Drukuj

Zarz康zenie nr 43 /2020
Dyrektora Bia這wieskiego Parku Narodowego

z dnia 30.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad za豉twiania spraw w Bia這wieskim Parku Narodowym
w czasie epidemii COVID-19

W zwi您ku z rozprzestrzeniaj帷 si epidemi chorób spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, dzia豉j帷 na podstawie art. 8e) ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55 z pó幡i zm.) oraz art. 94 pkt 4 i art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320) w zwi您ku z art.2 ust.1 i 2 specustawy z dnia 31 marca 2020r., wprowadzam nast瘼uj帷e zasady za豉twiania spraw w dyrekcji Bia這wieskiego Parku Narodowego oraz w kancelariach Obwodów Ochronnych Parku:

§ 1

Umawianie spotka

1. Ogranicza si wst瘼 do dyrekcji Bia這wieskiego Parku Narodowego i mo磧iwo嗆 bezpo鈔edniego za豉twiania spraw do:
    1) pracowników Bia這wieskiego Parku Narodowego;
    2) innych osób, je瞠li:
        a) s umówione na osobiste spotkanie z Dyrektorem lub pracownikiem Parku, a sprawy nie mo積a za豉twi za po鈔ednictwem 鈔odków zdalnego komunikowania si,
        b) nie s umówione na osobiste spotkanie z Dyrektorem lub pracownikiem Parku, lecz przedstawiony charakter konkretnie wskazanej sprawy wskazuje, 瞠 konieczne jest za豉twienie sprawy w sposób zapewniaj帷y bezpo鈔edni kontakt,
    3)      osób realizuj帷ych w Bia這wieskim Parku Narodowym  czynno軼i kontrolne na podstawie przepisów odr瑿nych, a tak瞠 Policji, Stra篡 Granicznej, Pa雟twowej Stra篡 Po瘸rnej i pracowników innych instytucji pa雟twowych wykonuj帷ych zadania s逝瘺owe lub prowadz帷ych dzia豉nia ratownicze,
2. Pracownicy Bia這wieskiego Parku Narodowego nie umawiaj spotka oraz nie przyjmuj nieumówionych wcze郾iej kontrahentów lub interesantów, je瞠li mo磧iwe jest za豉twienie danej sprawy za po鈔ednictwem 鈔odków zdalnego komunikowania si.
3. Dla osób, o których jest mowa w ust. 1 pkt 2), wprowadzam zasady odwiedzin w pomieszczeniach biurowych (za陰cznik nr 1 do Zarz康zenia).

§ 2

Obowi您ki w zakresie re磨mu sanitarnego

1. Ka盥a osoba nieb璠帷a pracownikiem Bia這wieskiego Parku Narodowego wchodz帷a do dyrekcji Parku obowi您ana jest do:
    1) zas豉niania ust i nosa w sposób zapewniaj帷y filtracj wydychanego powietrza,
    2) dezynfekcji r彗 w sposób okre郵ony w instrukcji dezynfekcji udost瘼nionej przy wej軼iu do dyrekcji Parku lub za這瞠nia r瘯awiczek jednorazowych,
    3) skrócenia do minimum pobytu w dyrekcji Parku,
    4) zachowania okre郵onego przepisami odst瘼u od innych osób,
    5) posiadania w豉snego 鈔odka pisz帷ego.
2. Pracownicy Bia這wieskiego Parku Narodowego podczas kontaktu z osob z zewn徠rz zobowi您ani s ka盥orazowo do zas豉niania ust i nosa.
3. Osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie zaka瞠nia wirusem SARS-CoV-2,  nie jest uprawniona do wst瘼u do dyrekcji BPN ani do kancelarii Obwodów Ochronnych.
4. Wej軼ie do budynku Dyrekcji BPN w celu unikni璚ia wej軼ia przez osoby niepowo豉ne powinno by zamkni皻e na klucz od wewn徠rz.
5. Przy wej軼iu w holu nale篡 umie軼i informacj z telefonem do sekretariatu i skrzynk na korespondencj. Wszelka korespondencja przychodz帷a niewymagaj帷a urz璠owego potwierdzenia wrzucana jest do skrzynki korespondencyjnej. Pracownik sekretariatu BPN nie dokonuje potwierdzenia wp造wu korespondencji przychodz帷ej na kopiach dokumentów. W celu uzyskania potwierdzenia z這瞠nia korespondencji nale篡 kontaktowa si z sekretariatem BPN mailowo lub telefonicznie.

§3

Uprawnienia pracowników BPN

W przypadku braku spe軟ienia przez osoby wskazane w  §1 ust. 1 pkt.2) obowi您ku zakrywania ust i nosa, a tak瞠 w przypadku wyst瘼owania u tych osób kataru, kaszlu lub innego rodzaju objawów mog帷ych uzasadnia podejrzenie zaka瞠nia koronawirusem, pracownik Parku mo瞠 odmówi spotkania osobistego i za豉twi spraw zdalnie.

 

§ 4

Kontrol nad wprowadzeniem zarz康zenia powierzam kierownikowi dzia逝 AG BPN.

§ 5

Zarz康zenie wchodzi w 篡cie z dniem podpisania.

 

Za陰czniki:
Za陰cznik nr 1 - zasady odwiedzin pomieszcze biurowych BPN przez osoby nie b璠帷e pracownikami Bia這wieskiego Parku Narodowego

 

                                                                                                                                               Dyrektor BPN

                                                                                                                                           /-/ Micha Krzysiak

 
  • Polish
  • English
home