Strona g堯wna
Zam闚ienia do 30 tys. euro Drukuj E-mail
 

Nr sprawy: OOR.610.4.2020

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Parku Narodowym w Bia這wie篡 informuje, 瞠 zaproszenie do sk豉dania ofert cenowych na Utrzymanie i konserwacja urz康ze do monitoringu ruchu turystycznego, tj. turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN, zosta這 rozstrzygni皻e.

W sumie wp造n窸a 1 oferta:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty
netto PLN

Cena oferty
Brutto PLN

1.

AMRECO
Jacek Duda

31 - 234 Kraków
Ul. Ku幡icy Ko陶徠ajowskiej nr 6,
lok. 26

56.580,00 z

69.593,40 z

 

Po rozpatrzeniu ofert, stwierdzono 瞠 oferta spe軟ia warunki zapytania. Ze wzgl璠u na cen najkorzystniejsza okaza豉 si oferta

AMRECO Jacek Duda, 31 - 234 Kraków Ul. Ku幡icy Ko陶徠ajowskiej nr 6, lok. 26

  • cena brutto: 69.593,40 z, cena netto 56.580,00 z
  • oferta Wykonawcy spe軟ia wymagania i warunki okre郵one w zaproszeniu do z這瞠nia oferty cenowej
  • Wykonawca akceptuje warunki p豉tno軼i ustalone przez zamawiaj帷ego.

 

Bia這wie瘸, dnia 07.09.2020 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 07.09.2020 r.

Znak sprawy: OH.453.52.2020

OGΜSZENIE

1. Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 informuje, 瞠 w post瘼owaniu og這szonym
w dniu 13.08.2020 r. na stronie internetowej BPN, dotycz帷ym zakupu materia逝
z drewna iglastego (sosna, 鈍ierk) w ilo軼i 陰cznie ok. 2,5 m3 wykorzystanego do naprawy drewnianej infrastruktury (tj. p這ty, brogi) wybrano nast瘼uj帷 ofert:

Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us逝gowe Marcin Artemiuk
Teremiski 23, 17-230 Bia這wie瘸, tel. 669 040 714, NIP: 543-202-94-96, Regon: 200052462,
cena oferty brutto: 3 075 z

2. W terminie sk豉dania ofert, tj. do dnia 01.09.2020 r., do godziny 15:30 do udzia逝
w post瘼owaniu przyst徙i jeden Wykonawca.
3. Wybrana powy瞠j oferta uzyska豉 maksymaln ilo嗆 punktów (100%), spe軟i豉 wszystkie wymagania i warunki Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i Rozeznania rynku.
4. Niniejsz informacj zamieszczono na tablicy og這sze, stronie internetowej Zamawiaj帷ego oraz wys豉no mailem do Wykonawcy.
 

Nr sprawy: OOR.610.3.2020

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Parku Narodowym w Bia這wie篡 informuje, 瞠 zaproszenie do sk豉dania ofert cenowych na Dostawa urz康zenia Rinntech DYNATIM DNT03-P tj. zestawu czujników pomiarowych do analizy zachowania dynamicznego drzew i konstrukcji drewnianych pod obci捫eniem wiatrem z ci庵造m, automatycznym zapisem danych s逝膨cego do wykonywania testów obci捫eniowych na potrzeby Bia這wieskiego Parku Narodowego, zosta這 rozstrzygni皻e.

W sumie wp造n窸a 1 oferta:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Cena oferty

netto PLN

Cena oferty

Brutto PLN

1.

Arborysta.com
Maciej Motas

50-311 Wroc豉w
ul. Orzeszkowej 56/5

46.555,00 z

57.262,00 z

 

Po rozpatrzeniu ofert, stwierdzono 瞠 oferta spe軟ia warunki zapytania. Ze wzgl璠u na cen najkorzystniejsza okaza豉 si oferta

Arborysta.com, Maciej Motas, 50-311 Wroc豉w ul. Orzeszkowej 56/5

cena brutto: 57.262,00 z, cena netto 46.555,00 z
oferta Wykonawcy spe軟ia wymagania i warunki okre郵one w zaproszeniu do z這瞠nia oferty cenowej
Wykonawca akceptuje warunki p豉tno軼i ustalone przez zamawiaj帷ego.

 

Bia這wie瘸, dnia 01.09.2020 r.
 

