Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 01.04.2020 r.

Nr sprawy: OH.453.22.2020

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 23.03.2020 r. na stronie internetowej BPN oraz w Bazie Konkurencyjno軼i pod nr 1240005, dotycz帷ym wykonania us逝gi obejmuj帷ej oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania 簑brów w Bia這wieskim Parku Narodowym wybrano nast瘼uj帷 ofert:

AGRO-EKO Miros豉wa Stocka
Lewkowo Nowe 40
17-220 Narewka
NIP: 5431242791, REGON 380805769
cena oferty brutto 14 000,00 z

2. W terminie sk豉dania ofert, tj. do dnia 30.03.2020 r., do godziny 15:30 do udzia逝
w post瘼owaniu przyst徙i這 trzech Wykonawców.

3. Punktacja jak uzyska造 z這穎ne oferty w post瘼owaniu przedstawia poni窺za tabela:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy


Kryterium oceny ofert - cena 60%

Kryterium oceny ofert - termin wykonania zamówienia 40%


ㄠczna ilo嗆 punktów

1.

Zak豉d Stolarski
Zak豉d Us逝g Le郾ych
Andrzej Dziedzik

Teremiski 22,
17-230 Bia這wie瘸

17 200 z -
46,93 pkt

15 dni - 40 pkt

86,93 pkt

2.

Krzysztof Kajdewicz

Skupowo 126,
17-220 Narewka

17 900 z -
48,84 pkt

15 dni - 40 pkt

88,84 pkt

3.

AGRO-EKO
Miros豉wa Stocka

Lewkowo Nowe 40,
17-220 Narewka

14 000 z -
60,00 pkt

15 dni - 40 pkt

100 pkt

 

4. Wybrana powy瞠j oferta spe軟ia wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.

5. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze, stronie internetowej Zamawiaj帷ego oraz w Bazie Konkurencyjno軼i.

 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 23.03.2020 r.

Nr sprawy: OH.453.22.2020

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
 o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

1. Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania 簑brów.

3. Opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
    a) Zebranie po sezonie zimowym z terenu miejsca dokarmiania 簑brów resztek paszy i odchodów, za豉dunek na 鈔odek transportu i wywiezienie poza obr瑿 dokarmiania oraz utylizacja odpadów we w豉snym zakresie.
    b) Oczyszczenie brogów z resztek paszy po sezonie dokarmiania.
    c) W trakcie wykonywania oczyszczania nie mog by stosowane narz璠zia, sprz皻 i metody niszcz帷e drzewostan, runo le郾e, 軼ió趾 lub gleb mineraln.
    d) Granice miejsca dokarmiania podlegaj帷ego oczyszczeniu wskazane b璠 w terenie przez przedstawiciela Zamawiaj帷ego.
    e) Wykaz miejsc zimowego dokarmiania do oczyszczenia przedstawia poni窺za tabela:

Lp.

Lokalizacja miejsca do oczyszczenia (oddzia)

Zarz康ca terenu

Powierzchnia do oczyszczenia

[ha]

Szacowana ilo嗆 odpadów

[m3]

Szacowana masa

[t]

1

130C

Bia這wieski PN

0,15

12

3

2

160A

Bia這wieski PN

0,10

12

3

3

162C

Bia這wieski PN

0,15

18

4,5

4

193B

Bia這wieski PN

0,6

88

22

5

421B

Bia這wieski PN

1,5

60

15

6

Otulina

Bia這wieski PN

0,1

6

1,5

7

111Aj

Bia這wieski PN

0,2

12

3

RAZEM

2,8

208

52

 

    f) Lokalizacja miejsc zimowego dokarmiania do oczyszczenia przedstawia poni窺za mapa (lokalizacja miejsc wytypowanych w ramach przedmiotowego zapytania oznaczono na rycinie bia造mi kó趾ami z czarnym 鈔odkiem):

miejsca dokarmiania - sprz徠ania

4. Istnieje mo磧iwo嗆 przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia po  wcze郾iejszym jej uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy planuj帷y przyst徙i do zapytania, którzy s zainteresowani okazaniem na gruncie miejsc dokarmiania przeznaczonych do oczyszczenia, zobowi您ani s poinformowa Zamawiaj帷ego pisemnie, faksem lub drog elektroniczn o takiej potrzebie przed terminem sk豉dania ofert.

