Strona g堯wna arrow Ochrona przyrody
Ochrona przyrody Drukuj

Podstawow funkcj parku narodowego jest ochrona przyrody.

W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (art. 2, p. 1) ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównowa穎nym u篡tkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i sk豉dników przyrody:
   -  dziko wyst瘼uj帷ych ro郵in, zwierz徠 i grzybów;
   -  ro郵in, zwierz徠 i grzybów obj皻ych ochron gatunkow;
   -  zwierz徠 prowadz帷ych w璠rowny tryb 篡cia;
   -  siedlisk przyrodniczych;
   -  siedlisk zagro穎nych wygini璚iem, rzadkich i chronionych gatunków ro郵in, zwierz徠 i grzybów;
   -  tworów przyrody 篡wej i nieo篡wionej oraz kopalnych szcz徠ków ro郵in i zwierz徠;
   -  krajobrazu;
   -  zieleni w miastach i wsiach;
   -  zadrzewie.

Celem ochrony przyrody jest (art. 2, p. 2 ustawy o ochronie przyrody):
   -  utrzymanie procesów ekologicznych i stabilno軼i ekosystemów;
   -  zachowanie ró積orodno軼i biologicznej;
   -  zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
   -  zapewnienie ci庵這軼i istnienia gatunków ro郵in, zwierz徠 i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
      utrzymywanie lub przywracanie do w豉軼iwego stanu ochrony;
   -  ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewie;
   -  utrzymywanie lub przywracanie do w豉軼iwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a tak瞠
      pozosta造ch zasobów, tworów i sk豉dników przyrody;
   -  kszta速owanie w豉軼iwych postaw cz這wieka wobec przyrody przez edukacj, informowanie i promocj w dziedzinie
      ochrony przyrody.

Park Narodowy jako forma ochrony przyrody.

Art. 8 ust. 1. ustawy definiuje park narodowy jako obszar wyró積iaj帷y si szczególnymi warto軼iami przyrodniczymi, naukowymi, spo貫cznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej ni 1000 ha, na którym ochronie podlega ca豉 przyroda oraz walory krajobrazowe.

Art. 8 ust. 2. Park narodowy tworzy si w celu zachowania ró積orodno軼i biologicznej, zasobów, tworów i sk豉dników przyrody nieo篡wionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia w豉軼iwego stanu zasobów i sk豉dników przyrody oraz odtworzenia zniekszta販onych siedlisk przyrodniczych, siedlisk ro郵in, siedlisk zwierz徠 lub siedlisk grzybów.

Art.12 ust. 1. Obszar parku narodowego jest udost瘼niany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych w sposób, który nie wp造nie negatywnie na przyrod w parku narodowym.

Do gównych zada Bia這wieskiego Parku Narodowego zwi您anych z ochron przyrody nale篡:
   -  zabezpieczenie warto軼i przyrodniczych, naukowych, krajobrazowych na terenie Parku,
   -  identyfikacja i ocena istniej帷ych i potencjalnych zagro瞠 wewn皻rznych i zewn皻rznych oraz podejmowanie
      stosownych dzia豉 eliminuj帷ych lub ograniczaj帷ych te zagro瞠nia i ich skutki,
   -  prowadzenie w豉snych bada naukowych oraz inicjowanie bada, a tak瞠 udost瘼nianie obszaru parku do bada
      innym jednostkom naukowo-badawczym,
   -  prowadzenie hodowli zagrodowej i zachowawczej 簑bra, w tym opieka nad stadem wolnym 簑brów na terenie
      polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej,

W celu zachowania ró積orodno軼i biocenoz oraz niepowtarzalnych walorów krajobrazu, na terenie Parku stosuje si strefowanie powi您ane z zakresem dopuszczalnej ingerencji cz這wieka:
   -  ochron 軼is陰,
   -  ochron czynn,
   -  ochron krajobrazow.
           
Ochrona 軼is豉
Polega na ca趾owitym pozostawieniu wytypowanego obszaru si這m przyrody i sprowadza si do zaniechania bezpo鈔edniej ingerencji cz這wieka. Ochrona 軼is豉 umo磧iwia swobodny przebieg procesów ekologicznych. Przejawem tego jest na przyk豉d regeneracja lasu po zaprzestaniu ci耩 oraz zmiany sk豉du gatunkowego i struktury zbiorowisk le郾ych, wynikaj帷e z naturalnego rozwoju drzewostanów i procesów sukcesji.
Ochron 軼is陰 obj皻o 6059,27 ha (57,6% powierzchni Parku). Zawiera si w tym 4747,17 ha dawnego Rezerwatu 圭is貫go BPN, chroni帷ego las od 1921 r.
          
Ochrona czynna
Dopuszcza ingerencj cz這wieka, w postaci zabiegów ochronnych w celu przywrócenia stanu najbardziej zbli穎nego do naturalnego ekosystemów i sk豉dników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ro郵in, zwierz徠 i grzybów. Przyk豉dem ochrony czynnej w Bia這wieskim Parku Narodowym jest wykaszanie i odkrzaczanie 陰k w dolinach rzek, 陰k 鈔ódle郾ych i terenów po dawnych sk豉dnicach drewna w Obr瑿ie Ochronnym Hwo幡a. S one miejscem wyst瘼owania wielu cennych i rzadkich gatunków ro郵in, m.in. goryczki w御kolistnej, groszku b這tnego, bli幡iczki psiej trawki, czarcik瘰ika Kluka czy storczyków oraz rzadkich gatunków ptaków (derkacz, bekas krzyk, orlik krzykliwy). Utrzymanie otwartego charakteru tych miejsc wymaga wstrzymywania naturalnej sukcesji, tj. zarastania krzewami i drzewami. Zabiegi wykonywane s w okresie letnim, po przekwitni璚iu rzadkich gatunków ro郵in i wyprowadzeniu l璕ów przez ptaki. Ochron czynn obj皻o 4104,63 ha (39% powierzchni Parku).

Ochrona krajobrazowa
Zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody polega na zachowaniu cech charakterystycznych danego krajobrazu. Niezwykle cenn warto軼i Bia這wieskiego Parku Narodowego jest krajobraz Parku Pa豉cowego. Wa積ym elementem tego krajobrazu s kompozycje zadrzewie oraz zbiorowiska 陰kowe, wype軟iaj帷e rozleg貫 przestrzenie mi璠zy k瘼ami drzew i krzewów. Ochrona krajobrazowa polega tu na ci璚iach piel璕nacyjnych drzew i krzewów oraz wykaszaniu 陰k.
W praktyce cz瘰to ochrona krajobrazowa cz窷ci terenu parku narodowego lub rezerwatu przyrody pozwala na utrzymanie gospodarczego u篡tkowania danego obszaru. Ten status nadaj si zwykle gruntom prywatnym w parku lub rezerwacie, a tak瞠 terenom technicznym (drogi, parkingi, budynki itp.). W Bia這wieskim Parku Narodowym s to tereny rolnicze, obszary O鈔odka Hodowli 真brów i Parku Pa豉cowego oraz pas drogi granicznej. W Parku zosta豉 wyznaczona strefa ochrony krajobrazowej o 陰cznej powierzchni 353,37 ha (3,4% powierzchni Parku).
      
Wa積a rol w ochronie przyrody parku spe軟ia strefa ochronna, potocznie zwana otulin.
Zajmuje ona powierzchni 3224,26 ha. S逝篡 zabezpieczeniu przyrody Parku przed zagro瞠niami zewn皻rznymi, zw豉szcza pochodzenia antropogenicznego.

 
Form ochrony przyrody zabezpieczaj帷 przed wyniszczeniem b康 ust徙ieniem rzadkich i cennych gatunków jest ochrona gatunkowa ro郵in, zwierz徠 i grzybów. Znaj帷 stanowiska cennych przyrodniczo gatunków ro郵in i grzybów oraz liczebno嗆 i kondycj populacji chronionych gatunków zwierz徠 mo積a kontrolowa zagro瞠nia i stara si im w por przeciwdzia豉, aby zachowa gatunki.

Pracownicy Parku prowadz inwentaryzacj stanowisk ro郵in chronionych. Zajmuj si tak瞠 hodowl zachowawcz 簑bra, w tym sprawuj te opiek nad stadem wolnym 簑brów na terenie polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej oraz prowadz jego sta造 monitoring. Realizuj tak瞠 programy inwentaryzacyjne w stosunku do du篡ch drapie積ików: wilka i rysia.

Gównymi jednostkami organizacyjnymi zajmuj帷ymi si ochron przyrody w Bia這wieskim Parku Narodowym, w tym realizacj jego zada statutowych, s:

Obr瑿 Ochronny Rezerwat (pow. 10242,71 ha), z czego: 6059,27 ha podlega ochronie 軼is貫j, 4104,63 ha ochronie czynnej oraz 77,45 ha ochronie krajobrazowej. Obr瑿 podzielony jest na sze嗆 obwodów ochronnych:
   -  Dziedzinka (pow. 2769,97 ha),
   -  Sierganowo (pow. 2303,24 ha),
   -  Cupryki (pow. 1243,17 ha),
   -  Gruszki (pow. 1426,52 ha),
   -  Masiewo (pow. 1120,29 ha),
   -  Zamosze (pow. 1379,52 ha).

Obr瑿 Ochronny O鈔odek Hodowli 真brów
(pow. 274,56 ha). Ca這嗆 obszaru hodowli zamkni皻ej podlega ochronie krajobrazowej. W jego sk豉d wchodz:
   -  hodowla zamkni皻a (rezerwatowa) - czyli dwa rezerwaty hodowlane i Rezerwat Pokazowy 真brów wraz z zapleczem,
   -  hodowla wolna.
Pracownicy Obr瑿u Ochronnego O鈔odek Hodowli 真brów zajmuj si hodowl restytucyjn 簑brów bytuj帷ych na obszarze ca貫j polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej (oko這 130 tys ha). 
  • Polish
  • English
home