Zamówienia publiczne do 130 000 zł Drukuj
 

Obręb Ochronny Rezerwat
Nr sprawy: OOR.26.03.2021

OGŁOSZENIE

Białowieski Parku Narodowym w Białowieży informuje, że zaproszenie do składania ofert cenowych na:
Wynajem 8 przenośnych kabin sanitarnych wolnostojących ich serwis i serwis 3 kabin będących własnością BPN.
zostało rozstrzygnięte.

Wpłynęła następujące oferta:

 

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Kwota

Łączna liczba punktów

1

WC SERWIS Sp. Z o.o
Spółka Komandytowa
41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2

Cena netto: 92.356,00 zł
Cena brutto: 99.744,48 zł


  44,80 pkt

2.

TOITOI Polska
ul. Płochoćińska 29
03-044 Warszawa

Cena netto: 47.572,00 zł
Cena brutto: 51.377,76 zł


  86,98 pkt

3.

mToilet Sp. Z o.o
ul. Toruńska 31
03-226 Warszawa

Cena netto: 41.380,00 zł
Cena brutto: 44.690,40 zł


 100 pkt

 

1.      Ofertę cenową spełniającą wymagania zapytania przedstawił Wykonawca:

  • mToilet Sp. Z o.o, ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa
  • Cena netto: 41.380,00 zł; Cena brutto: 44.690,40 zł
  • Oferta Wykonawcy spełnia wymagania i warunki określone w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej
  • Wykonawca akceptuje warunki płatności ustalone przez zamawiającego.

 

Białowieża, dania 20.12.2021 roku
 

Białowieża, dnia 08.12.2021 r.

Nr sprawy: OOR.26.03.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Wynajem 8 przenośnych kabin sanitarnych wolnostojących ich serwis i serwis 3 kabin będących własnością BPN. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze szczegółową specyfikacją - załącznik nr 1 i obejmuje całość przedmiotu zaproszenia.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 90600000-3, Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

5. Termin realizacji zamówienia: od dnia 03.01.2022 do dnia 31 grudnia 2023 roku.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   6.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
   7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku).
   7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
   - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
   7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
  1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 100% cena
   a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest: Andrzej Karczewski - tel.: 600455702,

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Wynajem 8 przenośnych kabin sanitarnych wolnostojących ich serwis i serwis 3 kabin będących własnością BPN" nie później niż do dnia 16.12.2021 r., do godziny 15:00.

11. Klauzula informacyjna RODO 
    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. Wynajem 8 przenośnych kabin sanitarnych wolnostojących ich serwis i serwis 3 kabin będących własnością BPN, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9) Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

14. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 3 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowa specyfikacja zmówienia
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego
w Białowieży do zawarcia umowy.
 

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 27.10.2021 roku na stronie internetowej BPN, dotyczącym postępowania na
„Badanie sprawozdania finansowego Białowieskiego Parku Narodowego za 2021r. i 2022r."
wybrana została w dniu 05.11.2021 r. oferta złożona przez:

MaxFinanse Sp. z o.o.
19-400 Olecko, ul. Składowa 10

Cena oferty brutto: 19.600,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego. Oferta najkorzystniejsza cenowo. Wybór oferty został zatwierdzony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dniu 15.11.2021 r.

Ponadto w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Kryterium cena

1

Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS" Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3

19.680,00

2

AUDYT FS Sp. z o.o.
93-486 Łódź, ul. Zamojska 20A lok. 19

24.600,00

3

„Bilans - Rewid - Standard" Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi Sp. z o.o.
04-039 Warszawa, ul. Opinogórska 4

22.140,00

4

Firma Audytorska INTERFIN sp. z o.o.
31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03

37.146,00

5

KPW Audytor Sp. z o.o.
90-350 Łódź, ul. Tymienieckiego 25C/410

20.172,00

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Białowieża, dnia 17.11.2021 r.
 

Białowieża, dnia 08.11.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.94.2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 29.10.2021 r. na stronie internetowej BPN, dotyczącym Dostawy akumulatorów (8 szt) do pojazdu elektrycznego wraz z montażem (dotyczy pojazdu typu John Deere),

wybrano następującą ofertę:

Electrocar Plus sp. z o.o.
39-300 Mielec, ul.Partyzantów 19A
Cena oferty brutto 7380 zł

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 05.11.2021 r., do godziny 12:00 do udziału w postępowaniu przystąpiło 2 Wykonawców.

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

Cena

1

Melex sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul, Inwestorów 25

6383,70 zł

2

Electrocar Plus sp. z o.o.

39-300 Mielec, ul.Partyzantów 19A

7380 zł


3. Oferta Wykonawcy Melex sp.z o.o. nie została rozpatrzona z uwagi na fakt, iż nie spełnia wymagań zawartych w zaproszeniu/ogłoszeniu*, tj.:  w ofercie zapisano 12 miesięcy gwarancji zamiast wymaganych 24 miesięcy (wskazać powody).

4. Wybrana powyżej oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

5. Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 

Białowieża, dnia 29.10.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.94.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa akumulatorów (8 szt) do pojazdu elektrycznego wraz z montażem (dotyczy pojazdu typu John Deere).
Wymagania techniczne:
Model: T-105
Napięcie [V]: 6
Pojemność [Ah]: 225Ah (20H) / 185Ah (5H)
Polaryzacja: Prawy Plus
Długość [mm]: 262
Szerokość [mm]: 181
Wysokość [mm]: 281

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 31400000-0 Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne.

5.Termin realizacji zamówienia:
   25 dni od daty zawarcia umowy

6. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
    7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
    7.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
    7.3. Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8. Wykonawca udzieli na dostarczone akumulatory 24 miesięcy gwarancji.

9. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    cena 100%
    (określić kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich wagi w %)
    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Janusz Szpakowicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00

11. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Dostawa akumulatorów (8 szt) do pojazdu elektrycznego wraz z montażem" nie później niż do dnia 05.11.2021 r., do godziny 12:00.

12. Klauzula informacyjna RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Dostawa akumulatorów (8 szt) do pojazdu elektrycznego wraz z montażem, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5)Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9) Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

13. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

14. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                          

15. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3) Załącznik nr 2 do umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.

SPROSTOWANIE:
Zamawiający dopuszcza modele akumulatorów o wyższej pojemności, przy zachowaniu pozostałych parametrów. 

 


 

Białowieża, dnia 26.10.2021 r.

Nr sprawy: DF.3125.1.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest:
 „Badanie sprawozdania finansowego Białowieskiego Parku Narodowego za 2021r. i 2022r."

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: NIE

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
    79212300-6 Usługi audytu ustawowego

5. Termin realizacji zamówienia:
    odpowiednio 05.04.2022 r. i 05.04.2023 r.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
    wpis do rejestru biegłych rewidentów i/lub wpis na listę firm audytorskich prowadzonych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
    7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
    7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
         - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
         - polisę OC z tytułu wykonywania usług objętych ofertą.
   7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: cena - 100 %
    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu jest: Główny Księgowy - Katarzyna Kopiejczyk,
    tel. kom.: 603339459, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Badanie sprawozdania finansowego BPN" nie później niż do dnia 02.11.2021 r., do godziny 15:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Badanie sprawozdania finansowego Białowieskiego Parku Narodowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9) Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

14.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, po uzyskaniu zatwierdzenia wyboru przez Ministra Klimatu i Środowiska.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 08.10.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.91.2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym
w dniu 30.09.2021 r. na stronie internetowej BPN, dotyczącym

Dostawy materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów (łączna ilość 17m3)

wybrano następującą ofertę:

PPHU Marcin Artemiuk
Teremiski 23, 17-230 Białowieża
Cena oferty brutto 30.319,50 zł

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia do dnia 07.10.2021 r., do godziny 15:30 do udziału
w postępowaniu przystąpiło 2 Wykonawców.