5. Wykonawca zobowi您any jest zrealizowa zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowi帷ym Za陰cznik nr 2 do Rozeznania cenowego.

6. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

7. Wspólny S這wnik Zamówie CPV:
    CPV 90000000-7 Us逝gi odbioru 軼ieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprz徠ania i us逝gi ekologiczne

8. Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych i wariantowych
    1) Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert wariantowych.
    2) Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych.

9. Termin realizacji zamówienia:
    Wykonawca jest zobowi您any wykona zamówienie w terminie do 30 dni od podpisania umowy.

10. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy.
    10.1. Ofert w postaci Formularza ofertowego  (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania cenowego).
    10.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
     - aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
    10.3. Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

11. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ymi kryteriami i ich znaczeniem: 60 % cena

    Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena(C): max 60 pkt.
    1pkt = 1%
                C = (C minimalna/C oferowanej) x 60 pkt.

    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zamówienia, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

    2) W kryterium termin wykonania Zamawiaj帷y dokona oceny wed逝g poni窺zej tabeli:

Termin wykonania

Liczba punktów

30 dni

0

27 dni

10

23 dni

20

19 dni

30

15 dni

40


    a) Ocena punktowa w kryterium termin wykonania dokonana zostanie na podstawie terminu wykonania wskazanego przez Wykonawc w ofercie i przeliczona wed逝g opisu z tabeli powy瞠j.
    b) Przez termin Zamawiaj帷y rozumie czas w jakim Wykonawca wykona us逝g. Minimalny termin, zaoferowany przez Wykonawców to 15 dni kalendarzowych.
    c) W  przypadku  gdy  Wykonawca  w  z這穎nej  ofercie  nie  wska瞠  瘸dnego  terminu wykonania i  pozostawi  puste  miejsce  w formularzu  ofertowym,  Zamawiaj帷y uzna, 瞠 Wykonawca zaoferowa podstawowy termin wykonania, tj. 30 dni kalendarzowych i Wykonawca otrzyma „0" punktów. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje krótszy termin wykonania robót ni 15 dni kalendarzowych, to otrzyma „40" punktów.

    3) Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, która uzyska najwy窺z 陰czn liczb punktów wed逝g wzoru.
        W = C + T
        gdzie:
        C - suma punktów uzyskanych w kryterium CENA
        T - suma punktów uzyskanych w kryterium TERMIN WYKONANIA
        W - suma punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

    4) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dwóch miejsc po przecinku. Najwy窺za liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsz ofert.

    5) Zamawiaj帷y udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym rozeznaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

    6) Je瞠li nie b璠zie mo積a dokona wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl璠u na to, 瞠 dwie lub wi璚ej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozosta造ch kryteriów oceny ofert, Zamawiaj帷y spo鈔ód tych ofert dokona wyboru oferty z ni窺z cen.

12. Osob uprawnion do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pan Miros豉w Androsiuk - tel. kom. 694 456 671, w sprawach formalnych Pani Marta Potocka - tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

13. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem Oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania 簑brów" nie pó幡iej ni do dnia 30.03.2020 r., do godziny 15:30.

14. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuj, 瞠:
    1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
    2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
    3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania 簑brów, znak sprawy: OH.453.22.2020  w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
    4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
    5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
    6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
    7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
        a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
        b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
        c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
    8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

15. Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

16. Umowa z Wykonawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania cenowego, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

 

Og這szenie zosta這 opublikowane w dniu 23.03.2020 r. w Bazie Konkurencyjno軼i pod numerem 1240005.

 

Za陰czniki:
1) Za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Za陰cznik nr 2 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy.

 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 15.01.2020 r.

Nr sprawy: OHZ.453.4.2020

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

1.   Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2.   Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz帷ej remontu i konserwacji istniej帷ych p這tów szczelnych w Bia這wieskim Parku Narodowym.

