Gleby Drukuj

Na obszarze Parku zalęgają utwory polodowcowe - gliny zwałowe oraz piaski i gliny spiaszczone. Na północ od Hwoźnej spotyka się fragmenty ukształtowane pod działaniem wiatru w postaci wałów i pagórków wydmowych utworzonych
z piasków drobnych i średnich. W dolinach rzek oraz w miejscach dawnych torfowisk wysokich znajdują się utwory pochodzenia organicznego w postaci torfów i murszów. Z tego materiału ukształtowały się gleby brunatne, opadowo-glejowe, płowe, bielicowe, rdzawe, glejobielice, czarne ziemie, także formy gleb torfowych torfowisk niskich, przejściowych i wysokich.

Małgorzata Karczewska
Pracownia Naukowa
 
  • Polish
  • English
home