Zamówienia publiczne do 130 000 zł Drukuj E-mail

Białowieża, dnia 14.09.2021 r.

Nr sprawy: WET/361A/2021

 

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.


1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

 - dostawa leków do immobilizacji zawierających w swoim składzie Etorphine Hydrochloride 9,8 mg/ml, Diprenorphine Hydrochloride 12mg/ml,
 - ilość leku, który zawiera w swoim składzie Etorphine Hydrochloride 9,8 mg/ml przewidzianych do zakupu wynosi 2 szt.,
 - ilość leku, który zawiera w swoim składzie Diprenorphine Hydrochloride 12mg/ml  przewidzianych do zakupu wynosi 2 szt.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, po uprzednim jego poinformowaniu o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.

6. Zamawiający zastrzega, iż termin ważności dostarczonych leków nie może być krótszy niż jeden rok od dnia podpisania protokołu przyjęcia.

7. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

8. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
    33600000-6 Produkty farmaceutyczne
    33698000-9 Produkty lekarskie

9. Termin realizacji zamówienia:
    Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

  10.1 Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
  10.2 W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  10.3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

11. Kryteria oceny ofert
  1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
        Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena
(C): max 100 pkt.
        1pkt = 1%
        C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

12. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00, zaś w sprawach merytorycznych: Elwira Plis - Kuprianowicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

13. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Dostawa leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego" nie później niż do dnia 22 września 2021 r., do godziny 12:00.

14. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. Dostawa leków do farmakologicznej immobilizacji do Białowieskiego Parku Narodowego", z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

15. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

16. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

17. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.


Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.


Białowieża, dnia 13.09.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.88.2021

 

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Remont stodoły w rezerwacie nr 4 - etap II: Remont strychu na żołędzie. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, STWiORB, przedmiar) stanowi załącznik nr 3 do Rozeznania rynku.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
   
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

5. Termin realizacji zamówienia:
    60 dni od podpisania umowy

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

6.1 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 40 000,00 zł
6.2 Wykonawca winien wykazać, że dysponuje następującymi osobami: jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1117).

7. Wykonawca udzieli na wykonane przez siebie roboty minimum 36 miesięcy gwarancji.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

8.1 Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
8.2 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8.3 dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 6.1.
8.4 Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9. Kryteria oceny ofert

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
    cena 100%
    (określić kryteria wyboru oferty odnoszące się do przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ich wagi w %)

a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

10. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Janusz Szpakowicz email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz email: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w godz. 7.30-15.00.

11. Przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia zaleca się wykonanie wizji lokalnej terenu inwestycji - w uzgodnieniu z zamawiającym.

12. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Remont strychu na żołędzie" nie później niż do dnia 23.09.2021 r., do godziny 15:30.

13. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. Remont stodoły w rezerwacie nr 4 - etap II: Remont strychu (podestu) do przechowywania żołędzi, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
  b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
  c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
  d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

14. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

16. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - Wzór umowy
3. Załącznik d. do umowy
4. Załącznik e. do umowy
5. Załącznik nr 3 - Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, STWiORB, przedmiar)

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.

 

 

 

Białowieża, dnia 25.08.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.61.2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 16.08.2021 r. na stronie internetowej BPN, dotyczącym wykonania pułapki do odłowu i skrzyni do transportu żubrów do Białowieskiego Parku Narodowego wybrano następującą ofertę:

Zakład Stolarski
Zakład Usług Leśnych
Andrzej Dziedzik
Teremiski 22, 17-230 Białowieża
NIP 543-132-36-09
Cena oferty brutto 9 102 zł

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 24.08.2021 r., do godziny 10:00 do udziału w postępowaniu przystąpiło trzech Wykonawców.

3. Punktacja jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

Kryterium oceny ofert - cena 100%

1.

Zakład Stolarski Zakład Usług Leśnych

Andrzej Dziedzik

Teremiski 22, 17-230 Białowieża

 

9 102 zł -

100 pkt

2.

Mirosław Bruszewski

Budy 49, 17-230 Białowieża

15 500 zł -

58,72 pkt

3.

ZBR CHILIBUD

Roman Chilimoniuk

ul. Orlańska 13, 17-100 Bielsk Podlaski

30 780 zł -

29,57 pkt

 

4. Wybrana powyżej oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

5. Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Zamawiającego. Białowieża, dnia 16.08.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.61.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pułapki do odłowu i skrzyni do transportu żubrów do Białowieskiego Parku Narodowego.

