Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł Drukuj E-mail
 

Białowieża, dnia 12.04.2021 r.

Znak sprawy: ZP.26.7.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Remont budynku Brama carska Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 772159-N-2020 w dniu 28.12.2020 r.

Białowieski Park Narodowy informuje, iż mając na względzie wyrok KIO z dnia 29 marca 2021, KIO 354/21 unieważnia czynność wykluczenia z postępowania Pana Waldemara Gajko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WALMAR Waldemar Gajko w Wasilkowie oraz informuje, iż po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert uznał za najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:

WALMAR Waldemar Gajko
16-010 Wasilków ul. Supraślska 33

cena - 60 pkt, gwarancja - 40 pkt, łączna liczba punktów - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Następnie na podstawie badania złożonych w toku postępowania dokumentów stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Naturalne Pokrycia Dachowe Sławomir Bieroza
17-106 Orla ul. Krzywa 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Razem

2

54,26

40,00

94,26


Informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap