Zamówienia publiczne powyżej 130 000 zł Drukuj E-mail
 

Dostawa siana

Tytuł zamówienia: „Dostawa siana dla żubrów w hodowli zamkniętej i hodowli wolnej w BPN wraz z ich rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego".

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP00063033/01

Tryb zamówienia: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

Ogłaszający: Białowieski Park Narodowy, 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11

Numer zgłoszenia: ZP.26.2.2021

Niniejsze postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej Platformą, dostępne pod adresem strony internetowej https://bialowieskipn.ezamawiajacy.pl

Dostęp do dokumentacji odbywa się za pośrednictwem Platformy, a złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy lub poczty elektronicznej na adresy e-mail wskazane w SIWZ. Nie wymaga założenia konta i zalogowania na Platformie.

W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:

1) do upływu terminu składania ofert Wykonawca przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń o postępowaniach", wybiera zakładkę „Aktualne" i wyszukuje przedmiotowe postępowanie a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania. Wykonawca ma możliwość pobrania każdego dokumentu odrębnie po naciśnięciu na wybrany załącznik lub w formie skompresowanej paczki po odznaczeniu wybranych załączników i naciśnięciu polecenia „pobierz".

2) po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszeń „o postępowaniach", wybiera zakładkę „Archiwalne", wyszukuje przedmiotowe postępowanie, a następnie klikając w wiersz postępowania, przechodzi do obszaru postępowania.

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zadawać pytania do treści SIWZ za pośrednictwem Platformy używając polecenia „Zadaj pytanie" lub za pomocą poczty elektronicznej. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona do wiadomości publicznej i będzie widoczna w sekcji „Ogłoszenia o zmianie, zmiana treści SIWZ". Złożenie oferty wymaga zalogowania na Platformie poprzez aplikację Marketplanet OnePlace.

Do złożenia oferty wystarczające jest założenie bezpłatnego konta. Instrukcja założenia konta zawarta jest w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego".

UWAGA: Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze. Dodatkowe informacje związane z procesem rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy można uzyskać codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 do 17:00: pod numerem telefonu: 22 25-72-224 pod adresem e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 

Białowieża, dnia 12.04.2021 r.

Znak sprawy: ZP.26.7.2020

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) na „Remont budynku Brama carska Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży". Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 772159-N-2020 w dniu 28.12.2020 r.

Białowieski Park Narodowy informuje, iż mając na względzie wyrok KIO z dnia 29 marca 2021, KIO 354/21 unieważnia czynność wykluczenia z postępowania Pana Waldemara Gajko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WALMAR Waldemar Gajko w Wasilkowie oraz informuje, iż po dokonaniu ponownego badania i oceny ofert uznał za najkorzystniejszą ofertę, którą złożył Wykonawca:

WALMAR Waldemar Gajko
16-010 Wasilków ul. Supraślska 33

cena - 60 pkt, gwarancja - 40 pkt, łączna liczba punktów - 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert. Następnie na podstawie badania złożonych w toku postępowania dokumentów stwierdzono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, oferta nie podlega odrzuceniu. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i wymagania zawarte w SIWZ.

Ponadto oferty złożyli następujący Wykonawcy:
Naturalne Pokrycia Dachowe Sławomir Bieroza
17-106 Orla ul. Krzywa 2

Nr oferty

Liczba pkt w kryterium najniższa cena ofertowa brutto (max 60 pkt)

Liczba punktów w kryterium, gwarancja (max 30 pkt)

Razem

2

54,26

40,00

94,26


Informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2), tj. w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. 
  • Polish
  • English
home contact sitemap