3. Opis przedmiotu zamówienia:
  • wykonanie pułapki (klatki) do odłowu żubrów oraz dopasowanej do niej skrzyni (klatki) do transportu żubrów, pułapka i skrzynia muszą ze sobą tworzyć komplet,
  • w terenie przy odłowie zwierząt wykorzystuje się jednocześnie obie części połączone ze sobą (skrzynia transportowa pełni rolę stabilizującą), w związku z tym części te muszą do siebie dokładnie pasować,
  • obie części wykonane są z drewna świerkowego wzmocnionego metalowymi elementami (okucia, śrubunki),
  • Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia może dostarczyć na własny koszt, jako wzór przy wykonywaniu zamówienia, stary komplet skrzyń do Wykonawcy, jednakże nie dalej niż 20 km od siedziby BPN.

3.1. Wytyczne do wykonania pułapki (klatki) do odłowu żubrów:
  • wymiary: długość 345 cm (długość płóz 395 cm), wysokość 198 cm (od dołu do sufitu, bez płóz), szerokość 107,5 cm,
  • klatka jest ażurowa, wykonana z półokrągłych żerdzi świerkowych 12x6 cm mocowanych w odstępach do kantówek tworzących ramę klatki; z każdej strony jest 7 żerdzi co daje łącznie 14 połówek, łączenia na gwoździe 5=calowe,
  • sufit ażurowy z desek o wymiarach 123x20x3,5 cm; brak podłogi,
  • klatka wzmocniona jest 12 metalowymi okuciami 40 x 30 cm oraz 4 śrubunkami dostosowanymi do szerokości klatki,
  • z przodu pionowe kantówki mają wysokość 273 cm tworząc prowadnice dla klapy wysuwanej do góry,
  • klapa o wys.202 cm poruszająca się góra-dół w prowadnicach, do wysokości 1 m pełne deski wyżej w odstępach (ażurowo),
  • z tyłu brak klapy, w tym miejscu dołączana jest skrzynia (klatka) transportowa i jej klapa stanowi ściankę blokującą wyjście żubra. Po podniesieniu klapy klatki transportowej żubr przepuszczany jest do jej wnętrza,
  • na spodzie 2 drewniane płozy o wymiarach dł. 395 x szer. 13 x wys. 9 cm na których można klatkę przesuwać,
  • schemat budowy pułapki (klatki) do odłowu żubrów przedstawiają zdjęcia nr 6, 7, 8, i rys nr 1) stanowiące załącznik nr 4 do Rozeznania rynku.

3.2. Wytyczne do wykonania skrzyni (klatki) do transportu żubrów:
  • wymiary: długość 290 cm (długość płóz 290 cm), wysokość 200 cm, szerokość 97 cm,
  • ramę klatki stanowią kantówki 5 x 10 cm, ściany i podłoga pełne z desek grubości 3,5 cm,
  • z tyłu w górnej części każdej ściany okno do wentylacji szer. 20 cm dł. ok.1/3 klatki,
  • sufit od tylu (=od strony klapy) na 1/3 długości ażurowy (dla wentylacji), dalej pełny,
  • z tyłu klapa podnoszona do góry o wymiarach 190 x 80 cm, klapa nie dochodzi do podłogi, zatrzymuje się (blokuje) w prowadnicach na wys. ok. 10cm pozostawiając na dole prześwit,
  • przód klatki pełny z desek o gr.3,5cm, od podłogi do wys.21 cm przerwa aby móc wsuwać koryto,
  • klatka wzmocniona jest 16 metalowymi okuciami 40 x 30 cm oraz 4 śrubunkami dostosowanymi do szerokości klatki,
  • na spodzie 2 drewniane płozy o wymiarach dł. 290 x szer. 14 x wys. 5 cm na których można klatkę przesuwać, między płozami a podłogą klatki prześwit 10 cm,
  • schemat budowy skrzyni (klatki) do transportu żubrów przedstawiają zdjęcia nr 1, 2, 3, 4, 5 i rys nr 2), stanowiące załącznik nr 3 do Rozeznania rynku.

4. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca przetransportuje pułapkę i skrzynię do Ośrodka Hodowli Żubrów BPN, po uprzednim jego poinformowaniu o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia..

5. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce” POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

6. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji

7. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

8.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).

9. Gwarancja: Wykonawca udzieli na przedmiot umowy 36 miesięcy gwarancji.

10. Kryteria oceny ofert
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
  • Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
  1pkt = 1%
  C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.
b) UWAGA: Przy porównywaniu ofert w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną Zamawiający doliczy do wartości oferty należne składki na ubezpieczenie społeczne, do których zapłacenia Zamawiający będzie zobowiązany.

11. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00, zaś w sprawach merytorycznych: Katarzyna Daleszczyk, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

12. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 – Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Budowa pułapki do odłowu i skrzyni do transportu żubrów do Białowieskiego Parku Narodowego” nie później niż do dnia 24 sierpnia 2021 r., do godziny 10:00.

13. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, że:

1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. „Budowa pułapki do odłowu i skrzyni do transportu żubrów do Białowieskiego Parku Narodowego”, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).

2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.

5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

8) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

14. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

16. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na wybraną przez siebie część/części zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy
3) Załącznik nr 3 – Zdjęcia nr 1, 2, 3, 4, 5 – skrzynia do transportu żubrów i Rysunek nr 2 – skrzynia do transportu żubrów
4) Załącznik nr 4 – Zdjęcia nr 6, 7, 8 – pułapka do odłowu żubrów i Rysunek nr 1 – pułapka do odłowu żubrów

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.

 Białowieża, dnia 05.08.2021 r.

Nr sprawy: AG.230.2.2021.EB

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 28.07.2021r. na stronie internetowej BPN dotyczącym zakupu i dostawy środków czystości do obiektów Białowieskiego Parku Narodowego wybrano następującą ofertę:

Flesz Sp. z o.o., 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F, oddz. w Białymstoku

Cena oferty brutto 44 518,91 zł

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.08.2021 r., do godziny 14.30 do udziału w postępowaniu przystąpiło dwóch dostawców.

3. Punktacja jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa Dostawcy

Adres Dostawcy

  Kryterium oceny ofert - cena 100%

1.

 Flesz Sp. z o.o.,

03-017 Warszawa,
ul. Cieślewskich 25F,
oddz. w Białymstoku

44 518,91 zł

- 100 pkt

2.

Makchem J.
Andrejczuk, D.
Makowski s.c.,

ul. Przędzalniana 8,
15-688 Białystok

51 533,13 zł

- 86,39 pkt.


4. Wybrana powyżej oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

5. Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Zamawiającego.

 

 


Białowieża, dnia 05.08.2021 r.

Nr sprawy: WET/361/2021

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 14.05.2021 r. na stronie internetowej BPN oraz w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-19784-61269, dotyczącym dostawy leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej oraz mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt do Białowieskiego Parku Narodowego wybrano następującą ofertę:

MEDIVET S.A.
ul. Szkolna17, 63-100 Śrem
NIP 785-00-05-430
Cena oferty brutto 1 575,17 zł (w tym część 1 - 925,73 zł, część 2 - 649,44 zł)

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.08.2021 r., do godziny 11:00 do udziału w postępowaniu przystąpiło dwóch Wykonawców.

3. Punktacja jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

Kryterium oceny ofert - cena 100%

Część 1 - dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej

1.

MEDIVET S.A.

 

ul. Szkolna17, 63-100 Śrem

925,73 zł -

100 pkt

2.

WETFARMA

ul. Karwińska 19, 02-639 Warszawa

994,20 zł -

93,11 pkt

Część 2 - dostawa mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt (dotyczy żubrów) - ilość 50 szt.

1.

MEDIVET S.A.

ul. Szkolna17, 63-100 Śrem

649,44 zł -

100 pkt

2.

WETFARMA

ul. Karwińska 19, 02-639 Warszawa

893,50 zł -

72,68 pkt


4. Wybrana powyżej oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

5. Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
 

Białowieża, dnia 28.07.2021 r.

