Zamówienia publiczne do 130 000 zł Drukuj
 

Nr sprawy: OOR.26.2.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 23.06.2022 r. w na stronie internetowej BPN, dotyczącym postępowania na „Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 10,77 ha, Białowieskiego Parku Narodowego" wybrana została w dniu 30.06.2022 r. oferta złożona przez:

Tamara Oniszczuk,
ul. Brzozowa 7, 17-220 Narewka

Cena oferty brutto: 55.000,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego. Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium
cena 100%

1

PHUG „KOZIOŁ" Piotr Kozłowski
ul. Wąska 5, 17-200 Hajnówka

29,35 pkt

2

Tamara Oniszczuk,
ul. Brzozowa 7, 17-220 Narewka

100 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

 

Białowieża, dnia 01.07.2022 r.
 

Białowieża, dnia 23.06.2022 r.

Nr sprawy: OOR.26.2.2022

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 10,77 ha, Białowieskiego Parku Narodowego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze szczegółową specyfikacją prac, załącznik nr 1 i obejmuje całość przedmiotu zapytania.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
    77312100-1  usługi odchwaszczania

Kody uzupełniające:
90721800-5 - usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniem,
77230000-1 - usługi doraźne dotyczące leśnictwa,
90512000-9 - usługi transportu odpadów.

5. Termin realizacji zamówienia: od 01 lipca do 15 września 2022 roku.

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
    6.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.
    6.2. Prowadzą działalność rolniczą, leśną.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
    7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku).
    7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
           - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
           - lub zaświadczenie REGON o prowadzeniu działalności rolniczej lub leśnej.
    7.3.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 100% cena
        a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest: Andrzej Milko
    - tel. 608 528 401

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  z dopiskiem Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 10,77 ha, Białowieskiego Parku Narodowego." nie później niż do dnia 30.06.2022 r., do godziny 15:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
         1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Usuwanie niecierpka drobnokwiatowego na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 10,77 ha, Białowieskiego Parku Narodowego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
         2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
         3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
         4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.
         5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
         6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
         7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
         8) Posiada Pani/Pan:
              a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
              b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
              c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
              d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
         9) Nie przysługuje Pani/Panu:
              a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
              b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
              c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

14. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 3 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Szczegółowa specyfikacja prac
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 01.06.2022 r.

Nr sprawy: DNE.26.2.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w związku z odmową podpisania umowy na część 3 - teksty do wydawnictw postępowania, przez wyłonionego w dniu 16.05.2022 r. wykonawcę: Euro Pilot Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa, dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert złożonych na tę część i wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, Juszkowy Gród 17, 16-050 Michałowo
Cena oferty brutto:
2 100,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

W postępowaniu dotyczącym części 3 - teksty do wydawnictw brali udział następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Kryterium oceny ofert - cena 100%

część 3 - teksty do wydawnictw

1.

Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt,
Juszkowy Gród 17, 16-050 Michałowo

2 100,00 zł - 100 pkt

2.

DJPRESS Dariusz Dalaszyński,
ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wlkp.

4 920,00 zł - 42,7 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl, przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania oraz opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-19784-107061.
 

Białowieża, dnia 18.05.2022 r.

Nr sprawy: DNE.26.2.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w związku z odmową podpisania umowy na część IV - skład,druk i dostawa wydawnictw w postaci ulotki informacyjnej i kolorowanki postępowania przez wyłonionego w dniu 16.05.2022 r. wykonawcę: VIS-MEDIA S.C. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszawka, ul. Złota 7, 87-165 Cierpice, dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród pozostałych ofert złożonych na tą część i wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

DJPRESS Dariusz Dalaszyński, ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wielkopolski
Cena oferty brutto: 9 660,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto w postępowaniu dotyczącym części 4 - druk wydawnictw brali udział następujący Wykonawcy:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Kryterium oceny ofert - cena 100%

część 4 - skład, druk i dostawa wydawnictw w postaci ulotki informacyjnej i kolorowanki

1.

DJPRESS Dariusz Dalaszyński,
ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wlkp.

9 660,00 zł - 100 pkt

2.

Euro Pilot Sp. z o.o.,
ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa

14 997,50 zł - 64,4 pkt

3.

P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama,
ul. Popiełuszki 13, 98-300 Wieluń

13 911,30 zł - 69,4 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl, przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania oraz opublikowano w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-19784-107061.
 

Nr sprawy: AG.26.5.2022

OGŁOSZENIE

1.Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 10.05.2022r na stronie internetowej BPN dotyczącym zamówienia „Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zamawiającego" - Nr sprawy AG.26.5.2022, wybrano następującą ofertę:

PPHU OPAL SPÓŁKA JAWNA
 IRENA PUŁAWSKA ROMAN PUŁAWSKI
ul. Targowa 84
17-200 Hajnówka

Cena oferty brutto 66900,00 zł

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 16.05.2022r. do godziny 15.30 wpłynęła tylko jedna oferta.

3. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

4. Niniejszą informacje zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.

 

Białowieża, dnia 17.05.2022 r.
 

Białowieża, dnia 16.05.2022 r.

Nr sprawy: DNE.26.2.2022

OGŁOSZENIE 

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 04.05.2022 r. na stronie internetowej BPN oraz w Bazie Konkurencyjności pod nr 2022-19784-107061, dotyczącym realizacji zadania „Promocja i edukacja w BPN w postaci wydania ulotki informacyjnej i kolorowanki" wybrano następujące oferty częściowe:

Część I - zakup zdjęć  część III - teksty do wydawnictw

   Euro Pilot Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa
    Cena oferty brutto 461,25 zł - część I
    Cena oferty brutto 1 845,00 zł - część III

część IV - skład, druk i dostawa wydawnictw w postaci ulotki informacyjnej i kolorowanki

   VIS - MEDIA S.C. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszawka, ul. Złota 7,
    87-165 Cierpice
    Cena oferty brutto 5 145,00 zł

część 2 - wykonanie rysunkówZamówienia publiczne do 130 000 zł

   Mirosław Zdrajkowski, ul. Wypoczynkowa 38, 15-523 Grabówka
    Cena oferty brutto 3 934,00 zł

Uzasadnienie: Wybrane oferty częściowe spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego  określone w treści zapytania ofertowego.

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 12.05.2022 r., do godziny 10:00 do udziału
w postępowaniu przystąpiło ośmiu Wykonawców, w tym jeden z nich złożył ofertę po wyznaczonym terminie - oferta Pani Marceliny Zimny, która nie była brana pod uwagę przy ocenie ofert.

3. W dniu 12.05.2022 r. Białowieski Park Narodowy zwrócił się do Euro Pilot Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3, 01-355 Warszawa z pytaniem mailowym, czy złożona przez niego oferta jest poprawnie wyliczona przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego zawartych w zapytaniu ofertowym. W dniu 13.05.2022 r. Zamawiający uzyskał informację od w/w Wykonawcy, iż oferta przez niego złożona na część 2 - wykonanie rysunków została błędnie skalkulowana i tym samym Wykonawca rezygnuje z realizacji tej części zamówienia. Pozostałe części zamówienia zostały prawidłowo skalkulowane. Zapytanie, jak i udzielona odpowiedź stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

4. Punktację jaką uzyskały złożone oferty w postępowaniu przedstawia poniższa tabela:

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Kryterium oceny ofert - cena 100%

część 1 - zdjęcia

część 2 - rysunki

część 3 - teksty

część 4 - druk

1.

DJPRESS Dariusz Dalaszyński, ul. Śliwkowa 18, 62-065 Grodzisk Wlkp.

738,00 zł
- 62,5 pkt

4 920,00 zł -
79,96 pkt

4 920,00 zł -
37,5 pkt

9 660,00 zł -
53,3 pkt

2.

Towarzystwo Przyrodnicze Dubelt, Juszkowy Gród 17, 16-050 Michałowo

-

-

2 100,00 -
87,9 pkt

-

3.

Euro Pilot Sp. z o.o., ul. Konarskiego 3,
01-355 Warszawa

461,25 zł
- 100 pkt

2 533,80 zł

1 845,00
- 100 pkt

14 997,50 zł - 34,3 pkt

4.

Marek Kołodziejczyk, ul. H. Wolińskiego 22/66, 20-492 Lublin

-

6 500,00 zł -
60,52 pkt

-

-

5.

VIS - MEDIA S.C. Grzegorz Kamiński, Iwona Kamińska, Wielka Nieszawka, ul. Złota 7,
87-165 Cierpice

-

39 237,00 zł - 10,03 pkt

-

5 145,00 zł -
100 pkt

6.

Mirosław Zdrajkowski,
ul. Wypoczynkowa 38, 15-523 Grabówka

-

3 934,00 zł
- 100 pkt

-

-

7.

P.P.H.U Janusz Ciosek Wielka Reklama, ul. Popiełuszki 13,
98-300 Wieluń

-

-

-

13 911,30 zł -
37 pkt

8.

Marcelina Zimny
ul. Tropinka 113,
17-230 Białowieża

-

-

1 353,00 zł

-


5. Wybrane powyżej oferty spełniają wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

6. Niniejszą informację zamieszczono na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w Bazie Konkurencyjności.
 

Nr sprawy: OOR.26.1.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w związku z odmową podpisania umowy przez wyłonionego we wcześniejszym postępowaniu z dnia 12.05.2022 r. wykonawcę: Adam Korch, Witowo 28B, 17-204Dubicze Cerkiewne, dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych wykonawców w postępowaniu i wybrano najkorzystniejszą ze złożonych ofert.

Usługi Rolnicze, Piotr Kudlewski, ul. Jesionowa 1, 17-230 Białowieża

Cena oferty brutto: 48.600,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium

cena 100%

1.

Usługi Rolnicze, Piotr Kudlewski
ul. Jesionowa 1, 17-230 Białowieża

100 pkt

2.

Zakład Kamieniarski, Beata Anna Struk,
ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów

75,25 pkt


Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Białowieża, dnia 13.05.2022 r. 
 

Nr sprawy: OOR.26.1.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w związku z odmową podpisania umowy przez wyłonionego we wcześniejszym postępowaniu z dnia 12.05.2022 r. wykonawcę: Kajdewicz Krzysztof, Skupowo 126, 17-220 Narewka, dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych wykonawców w postępowaniu i wybrano najkorzystniejszą ze złożonych ofert.

Adam Korch, Witowo 28B, 17-204 Dubicze Cerkiewne

Cena oferty brutto: 43.485,12 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium

cena 100%

1.

Usługi Rolnicze, Piotr Kudlewski
ul. Jesionowa 1, 17-230 Białowieża

89,48 pkt

2.

Adam Korch,
Witowo 28B, 17-204 Dubicze Cerkiewne

100 pkt

3.

Zakład Kamieniarski, Beata Anna Struk,
ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów

67,33 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

Białowieża, dnia 12.05.2022 r.
 

Nr sprawy: OOR.26.1.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w związku z odmową podpisania umowy przez wyłonionego we wcześniejszym postępowaniu z dnia 09.05.2022 r. wykonawcę: P.U.H. Maciej Salej, ul. Tuwima 16, 16-001 Kleosin, dokonano ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych wykonawców w postępowaniu i wybrano najkorzystniejszą ze złożonych ofert.

Kajdewicz Krzysztof, Skupowo 126, 17-220 Narewka

Cena oferty brutto: 39.890,00 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego.
Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium

cena 100%

1

Usługi Rolnicze, Piotr Kudlewski
ul. Jesionowa 1, 17-230 Białowieża

82,08 pkt

2

Adam Korch,
Witowo 28B, 17-204 Dubicze Cerkiewne

91,73 pkt

3

Kajdewicz Krzysztof,
Skupowo 126, 17-220 Narewka

100 pkt

4

Zakład Kamieniarski, Beata Anna Struk,
ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów

61,76 pkt


Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

 

Białowieża, dnia 12.05.2022 r.
 

Białowieża, dnia 10.05.2022 r.

Nr sprawy AG.26.5.2022

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1) Prowadzący rozpoznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2) Określenie przedmiotu rozpoznania:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zamawiającego"
w szacowanej ilości 10 000 litrów realizowana transportem Wykonawcy do kotłowni olejowej pod adresem Park Pałacowy 5, 17-230 Białowieża

    Zamówienie obejmuje następujący rodzaj paliwa:
    Olej opałowy lekki wg PN-C 96024: 2011 L1

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
Przedmiot główny:             09100000-0 - Paliwa
Przedmiot szczegółowy:      09135100-5 - Olej opałowy

3) Oferta powinna obejmować całość przedmiotu rozpoznania

4) Wymagany termin realizacji: od dnia wystawienia zlecenia w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych

5) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium cena - 100%,
Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost, jak również nieujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

6) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta oceniona zostanie, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

7) Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy w zakresie dokumentów lub oświadczeń: Wykonawcy złożą wraz z ofertą (Załącznik nr 1 ) następujące oświadczenia lub dokumenty:
    a) Koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W przypadku, gdy ważność koncesji kończy się w okresie objętym zamówieniem Wykonawca składa dodatkowo kopię wniosku o jej przedłużenie,
    b) Kserokopia dokumentu poświadczającego prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotowego zamówienia.

8) Wykonawcy, który zaproponuje najkorzystniejszą ofertę, zostanie przedstawione stosowne zlecenie na wykonanie dostawy oleju opałowego.

9) Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana do kotłowni Zamawiającego, tj.
    17-230 Białowieża, ul. Park pałacowy 5 na koszt Wykonawcy.

10) Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Dostawa oleju opałowego do kotłowni Zamawiającego" nie później niż do:
dnia 16. 05.2022 r., do godziny 15:30. osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Przemysław Jagielski, tel.(85) 682 97 13 , /502-327-811
Alicja Waszkiewicz ,tel.(85) 682 97 23.

11) Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn. dostawa oleju opałowego do kotłowni Zamawiającego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narZamówienia publiczne do 130 000 zł odowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
    9) Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.

Załączniki:
1) Formularz oferty cenowej


____________________________

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA

Pytanie:
Czy Zamawiający jest zarejestrowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych jako Zużywający Olej Opałowy? Czy piec/piece posiadają numer PLC miejsca dostawy?

Odpowiedź:
Informujemy że Zamawiający jest zarejestrowany na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Urządzenia grzewcze posiadają numery PLC i są zarejestrowane pod danym adresem, Zamawiający posiada także kody transakcyjne dla podmiotu zużywającego potrzebne przy składaniu zamówienia na dostawę oleju opałowego.
 

Nr sprawy: OOR.26.1.2022

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 20.04.2022 r. w na stronie internetowej BPN, dotyczącym postępowania na „Wykoszenie jednokrotne łąk wraz ze zbiorem i wywiezieniem biomasy na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 50,33 ha, Białowieskiego Parku Narodowego" wybrana została w dniu 09.05.2022 r. oferta złożona przez:

P.U.H. Maciej Salej
ul. Tuwima 16,
16-001 Kleosin

Cena oferty brutto: 39.680.17 zł

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści Rozeznania cenowego. Oferta najkorzystniejsza cenowo.

Ponadto w postępowaniu brali udział następujący Wykonawcy:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Kryterium

cena 100%

1

Usługi Rolnicze, Piotr Kudlewski
ul. Jesionowa 1, 17-230 Białowieża

81,65 pkt

2

Adam Korch,
Witowo 28B, 17-204 Dubicze Cerkiewne

91,25 pkt

3

Kajdewicz Krzysztof,
Skupowo 126, 17-220 Narewka

99,47 pkt

4

Zakład Kamieniarski, Beata Anna Struk,
ul. Chodkiewicza 21, 16-060 Zabłudów

61,44 pkt

5

P.U.H. Maciej Salej,
ul. Tuwima 16, 16-001 Kleosin

100 pkt

 

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.bpn.com.pl oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania.

 

Białowieża, dnia 09.05.2022 r.
 

Białowieża, dnia 04.05.2022 r.

Nr sprawy: DNE.26.2.2022

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1.      Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2.      Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Promocja i edukacja" w BPN w postaci wydania ulotki informacyjnej i kolorowanki.

3.      Przedmiot umowy został podzielony na 4 części:
    3.1.   Część 1 - Zakup zdjęć w ilości 3 szt. na potrzeby wydania ulotki informacyjnej.
    a) Zakres tematyczny zdjęć, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Numer zdjęcia

Tytuł zdjęcia i opis

Uwagi

1.

Żubr, w pionie, atrakcyjny portret lub sylwetka wypełniająca kadr w większości

Kolorowe, pion

2.

Żubry, w poziomie, stado w naturalnym środowisku, zdjęcie nie może być zbyt kontrastowe gdyż ma pełnić rolę tła

Kolorowe, poziom

3.

Żubr, w poziomie, atrakcyjna fotografia żubra w naturalnym środowisku, najlepiej w lesie

Kolorowe, poziom


    b) Wykonawca udzieli licencji odpłatnej i niewyłącznej dla Zamawiającego.
   
c) Zdjęcia zostaną przekazane Zamawiającemu w formie cyfrowej.
    3.2.   Część 2 - Wykonanie rysunków w ilości 33 szt., na potrzeby wydania kolorowanki - wydawnictwa edukacyjnego.
    a) Zakres tematyczny rysunków, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr rysunku

Tytuł rysunku i opis

Uwagi

1.

Rysunek do tekstu. Żubr samiec - rysunek potężnego byka na łące (zwierzę w środowisku).

kolorowy

2.

Rysunek do malowanki - grupa 3-4 żubrów, w tym samica z cielęciem na łące przy lesie. Widać sylwetki drzew (świerki, dęby), rośliny zielne na łące.

czarno-biały

3.

Rysunek do tekstu. Siedzący na brzegu rzeki bóbr z widocznymi pomarańczowymi siekaczami i ogonem. Widoczne zróżnicowane kończyny przednie i tylne (kończyny przednie chwytne, kończyny tylne z błoną pławną).

kolorowy

4.

Rysunek do malowanki. Bóbr płynący z gałęzią po rzece, w oddali widoczne żeremie na rzece i ścięte drzewo na brzegu rzeki, roślinność przybrzeżna, pływające rośliny grążele i strzałka wodna.

czarno-biały

5.