Bia這wie瘸, dnia 28.08.2020 roku

Nr sprawy: OOR.610.4.2020


ZAPROSZENIE DO ZΜ浩NIA OFERTY CENOWEJ
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)

 

1. Prowadz帷y zaproszenie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

1. Przedmiot zaproszenia: Utrzymanie i konserwacja urz康ze do monitoringu ruchu turystycznego, tj. turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN w nast瘼uj帷ym zakresie:
    1.1. Zapewnienia ci庵這軼i transferu danych z istniej帷ej sieci elektronicznych czujników (pyroelektrycznych oraz p皻li magnetycznych firmy Eco Counter) wraz z archiwizacj tych danych i ich udost瘼nienie przez stron www.eco-visio.net przez okres 24 miesi璚y, tj. od 01.10.2020 roku do dnia 30.09.2022 roku. Ilo嗆 czujników: 12 sztuk, przesy danych raz na dob z interwa貫m godzinowym, backup i ochrona danych, mo磧iwo嗆 analizowania danych przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na serwerze.
    1.2. Dostawy i monta簑 (wymiany) w terenie baterii zasilaj帷ych p皻le indukcyjne w ilo軼i 12 sztuk, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania sytemu w okresie od 01.10.2020 roku do dnia 30.09.2022 roku.
    1.3. Dostawa i monta (wymiana) w terenie 8 s逝pków drewnianych do zabudowy czujki pyro w kolorze palisander.
Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych: 75130000-6 Opis: Us逝gi administracyjne dotycz帷e ruchu turystycznego

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, do dnia 30 wrze郾ia 2020 roku,

3. O udzielenie zamówienia mog si ubiega WYKONAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki,
    3.1.     Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

4. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Dostawcy:
    4.1. Ofert w postaci formularza cenowego  (Za陰cznik nr 1)
    4.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponuje odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
        4.2.1. Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

5. Kryteria oceny ofert: 100% cena
Cena ofertowa to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Wykonawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena ta musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj us逝gi wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e, a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem us逝gi, niezmienne przez ca造 okres realizacji zamówienia.

6. Osoba uprawniona do porozumiewania si z wykonawcami: Andrzej Karczewski - tel.: 600455702,

7. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zaproszenia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w skrzynce podawczej znajduj帷ej si na parterze przy wej軼iu gównym w siedzibie BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 04 wrze郾ia 2020 r., do godziny 1500

8. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i postepowanie, bez podania przyczyn uniewa積ienia.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
    9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
    9.2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
    9.3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie i konserwacja urz康ze do monitoringu ruchu turystycznego, tj. turystów poruszaj帷ych si po szalkach na terenie BPN: OOR.610.3.2020, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
    9.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
    9.5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
    9.6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    9.7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
        9.7.1. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
        9.7.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
        9.7.3. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
    9.8. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

10.  Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.


* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:,
1) Formularz oferty cenowej
2) Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy
 

Bia這wie瘸, dnia 21.08.2020 roku

Nr sprawy: OOR.610.3.2020

ZAPROSZENIE DO ZΜ浩NIA OFERTY CENOWEJ
o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

 

1. Prowadz帷y zaproszenie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11,
17-230 Bia這wie瘸.

2. Przedmiot zamówienia jest Dostawa urz康zenia Rinntech DYNATIM DNT03-P tj. zestawu czujników pomiarowych do analizy zachowania dynamicznego drzew i konstrukcji drewnianych pod obci捫eniem wiatrem z ci庵造m, automatycznym zapisem danych s逝膨cego do wykonywania testów obci捫eniowych na potrzeby Bia這wieskiego Parku Narodowego. Szczegó這wy zakres przedmiotu zamówienia zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 1 do zaproszenia.