Nr sprawy: AG.230.2.2021.EB

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa środków czystości do biura Białowieskiego Parku Narodowego.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
24000000-4 produkty chemiczne
24960000-1 różne produkty chemiczne
33770000-8 artykuły higieniczne z papieru

lp nazwa przedmiotu zamówienia
ilość na okres 24 m-cy
jednostka miary
1 Ręczniki składane  perfect  3200 celuloza biały  2w 60 pudełko
2 Ręczniki składane perfect 4000 białe  makulatura 1w
94 pudełko
3 Ręczniki kuchenne w rolkach celulozowe, min 10,5 mb 500 rolki
4 Worki 35 L(50 szt.)
Worki hd 35 50 szt czarne
630 op.
5 Gąbka do zmywania( 5 szt. duża) 180 op.
6 Końcówka mop supe biała 160
Końcówka mop SUPERBIAŁA 160
110 szt.
7 Papier Profit biały(12 szt) celuloza
Papier EURO 18 2w celuloza glued 12 szt
200 op.
8 Papier standard szary(12 szt)

Papier STANDARD 18 1w  szary 12 szt
60 op.
9 Worki 120L(25 szt.)

Worki ld 120 l 25 szt czarne
265 op.
10 Worki 60L(50szt.grubsze)
Worki ld 60 l 50 szt czarne
300 op.
11 Worki 240L(10 szt)
Worki LD 240l a'10 czarne
76 op.
12 Płyn do szyb Clin spryskiwacz(0,75)  0,5 l 120 szt.
13 Cif mleczko 0,75 L 40 szt.
14 Płyn Ajax (5L) do podłóg 50 szt.
15 Kostka WC Domestos koszyk 500 szt.
16 Kostka WC zapas 250 szt.
17 Kostka WC koszyk 200
szt.
18 Odświeżacz powietrza Brise aerozol   GLADE 70 szt.
19
Odświeżacz powietrza ambi pur spray 40 szt.
20 Płyn do naczyń Ludwik 5L 44 szt.
21 Płyn do naczyń Ludwik 1 L 15 szt.
22 Pronto niebieskie 300 ml 56 szt.
23 Płyn CIF emulsja 750 ml spray łazienka   0,5 l 110 szt.
24 Mydło w płynie 5 L białe 92 szt.
25 Mydło w płynie z podajnikiem 500 ml 60 szt.
26 Kij aluminiowy  z gwintem 16 szt.
27 WC palemka  1 l 60 szt.
28 Płyn do czyszczenia ekranów, monitorów   250 ml 60 szt.
29 Szczotka do szorowania Twingo z gwintem 22 szt.
30 Odświeżacz sparksF-160  aroma 500 ml 146 szt.
31 Kret do udrożniania  rur
800g  granulki
32 szt.
32 Płyn do WC tytan(0,75) 140 szt.
33 Płyn Ajax 1L 10 szt.
34 Ściagaczka gumowa do mycia okien
Ściągaczka do szyb metalowa SPARKS 14"/35cm
6 szt.
35 Miotła(szczotka) drewniana do zamiatania 35 cm 50 szt.
36 Cilit WC
Płyn do WC CILLIT BANG 750 ml wybielacz/higiena
30 szt.
37 Domestos 5L 30 szt.
38 Cilit kamień i rdza
450 ml  - do wyboru  płyn lub żel
58 szt.
39 Szmatki uniwersalne(lustra)
Ścierka mikrofaza do szyb i luster
40 szt.
40 Szmatki do wycierania monitorów
Ścierka mikrofaza SPARKS 30x30 cm
30 szt.
41 Rękawice lateksowe(100szt.) 30 op.
42 Płyn do szyb Windows 5L 8 szt.
43 Ręczniki perfect zielony  Ręczniki składane 4000 zielone
10 pudełko
44 Rękawice lateksowe  grube
Rękawice gumowe flokowane
76 par
45 Rękawice nitrylowe M(100 szt.)
50 op.
46 Mop duży 50 cm
Mop PONGAL 50 bawełna paski 605
22 szt.
47 Stelaż do mopa 50 cm
Stelaż SPARKS mop flap 50  (paski)
10 szt.
48 Mop na sucho70 cm ze stelażem kpl
Stelaż SPARKS dustmop 60 przegub plastikowy NT182 + Trzonek uniwersalny SPARKS/PONGAL 140cm +  Dustmop SPARKS 60 akryl
14 szt.
49 Mop na sucho100 cm
Dustmop SPARKS 100 akryl
4 szt.
50 Końcówka Mop mały okrągły
Mop domowy 35cm KM006 200g
40 szt.
51 Wiadro do mopa
Wiadro 14 l + wyciskacz
15 szt.
52 Szufelka ze zmiotką plastykowa 16 szt.
53 Szufelka plastykowa 10 szt.
54 Kostka do spłuczki
Krążek WC BLU nieb, ziel.
50 szt.
55 Kije do szczotek drewniane 8 szt.
56 Papier w rolkach mały biały-parametry celuloza 100%, biały, warstwy 3, gramat.3x16g/m2,sredn tulejki 45 mm,średn.zewn.120 mm,dł.min18m
Papier toaletowy FAMILY 3w celuloza a'16
300 szt.
57 Ściereczki uniwersalne perferowane 36x50

