Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj E-mail
 

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko starszego hodowcy
w O鈔odku Hodowli 真brów
.

1. Od przysz貫go pracownika oczekujemy:

 • wykszta販enia 鈔edniego (technik weterynarii) lub wy窺zego (in篡nier zootechnik);
 • warunków zdrowotnych odpowiednich do prac fizycznych zwi您anych z obs逝g zwierz徠 i prowadzeniem hodowli, w tym do pracy na wysoko軼i powy瞠j 3 m oraz do pracy ze zwierz皻ami (w tym gatunków nieudomowionych)
 • sumienno軼i i uczciwo軼i;
 • umiej皻no軼i pracy w zespole;
 • umiej皻no軼i samodzielnej organizacji pracy i realizacji zada;
 • prawo jazdy kat. B;
 

2. Wymagania dodatkowe:

 • ch耩/do鈍iadczenie w pracy ze zwierz皻ami (w tym z gatunkami nieudomowionymi);
 • rozpoznawanie tropów i 郵adów zwierz徠;
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi ci庵nika wraz z maszynami towarzysz帷ymi;
 • uprawnienia i umiej皻no嗆 obs逝gi pilarki spalinowej;
 

Dokumenty (list motywacyjny, CV, potwierdzenie wykszta販enia i do鈍iadczenia zawodowego) wraz z klauzul o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przes豉 poczt elektroniczn na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub z這篡 w Sekretariacie w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11, w godz. 7:30-15:30. Termin sk豉dania dokumentów do 31 lipca 2018 r. do godziny 12:00.

W dokumentach prosimy o dopisanie nast瘼uj帷ej klauzuli: "Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pó幡iejszymi zmianami)".

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach jest Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego
w Bia這wie篡, ul. Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸.
 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
pracownika Posterunku Stra篡 Parku w Bia這wieskim Parku Narodowym

Informujemy, 瞠 w wyniku zako鎍zenia procedury naboru na stanowisko Komendanta Stra篡 Parku komisja wybra豉

Pana Jaros豉wa Sawickiego
zamieszka貫go w Bia這wie篡.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, i Pan Jaros豉w Sawicki spe軟ia wymogi do pracy na w/w stanowisku.
 

Bia這wieski Park Narodowy poszukuje pracownika Posterunku Stra篡 Parku

Opis stanowiska:

 • zatrudnienie na stanowisku: Komendant Stra篡 Parku
 • forma umowy: umowa o prac w pe軟ym wymiarze czasu pracy

Od naszych przysz造ch pracowników oczekujemy:

 • wykszta販enia wy窺zego z minimum 3-letnim do鈍iadczeniem w S逝瘺ie Parku Narodowego lub Stra篡 Parku;
 • wykszta販enia 鈔edniego z minimum 5-letnim do鈍iadczeniem w S逝瘺ie Parku Narodowego lub Stra篡 Parku;
 • posiadania obywatelstwa polskiego;
 • uko鎍zenia 21 lat;
 • pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych;
 • pe軟i praw publicznych;
 • nienagannej opinii w豉軼iwego miejscowo Komendanta Policji;
 • odpowiedniego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym;
 • niekaralno軼i za przest瘼stwa;
 • znajomo軼i topografii Bia這wieskiego Parku Narodowego;
 • sumienno軼i i uczciwo軼i;
 • umiej皻no軼i pracy w zespole;
 • po膨dana znajomo嗆 j瞛yka obcego.

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o przes豉nie listu motywacyjnego, CV, o鈍iadczenia o pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych, o鈍iadczenia o korzystaniu z pe軟i praw publicznych oraz za鈍iadczenia o niekaralno軼i za przest瘼stwa poczt elektroniczn na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy lub dostarczenie do sekretariatu Bia這wieskiego Parku Narodowego, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸 do dnia 22 maja 2018 r. do godziny 15:00
W dokumentach prosimy o dopisanie nast瘼uj帷ej klauzuli: "Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb璠nych do realizacji procesu rekrutacji w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z pó幡iejszymi zmianami)".
 

Informacja nr 1

dotycz帷a zb璠nych i zu篡tych sk豉dników rzeczowych maj徠ku ruchomego

Bia這wieskiego Parku Narodowego

 

Bia這wieski Park Narodowy dzia豉j帷 na podstawie Rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegó這wego sposobu gospodarowania niektórymi sk豉dnikami maj徠ku Skarbu Pa雟twa (Dz. U., poz 729) informuje, 瞠 posiada zb璠ne i zu篡te sk豉dniki rzeczowe maj徠ku ruchomego przeznaczone do nieodp豉tnego przekazania, sprzeda篡 lub darowizny

I. Zbycie sk豉dników maj徠ku ruchomego (za陰cznik nr 1 do informacji) odb璠zie si na poni窺zych warunkach :

1. Jednostki, o których mowa w § 38 ust. 1 i 2 ww. Rozporz康zenia, zainteresowane otrzymaniem sk豉dnika maj徠ku ruchomego w formie nieodp豉tnego przekazania mog sk豉da wnioski o nieodp豉tne przekazanie.