3.   Opis przedmiotu zamówienia:
      a)  
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy ma konserwacji istniej帷ych p這tów szczelnych na d. 1000 mb.
      -     Lokalizacja: Rezerwat pokazowy 簑brów Nr 3 (gmina Bia這wie瘸, powiat hajnowski, województwo podlaskie).
      -     Zakres prac: odkrzaczanie i obkaszanie chwastów w bezpo鈔ednim s御iedztwie ogrodzenia, czyszczenie desek i rygli oraz zabezpieczenie ich 鈔odkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczaj帷ym drewno przed czynnikami atmosferycznymi, w kolorze w nawi您aniu do istniej帷ego, poprzez dwukrotne malowanie lub nas帷zanie ci郾ieniowo. W d逝go嗆 p這tu (1000 mb) wliczona jest brama z furtk. Nie zak豉da si malowania istniej帷ych s逝pów metalowych. Konserwacja obejmuje te drobne naprawy p這tu (np. wymian uszkodzonych desek).
     b)   Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotyczy ma remontu istniej帷ych p這tów szczelnych na d. 1000 mb.
     -     Lokalizacja: Rezerwaty hodowlane 簑brów Nr 1 i 2 (gmina Bia這wie瘸, powiat hajnowski, województwo podlaskie).
     -     Zakres prac: wymiana rygli i odeskowania z zadaszeniem, prostowanie cz窷ci s逝pów i ich wzmocnienie lub ponowne usadowienie s逝pów (wykonanie nowego fundamentu). Elementy drewniane impregnowane 鈔odkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczaj帷ym drewno przed czynnikami atmosferycznymi w kolorze w nawi您aniu do istniej帷ego - 2-krotne malowane lub nas帷zane ci郾ieniowo. Czyszczenie i dwukrotne malowanie s逝pów stalowych i oku bram farb antykorozyjn w kolorze czarnym.
     -     Rezerwat 1. D逝go嗆 p這tu 540 mb. Teren 豉two dost瘼ny.
     -     Rezerwat 2. D逝go嗆 p這tu 460 mb. Teren podmok造.
     c)   W sk豉d dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi:
     -     Projekt wykonawczy (wytyczne budowlane do planowanych robót)
     -     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
     -     Przedmiar robót
     -     Kosztorys inwestorski
     d)   Dokumentacj nale篡 sporz康zi zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a w szczególno軼i z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).
     e)   Dokumentacj projektowo-kosztorysow nale篡 opracowa w wersji papierowej
i elektronicznej (zapisanej na no郾iku CD-R) w ilo軼i 3 egzemplarzy.
     f)    Istnieje mo磧iwo嗆 przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia po wcze郾iejszym jej uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy planuj帷y przyst徙i do post瘼owania, którzy s zainteresowani okazaniem na gruncie ww. obiektów, zobowi您ani s poinformowa Zamawiaj帷ego pisemnie lub drog elektroniczn o takiej potrzebie przed terminem sk豉dania ofert. Dla Wykonawcy wybranego w ramach post瘼owania wizja lokalna jest obligatoryjna.
     g)   W dokumentacji projektowej Wykonawca nie mo瞠 wskazywa znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 廝ód豉 lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego Wykonawc, je瞠li mog這by to doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 瞠 jest to uzasadnione specyfik przedmiotu zamówienia i nie mo積a zawrze w dokumentacji projektowej dostatecznie dok豉dnych okre郵e, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy: „lub równowa積y" z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej równowa積o軼i.
     h)   Projektuj帷 wykonanie poszczególnych robót Wykonawca powinien mie na uwadze, aby ich lokalizacja nast瘼owa豉 po sobie w logicznej kolejno軼i, z pe軟ym przestrzeganiem ewentualnego ich etapowania, a tak瞠 sezonowych uwarunkowa przyrodniczych i obowi您uj帷ych przepisów.
     i)    Podczas prac projektowych Wykonawca powinien dokonywa stosownych uzgodnie z Zamawiaj帷ym na poszczególnych etapach prac zwi您anych z realizacj zamówienia.
     j)    Dokumentacja projektowa b璠zie s逝篡 jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu prowadzonego w oparciu o ustaw Prawo zamówie publicznych na roboty budowlane oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna by kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s逝篡.