Ściereczki PERF-TEX żółte a'20 (PRO-WW6D)
300 szt.
58 Ściereczka z mikrofibry
Ścierka mikrofaza SPARKS 30x30 cm  - to samo co pozycja nr 40
44 szt.
59 Pronto do drewna
Płyn do drewna PRONTO 750ml
40 szt.
60 Pufas pleśniobójczy(500ml) 40 szt.
61 Vanish 3w1Bagdad) szampon do dywanów (L)

Płyn do dywanów 3w1 VANISH 450ml
40 szt.
62 Domestos 0,75 L 25 szt.
63 Odświeżacz powietrza stojący
Odświeżacz kolorado okrągły DEO FRESH -  HAL
40 szt.
64 Płyn do maszyny czyszczącej Dopomat secur
Płyn KIEHL DOPOMAT-SECUR 10L
6 szt.
65 Blue Star srodek do czyszczenia podłóg
Kleen Blue Star 1l - środek czyszczący do podłóg

może być też 10 l
4 szt.
66 Płyn do kamienia Ager
    ​ TENAX AGER IMPREGNAT DO GRANITU MOKRY KAMIEŃ 250ML,Może być  1 l
2 szt.
67 Plak 750 ml 15 szt.
68 Szczotka do zamiatania na zewnątrz z długim plstikowym włosiem
Miotła nylon maxi kompl.
6 szt.
69 Szmata do podłóg
Ścierka do podłogi 60x80 biała
10 szt.
70 Płyn do czyszczenia wykładzin OPTIFLOR EXG477 40  l
71 Płyn do stali szlachetnej 0,6L
Płyn VC H 560  stal szlachetna 0,6l Voigt
15  szt.
72 Kosz na śmieci plastykowy pojemność ok. 35L 5  szt.

 

5. Termin realizacji zamówienia do 31.07.2023r.

6. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu rozpoznania,
Dostarczenie środków czystości powinno być realizowane transportem własnym Dostawcy do siedziby Zamawiającego tj. wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na jego koszt.
Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu dwóch lat, w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorygowania zakresu ilościowego i rodzajowego przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy w zależności od bieżących potrzeb, jednak nie mniej niż 60 % całości zamówienia.
Dostawca zagwarantuje niezmienność cen przedstawionych w zał. nr 1 w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia jej podpisania do dnia 31.07.2023 roku.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
7.2. W celu potwierdzenia, że Dostawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium cena – 100%,
  a) Dostawca poda w Formularzu oferty cenowej (Załącznik nr 1 ) cenę za wykonanie całości zamówienia. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Edyta Barmuta e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , tel.85 682 97 18

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 – Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „zakup i dostawa środków czystości do biura Białowieskiego Parku Narodowego.” nie później niż do dnia 04.08.2021 r., do godziny 14:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) – dalej RODO informuję, że:
1. Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. zakup i dostawa środków czystości do biura Białowieskiego Parku Narodowego .
  1) , z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp” na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
  2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
  3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.
  5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
  6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
  7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
  8) Posiada Pani/Pan:
    a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
    b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
    c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
    d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9) Nie przysługuje Pani/Panu:
    a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
    b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

12. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

13. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 – Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 27.07.2021 r.

Nr sprawy: WET/361/2021

 

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej oraz mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt do Białowieskiego Parku Narodowego.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
    a) Część 1 - dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej
       - dostawa doustnych preparatów przeciwpasożytniczych  zawierających w swoim składzie fenbendazol, albendazol,
       - w ramach zadania zaplanowano dwukrotne w ciągu roku odrobaczanie 45 osobników żubra. Odrobaczanie ma być przeprowadzane na przemian, raz w roku preparatem z fenbendazolem 40mg/g - zapotrzebowanie roczne 5200 g na 45 osobniki żubra i raz w roku preparatem z albendazolem zapotrzebowanie roczne 2250 ml na 45 osobniki żubra.
    b) Część 2 - dostawa mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt (dotyczy żubrów) - ilość 50 szt.

