Strona główna arrow Opracowania monograficzne
Ważniejsze opracowania monograficzne Drukuj

Bernadzki E., Bolibok L., Brzeziecki B., Zajączkowski J., Żybura H. 1998 - Rozwój drzewostanów naturalnych Białowieskiego Parku Narodowego w okresie od 1936 do 1996 roku, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

Cieśliński S., Tobolewski Z. 1988 - Lichens (Lichenes) of the Białowieża Forest and its western foreland, Phytocoenosis N.S. 1, Suppl. Cart. Geobot. 1.

Falińska K. 1973 - Dynamika sezonowa zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego, Phytocoenosis 2,1.

Falińska K. 1991 - Plant demography in vegetation succession, Task for Vegetation Science 26, Kluver Academic Publishers, Dordrecht.

Falińska K. 2003 - Alternative pathways of succession: Species turnover patterns in meadows abandoned for 30 years. Phytocoenosis N.S. 15, Arc. Geobot. 9.

Faliński J.B. (red.) 1968 - Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej.

Faliński J.B. 1986 - Vegetation dynamics in temperate lowland primeval forest. Ecological studies in Białowieża Forest. W. Junk. Dordrecht.

Faliński J.B. 1994 - Concise geobotanical atlas of Białowieża Forest, Phytocoenosis N. S. 6, Suppl. Cart. Geobot. 6.

Faliński J.B. 2001 - Phytophenological atlas of the forest communities and species of Białowieża National Park, Phytocoenosis N.S. 13, Arch. Geobot. 8.

Faliński J.B., Mułenko W. (eds) 1992-1997 - Cryptogamous plants in the forest communities of Białowieża National Park (Project CRYPTO).

- 1992 - Check-list of craptogamous and seminal plant species recorded during the period 1987-1991 on the permanent plot V-100 (Project CRYPTO), Phytocoenosis N.S. 4, Arch. Geobot. 3.

- 1995 - General problems and taxonomic groups analysis, Phytocoenosis N.S. 7. Arch. Geobot. 4.

- 1996 - Functional groups analysis and general synthesis (Project CRYPTO 3) Phytocoenosis N.S. 8, Arch. Geobot. 6.

- 1997 - Ecological Atlas (Project CRYPTO 4), Phytocoenosis N.S. 9, Suppl. Cart. Geobot.7

Gill J. 1999 - Zarys fizjologii żubra, Severus, Warszawa.

Gutowski J.M., Jaroszewicz B. (red) 2001 - Katalog fauny Puszczy Białowieskiej, IBL, Warszawa.

Hedemann O. 1939 - Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (do 1798 r.), Prace Instytutu Badawczego Lasów Państwowych s.A, nr 41, Warszawa.

Jędrzejewska B., Jędrzejewski W. 1998 - Predation in vertebrate communities. The Białowieża Primeval Forest as a case study, Springer Verlag, Berlin. Wersja polska 2001 - Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej, PWN, Warszawa.

Jędrzejewska B., Wójcik J.M. (red.) 2010 - Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Wyd. II zm., Zakład Badania Ssaków PAN. Białowieża.

Karpiński J.J. 1949 - Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, s. A, 56.

Klama H. 2002 - Distribution patterns of liverworts in natural forest communities (Białowieża Primeval Forest, NE Poland), University of Bielsko Biała, Bielsko-Biała.

Kowalczyk R., Ławreszuk D., Wójcik J.M. (red.) 2010. Ochrona żubra w Puszczy Bialowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji . /  European bison conservation in the Białowieza Forest. Treats and prospects of the population development. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża.

Krasińska M., Krasiński Z.A. 2004 - Żubr. Monografia przyrodnicza, Hajstra, Warszawa. Wersja angielska 2007 -  European bison The Nature Monograph. Mammal Research Institute Polish Academy of Sciences, Białowieża. Wersja niemiecka 2008 - Der Wisent. Westarp Wissenschaften Hohenwarsleben.

Kwiatkowski W. 1994 - Krajobrazy roślinne Puszczy Białowieskiej (mapa w skali 1:50 000 z tekstem objaśniającym), Phytocoenosis N.S. 6, Suppl. Cart. Geobot. 6.

Malzahn E. 1999 - Ocena zagrożeń i zanieczyszczenia środowiska leśnego Puszczy Białowieskiej, Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa, Warszawa. s.A, nr 885.

Michalczuk C. 2001 - Siedliska i drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego ( z 2 mapami 1:20 000), Phytocoenosis N.S. 13, Suppl. Cart. Geobot. 13.

Mułenko W. 1998 - Mikroskopowe grzyby fitopatologiczne w strukturze naturalnych zbiorowisk leśnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Okołów C., Karaś M., Bołbot A. (red.) 2009. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża. Wersja angielska 2009 - Białowieża National Park, know it, understand it, protect it. Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

Olszewski J.L. 1986 - Rola ekosystemów leśnych w modyfikacji klimatu lokalnego Puszczy Białowieskiej. Ossolineum, Wrocław.

Paczoski J. 1930 - Lasy Białowieży, PROP, Poznań.

Prusinkiewicz Z., Michalczuk C. 1998 - Gleby Białowieskiego Parku Narodowego. Historia badań, środowisko glebotwórcze, geneza i systematyka oraz przestrzenna zmienność gleb (z mapą 1: 20 000), Phytocoenosis N.S. 10, Suppl. Cart. Geobot. 10.

Samojlik T. (red.) 2005 - Ochrona i łowy. Puszcza Białowieska w czasach królewskich. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża.

Sokołowski A.W. 1993 - Fitosocjologfioczna charakterystyka zbiorowisk leśnych Białowieskiego Parku Narodowego (wraz z mapą w skali 1:20 000), Parki nar. Rez. Przyr., Białowieża, 12,3.

Sokołowski A.W. 1995 - Flora roślin naczyniowych Puszczy Białowieskiej, Białowieski Park Narodowy, Białowieża.

Sokołowski A.W. 2004 - Lasy Puszczy Białowieskiej, Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.

Szujecki A. (red.) 2001 - Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Tomiałojć L., Wesołowski T., Walankiewicz W. 1984 - Breeding bird community of a primeval temperate forest (Białowieża National Park, Poland), Acta ornithologica, 20.

Wesołowski T., Czeszczewik D., Mitrus C., Rowiński P. 2003 - Ptaki Białowieskiego Parku Narodowego, Notatki Ornitologiczne, 44.

Wesołowski T., Tomiałojć L. 1995 - Ornithologische Untersuchungen im Urwald von Białowieża - eine Ubersicht, Ornithologische Beobachter, 92.

Więcko E. 1984 - Puszcza Białowieska, PWN, Warszawa. 
  • Polish
  • English
home