Strona g堯wna
NAB紑 NA STANOWISKO DYREKTORA PARKU NARODOWEGO Drukuj E-mail


Na podstawie art. 8c ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z pó幡. zm.) oraz § 2 rozporz康zenia Ministra 字odowiska z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie organizacji i przeprowadzania naboru na stanowisko dyrektora parku narodowego (Dz. U. poz. 839), Minister 字odowiska og豉sza nabór na stanowisko:

DYREKTORA WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
(sygn: K/PN/1/19)
 

Wymagania niezb璠ne:
* posiadanie obywatelstwa polskiego;
* posiadanie tytu逝 zawodowego magistra lub równorz璠nego;
* posiadanie wiedzy z zakresu ochrony 鈔odowiska i ekonomii oraz znajomo嗆 przepisów prawa dotycz帷ych w szczególno軼i rachunkowo軼i, finansów publicznych, prawa pracy oraz wiedzy dotycz帷ej funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego;
* posiadanie co najmniej sze軼ioletniego sta簑 pracy, w tym co najmniej trzyletniego sta簑 pracy na stanowisku kierowniczym;
* posiadanie kompetencji kierowniczych (zarz康zanie personelem, zarz康zanie zasobami, zorientowanie na osi庵anie celów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialno嗆, skuteczna komunikacja, umiej皻no軼i analityczne, doskonalenie zawodowe);
* korzystanie z pe軟i praw publicznych;
* nieskazanie prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe;
* niekaralno嗆 zakazem pe軟ienia funkcji zwi您anej z dysponowaniem 鈔odkami publicznymi.

Wymagania po膨dane:
* posiadanie tytu逝 zawodowego magistra lub równorz璠nego z obszaru nauk przyrodniczych lub le郾ych;
* umiej皻no嗆 autoprezentacji;
* znajomo嗆 j瞛yka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
* do鈍iadczenie zawodowe w obszarze zwi您anym z ochron przyrody, w tym z prac w parkach narodowych.

Zakres wykonywanych zada dyrektora parku narodowego:
* zarz康zanie Wigierskim Parkiem Narodowym;
* reprezentowanie Wigierskiego Parku Narodowego w stosunkach cywilnoprawnych;
* realizacja ustale planu ochrony albo zada ochronnych oraz wydawanie zarz康ze okre郵aj帷ych sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych;
* prowadzenie post瘼owa w sprawach o wykroczenia oraz udzia w rozprawach przed s康ami powszechnymi w charakterze oskar篡ciela publicznego i wnoszenie odwo豉 od postanowie i orzecze tych s康ów w sprawach o wykroczenia z zakresu ochrony przyrody;
* wspó逍raca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezb璠nym do realizacji jego zada ustawowych;
* nadzór nad obszarami Natura 2000 b璠帷ymi w ca這軼i lub w cz窷ci na obszarze parku narodowego.

Wymagane dokumenty i o鈍iadczenia:
* list motywacyjny;
* po鈍iadczona za zgodno嗆 z orygina貫m kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdj璚iem potwierdzaj帷ego obywatelstwo i to窺amo嗆;
* 篡ciorys wraz z informacj o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowi您ków zwi您anych z zajmowanymi stanowiskami i pe軟ionymi funkcjami, okresie ich pe軟ienia, liczbie podleg造ch pracowników oraz osi庵ni璚iach zawodowych;
* po鈍iadczone za zgodno嗆 z orygina貫m kopie dokumentów potwierdzaj帷ych wykszta販enie tj. posiadanie tytu逝 zawodowego magistra lub równorz璠nego;
* po鈍iadczone za zgodno嗆 z orygina貫m kopie dokumentów potwierdzaj帷e przebieg pracy zawodowej, po鈍iadczaj帷e spe軟ienie wymaga dotycz帷ych sta簑 pracy tj. sze軼ioletniego sta簑 pracy, w tym co najmniej trzyletniego sta簑 pracy na stanowisku kierowniczym;
* o鈍iadczenie o korzystaniu z pe軟i praw publicznych;
* o鈍iadczenie o tym, i kandydat nie by skazany prawomocnym wyrokiem s康u za umy郵ne przest瘼stwo lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe;
* o鈍iadczenie o niekaralno軼i zakazem pe軟ienia funkcji zwi您anych z dysponowaniem 鈔odkami publicznymi;

Dodatkowe dokumenty i o鈍iadczenia:
* kopie dokumentów potwierdzaj帷ych posiadanie tytu逝 zawodowego magistra lub równorz璠nego z obszaru nauk przyrodniczych lub le郾ych;
* kopie dokumentów po鈍iadczaj帷ych znajomo嗆 j瞛yka angielskiego;
* kopie dokumentów po鈍iadczaj帷ych do鈍iadczenie zawodowe w obszarze zwi您anym z ochron przyrody, w tym z prac w parkach narodowych; kandydat mo瞠 z這篡 referencje dotycz帷e jego dotychczasowej dzia豉lno軼i zawodowej.

Informacje o metodach i technikach naboru:
* weryfikacja formalna nades豉nych aplikacji;
* ocena merytoryczna do鈍iadczenia oraz kwalifikacji zawodowych kandydatów, niezb璠nych do wykonywania zada dyrektora parku narodowego;
* test wiedzy;
* prezentacja dotycz帷a koncepcji zarz康zania parkiem narodowym, obejmuj帷a zagadnienia realizacji celów parku narodowego, zagadnienia administracyjno-prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne i spo貫czne funkcjonowania parku;
* rozmowa kwalifikacyjna.

Miejsce sk豉dania dokumentów:

Ministerstwo 字odowiska
Departament Ochrony Przyrody
ul. Wawelska 52/54; 00-922 Warszawa

Termin i sposób sk豉dania dokumentów:
Termin sk豉dania dokumentów up造wa z dniem 26 lutego 2019 r.
Dokumenty nale篡 dostarczy bezpo鈔ednio lub drog pocztow (o zachowaniu terminu decyduje data nadania dokumentów) na adres: Ministerstwo 字odowiska, Departament Ochrony Przyrody, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, pokój nr 378a, w zamkni皻ej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym K/PN/1/19.

Inne informacje
* w aplikacji nale篡 poda dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu;
* kandydaci spe軟iaj帷y wymagania formalne, którzy po weryfikacji aplikacji, zostan dopuszczeni do kolejnego etapu naboru, b璠 powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub poczt elektroniczn o terminie, miejscu przeprowadzenia drugiego etapu naboru;
* bli窺ze informacje na temat naboru mo積a uzyska pod numerem telefonu 22 36 92 479;
* dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesi璚y od dnia zako鎍zenia naboru zostan komisyjnie zniszczone.

Informacje dotycz帷e zasad przetwarzania danych osobowych kandydatów bior帷ych udzia w naborze na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego

Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest Minister 字odowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, jako organ przeprowadzaj帷y nabór na stanowisko dyrektora parku narodowego.

Inspektor ochrony danych
Mo瞠sz si kontaktowa z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, w陰cz obs逝g JavaScript w przegl康arce, by go zobaczy

Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych w zakresie okre郵onym przepisami prawa (m.in. imi, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykszta販enie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania dla dyrektora parku narodowego) jest dobrowolne, jednak konieczne do wzi璚ia udzia逝 w naborze. Podanie danych osobowych w zakresie nieokre郵onym przepisami prawa jest dobrowolne, jednak nieobowi您kowe. Przes豉nie takich danych b璠ziemy traktowa jako wyra瞠nie zgody na ich przetwarzanie.

Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe w zakresie okre郵onym przepisami prawa b璠 przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru, natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody, która mo瞠 zosta odwo豉na w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe b璠ziemy przechowywa:
a) przez okres realizacji naboru,
b) przez 3 miesi帷e od dnia zako鎍zenia naboru (dotyczy dokumentów aplikacyjnych),
c) przez 5 lat od zatwierdzenia protoko逝 z naboru (dotyczy dokumentacji z naboru).

Odbiorcy danych
Odbiorcami Twoich danych osobowych b璠 firmy 鈍iadcz帷e us逝gi informatyczne oraz podmioty upowa積ione na podstawie przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotycz
Masz prawo do:
a) dost瘼u do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usuni璚ia danych osobowych,
e) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

 

 

 

 

Kraina 真bra

 

Ministerstwo 字odowiska

 

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Pa雟twowych w Bia造mstoku

Nadle郾ictwo Bia這wie瘸

Nadle郾ictwo Browsk

Nadle郾ictwo Hajnówka

Nadle郾ictwa Le郾ego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Bia這wieska”

  • Polish
  • English
home contact sitemap