3. Punktacja jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

Kryterium oceny ofert - cena 100%

1

Q-Trade Łukasz Kurowski

Podgaj nr 21, 21-400 Łuków

Cena 30.627,00/ 99pkt

2

PPHU Marcin Artemiuk

Teremiski 23, 17-230 Białowieża

Cena 30.319,50 zł/ 100pkt

 

4. Wybrana powyżej oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr AG.073.13.2021 na dostawę odzieży i obuwia mundurowego do Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 24.09.2021 r. prowadzonego zgodnie z procedurą postępowania dotyczącą dokonywania wydatków publicznych określoną w Zarządzeniu Dyrektora BPN nr 56 z dnia 21 grudnia 2020 roku, wybrano ofertę firmy:

IRMAK P.P.H.U. Ireneusz Kapłan,
20-950 Lublin, ul. Czechowska 4a

cena oferty brutto: 79636,35 zł

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści ogłoszenia o zamówieniu. Jedna ważna oferta.

 

Białowieża, dnia 04.10.2021 r.
 

Białowieża, dnia 30.09.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.91.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
 o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów. Łączna ilość 17m3. Materiał obejmuje rygle (4,5m x 0,1m x 0,1m), deski (2m x 0,2m x 0,038m), deski calowe (4,5m x 0,2m x 0,0245m); ilość poszczególnych sortymentów zostanie doprecyzowana w umowie z wybranym Wykonawcą. Zamówienie obejmuje transport materiału do Ośrodka Hodowli Żubrów BPN.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 03419000-0 Drewno cięte.

5. Termin realizacji zamówienia:
30 dni od daty zawarcia umowy

6. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
    7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
    7.2.   Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
    7.3.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    cena 100%
    ( określić kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich wagi w %)
    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Katarzyna Daleszczyk, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów." nie później niż do dnia 07.10.2021 r., do godziny 15:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9) Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                          

14.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3) Załącznik nr 2 do umowy - obowiązek informacyjny zgodnie z art.13 RODO
4) Załącznik nr 3 do umowy - obowiązek informacyjny zgodnie z art.14 RODO

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.


SPROSTOWANIE:
Zamawiający dopuszcza deski i deski calowe o szerokości mniejszej niż 0,2 m, ale nie mniejszej niż 0,1m.
 

Białowieża, dnia 30.09.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.89.2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.09.2021 r. na stronie internetowej BPN, dotyczącym
Dostawy materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów (łączna ilość 25m3)

postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na to zamówienie (30 750 zł).

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia do dnia 29.09.2021 r., do godziny 15:30 do udziału w postępowaniu przystąpił 1 Wykonawca.

3. Punktacja jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Kryterium oceny ofert - cena 100%

1

PPHU Marcin Artemiuk

Teremiski 23, 17-230 Białowieża

Cena 44 587,50 zł/ 100pkt

 

Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 

Białowieża, dnia 24.09.2021r.

Nr sprawy: AG.073.13.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa sortów mundurowych

L.p.


Nazwa sortu


Męskie szt./para


Damskie

szt. / para

 

 

 
1

Marynarka oliwkowozielona

18

4

 

2 Spodnie lub spódnica, oliwkowozielone

18

4

 

3

Koszula z długimi rękawami, biała

25

12

 

4

Kurtka zimowa ciemnozielona

10

3

 

5

Kapelusz w kolorze ciemnozielonym

16

3

 

6

Czapka w kolorze zielonym

9

1

 

 

 

 

1

Spodnie lub spódnica, oliwkowozielone

21

2

 

2

Kurtka z polarem w kolorze ciemnozielonym

9

-

 

3

Koszula z długimi rękawami oliwkowozielona

21

-

 

4

Koszula z krótkimi rękawami, oliwkowozielona

-

2

 

5

Czapka zimowa, zielona

15

2

 

 

Przedmioty uzupełniające

 

 

1

Półbuty męskie w kolorze brązowym do munduru wyjściowego

15

-

 

2

Czółenka damskie do munduru wyjściowego

-

3

 

3

Półbuty męskie na grubej zelówce  w kolorze brązowym do munduru polowego

7

-

 

4

Kozaki zimowe damskie do munduru wyjściowego

-

2

 

5

Trzewiki zimowe męskie do munduru wyjściowego

5

-

 

6

Półbuty damskie do munduru polowego

-

1

 

7

Trzewiki z membraną w kolorze oliwkowym do munduru polowego

20

2

 

8

Krawat w kolorze zielonym

15

4

 

9

Rękawice skórzane w kolorze brązowym

11

2

 