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostaw Urz康zenia Rinntech DYNATIM DNT03-P i obejmuje ca這嗆 przedmiotu zaproszenia. Klasyfikacja wg Wspólnego S這wnika Zamówie Publicznych: 75130000-6, Opis: Us逝gi administracyjne dotycz帷e ruchu turystycznego

4. Termin wykonania zamówienia: 15 wrze郾ia 2020 roku,

5. O udzielenie zamówienia mog si ubiega WYKONAWCY, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki,
    5.1. Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

6. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Dostawcy:
    6.1. Ofert w postaci formularza cenowego  (Za陰cznik nr 1)
    6.2. W celu potwierdzenia, 瞠 Wykonawca posiada niezb璠n wiedz oraz do鈍iadczenie, dysponuje odpowiednim potencja貫m technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
    - Aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

7. Kryteria oceny ofert: 100% cena
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Dostawcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj dostawy wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania si z wykonawcami: Andrzej Karczewski - tel. kom. 600455702

9. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zaproszenia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisane przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w skrzynce podawczej znajduj帷ej si na parterze przy wej軼iu gównym w siedzibie BPN, drog pocztow/faksem/mailem* na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy nie pó幡iej ni do dnia 28 sierpnia 2020 r., do godziny 1530

10. Zamawiaj帷y ma prawo uniewa積i postepowanie, bez podania przyczyn uniewa積ienia.

11. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
    11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
    11.2. kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
    11.3. przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego Dostawa urz康zenia Rinntech DYNATIM DNT03-P tj. zestawu czujników pomiarowych do analizy zachowania dynamicznego drzew i konstrukcji drewnianych pod obci捫eniem wiatrem z ci庵造m, automatycznym zapisem danych s逝膨cego do wykonywania testów obci捫eniowych na potrzeby Bia這wieskiego Parku Narodowego, nr sprawy: OOR.610.3.2020, w trybie: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych, w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.
    11.4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
    11.5. odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp;
    11.6. dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe wynikaj帷e z zawartej umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow;
    11.7. ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
        11.7.1. prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
        11.7.2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
        11.7.3. w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
    11.8.  ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

12.  Post瘼owanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem dokonywania wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej równowarto軼i kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówie publicznych w Bia這wieskim Parku Narodowym w Bia這wie篡.

* niepotrzebne skre郵i

 

Za陰czniki:
1) Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia
2) Formularz oferty cenowej
3) Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie cenowe nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy


PYTANIA:

Pytanie nr 1: Wymieniony w zapytaniu kabel czujnika 5m HIFLEX nie jest ju dost瘼ny, u篡wa si w zamian kabla 5m typu RIGID - uwzgl璠nimy to w pozycji ofertowej.
Odpowiedz do pytania nr 1: BPN dopuszcza dostarczenie innego kabla spe軟iaj帷ego parametry wymagane przez urz康zenie

Pytanie nr 2: 8-mio godzinne szkolenie z obs逝gi urz康zenia jest zapewniane przez firm Rinntech, odbywaj帷ego si w siedzibie tj. Heidelberg Niemcy, b康 za dodatkow op豉t istnieje mo磧iwo嗆 przeprowadzenia go w Polsce. Serwis urz康zenia odbywa si za po鈔ednictwem firmy dystrybutora Arborysta.com lub bezpo鈔ednio u producenta.
Odpowied nr 2: BPN wymaga przeszkolenia z instrukcji obs逝gi urz康zenia na miejscu po jego dostarczeniu i potem ewentualnej pomocy technicznej zdalnej na odleg這嗆- telefon, mailem

Pytanie nr 3: 3. Istnieje mo磧iwo嗆 odbioru sprz皻u przez Pa雟twa, w czasie szkolenia w Heidelbergu (je郵i byliby Pa雟two zdecydowani) wówczas oferta zmniejszy豉by si o koszt dowozu urz康zenia do Rezerwatu. Propozycja wykracza豉by jednak poza postanowienia umowy.
Odpowied nr 3: BPN wymaga dostarczenia urz康zenia do siedziby zamawiaj帷ego w miejscowo軼i Bia這wie瘸, cena oferty obejmuje wszystkie koszty jakie musza Pa雟two ponie嗆 by zrealizowa zamówienie.

Pytanie nr 4: Umowa wyznacza termin dostarczenia urz康zenia do 15 wrze郾ia. Czy istnieje mo磧iwo嗆 jego przesuni璚ia?
Odpowied nr 4: BPN ze wzgl璠u na krótki czas realizacji zamówienia wyra瘸 zgodne na zmian terminu dostawy urz康zenia z dnia 15 wrze郾ia 2020 roku na dzie 30 wrze郾ia 2020 roku.
 