4.   Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

5.   Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych i wariantowych
     1)   Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert wariantowych.
     2)   Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych.

6.   Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych
      71.22.00.00-6 Us逝gi projektowania architektonicznego
      71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsi瞝zi璚ia i projektu, oszacowanie kosztów
      79.13.10.00-1 Us逝gi w zakresie dokumentów

7.   Termin realizacji zamówienia:
      Termin wykonania przedmiotu zamówienia zwi您anego z przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz帷ej remontu i konserwacji istniej帷ych p這tów szczelnych
w Bia這wieskim Parku Narodowym
ustala si na 30 dni od daty podpisania umowy.

8.   O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

9.   Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy.
     9.1.  Ofert w postaci Formularza ofertowego  (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania cenowego).
     9.2.  W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
     -   aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
     9.3.  Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

10.  Kryteria oceny ofert
      1)   Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium i jego znaczeniem: 100 % cena 

      Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
      1pkt = 1%
                C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

      a)   Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

11.  Osob uprawnion do kontaktu jest Pani Marta Potocka - tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

12.  Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz帷ej remontu i konserwacji istniej帷ych p這tów szczelnych w Bia這wieskim Parku Narodowym" nie pó幡iej ni do dnia 23.01.2020 r., do godziny 15:30.

13.  Klauzula informacyjna RODO
      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuj, 瞠:
     1)   administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
     2)   kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
     3)   przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz帷ej remontu i konserwacji istniej帷ych p這tów szczelnych w Bia這wieskim Parku Narodowym, znak sprawy: OHZ.453.4.2020 w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
     4)   podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
     5)   odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
     6)   dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
     7)   ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
           a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
           b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
           c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
     8)   ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

14.  Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

15.  Umowa z Wykonawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania cenowego, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:
1) Za陰cznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Za陰cznik nr 2 – Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy.

Bia這wie瘸, 31 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: DzUP/06-067/20/2019

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 17 grudnia 2019 r. na stronie internetowej BPN, dotycz帷ym serwisu i konserwacji urz康ze d德igowych wybrano nast瘼uj帷 ofert:
Zak豉d Urz康ze D德ignicowych ZYCH Sp. z o.o. z siedzib w Bia造mstoku, 15 - 097 Bia造stok, ul. M.C. Sk這dowskiej 2/1, lok. 407;

2. W wyznaczonym terminie sk豉dania ofert do udzia逝 w post瘼owaniu przyst徙i jeden Wykonawca:

3. Jego oferta spe軟iaj wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.

4. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze oraz stronie internetowej Zamawiaj帷ego.

Zaoferowany koszt serwisu przez okres 3 lat: brutto – 89 445,60 z.  

 


 

Bia這wie瘸, 17 grudnia 2019 r.

Rozpoznanie cenowe o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)...

 

Za陰czniki:
1. formularz oferty cenowej
2. wzór umowy
3. wykaz wykonanych us逝g
 
naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 29.11.2019 r.

Nr sprawy: OH/044/71/2019

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 18.11.2019 r. na stronie internetowej BPN na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, STWiORB dotycz帷ej:
    Cz窷 1 - remontu piwnicy do przechowywania pasz okopowych
    Cz窷 2 - budowy p造ty gnojowej
wybrano nast瘼uj帷 ofert:

Cz窷 1 i 2 zamówienia
AP Projekt Andrzej Patejuk
ul. Torowa 33, 17-200 Hajnówka,
NIP 543 178 93 83, REGON 200366670
tel. 668 174 531, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
Cz窷 1 - cena oferty brutto: 1 800 z
Cz窷 2 - cena oferty brutto: 3 000 z

2. W wyznaczonym terminie sk豉dania ofert, tj. do dnia 27.11.2019 r., do godziny 15:30, do udzia逝 w post瘼owaniu przyst徙i jeden Wykonawca.