10

Szalik w kolorze ciemnooliwkowym

13

3

 

11

Pasek wąski skórzany w kolorze brązowym

2

-

 

12

Skarpety w kolorze oliwkowym

75

36

 

 

 

 

 

1

Oznaka służbowa( dystynkcje)

22

 

2

Oznaka parku

22

 

3

Orzeł metalowy

28

 

4

Naszywka logo BPN

22

 


Szczegółowy opis zamówienia stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.01.2018 r. (Dz.U.2018, poz. 344) 

3. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu rozeznania

4. Termin realizacji zamówienia: 26 listopad 2021 rok.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   1) Wykonawca zapewni minimum 12 miesięczną (liczoną od daty dostawy - podpisania protokołu odbioru dostawy) gwarancję, na dostarczone przedmioty umundurowania na warunkach określonych w umowie.
   2) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
   3) Dostarczone sorty mundurowe będą opisane i zapakowane dla każdego pracownika osobno (wg przekazanego zestawienia należności dla pracownika - po podpisaniu umowy).

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
   6.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
   6.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
         - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   6.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

7. Kryteria oceny ofert
   1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
   a) cena - 70%,
   b) ocena techniczno-jakościowa dostarczonego wzoru - 30%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie według wzoru:
   a) według kryterium ceny

najniższa cena spośród ofert ważnych
-------------------------------------------------- x 100x0,7 = liczba punktów
Cena oferty badanej 

   b) według kryterium oceny techniczno-jakościowej
Ocena techniczno- jakościowa wykonania wyrobu będzie dokonana indywidualnie, tzn. członkowie komisji przydzielać będą punkty;
0-30 za estetykę wykonania
0-70 sposób wykończenia i jakość wykonania
Uzyskane punkty zostaną zsumowane i pomnożone przez 0,30.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uszkodzenia przedstawionych wzorców podczas dokonywania oceny technicznej i jakościowej.
Punkty liczone w każdym kryterium przez każdego oceniającego członka Komisji zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru.
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

8. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest:
    Edyta Barmuta, tel. 85 682 97 18

9. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Zakup i dostawa sortów mundurowych do Białowieskiego Parku Narodowego" nie później niż do dnia 01.10.2021 r., do godziny 13:30.

10. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
   1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  zakup i dostawa sortów mundurowych do Białowieskiego Parku Narodowego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
   2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
   3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
   5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
   6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
   7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
   8) Posiada Pani/Pan:
      a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
      b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
      c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
      d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9) Nie przysługuje Pani/Panu:
      a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
      c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

13. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.


* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3) Szczegółowy opis zamówienia - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 01.2018r.(Dz.U.2018, poz.344)
4) Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 24.09.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.88.2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 13.09.2021 r. na stronie internetowej BPN, dotyczącym
    Remontu stodoły w rezerwacie nr 4 - etap II: Remont strychu na żołędzie,

postępowanie unieważniono, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki finansowe jakie Zamawiający przeznaczył na to zamówienie (38.632,02 zł).

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 23.09.2021 r., do godziny 15:30 do udziału w postępowaniu przystąpiło trzech Wykonawców.

3. Punktacja jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

Kryterium oceny ofert - cena 100%

1.

Roman Chilimoniuk ZBR Chilibud,

17-100 Bielsk Podlaski, Orlańska 13

Cena 95940,00 zl/ 80,77 pkt

2.

Mój Dom z Drewna Waszkiewicz Tomasz,

Jaziewo 103B, 16-310 Sztabin

Cena 99015,00 zl/ 78,26 pkt

3

Zakład Stolarski Zaklad Usług Leśnych, Andrzej Dziedzik,

17-230 Białowieża, Teremiski 22

Cena 77490,00 zł/ 100pkt

 

Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
 

Białowieża, dnia 23.09.2021 r.

Nr sprawy: WET/361A/2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym
w dniu 14.09.2021 r. na stronie internetowej BPN oraz w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-19784-69441, dotyczącym dostawy leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego wybrano następującą ofertę:

MEDIVET S.A.
ul. Szkolna17, 63-100 Śrem
NIP 785-00-05-430
Cena oferty brutto 14 761,44 zł

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 22.09.2021 r., do godziny 12:00 do udziału w postępowaniu przystąpił jeden Wykonawca.