Rysunek do zadania. Bóbr siedzący, a obok cztery kółka/ dymki, w których w powiększeniu widać: kończynę  przednią bobra z palcami; kończynę tylną z błoną pławną i z podwójnym pazurem; łuski na ogonie; potężne zęby (siekacze).

czarno-biały

6.

Rysunek do zadania. Przekrój przez żeremie bobra, widoczne wejście pod wodą. 

czarno-biały

7.

Rysunek do zadania. Tama na rzece zbudowana przez bobra z gałęzi i patyków.

czarno-biały

8.

Rysunek do zadania. Zgryz bobrowy po ściętym  grubym drzewie.

czarno-biały

9.

Rysunek do zadania. Magazyn zimowy pędów drzew wbitych w muł dna rzeki.

czarno-biały

10.

Rysunek do zadania.  Talerz z zawartością: dżdżownica, niebieskie jajo drozda, żołędzie dębu szypułkowego, jaskier kosmaty, żuk leśny, pokrzywa zwyczajna, żaba trawna, opieńka miodowa, malina właściwa - gałązka z liśćmi i owocami, wierzba iwa - gałązka z liśćmi, trawa kupkówka pospolita.

Kolorowy rysunek z poglądowo narysowanymi elementami, wykonany w sposób uproszczony

11.

Rysunek do zadania. Duże ugrupowanie zimowe żubrów przy brogu z sianem.

czarno-biały

12.

Rysunek do tekstu: ryś w lesie (widoczny fragment lasu - grądu), z widocznymi cechami budowy zewnętrznej zwierzaka tj. jak: cętki, pędzelki włosów na uszach, krótki kitowaty ogon. Rysia umieszczamy przy leżącym martwym drewnie (pień) lub wykrocie.

Szczegółowy, kolorowy

13.

Rysunek do kolorowanki: las o zmierzchu, a w lesie ryś - samica, wraz z dwoma młodymi przy leżącym martwym drewnie (pień) lub wykrocie. Młode mogą się bawić ze sobą lub z matką.  Ma by widoczny fragment lasu - grądu. W górnej warstwie lasu ma być widoczna sowa.

Szczegółowy, czarno-biały

14.

Rysunek do zadania. Portret rysia, od poszczególnych części głowy odchodzą strzałki, tak, aby można było podać nazwy/wpisać w ramki lub wykropkowane miejsce  ww. części: uszy, czoło, nos, oczy, sierść ,  zęby, bokobrody i pysk.,

czarno-biały

15.

Rysunek do zadania. tropy wilka

czarno-biały

16.

Rysunek do zadania. tropy rysia

czarno-biały

17.

Rysunek do tekstu: wychodzący z wody rzęsorek rzeczek (mają być  widoczne cechy budowy zewnętrznej rzęsorka, zwłaszcza kształt jego pyszczka) oraz brzeg rzeki porośnięty roślinnością.

Szczegółowy, kolorowy

18.

Rysunek do kolorowanki: wychodzący z wody (w wodzie ryby) rzęsorek z rybą w pysku, widoczne cechy budowy zewnętrznej rzęsorka oraz brzeg rzeki porośnięty roślinnością, na brzegu jakiś płaz.

Szczegółowy, czarno-biały

19.

Rysunek do zadania. rzęsorek

kolorowy

20.

Rysunek do zadania. ryjówka

kolorowy

21.

Rysunek do zadania. zębiełek

kolorowy

22.

Rysunek do zadania. kret

kolorowy

23.

Rysunek do tekstu: nietoperz wylatujący z dziupli w drzewie

Szczegółowy, kolorowy

24.

Rysunek do kolorowanki: las o zmierzchu, dobrze widoczna dziupla ze śpiącymi nietoperzami, ale też nietoperze wylatują, w tym jeden widoczny b. dokładnie; widać sóweczkę na gałęzi, ćmy, na dnie lasu gryzonie i np. borsuka

Szczegółowy, czarno-biały

25.

Rysunek do zadania: głowa nietoperza podkowcowate

Szczegółowy, czarno-biały

26.

Rysunek do zadania: głowa nietoperza mroczkowatego z koziołkiem rogalikowatym

Szczegółowy, czarno-biały

27

Rysunek do zadania: głowa nietoperza mroczkowatego z koziołkiem grzybkowatym

Szczegółowy, czarno-biały

28.

Rysunek do zadania: głowa nietoperza gacek lub mopek

Szczegółowy, czarno-biały

29.

Rysunek do tekstu: wilk w Puszczy

Szczegółowy, kolorowy

30.

Rysunek do kolorowanki: wilcza rodzina (rodzice plus 1-2 inne dorosłe + szczenięta) przy norze w Puszczy

Szczegółowy, czarno-biały

31.

Rysunek do zadania: wilk

kolorowy

32.

Rysunek do zadania: nora ze szczeniakami

kolorowy

33.

Rysunek do zadania: bardzo luźny szkic lasu (taki, żeby było miejsce na dorysowanie zieleni i zwierząt)

czarno-biały


    b) Zamawiający w ramach zamówienia nabędzie niewyłączne prawo wykorzystania rysunków w czasie realizacji projektu oraz jego trwałości.
    c) Wykonawca będzie właścicielem rysunków, a Zamawiający nabędzie prawo ich wykorzystania w zakresie wydania kolorowanki.

    3.3.   Część 3 - Teksty do wydawnictw:
    a) kolorowanka - wydawnictwo edukacyjne:
-           Tekst prezentujący charakterystykę gromady ssaków oraz różnorodność przedstawicieli tej gromady reprezentujących faunę Puszczy Białowieskiej. Tekst objętości łącznej - 2000 znaków za spacjami.
-          Tekst prezentujący charakterystykę przyrodniczą Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na cechy lasy naturalnego, typowe dla fragmentów Puszczy Białowieskiej. Podkreślenie obecności w Puszczy martwego drewna i różnorodności grup organizmów z wiązanych z tym elementem ekosystemu leśnego i od niego zależnych. Tekst objętości łącznej - 3000 znaków za spacjami.
-          Sześć krótkich tekstów będących charakterystyką sześciu gatunków ssaków: żubra, rysia, wilka, bobra europejskiego, rzęsorka rzeczka i jednego z gatunków nietoperzy. Teksty dotyczą charakterystycznych cech ssaków związanych ze środowiskiem ich występowania, ciekawostek dotyczących biologii i ekologii ssaków, ochrony i zagrożenia gatunków. Każdy z sześciu tekstów jest o łącznej objętości 1200 znaków ze spacjami, czyli łącznie teksty o ssakach dają łączna objętość 7200 znaków.
    b) ulotka informacyjna:
-        Tekst dotyczący gatunku żubr. Przedstawia ogólna charakterystykę żubra, biologię, ekologię, ochronę, zagrożenia. Tekst zwraca szczególną uwagę na zasady zachowania się przy spotkaniu z żubrem, zwłaszcza uświadomienie społeczeństwa jakich działań unikać (dokarmianie żubrów, podchodzenie zbyt blisko do żubrów), by nie narażać siebie na niebezpieczeństwo oraz unikać konfliktów, w których żubry będą poszkodowane (konieczność wywozu osobników w inne rejony, ostatecznie redukcja osobników niebezpiecznych). Tekst objętości łącznej - 4500 znaków za spacjami.
-        Teksty należy dostarczyć w formie elektronicznej (wgranej na nośniku CD, lub dostarczone na skrzynkę e-mailową).

    3.4.    Część 4 - Skład i druk wydawnictw w postaci ulotki informacyjnej i kolorowanki.
    a)ulotka informacyjna:
Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna - opracowanie projektu, wydruk i dostawa ulotek informacyjno-edukacyjnych.
Parametry techniczne ulotki:
-        projekt graficzny ulotki + poprawki - do akceptacji Zamawiającego;
-        format A4 (3xDL), falcowanie, składany w C;
-        zadruk: 4+4, dwustronny;
-        nakład: 5000 egz.;
-        papier: kredowy, matowy, 170 g/m2;
-     podstawowe materiały graficzne oraz tekst dostarczone przez Zamawiającego do wkomponowania w spójny wizualnie projekt ulotki;
-        adres dostawy - siedziba Zamawiającego;
-        warunek dodatkowy - poprawnie działający kod QR;
-        ulotka powinna być opakowana w sposób zapewniający dostarczenie w stanie nieuszkodzonym.

    b) kolorowanka - wydawnictwo edukacyjne:
Parametry techniczne kolorowanki:
-        objętość: 28 stron + okładka (4 strony);
-        nakład: 3000 egz.;
-        format A5;
-        papier: środek - papier offsetowy 100 - 120 g/m2; okładka - kreda matowa 240 g/m2;
-        kolor druku: środki i okładka 4+4 (okładka jednostronnie lakierowana - po zewnętrznej stronie), zawartość: tekst, rysunki;
-        oprawa: szycie drutem przez grzbiet - 2 zszywki;
-        adres dostawy - siedziba Zamawiającego;
-        wydawnictwo posiada numer ISBN.