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

1.

AP Projekt Andrzej Patejuk

ul. Torowa 33, 17-200 Hajnówka

 

3. W ramach post瘼owania zosta豉 z這穎na jeszcze jedna oferta, nale膨ca do firmy Jerzy Pachwicewicz Architekci, ul. W這軼ia雟ka 54, 15-199 Bia造stok jednak瞠 wp造n窸a ona do Zamawiaj帷ego po wyznaczonym czasie sk豉dania ofert (27.11.2019 r., godzina 15:53) i Zamawiaj帷y nie bra jej pod uwag.

4. Wybrana oferta uzyska豉 nast瘼uj帷 punktacj:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cz窷 I - Cena oferty brutto (z)

Cz窷 II - Cena oferty brutto (z)

1.

AP Projekt
Andrzej Patejuk

ul. Torowa 33
17-200 Hajnówka

1 800 z
- 100 pkt

3 000 z
- 100 pkt

 

5. Wybrana oferta spe軟ia wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.

6. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze, stronie internetowej Zamawiaj帷ego oraz wys豉no do Wykonawcy poczt elektroniczn.

  

Bia這wie瘸, 26 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ZOP/07-075/89/2019

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 30 pa寮ziernika 2019 r. na stronie internetowej BPN, dotycz帷ym wykonania i dostawy kalendarza trójdzielnego na 2020 rok wybrano nast瘼uj帷 ofert:

MET KONSULT
ul. Pajdaka 5/19
03-134 Warszawa

2. W wyznaczonym terminie sk豉dania ofert do udzia逝 w post瘼owaniu przyst徙ili nast瘼uj帷y Wykonawcy:

L.p.

Nazwa firmy, adres

Cena

netto

Cena

brutto

1

A-STER s.c.
ul. Blokowa 3
31-752 Kraków

63 200,00

77 736,00

2

MET KONSULT
ul. Pajdaka 5/19
03-134 Warszawa

62 500,00

76 875,00

 

3. Wybrane powy瞠j oferty spe軟iaj wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.

4. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze oraz stronie internetowej Zamawiaj帷ego.

 

 


 

Bia這wie瘸, 18 listopada 2019 r.

Znak sprawy: ZOP/07-075/89/2019

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.)

1. Prowadz帷y rozpoznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Okre郵enie przedmiotu rozpoznania: modernizacja stacji meteo Os. Zwierzyniec i Os. Zamosze znajduj帷ych si na terenie Bia這wieskiego Parku Narodowego, polegaj帷a na:
    a) dostawa i wymiana dataloggerów realizuj帷ych rejestracj poni窺zych parametrów:
       - temperatura i wilgotno嗆 powietrza – dwa profile pomiarowe,
       - pomiar opadów,
       - pomiar nat篹enia promieniowania s這necznego,
       - pomiar grubo軼i pokrywy 郾ie積ej,
       - pomiar temperatury i wilgotno軼i gruntu w 10 profilach g喚boko軼i,
       - pe軟a obs逝ga zintegrowanego czujnika f-my Lufft WS600UMB,
       - przesy danych do siedziby Parku przez sie GSM,
    b) wymian czujników realizuj帷ych pomiary:
       - temperatur i wilgotno嗆 powietrza w 2 profilach pomiarowych,
       - temperatur i wilgotno嗆 gruntu w 10 profilach pomiarowych,
    c) instalacj i uruchomienie dostarczonego sprz皻u oraz przetestowanie poprawno軼i jego dzia豉nia.
Obecnie na stacjach meteo pracuje sprz皻:
     - rejestrator: ZENO3200 (f-my: Coastal Environmental Systems),
     - czujniki temperatury i wilgotno軼i powietrza: HMP60 (f-my VAISALA),
     - czujniki temperatury i wilgotno軼i gruntu: 5TM (f-my DECAGON).

Oferta powinna obejmowa ca這嗆 przedmiotu rozpoznania. Parametry pomiarowe (dok豉dno嗆, rozdzielczo嗆 w przypadku czujników, a funkcjonalno嗆 w przypadku rejestratora) nie powinny by gorsze/ubo窺ze w sprz璚ie oferowanym ni w obecnie u篡tkowanym.

3. Wymagany termin realizacji przedmiotu rozpoznania: dwa miesi帷e od daty podpisania umowy.

4. Kryterium wyboru: 100% cena.

5. Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj wykonania i dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym m.in. koszty transportu.

6. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: zg這szenie nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - sekretariat BPN, drog pocztow lub faksem, lub e-mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu 85 682 9716, e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

7. Osoba upowa積iona do kontaktu z wykonawcami Wies豉w Klimiuk tel. 856829726,  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

8. Termin zg這szenia wykonania przedmiotu rozpoznania: ofert cenow nale篡 z這篡 do 21 listopada 2019 r. do godz. 12:00

9. Ofert cenow prosz z這篡 wg formularza zamieszczonego pod og這szeniem.

10. Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

11. INNE POSTANOWIENIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:

1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizacj stacji meteo BPN nr ZOP/07-075/89/2019 w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.

4) obowi您ek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Prawo zamówie publicznych, zwi您anych z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;

5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o jawno嗆 post瘼owania;

6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;

7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:

    a. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    b. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    c. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;

8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.


Za陰czniki:
1. formularz oferty cenowej

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do z這瞠nia zamówienia na wykonanie przedmiotu rozpoznania cenowego  

 


 

W dniu 19.11.2019 r. Zamawiaj帷y informuje o sprostowaniu oczywistej omy趾i, polegaj帷ej na skorygowaniu w za陰czniku nr 1 (formularzu ofertowym) z貫go numeru sprawy, tj. OH/044/69/2019 na numer poprawny, tj. OH/044/71/2019.

naglowek_fe_ue

Bia這wie瘸, dnia 18.11.2019 r.

Nr sprawy: OH/044/71/2019

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843.)

1.      Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11,
17-230 Bia這wie瘸.

2.      Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, STWiORB dotycz帷ej:
          Cz窷 1 - remontu piwnicy do przechowywania pasz okopowych
          Cz窷 2 - budowy p造ty gnojowej

3.      Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.  
Cz窷 1 - remont piwnicy do przechowywania pasz okopowych
     a)      Zakres robót przewidzianych w ramach remontu piwnicy typu ziemianka, zag喚bionej w gruncie, pokrytej od góry ziemi obejmuje:
             - docieplenie stropu lub uzupe軟ienie ziemi pokrywaj帷ej ziemiank (wyrównanie grubo軼i warstwy ziemi pokrywaj帷ej ziemiank),
             - wykonanie nowej stolarki okiennej (2 okna) i drzwiowej (2 drzwi wewn皻rznych + 1 drzwi zewn皻rzne ocieplone),
             - wykonanie zadaszenia wej軼ia oraz nowej posadzki przed wej軼iem,
             - wymian 2 kominów wentylacyjnych.
     b)      Lokalizacja piwnicy przewidzianej do remontu - dzia趾a o nr ew. 909 obr瑿 Budy, gmina Bia這wie瘸.

3.2.   Cz窷 2 - budowa p造ty gnojowej
     a) Zakres robót: budowa p造ty gnojowej o powierzchni 30 m2, zadaszonej w sposób zabezpieczaj帷y przed przedostawaniem si opadów (zadaszenie + 2-3 軼iany), beton z uszczelniaczem zabezpieczaj帷y przed przeciekaniem do wód gruntowych, wysoko嗆 mi璠zy p造t a zadaszeniem minimum 4 m; poza zadaszeniem dodatkowa utwardzona cz窷 jako miejsce do 豉dowania obornika;
     b)      Lokalizacja inwestycji polegaj帷ej na budowie p造ty gnojowej - dzia趾a o nr ew. 834, obr瑿 Budy, gmina Bia這wie瘸.

4.      Wykonawca dokumentacji przygotuje wszelkie dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania wymaganych prawem decyzji i pozwole na rozpocz璚ie ww. inwestycji.

