769156.

11. Ofert cenow prosz z這篡 wg przekazanego Pa雟twu formularza (za陰cznik nr 3 do zaproszenia), w terminie do dnia 09.11.2020 r., godz. 14.00.

12. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i post瘼owanie bez podania przyczyn uniewa積ienia.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
    1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia  jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku , ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
    2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
    3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawa sortów mundurowych do Bia這wieskiego Parku Narodowego, Nr sprawy: AG.073.8.2020, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
    4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
    5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
    6) dane osobowe z post瘼owania  b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i  nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
        a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
        b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
        c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
    8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

 

Za陰czniki:

1) szczegó這wy opis zamówienia - Rozporz康zenie Ministra 字odowiska z dnia 24 01.2018 r. (Dz.U.2018, poz.344)
2) wzór umowy
3) formularz oferty cenowej

* niepotrzebne skre郵i

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Nr sprawy: OH.453.57.2020

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 08.10.2020 r. poprzez zamieszczenie og這szenia na stronie internetowej BPN, dotycz帷ego zadania: dostawa24 mat dezynfekcyjnych przejazdowych do basenów przejazdowych w O鈔odku Hodowli 真brów BPN, wybrano ofert:

GRU-CRU Daniel Urbaniak, O. Kopernika 2/42 98-300 Wielu,
cena brutto: 12000,00z

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozpoznania cenowego.  Oferta zgodnie z kryterium oceny ofert zawiera najni窺z cen.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 w post瘼owaniu brali udzia nast瘼uj帷y Wykonawcy:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty
brutto (z)

Uwagi

1.

PPHU „Marcin" Marcin Polasik

ul.Wyzwolenia 124a 85-790 Bydgoszcz

15279,55

 

2.

FIRMA HANDLOWO USΣGOWA „HERO" Tomasz Giza

ul. Grodzka 40A  42-600 Tarnowskie Góry

28929,60

 

2.

GRU-CRU Daniel Urbaniak

O. Kopernika 2/42 98-300 Wielu

12000,00

 

2.

OSS sp. z o.o.

ul. Siennicka 25   80-758 Gda雟k

15476,45

 


Niniejsz informacj zamieszczono na stronie internetowej oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom post瘼owania.

Bia這wie瘸, dnia 19.10.20 r.

 

 


 

Bia這wie瘸, 8 pa寮ziernika 2020 r.

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 mat dezynfekcyjnych przejazdowych do basenów przejazdowych w O鈔odku Hodowli 真brów BPN, spe軟iaj帷ych poni窺ze warunki:

  • Wymiary: d逝go嗆 400-420cm x szeroko嗆 110-120cm x grubo嗆 minimum 5cm
  • Warstwa górna - wierzchnia wykonana z bardzo mocnego materia逝 o du瞠j wytrzyma這軼i na rozrywanie oraz o bardzo dobrych w豉軼iwo軼iach higroskopijnych, aby roztwór preparatu dezynfekcyjnego móg przep造wa w obie strony. Wirusy, bakterie lub grzyby powinny by skutecznie usuwane z butów i kó samochodów i pozostawa na jej powierzchni, nie przedostawa si do warstwy ch這nnej i nie dezaktywowa 鈔odka dezynfekcyjnego.
  • Warstwa ch這nna - wykonana z materia逝 o w豉軼iwie dobranej g瘰to軼i, odpowiednio ch這nna i trwa豉.
  • Warstwa dolna - spodnia wykonana z mocnego materia逝 wodoodpornego i olejoodpornego by uniemo磧iwi migracj roztworu p造nu dezynfekcyjnego na zewn徠rz maty. Ponadto materia ten powinien by antypo郵izgowy i dobrze przylega do pod這瘸.
  • Mata powinna by wyposa穎na w zamek b造skawiczny, umo磧iwiaj帷y swobodne czyszczenie jak i wymian warstwy ch這nnej.
  • Maty przejazdowe winny by zaprojektowane w taki sposób, aby p造n znajduj帷y si w 鈔odku nie wylewa si poza maty, tylko koncentrowa si w 鈔odku
 

3. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych.

4. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: 3 tygodnie od dnia podpisania umowy.

5. Kryterium wyboru:100% cena.

6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynno軼i zwi您ane z dostarczeniem Przedmiotu umowy, w tym tak瞠 koszt dostawy, ubezpieczenia itd. niezb璠nych do prawid這wego wykonania Przedmiotu umowy.

7. Osoba upowa積iona do kontaktu z dostawcami: Katarzyna Daleszczyk, tel. 608 496 186 (godz. 8-15).

8. Sposób i termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej (na formularzu oferty cenowej stanowi帷ym za陰cznik nr 1 do rozpoznania), podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem „Dostawa 24 mat dezynfekcyjnych przejazdowych" nie pó幡iej ni do dnia 19.10.2020 r., do godziny 12:00.

9. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

10. Umowa z Dostawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg za陰cznika nr 2 do Rozeznania cenowego, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 13 ust. 1 oraz 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw 24 mat dezynfekcyjnych przejazdowych (Znak sprawy OH.453.57.2020) w trybie ustawy nie stosuje si art.4 pkt 8.
4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania Umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
   a. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
   b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
   c. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.


Za陰czniki:
1) formularz oferty cenowej
2) wzór umowy

* niepotrzebne skre郵i

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku
Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy 
  • Polish
  • English
home