4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający informuje, iż poszczególne części zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, po uprzednim jego poinformowaniu o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega, iż termin ważności dostarczonych leków nie może być krótszy niż jeden rok od dnia podpisania protokołu przyjęcia.

8. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

9. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
    33600000-6 Produkty farmaceutyczne
    33698000-9 Produkty lekarskie
    33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

10. Termin realizacji zamówienia:
     Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy - dotyczy części 1 i 2.

11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
     11.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
     11.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
             - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
     11.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

12. Kryteria oceny ofert
     1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
         Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
         1pkt = 1%
         C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
     a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

13.  Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00, zaś w sprawach merytorycznych: Elwira Plis - Kuprianowicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

14.  Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej i mikrochipów do Białowieskiego Parku Narodowego" nie później niż do dnia 4 sierpnia 2021 r., do godziny 11:00.

15. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
     1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  „Dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej i mikrochipów do Białowieskiego Parku Narodowego", z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
     2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
     3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
     4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
     5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
     6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
     7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
     8) Posiada Pani/Pan:
         a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
         b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
         c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
         d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
     9) Nie przysługuje Pani/Panu:
         a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
         b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
         c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

16.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

17.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

18.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na wybraną przez siebie część/części zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.


* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.


Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 27.07.2021 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2021-19784-61269. 

 


Białowieża, dnia 23.07.2021 r.

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że postępowanie ogłoszone w dniu 14.07.2021 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 2021-19784-58389, dotyczące zadania: „Dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej oraz mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt do Białowieskiego Parku Narodowego" zostało unieważnione, gdyż nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz w Bazie Konkurencyjności.
 

Białowieża, dnia 14.07.2021 r.

Nr sprawy: WET/361/2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1.    Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej oraz mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt do Białowieskiego Parku Narodowego.

3.    Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:
        a) Część 1 - dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej
        - dostawa doustnych preparatów przeciwpasożytniczych  zawierających w swoim składzie fenbendazol, albendazol,
        - w ramach zadania zaplanowano dwukrotne w ciągu roku odrobaczanie 45 osobników żubra. Odrobaczanie ma być przeprowadzane na przemian, raz w roku preparatem z fenbendazolem 40mg/g - zapotrzebowanie roczne 5200 g na 45 osobniki żubra i raz w roku preparatem z albendazolem zapotrzebowanie roczne 2250 ml na 45 osobniki żubra.
        b) Część 2 - dostawa mikrochipów podskórnych do znakowania zwierząt (dotyczy żubrów) - ilość 50 szt.

4.    Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia.

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.    Zamawiający informuje, iż poszczególne części zamówienia Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, po uprzednim jego poinformowaniu o terminie dostarczenia przedmiotu zamówienia.

7.    Zamawiający zastrzega, iż termin ważności dostarczonych leków nie może być krótszy niż jeden rok od dnia podpisania protokołu przyjęcia.

8.    Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

9.    Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
       33600000-6 Produkty farmaceutyczne
       33698000-9 Produkty lekarskie
       33110000-4 Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

10.  Termin realizacji zamówienia:
       Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 30 dni od podpisania umowy - dotyczy części 1 i 2.

11.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
      11.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
      11.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
            - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
      11.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

12.  Kryteria oceny ofert
      1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
      Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
      1pkt = 1%
      C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
      a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

13.  Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00, zaś w sprawach merytorycznych: Marta Potocka, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

14.  Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej i mikrochipów do Białowieskiego Parku Narodowego" nie później niż do dnia 22 lipca 2021 r., do godziny 12:00.

15.  Klauzula informacyjna RODO 
      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
      1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  „Dostawa leków do profilaktyki przeciwpasożytniczej i mikrochipów do Białowieskiego Parku Narodowego", z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
      2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
      3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
      4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
      5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
      6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
      7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
      8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
      9) Nie przysługuje Pani/Panu:
          a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
          b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
          c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

16.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

17.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

18.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na wybraną przez siebie część/części zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 14.07.2021 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2021-19784-58389.

 

 
  • Polish
  • English
home contact sitemap