5.      Dokumentacj nale篡 sporz康zi zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a w szczególno軼i z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

6.      Dokumentacja projektowa b璠zie s逝篡 jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu prowadzonego w oparciu o ustaw Prawo zamówie publicznych na roboty budowlane oraz realizacji robót na jego podstawie. Dokumentacja projektowa powinna by kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma s逝篡.

7.      Dokumentacj projektowo-kosztorysow nale篡 opracowa w wersji papierowej
i elektronicznej (zapisanej na no郾iku CD-R) w ilo軼i egzemplarzy niezb璠nej do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

8.      Zamawiaj帷y wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonania przedmiotu zamówienia po wcze郾iejszym jej uzgodnieniu z Zamawiaj帷ym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy planuj帷y przyst徙i do post瘼owania zwi您anego z przygotowaniem dokumentacji zobowi您ani s poinformowa Zamawiaj帷ego pisemnie lub drog elektroniczn
o takiej potrzebie przed terminem sk豉dania ofert.

9.      W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi równie pe軟ienie nadzoru autorskiego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w trakcie realizacji obu inwestycji.

10.  W dokumentacji projektowej Wykonawca nie mo瞠 wskazywa znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 廝ód豉 lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub us逝gi dostarczane przez konkretnego Wykonawc, je瞠li mog這by to doprowadzi do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 瞠 jest to uzasadnione specyfik przedmiotu zamówienia i nie mo積a zawrze w dokumentacji projektowej dostatecznie dok豉dnych okre郵e, a wskazaniu takiemu towarzysz wyrazy: „lub równowa積y" z doprecyzowaniem zakresu dopuszczalnej równowa積o軼i.

11.  Projektuj帷 wykonanie poszczególnych robót Wykonawca powinien mie na uwadze, aby ich realizacja nast瘼owa豉 po sobie w logicznej kolejno軼i, z pe軟ym przestrzeganiem ewentualnego ich etapowania, a tak瞠 sezonowych uwarunkowa przyrodniczych i obowi您uj帷ych przepisów.

12.  Podczas prac projektowych Wykonawca powinien dokonywa stosownych uzgodnie
z Zamawiaj帷ym na poszczególnych etapach prac zwi您anych z realizacj zamówienia.

13.  Wykonawca b璠zie ponosi wszelkie op豉ty w tym administracyjne, zwi您ane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

14.  Wykonawca przedmiotu zamówienia, je郵i zajdzie taka potrzeba, dokona jednorazowej weryfikacji kosztorysów inwestorskich na rzecz Zamawiaj帷ego w okresie jednego roku od dnia podpisania protoko逝 zdawczo-odbiorczego, dotycz帷ego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

15.  Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

16.  Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych i wariantowych
     1) Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert wariantowych.
     2) Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych na wybran przez siebie cz窷/cz窷ci Rozeznania.

17.  Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych
     71.22.00.00-6 Us逝gi projektowania architektonicznego
     71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsi瞝zi璚ia i projektu, oszacowanie kosztów
     71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacj
     79.13.10.00-1 Us逝gi w zakresie dokumentów

18.  Termin realizacji zamówienia:
     Cz窷 I: 45 dni od daty podpisania umowy
     Cz窷 II: 60 dni od daty podpisania umowy

19.  O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

20.  Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Wykonawcy.
20.1.   Ofert w postaci Formularza ofertowego  (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania cenowego).
20.2.   W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
     - aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
20.3.        Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

21.  Kryteria oceny ofert
     1) Przy wyborze oferty Zamawiaj帷y b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium i jego znaczeniem: 100 % cena

     Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
     1pkt = 1%
          C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

     a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

22.  Osob uprawnion do kontaktu jest Pani Marta Potocka - tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

23.  Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem „Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz帷ej remontu piwnicy do przechowywania pasz okopowych oraz budowy p造ty gnojowej" nie pó幡iej ni do dnia 27.11.2019 r., do godziny 15:30.