Ogólny zarys wydawnictwa:
-        wydawnictwo edukacyjne dla odbiorców: przedszkolaki, uczniowie klas: I-V szkół podstawowych,
-        cel wydawnictwa: uświadomienie różnorodności gatunków ssaków występujących w Puszczy Białowieskiej, zajmowanie różnorodnych środowisk przez przedstawicieli tej gromady kręgowców, jak również zwrócenie uwagi na gatunki rzadkie, zagrożone i objęte ochroną gatunkową, w szczególności na: żubra, wilka, rysia, bobra, rzęsorka i jeden z gatunków nietoperzy, typowy dla Puszczy.

Zawartość okładek:
-        1 okładka zewnętrzna - tytuł, wydawca, logo wydawcy + sponsora, rysunek kolorowy przedstawiający las i różne ssaki w tym lesie,
-        2 okładka wewnętrzna - informacje ze stopki,
-        3 okładka wewnętrzna - tekst omawiający ssaki, ze wskazaniem różnorodności ssaków Puszczy Białowieskiej,
-        4 okładka zewnętrzna - zdjęcie Puszczy + tekst mówiący o unikatowości Puszczy Białowieskiej, ze wskazaniem cech lasu naturalnego.

Zawartość środka wydawnictwa:
-        sześć bloków poświęconych gatunkom: żubr, wilk, ryś, bóbr, rzęsorek i jeden z gatunków nietoperzy,
-        w każdym z bloków zamieszczone są:
      - krótki opis, z ciekawostkami, dotyczący gatunku (pierwsza strona),
      - rysunek (kolorowy lub czarnobiały) przedstawiający dany gatunek w jego środowisku, np. wilk w lesie (pierwsza strona),
      - kolorowanka do wykonania z danym gatunkiem przedstawiająca gatunek i jego środowisko, np. wilk w lesie (druga strona) - dedykowana przedszkolakom,
      - zadania do wykonania (trzecia i czwarta strona), dotyczące danego gatunku, a dedykowane uczniom młodszych klas szkół podstawowych.
Zadań może być od 2 - 4, do zadań będą potrzebne rysunki lub nie.
   
c)
Oznaczenia wydawnictw
-        Wydawnictwa powinny być prawidłowo oznaczone następującym tekstem:
Projekt pn. „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Funduszu Spójności.
i logotypami:
Logotypy w wersji elektronicznej zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy.

4.      Zamawiający nie ogranicza ilości części ,na które Wykonawcy mogą składać oferty.

5.      Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompleksowa ochrona żubra w Polsce" POIS.02.04.00-00-0027/18 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

6.      Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
CPV 79961000-8 Usługi fotograficzne
CPV 92310000-7 Usługi tworzenia dzieł artystycznych i literackich oraz przekładu
CPV 92312000-1 Usługi artystyczne
CPV 92312210-6 Usługi świadczone przez autorów
CPV 79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

7.      Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na:
    a) Część 1 - zakup zdjęć w ilości 3 szt. - 14 dni od daty zawarcia umowy
    b) Część 2 - Wykonanie rysunków w ilości 33 szt. - 40 dni od daty zawarcia umowy
    c) Część 3 - Wykonanie tekstów - 20 dni od daty zawarcia umowy
d) Część 4 - Skład i druk wydawnictw : 40 dni - ulotka, 65 dni - kolorowanka.

8.      Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
    8.1.   Ofertę w postaci Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku).

9.      Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:
Obliczanie wartości punktowej dla kryterium cena (C): max 100 pkt.

    1pkt = 1%
     C = (C minimalna/C oferowanej) x 100 pkt
    a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.
    b) UWAGA: Przy porównywaniu ofert w przypadku oferty złożonej przez osobę fizyczną Zamawiający doliczy do wartości oferty należne składki na ubezpieczenie społeczne, do których zapłacenia Zamawiający będzie zobowiązany.

10.  Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach formalnych jest Alicja Waszkiewicz, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć w dni powszednie w godz. 7.30 - 15.00, zaś w sprawach merytorycznych: Hanna Schmidt, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

11.  Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem „Promocja i edukacja w BPN" nie później niż do dnia 12 maja 2022 r., do godziny 10:00.

12. Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
    1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  „Promocja i edukacja w BPN", z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
    2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
    3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
    4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku
z zasadą jawności udzielania zamówień.
    5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
    6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
    7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
    8) Posiada Pani/Pan:
        a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
        b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
        c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
        d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9)      Nie przysługuje Pani/Panu:
        a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
        b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
        c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

13.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

14.  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.                                         

15.  Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 2a (zakup zdjęć), 2b (wykonanie rysunków), 2c (wykonanie tekstów), 2d (skład i druk wydawnictw) do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.

 

* niepotrzebne skreślić

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2) Załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d - Wzór umowy

Rozeznanie rynku w formie zapytania ofertowego zostało opublikowane w dniu 04.05.2022 r. w Bazie Konkurencyjności pod numerem 2022-19784-107061

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy.
 

