Strona g堯wna arrow Og這szenia
Drukuj E-mail

Bia這wie瘸, dnia 07.10.2020 r.

Znak sprawy: ZOP.23.233.64.2020

OGΜSZENIE

Bia這wieski Park Narodowy zgodnie Rozporz康zeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019r. w sprawie szczegó這wego gospodarowania sk豉dnikami rzeczowymi maj徠ku ruchomego Skarbu Pa雟twa, w który wyposa穎ny jest Bia這wieski Park Narodowy og豉sza sprzeda w trybie aukcji ustnej sk豉dników maj徠ku ruchomego uznanych za zb璠ne do realizacji zada statutowych jednostki:

Lp. Nr inwent. Nazwa Liczba Cena jednostkowa
Cena wywo豉wcza
1. G 2166
Ekran projekcyjny na trójnogu
1 50,00 z
50,00 z

 

* Sprzeda (aukcja) odb璠zie si dnia 22.10.2020 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego, 17-230 Bia這wie瘸, ul. Park Pa豉cowy 11 – sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).

* Wszelkich informacji o przedmiotach wystawionych do sprzeda篡 (licytacji) udziela w godzinach 8:00 ÷ 15:00:
   > Miros豉w Sobesiuk - specjalista ds. ochrony przyrody, tel. (085) 682 97 09

* Przedmioty mo積a ogl康a w godzinach od 8:00 ÷ 15:00 w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego w Bia這wie篡, Park Pa豉cowy 11 po wcze郾iejszym uzgodnieniu z osob uprawnion do udzielania informacji.

* Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo uniewa積ienia sprzeda篡 (aukcji) bez podania przyczyn.

 

Bia這wie瘸, dnia 07 pa寮ziernik 2020r. 

  


 

Bia這wie瘸 05.10.2020 r.

O G O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z pó幡. zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Bia這wieskiego Parku Narodowego
o g a s z a
przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa u篡tkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem w豉sno軼i posadowionego na niej budynku gara穎wego oraz udzia逝 w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego do nieruchomo軼i stanowi帷ej dzia趾 oznaczon nr geodezyjnym 1314/1 (wewn皻rzna droga dojazdowa) po這穎nych na terenie obr. 0004 Bia這wie瘸 przy ul. Sportowej gm. Bia這wie瘸, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg odb璠zie si w formie licytacji ustnej w dniu 20 pa寮ziernika 2020 roku o godzinie 12:00  w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego przy zachowaniu niezb璠nych 鈔odków bezpiecze雟twa epidemicznego.

Przedmiot przetargu

I. Nieruchomo嗆 gruntowa -dzia趾a o nr geodezyjnym 1314/2

Opis nieruchomo軼i
Nieruchomo嗆 gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1314/2 o pow. 973 m2 b璠帷a w u篡tkowaniu wieczystym BPN, zabudowana budynkiem gara穎wym o pow. zabudowy 285 m2 i pow. u篡tkowej 237,6 m2 stanowi帷ym w豉sno嗆 BPN, dla której S康 Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydzia Ksi庵 Wieczystych z siedzib w Hajnówce prowadzi ksi璕 wieczyst o nr KW BI2P/00029395/3.
Kszta速 dzia趾i w formie prostok徠a, o granicach regularnych, teren wzgl璠nie równy.
Od zaplecza cz窷ciowo dzia趾a ogrodzona siatk, która jest w znacznym stopniu zniszczona
Budynek gara穎wy o wymiarach 9,50 m x 30,00 m, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. 圭ian szczytow z jednej strony po陰czony z budynkiem gara穎wym usadowionym na dzia販e s御iedniej.
Kondygnacja-1
Przeznaczenie budynku - gara
Dojazd do nieruchomo軼i od ul. Sportowej drog wewn皻rzn oznaczon nr 1314/1 o pow. 1900 m2

Przeznaczenie nieruchomo軼i : cele gospodarcze  
Aktualne u篡tkowanie nieruchomo軼i : transport i 陰czno嗆
Identyfikacja dzia趾i : 200502_2.0004.1314/2
Identyfikator budynku : 200502_2.0004.1239_Bud
Oznaczenie wg ewidencji budynków:  30-180
Jednostka rejestrowa : G.480
Stan formalno- prawny: nieruchomo嗆 - w u篡tkowaniu wieczystym BPN, gara - w豉sno嗆 BPN

II Udzia w wewn皻rznej drodze dojazdowej

Opis nieruchomo軼i
Udzia w wysoko軼i 319/1000 w prawie u篡tkowania wieczystego nieruchomo軼i - dzia趾i oznaczonej nr 1314/1 o powierzchni
1900 m2 (wewn皻rzna droga dojazdowa), dla której S康 Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydzia Ksi庵 Wieczystych z siedzib w Hajnówce prowadzi ksi璕 wieczyst o nr KW BI2P/00039262/5

Aktualne u篡tkowanie nieruchomo軼i : B-tereny mieszkaniowe 
Identyfikacja dzia趾i : 200502_2.0004.1314/1
Stan formalno- prawny: w豉sno嗆 BPN
Dost瘼 do nieruchomo軼i - 1314/1 i 1314/2 ul. Sportow

 

Warunki przetargu:

1) W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadaj帷e osobowo軼i prawnej, je瞠li zg這sz si i wp豉c wadium w terminach okre郵onych w niniejszym og這szeniu.

2) Cena wywo豉wcza: 51 905,00 PLN, warto嗆 zosta豉 podana w oparciu o aktualny operat szacunkowy. Do kwoty najwy窺zej ko鎍owej osi庵ni皻ej podczas licytacji nale篡 doliczy nale篡ty podatek VAT  w wymiarze 23%.

3) Minimalna kwota post徙ienia: nie mniej ni 1.000,00 PLN lub krotno嗆,

4) Wysoko嗆 wadium: 2595,25  PLN.

5) Wadium, w wysoko軼i wskazanej powy瞠j, nale篡 wp豉ci na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 w BGK O/Bia造stok z dopiskiem: "wadium - sprzeda dzia貫k 1314/1 i 1314/2" lub w kasie Bia這wieskiego Parku Narodowego, najpó幡iej w dniu licytacji do godziny 10:00.  Za dat wp豉ty uwa瘸 si dzie uznania rachunku bankowego BPN lub dat wp造wu 鈔odków do kasy BPN.

6) Warunkiem przyst徙ienia do przetargu jest przed這瞠nie komisji przetargowej dowodu wp豉ty wadium oraz dokumentu stwierdzaj帷ego to窺amo嗆 osoby przyst瘼uj帷ej do przetargu (je瞠li uczestnika przetargu zast瘼uje inna osoba winna przedstawi pe軟omocnictwo), a w przypadku osób prawnych za鈍iadczenia REGON, NIP, odpis KRS.

7) Wadium zwraca si niezw這cznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie pó幡iej ni po up造wie 7 dni od dnia:
    1. odst徙ienia od przetargu;
    2. zamkni璚ia przetargu;
    3. uniewa積ienia przetargu;
    4. zako鎍zenia przetargu wynikiem negatywnym.

8) Wadium wp豉cone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza si je na poczet ceny nabycia.

9) Przetarg b璠zie wa積y bez wzgl璠u na liczb uczestników, je瞠li przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno post徙ienie powy瞠j ceny wywo豉wczej.

10) W przypadku, gdy z przyczyn le膨cych po stronie oferenta, oferent, który wygra przetarg nie zawrze umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygni璚ia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

11) Nabywca zobowi您any jest ui軼i zaoferowan cen przed podpisaniem aktu notarialnego przenosz帷ego prawa stanowi帷e przedmiotu przetargu.

12) Przedmioty przetargu mo積a obejrze w dni robocze. w godz. od 9ºº do 10ºº po uprzednim skontaktowaniu si z BPN. Przedmiotowe ogl璠ziny odb璠 si w obecno軼i pracownika BPN. Operat szacunkowy do wgl康u w Dyrekcji Bia這wieskiego Parku Narodowego .

13) Protokó z przeprowadzonego przetargu podpisuj wszyscy cz這nkowie komisji oraz oferent, który wygra przetarg.

14) Protokó stanowi podstaw do zawarcia sprzeda篡.

15) Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odst徙ienia od przeprowadzenia przetargu oraz uniewa積ienia przetargu w ca這軼i lub cz窷ci bez podania przyczyny, a tak瞠 prawo zamkni璚ia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

16) Skarg na czynno軼i zwi您ane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu sk豉da za po鈔ednictwem Dyrektora Parku do ministra w豉軼iwego do spraw 鈔odowiska w terminie 7 dni od dnia og這szenia wyniku niniejszego przetargu.

17) Szczegó這wych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela si w siedzibie BPN - oraz pod nr telefonów w godz. 7:30÷15:30.

     (85)  682-97-13 - /tel. kom. 502-327-811- Przemys豉w Jagielski - St. referent dzia逝 administracyjno-gospodarczego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuj, 瞠:
1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Bia這wieski Park Narodowy  w Bia這wie篡, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pa豉cowy 11, 17-230 Bia這wie瘸;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powy瞠j z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres:   Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy
3) przetwarzanie danych osobowych b璠zie odbywa si na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia post瘼owania przetargowego na sprzeda nieruchomo軼i, zgodnie z ustaw o ochronie przyrody i rozporz康zeniem w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe (§7 ust.1, §15 ust.6  oraz §16 ust.1 ) i b璠 udost瘼niane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
4) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporz康zenie w sprawie przetargów oraz rokowa na rozporz康zanie nieruchomo軼iami przez parki narodowe.
5) dane osobowe z post瘼owania przetargowego b璠 przechowywane przez okres, w którym mog ujawni si roszczenia zwi您ane z zawart umow sprzeda篡 nieruchomo軼i;
6) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje:
    a) prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych osobowych,
    b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
    c) w zakresie wynikaj帷ym z przepisów - prawo do usuni璚ia swoich danych osobowych, jak równie prawo do ograniczenia przetwarzania;
7) ka盥ej osobie, której dane s przetwarzane przys逝guje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony danych osobowych, je郵i jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.


Mapka... 
  • Polish
  • English
home contact sitemap