24.  Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuj, 瞠:
     1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
     2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
     3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotycz帷ej remontu piwnicy do przechowywania pasz okopowych oraz budowy p造ty gnojowej, znak sprawy: OH/044/71/2019 w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
     4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
     5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
     6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
     7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
         a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
         b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
         c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
     8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

25.  Zamawiaj帷y zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

26.  Umowa z Wykonawc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert zostanie zawarta na warunkach okre郵onych we wzorze umowy wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania cenowego, niezw這cznie po og這szeniu rozstrzygni璚ia post瘼owania.

 

* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:
1) Za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Za陰cznik nr 2 - Wzór umowy
3) Za陰cznik nr 3 - Mapa pogl康owa

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡 do zawarcia umowy.

  

Bia這wie瘸, 12 listopada 2019 r.

Nr sprawy: Dz.U.P./07-075/22/2019

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym w dniu 30 pa寮ziernika 2019 r. na stronie internetowej BPN, dotycz帷ym wykonania i dostawy kalendarza trójdzielnego na 2020 rok wybrano nast瘼uj帷 ofert:

Przedsi瑿iorstwo Handlowe DARRIEUS
Dariusz Cymermann
ul. Ko軼ielna 16/4
64-100 Leszno

2. W wyznaczonym terminie sk豉dania ofert do udzia逝 w post瘼owaniu przyst徙ili nast瘼uj帷y Wykonawcy:

L.p.

Nazwa firmy, adres

Cena

netto

Cena

brutto

1

Imagine Design Group
ul. Radzikowskiego 100J/51
31-315 Kraków

2250,00

2767,50

2

FastPrint Drukarnia Cyfrowa, Wociech Flis
ul. Kwiatowa 37
11-420 Srokowo

4000,00

4920,00

3

Mediakolor Osieccy, Sp. J.
ul. Podchor捫ych 11
09-407 P這ck

2940,00

3616,20

4

GRAFIX K.Olszewska-Piotrowska, M.Tyra豉, Sp. J.
ul. Bitwy Bia這stockiej 2A
15-103 Bia造stok

3065,00

3769,95

5

Wydawnictwo Mazurskie S.C.
ul. Nowowiejska 29
11-500 Gi篡cko

2170,00

2669,10

6

PUH "Janter" s.c.
S豉womir Terlikowski, Marek Jankowicz
ul. Chrobrego 41
11-300 Biskupiec

2520,00

3099,60

7

Intro-Graf Bartosz Ku郾ierz
ul Wroc豉wska 73
55-300 字oda 奸御ka

3920,00

4821,60

8

Dynamo Druk, Jakub Krakowiak
ul. Figowa 14
92-771 ód

3820,00

4698,60

9

Agencja Reklamowa TOP, Agnieszka ㄆczak
ul. Toru雟ka 148
87-800 W這c豉wek

2975,00

3659,25

10

ONStudio, Sp. z o.o.
ul. Kanta 17, lok. 106
10-691 Olsztyn

3628,60

4463,18

11

NajDruk, Tomasz Bogatko
ul. Torowa 9H
35-205 Rzeszów

1740,00

2152,50

12

Przedsi瑿iorstwo Handlowe DARRIEUS
Dariusz Cymermann
ul. Ko軼ielna 16/4
64-100 Leszno

1400,00

1722,00

13

PHU MAD, Beata Duda
ul. Trzech Kotwic 6
49-300 Brzeg

2765,00

3400,95

14

Firma Poligraficzno-Introligatorska
UDZIAΜWIEC, Sp. z o.o.
ul. Narcyzowa 2
42-256 Olsztyn

2761,50

3396,65

15

F.H.U. Europartners, Miros豉w Dudek
ul. Wieniawskiego 49
43-100 Tychy

2378,00

2924,84

16

Drukarnia AWI-GRAF, Iwona Kopytkowska
ul. Kopernika 3-5
70-241 Szczecin

2765,00

3400,95

 

3. Wybrane powy瞠j oferty spe軟iaj wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.

4. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze oraz stronie internetowej Zamawiaj帷ego. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap