Strona g堯wna
Seminarium podsumowuj帷e projekt "Centrum Wdra瘸nia Projekt闚 przy Bia這wieskim Parku Narodowym" Drukuj E-mail
 

28 wrze郾ia br. w siedzibie Bia這wieskiego Parku Narodowego odby這 si seminarium podsumowuj帷e trzyletni projekt pn. Centrum Wdra瘸nia Projektów przy Bia這wieskim Parku Narodowym. Udzia w nim wzi瘭i przedstawiciele instytucji wdra瘸j帷ej projekt, Ministerstwa 字odowiska, Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele samorz康ów i instytucji z powiatu hajnowskiego, organizacji pozarz康owych oraz przedsi瑿iorcy z regionu.

Seminarium otworzy豉 Dyrektor Parku - Olimpia Pabian, która przywita豉 zaproszonych go軼i.
Pani Dyrektor przypomnia豉, 瞠 zadaniem powo豉nego w 2013 r. Centrum by這 okre郵enie potrzeb mieszka鎍ów i podmiotów gospodarczych dzia豉j帷ych w powiecie hajnowskim oraz podj璚ie dzia豉, maj帷ych na celu pozyskanie 鈔odków na ich realizacj, przy zachowaniu unikatowych walorów przyrodniczo-kulturowych regionu. Kierunki pracy Centrum wyznacza Komitet Steruj帷y projektem, w sk豉d którego wchodzili przedstawiciele lokalnych samorz康ów, Lasów Pa雟twowych, organizacji pozarz康owych, Bia這wieskiego Parku Narodowego, Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa 字odowiska.
Nast瘼nie g這s zabra Starosta Hajnowski Miros豉w Romaniuk, który podkre郵i, 瞠 wa積 cz窷ci pocz徠kowych prac w projekcie by這 przygotowanie ekspertyz nt. powiatu hajnowskiego, na bazie których przygotowany zosta plan dzia豉 Centrum. Ekspertyzy obejmuj帷ych m.in. takie zagadnienia, jak:
 • analiz zasobów powiatu;
 • okre郵enie barier rozwoju lokalnego oraz potencjalnych sposobów ich likwidacji;
 • stworzenie koncepcji zagospodarowania turystycznego powiatu;
 • okre郵enie dost瘼nych i potencjalnych mo磧iwo軼i wsparcia zewn皻rznego na rzecz rozwoju lokalnego.

Cz窷 badawcz zadania zrealizowa Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Starosta podzi瘯owa Ministerstwu 字odowiska za uruchomienie projektu wspieraj帷ego rozwój powiatu hajnowskiego oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej za jego sfinansowanie. Podzi瘯owania z這篡 równie na r璚e Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA - lidera konsorcjum realizuj帷ego projekt, odpowiedzialnego za prowadzenie biura Centrum oraz na r璚e Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000" im. M. Rataja, odpowiedzialnej za uruchomienie mikrograntów i tworzenie partnerstw.

Radca Ministra 字odowiska w Departamencie Ochrony Przyrody Zygmunt Krzemi雟ki w swoim wyst徙ieniu zwróci uwag, 瞠 region Puszczy Bia這wieskiej - i przyroda i mieszka鎍y - s przedmiotem szczególnej troski Ministerstwa 字odowiska. Dlatego temu regionowi dedykowane s specjalne wspieraj帷e programy.

W dalszej cz窷ci seminarium koordynator konsorcjum prowadz帷ego Centrum Krzysztof Margol z Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA podkre郵i, 瞠 Centrum przy Parku by這 cz窷ci szerszej inicjatywy - projektu Ministerstwa 字odowiska na rzecz ochrony i rozwoju regionu Puszczy Bia這wieskiej „Trzymaj z Puszcz!". Pieni康ze na uruchomienie projektu zapewni Narodowy Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawi za這瞠nia projektu oraz osi庵ni皻e rezultaty. Poza projektem mikrograntów, opiewaj帷ym na kwot 400.000 z, uda這 si pozyska dodatkowe finansowanie inicjatyw 鈔odowiskowych, gospodarczych i edukacyjnych na 陰czn sum ponad 260.000 z.

Do najwi瘯szych osi庵ni耩 zespo逝 i ekspertów z ramienia zada realizowanych w Centrum przez Fundacj NIDA Pan Margol zaliczy:

 • wsparcie eksperckie ró積ych ma造ch podmiotów gospodarczych planuj帷ych rozwin望 lub zmieni kierunek swojej dzia豉lno軼i;
 • wsparcie specjalistyczne lokalnych rzemie郵ników w temacie formalnej sprzeda篡 ich produktów;
 • uruchomienie Katalogu Firm i Internetowej Bazy Przedsi瑿iorców, tj. serwisu ofertowego dla przedsi瑿iorców w powiecie hajnowskim, z przesy豉niem zamówie na us逝gi, dostawy i roboty budowlane z woj. podlaskiego, z podzia貫m na bran瞠 zawodowe;
 • przeprowadzenie cyklu seminariów i warsztatów po鈍i璚onych ró積ej tematyce, w tym obejmuj帷ej wsparcie teoretyczne i praktyczne osób zamierzaj帷ych za這篡 w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz, seminarium dla pracowników Punktów Informacji Turystycznej w powiecie hajnowskim, indywidualne warsztaty dla przedsi瑿iorców nt. pozyskania 鈔odków zewn皻rznych;
 • organizacj spotka informacyjnych w powiecie hajnowskim dla osób zainteresowanych skorzystaniem z dost瘼nych 鈔odków krajowych i unijnych na realizacj projektów;
 • wsparcie instytucjonalne Lokalnej Organizacji Turystycznej „Region Puszczy Bia這wieskiej": pomoc w uruchomieniu dzia豉lno軼i gospodarczej, przygotowanie Programu Rozwoju Systemu Informacji Turystycznej na terenie powiatu hajnowskiego, Planu dzia豉 LOT do 2020 r., Za這瞠 kampanii promocyjnej regionu Puszczy Bia這wieskiej do 2020 r. w kraju i za granic;
 • stworzenie podwalin do powstawania wiosek tematycznych w regionie;
 • wsparcie merytorycznie i instrumentalnie Starostwa Powiatowego w Hajnówce w powo豉niu Programu stypendialnego dla zdolnych m這dych uczniów z regionu;
 • opracowanie Planu komunikacji Bia這wieskiego Parku Narodowego;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie pozyskiwania zewn皻rznego finansowania inicjatyw lokalnych i projektów rozwojowych w ramach og豉szanych konkursów, np.:
     - dofinansowanie w ramach projektu unijnego „Zosta przedsi瑿iorczym" dla 5 osób z powiatu hajnowskiego
       w 鈔edniej kwocie 32.000 z na projekt;
     - dotacje na projekty 鈔odowiskowe dla 5 wnioskodawców realizuj帷ych projekty 鈔odowiskowe ze 鈔odków NFO夷GW
       w 陰cznej kwocie 88.361 z;
     - dofinansowanie projektu edukacyjnego w zakresie nauczania j瞛yka angielskiego dzieci wiejskich na kwot 15.341 z.

Pan Margol poinformowa, 瞠 zosta wydany równie poradnik z zakresu podejmowania dzia豉lno軼i gospodarczej, który jest dystrybuowany podczas seminarium. Poradnik ma s逝篡 osobom nosz帷ym si z zamiarem uruchomienia dzia豉lno軼i gospodarczej w powiecie hajnowskim, w s御iedztwie Puszczy Bia這wieskiej. Trafi on do wszystkich gmin w powiecie hajnowskim i instytucji odpowiedzialnych za kontakt z przedsi瑿iorcami.