Białowieża, dnia 21.04.2022r.

Nr sprawy: AG.26.2.2022

 

OGŁOSZENIE

1. Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że w postępowaniu ogłoszonym w dniu 12.04.2022r na stronie internetowej BPN dotyczącym zakupu i dostawy odzieży i obuwia roboczego  dla BPN wybrano następującą ofertę:

„IRMAK" P.P.H.U.
ul. Czechowska 4A
20-950 Lublin
Cena oferty brutto: 90011,40 zł.

2. W terminie składania ofert, tj. do dnia 20.04.2022r. do godziny 15.30 wpłynęła tylko jedna oferta.

3. Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki Zamawiającego określone w treści Rozeznania rynku.

4. Niniejszą informacje zamieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego.
 

Białowieża, dnia 19.04.2022 r.

Nr sprawy: OOR.26.1.2022

ROZEZNANIE RYNKU W FORMIE ZAPYTANIA OFRTOWEGO
o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto.

1. Prowadzący rozeznanie: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.

2. Przedmiotem zamówienia jest: Wykoszenie jednokrotne łąk wraz ze zbiorem i wywiezieniem biomasy na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 50,33 ha, Białowieskiego Parku Narodowego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prac zgodnie ze szczegółową specyfikacją prac, załącznik nr 1 i obejmuje całość przedmiotu zapytania.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych:
    77000000-0, Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie

5. Termin realizacji zamówienia: od 15 czerwca do 30 lipca 2022 roku,

6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
    6.1. Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z zamówieniem.
    6.2. Prowadzą działalność rolniczą,

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
    7.1. Ofertę w postaci Formularza ofertowego  (Załącznik nr 2 do Rozeznania rynku).
    7.2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, należy dołączyć następujące dokumenty:
           - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
           - lub zaświadczenie REGON o prowadzeniu działalności rolniczej.
    7.3.   Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo jest składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

8. Kryteria oceny ofert
    1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem: 100% cena
        a) Cena ofertowa, to cena brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, w tym między innymi: koszty transportu, podatek VAT i inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.

9. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach merytorycznych jest: Jerzy Lisicki
    - tel.
694 456 674

10. Sposób przygotowania zgłoszenia wykonania przedmiotu zamówienia: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, przekazać w formie: osobiście, poprzez złożenie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową/faksem/mailem na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, nr faksu (85) 682 9716, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć z dopiskiem Wykoszenie jednokrotne łąk wraz ze zbiorem i wywiezieniem biomasy na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 50,33 ha, Białowieskiego Parku Narodowego." nie później niż do dnia 06.05.2022 r., do godziny 15:30.

11. Klauzula informacyjna RODO
      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej RODO informuję, że:
         1) Jeżeli jest Pani/Pan osobą fizyczną ubiegającą się o udział w zamówieniu publicznym pn.  Wykoszenie jednokrotne łąk wraz ze zbiorem i wywiezieniem biomasy na terenie Obrębu Ochronnego Rezerwat - pow. 50,33 ha, Białowieskiego Parku Narodowego, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych- dalej „ustawa Pzp" na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na podstawie art.6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie strony, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz na podstawie art.6 ust.1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym w związku z art.44 ust.4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2019r.,poz. 869) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 164).
         2) Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania o udzielenie zamówienia jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży reprezentowany przez Dyrektora Parku, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
         3) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez pocztę elektroniczną: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pisząc na adres naszego podmiotu wskazany powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych".
         4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą  instytucje upoważnione na mocy przepisów prawa, w tym podmioty realizujące badania ewaluacyjne, kontrole i audyty a także osoby lub podmioty, którym w wyniku wypełnienia obowiązków prawnych administratora udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w związku z zasadą jawności udzielania zamówień.
         5) Dane osobowe z postępowania będą przechowywane zgodnie z § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe pozyskane w ramach realizacji umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową.
         6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu i zawarcia umowy. Konsekwencją nie podania wymaganych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu, a co za tym idzie zawarcia umowy o realizację zamówienia.
         7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
         8) Posiada Pani/Pan:
              a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących i sporządzania z nich kopii;
              b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych, jednakże skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,  nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
              c) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art.18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.
              d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
         9) Nie przysługuje Pani/Panu:
              a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b),d),e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
              b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
              c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowania i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia zarówno przed, jak i po otwarciu ofert.

14. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg Załącznika nr 3 do Rozeznania rynku, niezwłocznie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia postępowania.


* niepotrzebne skreślić

 

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - szczegółowa specyfikacja prac
2) Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

Niniejsze rozeznanie rynku nie stanowi zobowiązania Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży do zawarcia umowy. 
  • Polish
  • English
home