3. Punktacja jaką uzyskała złożona oferta w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Kryterium oceny ofert - cena 100%

1.

MEDIVET S.A.

 

ul. Szkolna17, 63-100 Śrem

14 761,44 zł -

100 pkt

 

 

4. Wybrana powyżej oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

5. Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
 

Białowieża, dnia 22.09.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.89.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów. Łączna ilość 25m3. Materiał obejmuje rygle (4,5m x 0,1m x 0,1m), deski (2m x 0,2m x 0,038m), deski calowe (4,5m x 0,2m x 0,0245m); ilość poszczególnych sortymentów zostanie doprecyzowana w umowie z wybranym Wykonawcą. Zamówienie obejmuje transport materiału do Ośrodka Hodowli Żubrów BPN.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 03419000-0 Drewno cięte.

5. Termin realizacji zamówienia:
   30 dni od daty zawarcia umowy

6. Zamówienie jest realizowane w ramach dofinansowania z funduszu leśnego.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
   7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
   7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
   1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
       cena 100%
      (określić kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich wagi w %)
   a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Janusz Szpakowicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ; w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów." nie później niż do dnia 29.09.2021 r., do godziny 15:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Dostawa materiału (tarcicy iglastej) do bieżących napraw płotów w rezerwatach nr 1, nr 2, nr 4 Ośrodka Hodowli Żubrów, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9) Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                          

14. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3) Załącznik do wzoru umowy - nr 2
4) Załącznik do wzoru umowy - nr 3

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 14.09.2021 r.

Nr sprawy: WET/361A/2021

 

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.


1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 - dostawa leków do immobilizacji zawierających w swoim składzie Etorphine Hydrochloride 9,8 mg/ml, Diprenorphine Hydrochloride 12mg/ml,
 - ilość leku, który zawiera w swoim składzie Etorphine Hydrochloride 9,8 mg/ml przewidzianych do zakupu wynosi 2 szt.,
 - ilość leku, który zawiera w swoim składzie Diprenorphine Hydrochloride 12mg/ml  przewidzianych do zakupu wynosi 2 szt.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, po uprzednim jego poinformowaniu o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega, iż termin ważności dostarczonych leków nie może być krótszy niż jeden rok od dnia podpisania protokołu przyjęcia.

7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

8. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
    33600000-6 Produkty farmaceutyczne
    33698000-9 Produkty lekarskie

9. Termin realizacji zamówienia:
    Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  10.1 Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
  10.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  10.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11. Kryteria oceny ofert
  1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
        Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena
(C): max 100 pkt.
        1pkt = 1%
        C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

12. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00, zaś w sprawach merytorycznych: Elwira Plis - Kuprianowicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

13. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Dostawa leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego" nie później niż do dnia 22 września 2021 r., do godziny 12:00.

14. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. Dostawa leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego", z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

15. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

17. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 13.09.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.88.2021

 

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Remont stodoły w rezerwacie nr 4 - etap II: Remont strychu na żołędzie. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, STWiORB, przedmiar) stanowi załącznik nr 3 do Rozeznania rynku.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
   
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

5. Termin realizacji zamówienia:
    60 dni od podpisania umowy

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 40 000,00 zł
6.2 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami: jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1117).

7. Wykonawca udzieli na wykonane przez siebie roboty minimum 36 miesięcy gwarancji.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

8.1 Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
8.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.3 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 6.1.
8.4 Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    cena 100%
    (określić kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich wagi w %)

a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Janusz Szpakowicz email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w godz. 7.30-15.00.

11. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zaleca się wykonanie wizji lokalnej terenu inwestycji - w uzgodnieniu z zamawiającym.

12. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Remont strychu na żołędzie" nie później niż do dnia 23.09.2021 r., do godziny 15:30.

13. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. Remont stodoły w rezerwacie nr 4 - etap II: Remont strychu (podestu) do przechowywania żołędzi, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

14. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

16. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik d. do umowy
4. Załącznik e. do umowy
5. Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, STWiORB, przedmiar)

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy. 
  • Polish
  • English
home