Z ramienia drugiego realizatora projektu Centrum - Fundacji Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000" im. M. Rataja - g這s zabra豉 Emilia Osiecka. W skrócie przybli篡豉 cykl przeprowadzonych warsztatów po鈍i璚onych stworzeniu mi璠zysektorowej wspó逍racy partnerskiej na terenie powiatu hajnowskiego. Uczestnicy warsztatów, pracuj帷 w grupach tematycznych, wypracowali koncepcje czterech partnerskich projektów. Dotyczy造 one organizacji rajdu turystycznego, dzia豉 na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, dzia豉 z zakresu ekonomii spo貫cznej oraz utworzenia Centrum Wolontariatu w powiecie hajnowskim. Szczególnym zainteresowaniem cieszy si ostatni projekt, wokó którego zwi您a這 si partnerstwo skupiaj帷e przedstawicieli 12 instytucji. W partnerstwie tym zabrak這 niestety przedstawicieli biznesu. Pani Osiecka podkre郵i豉, 瞠 podczas prac Centrum nie uda這 si zach璚i przedsi瑿iorców z regionu do wej軼ia w partnerstwa mi璠zysektorowe. Tutejsi przedsi瑿iorcy wol zawi您ywa partnerstwa jednosektorowe, bran穎we. Zdaj sobie spraw, 瞠 nie warto ze sob konkurowa, 瞠 bardziej op豉ca si wspó逍racowa. Pani Osiecka doda豉, 瞠 wspó逍raca mi璠zy przedsi瑿iorcami, którzy otrzymali dofinansowanie z projektu Centrum Wdra瘸nia Projektów przy Bia這wieskim Parku Narodowym, odbywa si na ró積ych p豉szczyznach, np.: wymiany do鈍iadcze, dóbr, inspiracji, wzajemnej promocji. Dzi瘯i temu przedsi瑿iorcy zacz瘭i tworzy wspólne przedsi瞝zi璚ia, których nie mogliby samodzielnie zrealizowa.
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wie 2000" przeprowadzi豉 równie w czterech szko豉ch 鈔ednich z powiatu hajnowskiego warsztaty dotycz帷e kreowania 鈍iadomej przedsi瑿iorczo軼i w鈔ód m這dych ludzi. Wzi窸o w nich udzia 陰cznie 151 uczniów z najstarszych klas. Celem warsztatów by這 zwi瘯szenie praktycznej wiedzy z zakresu przedsi瑿iorczo軼i w鈔ód uczniów, którzy nied逝go stan przed wyborem 軼ie磬i zawodowej, stworzenie warunków do spotkania ze 鈍iatem biznesu, by zwi瘯szy ich 鈍iadomo嗆 w planowaniu 軼ie磬i kariery zawodowej. Uczniowie spotkali si z przedsi瑿iorcami, od których dowiedzie si, gdzie otrzymali oni wsparcie i pomoc na rozruch swojej dzia豉lno軼i gospodarczej, jakie napotykali przeszkody i jak mo積a je omin望.

