PJM
T逝macz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Bia造mstoku
Strona g堯wna arrow Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody
Drukuj

„PNRP” 39(1) – 2020 r.

 

Zmiany w zró積icowaniu gatunkowym porostów Ciechanowca
i okolic (Polska Pó軟ocno-Wschodnia)

STRESZCZENIE

Badania nad lichenobiot Ciechanowca i jego okolic prowadzono dwukrotnie. Na badanym terenie o charakterze rolniczym odnotowano 118 gatunków w latach 2003-2004 oraz 131 taksonów – w latach 2013-2018. Porosty tego terenu reprezentuj wszystkie mo磧iwe formy morfologiczne plech oraz grupy ekologiczne. Pomimo niewielu cennych okazów z rodzajów: Usnea czy Bryoria o walorach lichenologicznych miasta Ciechanowca i okolic 鈍iadczy mo瞠 obecno嗆 gatunków umieszczonych na ,,Czerwonej li軼ie porostów wymar造ch i zagro穎nych w Polsce'' oraz taksonów obj皻ych ochron gatunkow.

 

Eksperymentalna reintrodukcja saproksylicznych skoczogonków (Collembola)
w Wigierskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE

Badania nad reintrodukcj saproksylicznych skoczogonków (Collembola) prowadzone by造 w Wigierskim Parku Narodowym. W 2015 r. przewieziono fragmenty kód matecznych z powierzchni o bogatej faunie na powierzchnie wymagaj帷e renaturyzacji. Rozlokowano je wraz z fragmentami kód miejscowych tak, aby utworzy造 stosy. W 2019 r. z 19 stanowisk pobierano próby z: k這dy matecznej w stosie, kód miejscowych w stosie, kód i ga喚zi znajduj帷ych si w odleg這軼i do 5 m od stosu, oraz od 5 do 10 m od stosu. Sukces eksperymentu okre郵ono jako umiarkowany. 安iadczy o tym stosunek liczby stanowisk, na których wi瘯szo嗆 saproksylicznych gatunków Collembola skolonizowa豉 martwe drewno poza stosem (6), do liczby stanowisk, na których saproksyliczne gatunki Collembola zdo豉造 skolonizowa gównie k這dy miejscowe w stosie (9) oraz stanowisk, na których do migracji poza k這d mateczn w ogóle nie dosz這 (4). 安iadczy豉 o tym tak瞠 malej帷a wraz z oddalaniem si od k這dy matecznej warto嗆 takich parametrów jak liczebno嗆 i frekwencja saproksylicznych gatunków skoczogonków. Konkluzj wzmacnia fakt, 瞠 w鈔ód gatunków, którym uda這 si skolonizowa martwe drewno poza stosem dominowa造 saproksylofile (5 gat.), a nie saproksylobionty (2 gat.). Bior帷 pod uwag krótki (4-letni) horyzont czasowy eksperymentu oraz ponadprzeci皻nie ciep造 i suchy klimat panuj帷y w tym okresie, skuteczno嗆 testowanej metody renaturyzacji oceniono umiarkowanie pozytywnie. W konsekwencji uznano, 瞠 zastosowanie jej w praktyce mo瞠 da dobre efekty, szczególnie w rozleg造ch, silnie odkszta販onych drzewostanach.

 

Wa磬i (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE

W latach 2017-2019 badano faun wa瞠k w Ojcowskim Parku Narodowym (Polska po逝dniowa). Ten niewielki park (2145.62 ha) chroni przyrod Wy篡n Polskich. Jego osie gówne stanowi doliny dwóch potoków (Pr康nika i S御pówki), a wód stoj帷ych jest niewiele i s one niemal wy陰cznie sztuczne. Jeden z potoków (Pr康nik) jest w du瞠j cz窷ci swego biegu obci捫ony dop造wami z trzech oczyszczalni 軼ieków. Prace obj窸y 52 stanowiska, z których 43 badano systematycznie, i stwierdzono 40 gatunków wa瞠k. Najbardziej rozpowszechnione by造 Aeshna cyanea i Libellula depressa, z gatunków z Czerwonych list i chronionych stwierdzono tylko: Ophiogomphus cecilia, Orthetrum coerulescens i Sympetrum depressiusculum. Autorzy omawiaj wyst瘼owanie tych gatunków i faun poszczególnych siedlisk wodnych (廝óde, potoków, stawów rybnych, drobnych zbiorników) oraz dyskutuj je na tle fragmentarycznych danych historycznych. Odonatofauna parku by豉 niezbyt bogata na tle innych parków narodowych Polski, cechowa造 j te niskie liczebno軼i wa瞠k i bardzo ma貫 liczby gatunków notowanych na wi瘯szo軼i stanowisk (鈔ednio 3,3) – przy czym na 28,8% stanowisk w ogóle nie stwierdzono wa瞠k a na a 48,1% nie wykazano 瘸dnego gatunku autochtonicznego lub prawdopodobnie autochtonicznego. Wyst瘼owanie wa瞠k w 廝ód豉ch by這 skrajnie rzadkie i nieliczne, tak瞠 fauna potoków by豉 uboga, do tego w Pr康niku by豉 ona wyra幡ie zdegradowana przez dop造wy 軼ieków. Nieliczne centra ró積orodno軼i wa瞠k stanowi造: dwa stawy, dwa sztuczne drobne zbiorniki le膨ce w terenie otwartym i jeden staw bobrowy. Gdyby nie wody sztuczne, fauna parku by豉by prawdopodobnie ubo窺za o co najmniej po這w gatunków. W oparciu o zebrane dane oceniono Ojcowski PN jako obszar maj帷y niewielkie i lokalne znaczenie dla ochrony wa瞠k, z faun niezbyt bogat i zaskakuj帷o silnie przekszta販on.

 

Mrówki le郾e z podrodzaju Formica s. str. (Hymenoptera: Formicidae)
w Drawie雟kim Parku Narodowym oraz wybrane parametry mrowisk i ich lokalizacji

STRESZCZENIE

Mrówki le郾e (podrodzaj Formica s. str.) wyst瘼uj powszechnie w lasach ró積ego typu w Polsce. Do tej pory nie by這 瘸dnych informacji o mrówkach z Drawie雟kiego Parku Narodowego (NW Polska). W 2018 r. znaleziono 688 aktywnych mrowisk. Kopce zosta造 zmierzone, a ich otoczenie opisane: ogólny rodzaj 鈔odowiska, stopie zacienienia, obecno嗆 krzewów, kierunek otwartej przestrzeni. Najwi璚ej mrowisk nale瘸這 do F. polyctena (88,5%), a mniej do F. rufa (9,6%) i F. pratensis (mniej ni 2%). Procent porzuconych kopców wynosi 10,5%. Ogólne zag瘰zczenie zasiedlonych mrowisk wynosi這 0,06 na ha, lecz wynik ten jest prawdopodobnie wy窺zy. 字ednie wymiary mrowisk wynios造 dla F. polyctena 86,93 cm 鈔ednicy i 30,07 cm wysoko軼i, dla F. rufa odpowiednio 93,11 i 28,18 cm, a dla F. pratensis 71,92 i 17,69 cm. Istnieje zwi您ek mi璠zy 鈔ednic i wysoko軼i kopców. Dla wszystkich gatunków rosn帷a linia trendu jest wyra幡ie zaznaczona na wykresach. Wszystkie gatunki preferuj po逝dniowe kierunki wystawy kopców. F. polyctena jest gatunkiem najlepiej toleruj帷ym cie w przeciwie雟twie do F. pratensis. Najcz窷ciej zasiedlanym 鈔odowiskiem jest bór 鈍ie篡 i mieszany z sosn zwyczajn (Pinus sylvestris).

 

Kronika

 

Rys historyczny biblioteki naukowej Bia這wieskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE

Bibliotek naukow w Bia這wie篡 zainicjowa prof. Józef Paczoski w pocz徠ku 1924 roku – nadle郾iczy Nadle郾ictwa Rezerwat, które w 1932 roku zosta這 przekszta販one w Park Narodowy w Bia這wie篡. Ukierunkowa on zakres tematyczny zbiorów i wyodr瑿ni specjalny dzia po鈍i璚ony Puszczy Bia這wieskiej. Biblioteka zosta豉 powi您ana z muzeum przyrodniczym, dzia豉j帷ym przy Parku. W 1929 roku bibliotek obj掖 nast瘼ca Paczoskiego – in. Jan Jerzy Karpi雟ki, który równie systematycznie powi瘯sza jej zbiory. W 1939 roku biblioteka mia豉 na stanie 1350 pozycji. Okres II wojny 鈍iatowej obszed si z zasobami bibliotecznymi 豉skawie. W marcu 1945 roku utworzono Fili Instytutu Badawczego Le郾ictwa w Bia這wie篡, któr po陰czono z Parkiem Narodowym. Po oddzieleniu si w pocz徠ku lipca 1950 roku Filii IBL od Parku, zbiory biblioteki przesz造 w ca這軼i do IBL. Z pocz徠kiem 1955 roku BPN zacz掖 ponownie gromadzi w豉sne zbiory. Biblioteka znów zosta豉 powi您ana z muzeum. W 1960 roku ksi璕ozbiór liczy ju 633 egzemplarze. W kwietniu 1960 roku opiekunem biblioteki zosta mgr in. Czes豉w Okoów, pracuj帷y przez wiele lat jako kustosz muzeum, pó幡iej kierownik pracowni naukowej, zast瘼ca dyrektora i dyrektor BPN. Mia on decyduj帷y wp造w na rozwój i kszta速 podleg貫j mu placówki. Biblioteka gromadzi豉 gównie publikacje dotycz帷e Puszczy Bia這wieskiej, tak瞠 wa積iejsze pozycje z zakresu ochrony przyrody oraz ró積ych dziaów nauk przyrodniczych i le郾ych. W styczniu 1969 roku zbiory zosta造 podzielone na dwa dzia造: wydawnictw zwartych i czasopism. W latach 1972-1983 biblioteka mie軼i豉 si w podziemiach nowego budynku Muzeum Przyrodniczo-Le郾ego BPN, w bardzo niekorzystnych warunkach. W 1984 roku zbiory zosta造 przeniesione do zabytkowej bramy pa豉cowej, a w 1991 roku trafi造 do Domu Marsza趾owskiego, gdzie pozostaj do chwili obecnej. Zbiory s stale powi瘯szane, cho bardzo skromny bud瞠t wydzielany bibliotece nie pozwala na zakup wszystkich istotnych pozycji pojawiaj帷ych si na rynku ksi璕arskim. Cz窷 ksi捫ek i czasopism biblioteka otrzymuje w drodze wymiany. Biblioteka BPN posiada równie bogate zbiory widokówek, zdj耩, rycin, map, plakatów, odznak i plakietek turystycznych, kaset video, p造t CD i DVD. Od 1 listopada 2007 roku bibliotek kieruje mgr Agnieszka Stankiewicz. Biblioteka dysponuje obecnie oko這 12,4 tys. pozycjami w dziale wydawnictw zwartych i oko這 4,2 tys. pozycjami w dziale czasopism. 
  • Polish
  • English
home