Wniosek powinien by skierowany do Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego i zawiera wszystkie elementy i informacj wskazane w § 38 ust. 4 ww. Rozporz康zenia :

a) nazw, siedzib, adres i telefon kontaktowy podmiotu wyst瘼uj帷ego o nieodp豉tne przekazanie sk豉dnika rzeczowego maj徠ku ruchomego

b) wskazanie sk豉dnika rzeczowego maj徠ku ruchomego, którego wniosek dotyczy, ze wskazaniem liczby porz康kowej z wykazu;

c) o鈍iadczenie, 瞠 przekazywany sk豉dnik rzeczowy maj徠ku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym

2. Jednostki organizacyjne, firmy, osoby fizyczne zainteresowane nabyciem sk豉dników maj徠ku ruchomego w formie kupna mog sk豉da oferty kupna. Oferta powinna by skierowana do Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego i zawiera:

a) dane oferenta-nazwisko, imi, dok豉dny adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub dane firmy z adresem siedziby;

b) wykaz sk豉dników maj徠ku ruchomego obj皻ych ofert ze wskazaniem liczby porz康kowej z wykazu wraz z oferowan cen;

c) o鈍iadczenie oferenta, 瞠 nie wnosi zastrze瞠 do stanu technicznego i prawnego maj徠ku ruchomego

3. Podmioty, o których mowa w § 39 ust 1 ww. Rozporz康zenia zainteresowane nabyciem sk豉dników maj徠kowych w formie darowizny mog sk豉da wnioski o darowizn. Wniosek powinien by skierowany do Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego i zawiera wszystkie elementy i informacje wskazane w § 39 ust. 4 cytowanego Rozporz康zenia:

a) nazw, siedzib, adres i telefon kontaktowy podmiotu wyst瘼uj帷ego o darowizn sk豉dnika rzeczowego maj徠ku ruchomego;

b) wskazanie sk豉dnika rzeczowego maj徠ku ruchomego, którego wniosek dotyczy ze wskazaniem liczby porz康kowej z wykazu

c) statut zainteresowanego podmiotu

d) uzasadnienie potrzeb nabycia wskazanych sk豉dników;

e) wskazanie sposobu wykorzystania sk豉dnika rzeczowego maj徠ku ruchomego;

f) zobowi您anie do pokrycia kosztów zwi您anych z darowizn, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

II. Procedura wyboru sposobu zagospodarowania sk豉dników rzeczowych maj徠ku ruchomego

1. Zgodnie z § 8 ust. 3 ww Rozporz康zenia w pierwszej kolejno軼i przy zbyciu wskazanych sk豉dników maj徠ku ruchomego b璠 brane pod uwag podmioty wymienione w § 38 ust.1 i 2 ww. Rozporz康zenia, które z這膨 wniosek o nieodp豉tne przekazanie sk豉dników maj徠ku ruchomego.

2. W razie, gdy nieodp豉tne przekazanie nie dojdzie do skutku, sk豉dniki rzeczowe maj徠ku ruchomego mog zosta sprzedane.

3. W sytuacji, gdy brak b璠zie podmiotów zainteresowanych nieodp豉tnym przekazaniem b康 sprzeda膨, mo瞠 zosta dokonana darowizna na rzecz podmiotów wskazanych w § 39 ust. 1 ww. Rozporz康zenia.

4. Je瞠li co najmniej dwie jednostki b璠 zainteresowane nabyciem w formie nieodp豉tnego przekazania tego samego sk豉dnika maj徠ku ruchomego, decydowa b璠zie data i kolejno嗆 wp造wu wniosku do Bia這wieskiego Parku Narodowego

5. Decyduj帷 przes豉nk przy zagospodarowaniu w formie sprzeda篡 b璠zie najwy窺za cena zaproponowana za poszczególne sk豉dniki rzeczowe maj徠ku ruchomego.

6. W przypadku wp造wu co najmniej dwóch ofert dotycz帷ych nabycia tego samego sk豉dnika rzeczowego maj徠ku ruchomego Bia這wieskiego Parku Narodowego przeprowadzi dodatkowo aukcj pomi璠zy tymi oferentami.

Z oferentem, który zaoferuje najwy窺z cen w trakcie aukcji zostanie podpisana umowa sprzeda篡. Warunkiem przej璚ia sk豉dnika przez nabywc jest uiszczenie ceny nabycia. Bia這wieskie Park Narodowy zastrzega sobie prawo do odwo豉nia oferty sprzeda穎wej (ca貫j lub cz窷ciowo) bez podania przyczyn, a w szczególno軼i, gdy zbywane sk豉dniki maj徠ku ruchomego znajd zastosowanie w鈔ód jednostek okre郵onych w § 38 Rozporz康zenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegó這wego sposobu gospodarowania niektórymi sk豉dnikami maj徠ku Skarbu Pa雟twa (Dz. U., poz 729)

7. Je瞠li co najmniej, dwa podmioty b璠 zainteresowane nabyciem w formie darowizny tego samego sk豉dnika maj徠ku ruchomego, decydowa b璠zie data i kolejno嗆 wp造wu wniosku do Bia這wieskiego Parku Narodowego

III. Miejsce, termin, tryb sk豉dania wniosków i ofert:

Wnioski o nieodp豉tne przekazanie, darowizn i ofert kupna mog by sk豉dane:

a) poczt elektroniczn na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

b) poczt na adres: Bia這wieski Park Narodowy, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸

c) poprzez z這瞠nie w sekretariacie Bia這wieskiego Parku Narodowego

Wnioski o nieodp豉tne przekazanie i darowizn oraz oferty kupna nale篡 z這篡 do dnia 30 kwietnia do godziny 15 :30

IV. Informacj dodatkowe

Szczegó這we informacj na temat sk豉dników rzeczowych maj徠ku ruchomego, wskazanych w wykazie, mo積a uzyska pod numerem telefonu :

85 682-97-13, osoba do kontaktu: Przemys豉w Jagielski.

Sk豉dniki rzeczowe maj徠ku ruchomego mo積a ogl康a od poniedzia趾u do pi徠ku w godzinie od 7:30 do 15:30 w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego, po uprzednim, telefonicznym umówieniu si

Bia這wieski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do odwo豉nia w ka盥ym momencie mo磧iwo軼i nieodp豉tnego przekazania, sprzeda篡 b康 darowizny zb璠nych i zu篡tych sk豉dników maj徠ku ruchomego b璠帷ych przedmiotem informacji

Za陰cznik:

1)Wykaz zb璠nych i zu篡tych sk豉dników rzeczowych maj徠ku ruchomego Bia這wieskiego Parku Narodowego

Za陰cznik nr 1 do informacji nr 1 /2018 z dnia 16.04.2018

WYKAZ ZB犵NYCH I ZU玆TYCH SKxDNIKÓW MAJ﹗KU RUCHOMEGO


Nazwa sk豉dnika maj徠ku ruchomego

Nr.

inwentarzowy

Ilo嗆(szt.)

Warto嗆 rynkowa

Uwagi-stan techniczny

1

Rzutnik Combi

9-803

1

20,00 z

Sprawny-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

2

Obiektyw do aparatu fotograficznego

8-803

1

10,00 z

Sprawny-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

3

Obiektyw do aparatu fotograficznego

7-803

1

10,00 z

Sprawny-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

4

Aparat fotograficzny z obiektywem

6-803

1

40,00 z

Sprawny-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

5

Obiektyw Nikkor + 3 filtry

23-803

1

10,00 z

Sprawny-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

6

安ider glebowy

G 1309

1

10,00 z

Sprawny-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

7

Szafa metalowa

B 0627

1

80,00 z

Sprawna-umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

8

Reflektor

B 1904

1

5,00 z

Niesprawny,umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

9

Rower Maxim 28 clasic

G 2265

1

50,00 z

Niesprawny,silnie widoczne 郵ady eksploatacji

10

Pojemnik samochodowy

428/SP

1

5,00 z

Sprawny,umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji

11

Pilarka spalinowa HQV

B 1506

1

50,00 z

Niesprawna ,kompletna,silnie widoczne 郵ady eksploatacji

12

Biurko 2-szafkowe

B 1536

1

30,00 z

Sprawne,umiarkowanie widoczne 郵ady u篡tkowania

13

Szafa biurowa

B 1697

1

30,00 z

Sprawna,umiarkowanie widoczne 郵ady u篡tkowania

14

Wykaszarka HQV-343R

G 2259

1

100,00 z

Niesprawna,kompletna,

umiarkowanie widoczne 郵ady eksploatacji
 

OGΜSZENIE

o wydzier瘸wieniu 陰k po這穎nych na obrze瘸ch Puszczy Bia這wieskiej
w celu zwi瘯szenia mo磧iwo軼i wy篡wieniowych oraz minimalizacji szkód od 簑brów.

pdf OGΜSZENIE...

doc Kwestionariusz osobowy - podanie...
 

O鈔odek Hodowli 真brów sprzedaje 廝ebaki konika polskiego

O鈔odek Hodowli 真brów Bia這wieskiego Parku Narodowego oferuje do sprzeda篡 dwa 廝ebaki p販i m瘰kiej rasy konik polski, urodzone w lutym 2017 r. Ogierki mo積a ogl康a w zagrodzie koników polskich w Rezerwacie Pokazowym BPN w Bia這wie篡 w godzinach otwarcia Rezerwatu.

Cena do negocjacji.

Osoba do kontaktu : adiunkt p.o. nadl. OH Katarzyna Daleszczyk tel. 608 496 186 w dni robocze w godz. 7.00-15.00 
 • Polish
 • English
home contact sitemap