Nr sprawy: OOR.610.3.2020

O G O S Z E N I E

Bia這wieski Parku Narodowym w Bia這wie篡 informuje, 瞠 zaproszenie do sk豉dania ofert cenowych na Dostawa urz康zenia Rinntech DYNATIM DNT03-P tj. zestawu czujników pomiarowych do analizy zachowania dynamicznego drzew i konstrukcji drewnianych pod obci捫eniem wiatrem z ci庵造m, automatycznym zapisem danych s逝膨cego do wykonywania testów obci捫eniowych na potrzeby Bia這wieskiego Parku Narodowego, nie zosta這 rozstrzygni皻e z powodu braku ofert.

 

Bia這wie瘸, dnia 17.08.2020 r.
 

BIAΜWIESKI PARK NARODOWY
17-230 Bia這wie瘸, Park Pa豉cowy 11, tel./fax (85) 68 29 700

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy informuje, 瞠 w wyniku rozstrzygni璚ia post瘼owania nr DzUP.611.1.5.2020 na „Dostaw wydawnictw do sprzeda篡 w punktach sprzeda篡 Bia這wieskiego Parku Narodowego", prowadzonego zgodnie z Regulaminem wydatków publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty okre郵onej w art. 4.8 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) wybrano oferty cz窷ciowe nast瘼uj帷ych firm:

TD MAPY Tomasz Darmochwa, ul. Ma這貫cka 15R, 05-126 Niepor皻
Cz窷 zamówienia: nr 28
Wydawnictwo: „Puszcza Bia這wieska" Cz. Okoów, wersja polska
Cena oferty brutto:   2100 z

Cz窷 zamówienia: nr 29
Wydawnictwo: „Puszcza Bia這wieska" Cz. Okoów, wersja angielska
Cena oferty brutto:   1092 z

AFW Mazury sp. z o.o., 10-684 Olsztyn, ul. Wa鎥owicza 2a
Cz窷 zamówienia: nr 31
Wydawnictwo: 真br. Król Puszczy
Cena oferty brutto: 714 z

Cz窷 zamówienia: nr 40
Wydawnictwo: „真br" (album sepia) Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki, wersja polska
Cena oferty brutto: 472,50  z

Cz窷 zamówienia: nr 41
Wydawnictwo: „真br" (album sepia) Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki, wersja angielska
Cena oferty brutto:  220,50 z

Cz窷 zamówienia: nr 42
Wydawnictwo: „真br" (album sepia) Andrzej Stachurski, Jan Raczy雟ki, wersja niemiecka
Cena oferty brutto:  220,50 z

Platon Sp. z o.o., ul. S豉w璚i雟ka16, Macierzysz, 05-850 O瘸rów Mazowiecki
Cz窷 zamówienia: nr 1
Wydawnictwo: Zwierzaki Wajraka, A. Wajrak, Nuria S. Fernandez
Cena oferty brutto: 621 z

Cz窷 zamówienia: nr 2
Wydawnictwo: Zew padliny, A. Wajrak, T. Samojlik
Cena oferty brutto:   621z

Cz窷 zamówienia: nr 7
Wydawnictwo: Ostatni 簑br, T. Samojlik
Cena oferty brutto: 330,45 z

Cz窷 zamówienia: nr 8
Wydawnictwo: O rety przyroda, T. Samojlik
Cena oferty brutto: 780,50 z

Cz窷 zamówienia: nr 26
Wydawnictwo: Saga Puszczy Bia這wieskiej , S. Kossak
Cena oferty brutto: 682,83 z

Cz窷 zamówienia: nr 27
Wydawnictwo: Serce i pazur. Opowie軼i o uczuciach zwierz徠, S. Kossak
Cena oferty brutto: 606,96 z

Cz窷 zamówienia: nr 30
Wydawnictwo: Zabytki Unesco w Polsce, B. Odnous
Cena oferty brutto: 238,20 z

Cz窷 zamówienia: nr 34
Wydawnictwo: Puszcza Bia這wieska- ostatnia puszcza Europy, T. Onikijuk
Cena oferty brutto: 860,70 z

Cz窷 zamówienia: nr 45
Wydawnictwo: Ssaki lasów i 陰k. M這dy obserwator przyrody, M. Wilamowska
Cena oferty brutto: 618,30 z

Cz窷 zamówienia: nr 46
Wydawnictwo: Drzewa le郾e. M這dy obserwator przyrody, M. Wilamowska
Cena oferty brutto:  618,30 z

Cz窷 zamówienia: nr 43
Wydawnictwo: Las. M這dy obserwator przyrody, H. B璠kowska
Cena oferty brutto:  618,30 z

Cz窷 zamówienia nr 44
Wydawnictwo: M這dy obserwator przyrody. 奸ady i tropy zwierz徠, A. Lewandowska, G. Okoów
Cena oferty brutto: 475,20 z 

Media Rodzina Sp. z o.o., ul.Pasieka 24,61-657 Pozna
Cz窷 zamówienia: nr 3
Wydawnictwo: Pompik, Wiosna, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  2175 z

Cz窷 zamówienia: nr 4
Wydawnictwo: Pompik, Lato, T.Samojlik
Cena oferty brutto: 2175 z

Cz窷 zamówienia: nr 5
Wydawnictwo: Pompik, Jesie, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  2175 z

Cz窷 zamówienia: nr 6
Wydawnictwo: Pompik, Zima, T.Samojlik
Cena oferty brutto: 1827  z

Cz窷 zamówienia: nr 9
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Tajemnica rzeki, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 10
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Bagienny 這, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88  z

Cz窷 zamówienia: nr 11
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Plan bobra, T.Samojlik
Cena oferty brutto:   56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 12
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Rodzina borsuków, T.Samojlik
Cena oferty brutto: 56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 13
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Zach豉nna mewa T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 14
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy,  Najstraszniejszy drapie積ik, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 15
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Zwinna wydra, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 16
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Dumny bielik, T.Samojlik
Cena oferty brutto:   47,40 z

Cz窷 zamówienia: nr 17
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Ptasie stado, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 18
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Skalny labirynt, T.Samojlik
Cena oferty brutto:   56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 19
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Wodospad muflona, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  47,40 z

Cz窷 zamówienia: nr 20
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Dziarskie puszczyki, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 21
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, 真brza góra, T.Samojlik
Cena oferty brutto:   56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 22
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Jaskinia nietoperza, T.Samojlik
Cena oferty brutto: 56,88  z

Cz窷 zamówienia: nr 23
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Nie鄉ia豉 salamandra, T.Samojlik
Cena oferty brutto:   56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 24
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Skok kozicy, T.Samojlik
Cena oferty brutto:  56,88 z

Cz窷 zamówienia: nr 25
Wydawnictwo: 真br Pompik, Wyprawy, Cenna g御ienica, T.Samojlik
Cena oferty brutto:   56,88 z

UZASADNIENIE WYBORU:
Wybrane oferty spe軟iaj wszystkie wymagania Zamawiaj帷ego okre郵one w tre軼i rozpoznania cenowego.
Oferty, zgodnie z kryterium oceny ofert, zawieraj najni窺z cen w poszczególnych cz窷ciach.

Jednocze郾ie informujemy, 瞠 na poszczególne cz窷ci zamówienia z這穎ne zosta造 oferty Dostawców zgodnie z za陰cznikiem nr 1.

Z Dostawcami, których oferty zosta造 wybrane, Zamawiaj帷y skontaktuje si celem z這瞠nia zamówienia.

 

Bia這wie瘸, dnia 13.08.2020  r. 

Bia這wie瘸, dnia 13.08.2020 r.

Znak sprawy: OH.453.52.2020

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 o warto軼i poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamówie publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843)

1. Prowadz帷y rozeznanie: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.

2. Przedmiotem zamówienia jest zakup materia逝 z drewna iglastego (sosna, 鈍ierk) w ilo軼i 陰cznie ok. 2,5 m3, w tym nast瘼uj帷ych elementów:
    - rygle 20 szt. (10 cm x 10 cm x 450 cm)           = 0,9 m3
    - deski 70 szt. (3,8 cm x 15 cm x 200 cm)          = 0,798 m3
    - deski 15 szt. (2,5 cm x 15 cm x 200 cm)          = 0,1125 m3
    - kraw璠ziaki 20 szt. (5 cm x 8 cm x 350 cm)      = 0,28 m3
    - kraw璠ziaki 20 szt. (6 cm x 10 cm x 350 cm)    = 0,42 m3
                                                      RAZEM      = 2,5105 m3

3. Materia ten zostanie wykorzystany do naprawy drewnianej infrastruktury (tj. p這ty, brogi).

4. Zamówienie nie obejmuje dostawy wyszczególnionego materia逝. Transport materia逝 le篡 po stronie Zamawiaj帷ego, dlatego ograniczono odleg這嗆 punktu odbioru materia逝 do 25 km od Bia這wie篡.

5. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona 簑bra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 wspó貨inansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odków Funduszu Spójno軼i w ramach POIi 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona 鈔odowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, dzia豉nie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

6. Wspólny S這wnik Zamówie CPV:
    03419000-0 Drewno ci皻e

7. Termin realizacji zamówienia
    Termin wykonania zamówienia ustala si na 21 dzie od daty zlecenia.

8. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Zleceniobiorcy, którzy spe軟iaj nast瘼uj帷e warunki:
    8.1.Prowadz dzia豉lno嗆 gospodarcz w zakresie zgodnym z zamówieniem.

9. Wykaz o鈍iadcze i dokumentów, jakie maj dostarczy Zleceniobiorcy
    9.1.Ofert w postaci Formularza ofertowego  (Za陰cznik nr 1 do Rozeznania rynku).
    9.2.W celu potwierdzenia, 瞠 Zleceniobiorca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania, nale篡 do陰czy nast瘼uj帷e dokumenty:
    - aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
    9.3.Pe軟omocnictwo do podpisania oferty, je瞠li prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów z這穎nych wraz z ofert. Pe軟omocnictwo jest sk豉dane w formie orygina逝 lub kopii po鈍iadczonej notarialnie.

10. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zleceniodawca b璠zie si kierowa nast瘼uj帷ym kryterium i jego znaczeniem:
    Obliczanie warto軼i punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
    1pkt = 1%
        C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt

    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmowa wynagrodzenie za wszystkie obowi您ki przysz貫go Zleceniobiorcy, niezb璠ne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 瞠 cena musi zawiera wszystkie koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zamówienia wynikaj帷e wprost, jak równie nie uj皻e a niezb璠ne do wykonania zadania, w tym mi璠zy innymi: podatek VAT i inne koszty zwi您ane z wykonaniem zamówienia.
    2) Zleceniodawca udzieli zamówienia Zleceniobiorcy, którego oferta odpowiada b璠zie wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszym rozeznaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

11. Osob uprawnion do kontaktu w sprawach merytorycznych jest Pan Janusz Szpakowicz, tel. 733 835 256 (poniedzia貫k-pi徠ek 8.00-15.00), w sprawach formalnych Pani Marta Potocka - tel. kom. 666 606 210, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

12. Sposób przygotowania zg這szenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofert nale篡 z這篡 w formie pisemnej, podpisan przez osob upowa積ion do reprezentowania firmy, przekaza w formie: osobi軼ie, poprzez z這瞠nie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drog pocztow/faksem/mailem na adres: Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy z dopiskiem „Zakup materia逝 z drewna na remont infrastruktury" nie pó幡iej ni do dnia 01.09.2020 r., do godziny 15:30.

13. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuj, 瞠:
     1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach post瘼owania o udzielenie zamówienia jest Bia這wieski Park Narodowy w Bia這wie篡 reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸,
     2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
     3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup materia逝 z drewna na remont infrastruktury", znak sprawy: OH.453.52.2020 w trybie ustawy nie stosuje si art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
     4) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb璠ne do wzi璚ia udzia逝 w post瘼owaniu i zawarcia umowy;
     5) odbiorcami danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, którym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o Regulamin udzielania zamówie w BPN poni瞠j kwoty okre郵onej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp,
     6) dane osobowe z post瘼owania b璠 przechowywane zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówie publicznych o warto軼i nieprzekraczaj帷ej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp w Bia這wieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania, a je瞠li czas trwania umowy b璠zie przekracza 4 lata przez ca造 czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow,
     7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
          a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
          b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
          c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania,
     8) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.

14. Zleceniodawca zastrzega mo磧iwo嗆 uniewa積ienia post瘼owania bez podawania przyczyny uniewa積ienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

15. Realizacja przedmiotu zamówienia b璠zie wykonywana przez Zleceniobiorc, który z這篡 najkorzystniejsz ofert na warunkach okre郵onych we wzorze zlecenia wg Za陰cznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezw這cznie po podpisaniu zlecenia.


Za陰czniki:
1) Za陰cznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Za陰cznik nr 2 - Wzór zlecenia

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowi您ania Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡 do zawarcia umowy. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap