Projekt Drukuj
"Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkole zawodowych w parkach narodowych” realizowany przez Narodow Fundacj Ochrony 字odowiska


II Sympozjum parków narodowych - III komunikat („Sie Natura 2000 a polskie parki narodowe”)


loga_

Projekt wspó貨inansowany przez Uni Europejsk ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 字odowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej

Krótki opis projektu pt.:
„Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkole zawodowych w parkach narodowych”

Beneficjentem projektu jest Narodowa Fundacja Ochrony 字odowiska (NFO). Projekt wspó貨inansowany jest przez Uni Europejsk ze 鈔odków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i 字odowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony 字odowiska i Gospodarki Wodnej. Jest on realizowany w sposób kompleksowy, poprzez organizowanie szeregu ró積orodnych, wzajemnie si uzupe軟iaj帷ych przedsi瞝zi耩 edukacyjnych, tworz帷ych spójny i komplementarny system dydaktyczny. W ramach projektu zaplanowano kilka wzajemnie uzupe軟iaj帷ych si przedsi瞝zi耩 edukacyjnych.

Przeprowadzenie cyklu szkole w poszczególnych parkach narodowych
Szkolenia b璠 odbywa造 si co kwarta przez 2 lata (8 szkole w ka盥ym z parków) i b璠 przeznaczone dla pracowników poszczególnych parków narodowych. Ich tematyka b璠zie zgodna z propozycjami, jakie parki zg這si造 w trakcie przygotowywania projektu i zawar造 w Porozumieniu z Narodow Fundacj Ochrony 字odowiska (istnieje mo磧iwo嗆 zmiany tematu szkolenia, ale trzeba powiadomi o tym Fundacj). W szkoleniach wezm udzia gównie osoby zajmuj帷e si dan problematyk w parku (liczba osób uczestnicz帷ych w szkoleniach jest dostosowana do mo磧iwo軼i parku, ale zak豉da si, 瞠 鈔ednio w ka盥ym szkoleniu we幟ie udzia 20 osób). Szkolenia b璠 jednodniowe i b璠 sk豉da造 si z dwóch cz窷ci: teoretycznej i praktycznej. Czas trwania pojedynczego szkolenia b璠zie wynosi 5 godzin zegarowych, z pó貪odzinn przerw na catering. Cz窷 teoretyczna b璠zie mia豉 form wyk豉du, z wykorzystaniem projekcji multimedialnych i materiaów drukowanych. Czas trwania tej cz窷ci szkolenia uzale積iony b璠zie od tematyki, ale z regu造 nie powinien przekracza po這wy czasu ca貫go szkolenia. Cz窷 praktyczna b璠zie polega豉 na zastosowaniu zdobytej wiedzy w konkretnych dzia豉niach. W niektórych przypadkach, np. przy szkoleniach dotycz帷ych rozpoznawania gatunków obj皻ych sieci Natura 2000, cz窷 praktyczna odb璠zie si w terenie. Wszystkie szkolenia b璠 prowadzone przez specjalistów z danej dziedziny, którzy wytypowani zostan przez parki i zatwierdzeni zostan przez Zespó Zarz康zaj帷y Projektem. B璠 to osoby maj帷e du瞠 do鈍iadczenie i wiedz na temat danego przedmiotu, ale równie potrafi帷e w sposób ciekawy i efektywny przekaza wiedz osobom szkolonym. Ka盥y specjalista prowadz帷y szkolenie przygotuje materia造 szkoleniowe, które b璠 wykorzystywane podczas szkolenia, a nast瘼nie zostan nagrane na p造ty CD. Obowi您kiem szkoleniowców b璠zie równie przygotowanie wspólnie z Zespo貫m Zarz康zaj帷ym Projektem krótkiej ankiety dot. szkolenia i jego tematyki oraz przeprowadzenie bada ankietowych przed i pod koniec szkolenia. Wszystkie szkolenia rozpoczn si w IV kw. 2009 roku – w bie膨cym roku planowane jest przeprowadzenie po jednym szkoleniu w ka盥ym parku. Pozosta貫 szkolenia przeprowadzone zostan w latach 2010 (po 4 szkolenia) i w roku 2011 (po 3 szkolenia).

Przeprowadzenie warsztatów dla wybranych grup pracowników parków narodowych
Spo鈔ód pracowników parków wybrane zosta造 4 grupy, które co roku b璠 spotyka si na warsztatach. B璠 to: pracownicy dzia逝 edukacyjnego, pracownicy dzia逝 turystyki, pracownicy naukowi i odpowiedzialni w parku za sprawy naukowe i monitoring oraz pracownicy odpowiedzialni za ochron przyrody i krajobrazu. W sumie w trakcie trwania projektu odb璠zie si 8 dwudniowych warsztatów. B璠 odbywa造 si one na terenie ró積ych parków narodowych i dotyczy造 bie膨cych problemów z konkretnego dzia逝. Liczba osób z poszczególnych parków uczestnicz帷ych w warsztatach b璠zie zró積icowana, zale積a od ilo軼i pracowników zajmuj帷ych si danymi zagadnieniami w parku. Zak豉da si jednak, 瞠 ogólna liczba uczestników warsztatów wyniesie 50 osób (鈔ednio po 2 osoby z ka盥ego parku). Warsztaty b璠 prowadzone przez osoby z Zespo逝 Zarz康zaj帷ego Projektem i b璠 sk豉da造 si z trzech cz窷ci: pierwszej, polegaj帷ej na prezentacji przez przedstawicieli poszczególnych parków problemów dotycz帷ych tematyki warsztatów, drugiej, polegaj帷ej na dyskusji i wys逝chaniu specjalistów w danej dziedzinie oraz trzeciej - próby znalezienia konkretnych rozwi您a przedstawionych problemów. Warsztaty mog zawiera cz窷 praktyczn, która mo瞠 odbywa si w terenie. Spotkania gównie jednak b璠 mia造 charakter dyskusyjny. Ich efektem b璠zie wypracowanie rozwi您a omawianych zagadnie. Uczestnicy b璠 mieli okazj do zaprezentowania problemów, na jakie natrafiaj w pracy, jak równie przedstawienia sukcesów w ich rozwi您ywaniu. Przed ka盥ym z warsztatów parki powiadomione zostan o szczegó這wej tematyce, aby mog造 si do nich przygotowa. Tematami przewodnimi 5 pierwszych warsztatów b璠:
- dla dzia逝 ochrony przyrody i krajobrazu – „Proces inwestycyjny na obszarach parków narodowych i obszarach Natura 2000 w 鈍ietle zasad post瘼owania w sprawie okre郵enia uwarunkowa 鈔odowiskowych i post瘼owania administracyjnego – w praktyce”;
- dla dzia逝 edukacji – "Edukacja osób niepe軟osprawnych i udost瘼nianie terenu parku – stworzenie bazy (w tym rozwi您ania techniczne, publikacje) i metodyka pracy";
- dla dzia逝 nauki i monitoringu – "Znaczenie monitoringu przyrodniczego parków narodowych dla sieci Natura 2000";
- dla dzia逝 turystyki – "Turystyka w parkach narodowych a zadania ochronne";
- dla dzia逝 ochrony przyrody i krajobrazu – "Ochrona przyrody w parkach narodowych a Natura 2000".
Zak豉da si, 瞠 pierwsze pi耩 warsztatów odb璠 si w nast瘼uj帷ych miejscach:
- dla dzia逝 ochrony przyrody i krajobrazu – w S這wi雟kim Parku Narodowym (jest ju znany termin tych warsztatów - 16-18 wrze郾ia 2009 r.);
- dla dzia逝 edukacji – w Ojcowskim Parku Narodowym;
- dla dzia逝 nauki i monitoringu – w Parku Narodowym Uj軼ie Warty;
- dla dzia逝 turystyki – w Magurskim Parku Narodowym;
- dla dzia逝 ochrony przyrody i krajobrazu – w Biebrza雟kim Parku Narodowym.

Zorganizowanie ogólnopolskich sympozjów parków narodowych
W trakcie realizacji projektu odb璠 si dwa sympozja. B璠zie to zapocz徠kowanie corocznych spotka przedstawicieli parków narodowych. I Ogólnopolskie Sympozjum Parków Narodowych odb璠zie si na terenie Woli雟kiego Parku Narodowego w dniach 25-27 wrze郾ia 2009 roku. Tematem przewodnim b璠zie „Edukacja w parkach narodowych – dok康 zmierzamy, rola o鈔odków edukacyjnych, aktywne formy przekazu i komunikacji”. Sympozjum b璠zie trzydniowe, a udzia w nim wezm pracownicy parków i autorzy referatów wprowadzaj帷ych (zamówionych). Zespó Zarz康zaj帷y Projektem wraz z gospodarzem sympozjum (jest to komitet organizacyjny sympozjum) rozes豉 ju do wszystkich parków Komunikat nr I o sympozjum, z pro軸 o zg豉szanie referatów i posterów. Nast瘼nie przygotowany zostanie szczegó這wy program, który zostanie rozes豉ny do wszystkich uczestników.  
Drugie sympozjum odb璠zie si w 2010 r. na terenie Bia這wieskiego Parku Narodowego. Jego tematem przewodnim b璠zie „Sie Natura 2000, a polskie parki narodowe”. Sympozjum b璠zie dwudniowe, rozpocznie si o godzinie 10.00, a zako鎍zy nast瘼nego dnia o godzinie 15.00 Pierwszego dnia wyg這szone zostan referaty zamówione i komunikaty przygotowane przez parki narodowe, a w godzinach popo逝dniowych odb璠zie si sesja posterowa. Drugiego dnia przewiduje si doko鎍zenie sesji referatowej i dyskusj.
W obu sympozjach we幟ie udzia po 80 osób – przedstawicieli parków narodowych (po 3 osoby, w tym koordynatorzy projektu z ramienia parku), beneficjenta i zaproszonych go軼i (m.in. autorów referatów wprowadzaj帷ych).

Opracowanie i wydanie 4 numerów poradnika dla pracowników parków narodowych
W celu rozpropagowania najlepszych do鈍iadcze i sprawdzonych wzorców dzia豉, wydawany b璠zie w Internecie poradnik dla pracowników parków narodowych. B璠zie to wydawnictwo cykliczne (陰cznie 4 numery). Poradnik b璠zie zawiera najciekawsze, sprawdzone i skuteczne pomys造 zwi您ane z funkcjonowaniem parków narodowych. Artyku造 w postaci instrukcji, zalece, porad, szczegó這wych opisów ró積ych rozwi您a technicznych i koncepcyjnych b璠 dotyczy造 m.in. takich zagadnie, jak: czynna ochrona poszczególnych elementów 鈔odowiska przyrodniczego, metody prowadzenia monitoringu przyrodniczego, nowoczesne metody prowadzenia zaj耩 edukacyjnych, itp. Wydawc poradnika b璠zie Wigierski Park Narodowy. To pracownicy tego parku zajm si zebraniem odpowiednich materiaów, ich redakcj, opracowaniem graficznym i zamieszczeniem w Internecie na stronie Wigierskiego Parku Narodowego.

Wydanie materiaów szkoleniowych
Wszystkie materia造 szkoleniowe zostan wydane na p造cie CD. Obowi您kiem szkoleniowców b璠zie przes豉nie do Zespo逝 Zarz康zaj帷ego Projektem materiaów szkoleniowych w postaci cyfrowej. Materia造 te zostan zredagowane i opracowane pod wzgl璠em graficznym, a nast瘼nie skopiowane na p造ty CD i rozes豉ne do wszystkich parków narodowych (po 5 egz.).

Uzupe軟ienie zbiorów bibliotecznych
Ka盥y park narodowy posiada bibliotek, która na ogó z powodu braku odpowiednich 鈔odków finansowych nie posiada najnowszych wydawnictw po鈍i璚onych przyrodzie, edukacji, monitoringowi, czynnej ochronie przyrody, itp. Literatura fachowa stanowi podstawowe i najcz窷ciej u篡wane narz璠zie podnoszenia kwalifikacji zawodowych. St康 te istnieje pilna potrzeba uzupe軟iania zbiorów bibliotecznych najbardziej potrzebnymi wydawnictwami. Zakupiona literatura musi dotyczy zagadnie zwi您anych z przyrod (o篡wion i nieo篡wion), jej ochron oraz ekologi; mog to by np. s這wniki i atlasy przyrodnicze (w tym biologiczne s這wniki j瞛ykowe), podr璚zniki oraz monografie; czasopisma (naukowe i popularnonaukowe) musz by 軼i郵e zwi您ane z tematyk przyrodnicz. Zak豉da si, 瞠 w ramach projektu ka盥y park b璠zie móg zakupi literatur fachow, dotycz帷 interesuj帷ych go zagadnie, na 陰czn kwot 4 tys. z (w roku 2009 po 1 tys. z i w roku 2010 3 tys. z).

Uruchomienie i prowadzenie portalu internetowego
Portal internetowy dla polskich parków narodowych stworzony zostanie przy zastosowaniu standardowych technologii stosowanych przy tego rodzaju pracach. Wykorzystane zostan dost瘼ne narz璠zia programowania oraz gotowe wzorce (np. forum dyskusyjne), które zostan dostosowane do potrzeb projektu. Pierwszym zadaniem b璠zie analiza rozwi您a technicznych i graficznych oraz zakresu merytorycznego stron internetowych poszczególnych parków narodowych, tak by tworzony portal nawi您ywa do rozwi您a ju istniej帷ych.


 
  • Polish
  • English
home