Wa積ym elementem projektu, wspomagaj帷ym rozwój lokalny powiatu hajnowskiego, promuj帷ym postawy aktywno軼i obywatelskiej, zach璚aj帷ym mieszka鎍ów wsi do samoorganizacji, by這 opracowanie i wdro瞠nie programu bezzwrotnej mokrodotacji. Skierowana ona by豉 do dwóch rodzajów odbiorców: 1) osób bezrobotnych, osób pracuj帷ych, ale planuj帷ych za這篡 w豉sn dzia豉lno嗆 gospodarcz, rolników i ma造ch przedsi瑿iorców oraz 2) do organizacji pozarz康owych, fundacji, stowarzysze i rad so貫ckich. Dofinansowanych zosta這 陰cznie 31 projektów, przeznaczaj帷 na ich realizacj 400 000 z. Program Mikrodotacji sfinansowany zosta ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Jak wymierne korzy軼i przyniós Program Mikrodotacji uczestnicy seminarium mogli przekona si podczas panelu, w którym g這s zabra造 osoby z powiatu, które skorzysta造 z bezzwrotnych dotacji.
Pani Katarzyna Szuma reprezentuj帷a firm „Szuma Design", prowadzon pocz徠kowo tylko przez m篹a, po dofinansowaniu - ju przez nich wspólnie, wyja郾i豉, 瞠 pierwsz dotacj w wysoko軼i 20 000 z przeznaczyli na zakup plotera frezuj帷ego do drewna. Po otrzymaniu mikrodotacji z Centrum Wdra瘸nia Projektów przy Bia這wieskim Parku Narodowym diametralnie zmieni造 si mo磧iwo軼i produkcji ich wyrobów. Stworzyli wiele autorskich, niepowtarzalnych produktów: zdobione deski kuchenne, misy, patery, ozdoby 軼ienne, ekologiczne zabawki z drewna, elementy wyposa瞠nia i wystroju wn皻rz, tradycyjne elementy zdobnictwa domów drewnianych. Teraz 鈍iadcz us逝gi precyzyjnego wycinania, frezowania i grawerowania w drewnie. W ci庵u ostatnich dwóch lat stworzyli w豉sn mark, rozpoznawan przez mi這郾ików r瘯odzie豉. Zwi瘯szenie przychodów w ci庵u pierwszych 5 miesi璚y pracy ploterem CNC to ok. 40%, w kolejnym roku zwi瘯szenie obrotów firmy by這 rz璠u 400%. Pozwoli這 to na nowe inwestycje - samochód dostawczy oraz maszyny stolarskie. W planach maj otwarcie sklepu z w豉snymi wyrobami przy siedzibie firmy. Jak wspomnia豉 Pani Szuma dotacja na realizacj przedsi瞝zi璚ia by豉 nieocenion pomoc w rozwoju ich firmy.
Pan Tomasz Wo趾owycki dzi瘯i dotacji za這篡 firm - zak豉d stolarski, zajmuj帷y si renowacj i odtwarzaniem tradycyjnej podlaskiej stolarki otworowej. Pieni康ze uzyskane z dotacji przeznaczy na zakup pilarko-frezarki niezb璠nej do produkcji du篡ch zlece, takich jak okiennice, drzwi, meble. Do tej pory w swojej pracowni wykorzystywa r璚zne elektronarz璠zia, które nie by造 ani tak wydajne, ani tak precyzyjne, a czas wykonywanych drobnych zlece by d逝gi. Dzi瘯i nowej inwestycji rozbudowuje pracowni. Ponadto proste w formie swoje wyroby wzbogaca rze嬌ieniami i frezami wykonanymi przez firm „Szuma Design" w ramach wzajemnej wspó逍racy mi璠zy przedsi瑿iorcami.
Doskona造m przyk豉dem, pokazuj帷ym, jak wiele mo積a osi庵n望 dzi瘯i pasji, ci篹kiej pracy, ale przy niezb璠nym wsparciu finansowym na starcie jest Pani Barbara Ba鎥a. Dzi瘯i dofinansowaniu w Projekcie Mikrodotacji za這篡豉 swoj firm „Barbara Ba鎥a Art". Zakup aparatu fotograficznego i komputera z oprogramowaniem u豉twi jej 鈍iadczenie us逝g zwi您anych z projektowaniem: tworzenie ilustracji i projektów trójwymiarowych, kreowanie filmów, obróbk cyfrow obrazów. Dzi ma coraz wi璚ej zlece na rysunki, realizuje si szerzej w malarstwie o tematyce przyrodniczej. Ma plany na rozwój firmy, marzy o w豉snej pracowni. Dzi瘯i wspó逍racy z Bia這wieskim Parkiem Narodowym obecnie w Muzeum Parku eksponowana jest wystawa malarstwa Pani Barbary Ba鎥i pt. „Puszcza Bia這wieska - nie tylko ziele".
Przyk豉dem dofinansowania projektu promuj帷ego postawy aktywno軼i obywatelskiej by projekt realizowany przez stowarzyszenie Towarzystwo Ochrony Krajobrazu. O tym, na co przeznaczono 鈔odki w wysoko軼i 7.500 z opowiedzia豉 pani Hanna Skowro雟ka, przybli瘸j帷 projekt pn. „Tradycyjne potrawy i dziko rosn帷e ro郵iny wykorzystywane w kuchni regionu Puszczy Bia這wieskiej - przywrócenie zapomnianych ludowych praktyk kulinarnych". W projekcie przeprowadzono 40 wywiadów z seniorami zamieszkuj帷ymi wsie regionu Puszczy Bia這wieskiej, które zarchiwizowano na p造cie CD, niektóre umieszczono na blogu. Przeprowadzono 4 warsztaty terenowe dla dzieci w celu rozpoznawania i zbioru dziko rosn帷ych ro郵in u篡tkowych. Zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci po陰czone z prezentacj nt. rzadko obecnie u篡wanych warzyw i wybranych jadalnych ro郵in dziko rosn帷ych. Wybrane fragmenty wywiadów oraz informacji nt. u篡tkowania dziko rosn帷ych ro郵in jadalnych i zapomnianych odmian warzyw, wraz ze zdj璚iami, ukaza造 si na stworzonej stronie internetowej: https://czymsmakujepuszcza.wordpress.com/

Osoby, które skorzysta造 z Programu Mikrodotacji podkre郵a造, 瞠 nie tylko samo dofinansowanie w projekcie by這 wa積e. Dla niektórych pocz徠kuj帷ych przedsi瑿iorców nie mniej wa積a by豉 fachowa opieka, jak zostali obj璚i. Mieli zapewnione konsultacje z coachem i analitykiem finansowym, by u豉twi im pocz徠ek prowadzonej dzia豉lno軼i, pog喚bi wiedz na temat prowadzenia ma貫j firmy, tworzenia biznesplanu, reklamy, rozeznania na rynku. Uczestniczyli w cyklu warsztatów po鈍i璚onych mo磧iwo軼iom dofinansowania planowanych inwestycji.

Nast瘼nie g這s zabra豉 Pani Magdalena Janiel-Jaskó這wska z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, który sfinansowa ca造 Program Mikrodotacji. W imieniu Zarz康u Funduszu wyrazi豉 przekonanie dobrze spe軟ionej misji. Przy zg這szonych wielu projektach uda這 si wesprze te, które dotycz kultywowania tradycji regionalnych, zachowania obrz璠ów, gin帷ych zawodów, wykorzystania produktów naturalnych i walorów przyrodniczych. Doceniono te projekty 陰cz帷e tradycje z nowoczesno軼i, wychodz帷e naprzeciw zmieniaj帷ym si trendom i potrzebom klientów. To inwestycje na d逝瞠j, gwarantuj帷e trwa這嗆 podj皻ych dzia豉. Prace nadal s kontynuowane, dzia豉nia dalej si tocz, mimo, 瞠 wi瘯szo嗆 projektów zosta豉 ju formalnie zako鎍zona i rozliczona. To w豉郾ie 鈍iadczy o dobrze spe軟ionej przez Fundacj misji na rzecz wsparcia rozwoju ludzi mieszkaj帷ych w regionie Puszczy Bia這wieskiej.

Dotychczasow cz窷 seminarium podsumowa豉 Dyrektor Parku Olimpia Pabian. Podkre郵i豉, 瞠 Bia這wieski Park Narodowy nie skupia si na w御kim zakresie dzia豉, zwi您anych wy陰cznie z ochron przyrody, ale patrzy szerzej na sprawy wa積e dla regionu. B璠帷 jednym z wi瘯szych pracodawców w powiecie, jednym te ze znacz帷ych us逝gobiorców i dostawobiorców, silnie oddzia逝je na rozwój regionu. Jest cz這nkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej, aktywnie uczestniczy we wspieraniu bran篡 turystycznej. Na sercu le篡 mu dobro ka盥ego mieszka鎍a, ka盥ego przedsi瑿iorcy, który wykorzystuj帷 ogromny potencja przyrodniczy i kulturowy regionu, ma pomys, jak z tego tytu逝 czerpa zysk, rozwija si, pomna瘸 dochód. Wa積e, by nasi mieszka鎍y, szczególnie ludzie m這dzi, docenili wyj徠kowo嗆 tego miejsca i zechcieli tu pozosta. Potrafili z tej ziemi czerpa korzy軼i, ale jednocze郾ie szanuj帷 unikalne jej warto軼i. Park poprzez realizacj tego projektu, chce mieszka鎍om w tym pomóc. Pani Olimpia Pabian wyrazi豉 nadziej, 瞠 te dobre inicjatywy, które podj皻o w ramach prac Centrum Wdra瘸nia Projektów przy Bia這wieskim Parku Narodowym, który ko鎍zy si z ko鎍em wrze郾iem tego roku, b璠 dalej kontynuowane.

Pan Krzysztof Margol zaprosi wszystkich uczestników seminarium na dyskusj, by wspólnie wypracowa sposób gwarantuj帷y dalsz realizacj tych dzia豉.
Po przerwie odby豉 si dyskusja nt. mo磧iwo軼i i form dalszej realizacji projektu. Potrzeba kontynuacji Centrum Wdra瘸nia Projektów zosta豉 na wst瘼ie uznana przez wszystkich uczestników dyskusji za bezsprzeczn. Prezes Fundacji NIDA Krzysztof Margol przypomnia schemat funkcjonowania Centrum, jako cia豉 bez osobowo軼i prawnej, tym samym z utrudnionym dost瘼em do dofinansowania w ramach konkursów grantowych. Przedstawiciele Ministerstwa 字odowiska i Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej przyznali, 瞠 instytucje te nie dysponuj funduszami, by zapewni dalsze trwanie projektu. Dalsze funkcjonowanie Centrum przy Bia這wieskim Parku Narodowym, z konieczno軼i samofinansowania si jest niekorzystnym rozwi您aniem z uwagi na mocno ograniczone mo磧iwo軼i parku narodowego w aplikowaniu o 鈔odki zewn皻rzne wyja郾i豉 Dyrektor Olimpia Pabian. Korzystniej dla Centrum by這by funkcjonowa jako organizacja pozarz康owa lub inna niezale積a struktura.
Uczestnicy dyskusji proponowali ró積e warianty kontynuacji pracy Centrum. Jednym z mo磧iwych rozwi您a jest, by to przedsi瑿iorcy zrzeszyli si i za這篡li organizacj, na wzór izby gospodarczej, wielobran穎wej.
Pad豉 te propozycja, by Centrum przekszta販i這 si w cia這 o charakterze consultingowym. Powinno dalej kontynuowa dotychczasow prac - pomaga, wpiera, inicjowa. Powinno wychodzi do mieszka鎍ów, doradza: jak rozwin望 firm, za這篡 organizacj, pozyska 鈔odki. Wa積e, by by這 otwarte, aktywnie wyszukiwa這 partnerów do wspó逍racy. Partnerstwo publiczno-prywatne mo瞠 by dobr form kontynuacji pracy Centrum. Mo瞠 ni by tak瞠 zwi您ek stowarzysze i ró積ych podmiotów, by budowa partnerstwa bran穎we.
Zwrócono te uwag, 瞠 Centrum musi mie zabezpieczone finansowanie. Nie mo瞠 opiera si tylko na pracy spo貫cznej czy pozyskanych grantach. Powinno mie sta貫 廝ód這 dochodu, np. na p豉ce dla kadry, która musi by fachowa i ekspercka w wielu dziedzinach.
Niektórzy uczestnicy dyskusji widzieli takie Centrum w strukturach samorz康owych, np. przy Starostwie Powiatowym. Argumentowali to tym, 瞠 zadaniem samorz康ów jest pomaga mieszka鎍om i promowa miejscowych ludzi aktywnych, którzy zapewniaj miejsca pracy, np. zwalnia ich z podatków, przyspiesza decyzje administracyjne.
Moderator dyskusji - Krzysztof Margol zaproponowa zorganizowanie spotkania w po這wie pa寮ziernika br., na którym, po przeanalizowaniu propozycji, jakie pad造 podczas panelu dyskusyjnego, przedstawi konkretne propozycje kontynuacji Centrum Wdra瘸nia Projektów. Zapowiedzia, 瞠 wcze郾iej uda si z misj do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w celu omówienia mo磧iwo軼i uzyskania w nim wsparcia finansowego na start Centrum w nowej ju formule.

Podsumowuj帷 seminarium i ko鎍z帷y si trzyletni projekt nale篡 przytoczy s這wa cz這nków Komitetu Steruj帷ego. W ich ocenie sukcesem projektu by這 uruchomienie 鈔odków na ma貫 granty. Ale jeszcze wi瘯sz warto軼i jest trwaj帷a wspó逍raca dofinansowanych podmiotów. Podkre郵ano, 瞠 jest to projekt jeden z wielu w regionie, ale jedyny, który da dobry efekt w postaci konsultowania si ró積ych 鈔odowisk i wzajemnej wspó逍racy. Osoby, które korzysta造 z doradztwa Centrum zaznaczy造, 瞠 atutem Centrum by豉 jego niezale積o嗆. Realizacja zada przez podmioty z zewn徠rz, niezwi您ane ze 鈔odowiskiem lokalnym, zapewni造 obiektywizm i bezstronno嗆.


 

Bia這wieski Park oraz Realizatorzy projektu sk豉daj serdeczne podzi瘯owania cz這nkom Komitetu Steruj帷ego Centrum Wdra瘸nia Projektów przy Bia這wieskim Parku Narodowym, wszystkim partnerom projektu, instytucjom i osobom aktywnie uczestnicz帷ym w jego realizacji, Ministerstwu 字odowiska oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej, za pomoc i zaanga穎wanie w dzia豉niach na rzecz wspierania mieszka鎍ów regionu Puszczy Bia這wieskiej. Liczymy na dalsz wspó逍rac, by dzia豉nia te by造 kontynuowane. 

 

Kraina 真bra

 

Ministerstwo 字odowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Pa雟twowych w Bia造mstoku

Nadle郾ictwo Bia這wie瘸

Nadle郾ictwo Browsk

Nadle郾ictwo Hajnówka

Nadle郾ictwa Le郾ego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia這wieska”

 • Polish
 • English
home contact sitemap