Zamówienia publiczne do 130 000 zł Drukuj E-mail
 

Nr sprawy: OOR.610.2.2021

O G Ł O S Z E N I E

Białowieski Parku Narodowym w Białowieży informuje, że ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO na Montaż rogatek wraz z dodatkową podporą w ilości 15 sztuk we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie OO Rezerwat BPN,  

Nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

Białowieża, dnia 12.04.2021 r.
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 01.04.2021 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem: 2021-19784-41046

Białowieża, dnia 01.04.2021 r.

Nr sprawy: OHŻ.453.14.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
 o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
   a) Zebranie po sezonie zimowym z terenu miejsca dokarmiania resztek paszy i odchodów, załadunek na środek transportu oraz wywiezienie poza obręb dokarmiania, w miejsce wskazane przez zarządcę terenu a w przypadku braku wskazania takowego, utylizacja odpadów we własnym zakresie.
   b) Uprzątniecie brogów z resztek paszy po sezonie dokarmiania.
   c) W trakcie wykonywania uprzątania nie mogą być stosowane narzędzia, sprzęt i metody niszczące drzewostan, runo leśne, ściółkę lub glebę mineralną. Szczegółowy sposób wykonywania uprzątnięcia winien być uzgodniony z przedstawicielem Białowieskiego Parku Narodowego.
   d) Granice miejsca dokarmiania podlegającego uprzątnięciu wskazane będą przez przedstawiciela Białowieskiego Parku Narodowego.
   e) Wykaz miejsc zimowego dokarmiania do uprzątnięcia:

Lp.

Lokalizacja miejsca uprzątania

Zarządca terenu

Zakres uprzątania -powierzchnia

[ha]

Szacowana ilość odpadów

[m3]

Szacowana masa

[t]

1

130C

Białowieski PN

0,15

22

5,5

2

160A

Białowieski PN

0,1

8

2

3

162C

Białowieski PN

0,15

12

3

4

193B

Białowieski PN

0,6

88

22

5

421B

Białowieski PN

1,5

50

12,5

6

Otulina

Białowieski PN

0,3

12

3

7

111Aj

Białowieski PN

0,2

12

3

RAZEM

3

204

51

 

4. Lokalizacja miejsc zimowego dokarmiania do oczyszczenia przedstawia poniższa mapa (lokalizacja miejsc wytypowanych w ramach przedmiotowego zapytania oznaczono na rycinie białymi kółkami z czarnym środkiem):

miejsca_dokarmiania_-_sprzatanie

5. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

6. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia po  wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wykonawcy planujący przystąpić do zapytania, którzy są zainteresowani okazaniem na gruncie miejsc dokarmiania przeznaczonych do oczyszczenia, zobowiązani są poinformować Zamawiającego pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną o takiej potrzebie przed terminem składania ofert.

7. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
   CPV 90000000-7 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

8. Termin realizacji zamówienia:
   Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do 21 dni od podpisania umowy.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
   9.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
   9.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
      - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   9.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

10. Kryteria oceny ofert
   1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
   - Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.
   1pkt = 1%
    C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
   a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

11.  Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest : Katarzyna Daleszczyk e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w sprawach formalnych: Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00.

12.  Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów" nie później niż do dnia 15 kwietnia 2021 r., do godziny 15:00.

13.  Klauzula informacyjna RODO
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
   1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Oczyszczanie miejsc zimowego dokarmiania żubrów", z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
   2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
   3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
   5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
   6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
   7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
   8) Posiada Pani/Pan:
      a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
      b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
      c)żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
      d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9) Nie przysługuje Pani/Panu:
      a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
      c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

14. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

15. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

16. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na wybraną przez siebie część/części zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 01.04.2021 r.

Nr sprawy: OOR.610.2.2021

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest:
   2.1.   Montażu rogatek wraz z dodatkową podporą w ilości 15 sztuk we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie OO Rezerwat BPN,
   2.1.1. Rogatki wraz z podporami zostały zakupione przez BPN i są zmagazynowane na terenie miejscowości Białowieża,
   2.1.2.     Zakres prac obejmuje: rozwiezienie rogatek wraz z podporami we skazane miejsca w terenie, posadowienie ich w gruncie na kotwach betonowych o wymiarach 35x35x120 cm wykonanych z betonu B25, poziomowanie, porządkowanie terenu.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

5. Termin realizacji zamówienia: 26.04.2021 rok.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
   6.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
   7.1.    Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).
   7.2.    W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
   - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   7.3.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
   1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 100% cena
   a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest: Andrzej Karczewski - tel.: 600455702, Andrzej Milko - tel. 608-528-401,

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Montażu rogatek wraz z dodatkową podporą w ilości 15 sztuk we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie OO Rezerwat BPN," nie później niż do dnia 08.04.2021 r., do godziny 15:30.

11.  Klauzula informacyjna RODO
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
   1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Montażu rogatek wraz z dodatkową podporą w ilości 15 sztuk we wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie OO Rezerwat BPN, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
   2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
   3)W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
   4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
   5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
   6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
   7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
   8) Posiada Pani/Pan:
      a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
      b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
      c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
      d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9) Nie przysługuje Pani/Panu:
      a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
      b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
      c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                          

14. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego
w Białowieży do zawarcia umowy. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap