Białowieski Park Narodowy - trwale chroniony, uniwersalnie dostępny Drukuj
 

Białowieski Park Narodowy przystępuje do realizacji przedsięwzięcia grantowego pod nazwą „Białowieski Park Narodowy – trwale chroniony, uniwersalnie dostępny”. Przedsięwzięcie to ma na celu kompleksową poprawę dostępności obiektów Białowieskiego PN dla osób z niepełnosprawnością.

Białowieski Park Narodowy znalazł się w gronie 16 parków narodowych i krajobrazowych w Polsce, którym zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powierzył grant na realizację przedsięwzięcia mającego na celu wdrożenie założeń modelu dostępnego parku przyrodniczego. Wysokość grantu przyznanego BPN wynosi 389167,22 zł. Przedsięwzięcie grantowe jest elementem projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa przez PFRON i partnerów: Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Global Nature Fund. W ramach przedsięwzięcia grantowego „Białowieski Park Narodowy – trwale chroniony, uniwersalnie dostępny” uwzględniono zarówno potrzeby osób z dysfunkcją wzroku lub słuchu, jak i osób z problemami w poruszaniu się. Dodatkową grupą, dla której przewidziano działania w ramach projektu są osoby z dziećmi. Duży nacisk położono na zwiększenie bezpieczeństwa w obiektach Parku – poprzez doposażenie obiektów w sprzęt ewakuacyjny oraz ratowniczy (defibrylatory). Istotną część przedsięwzięcia grantowego stanowi zakup wyposażenia (wózki inwalidzkie, balkoniki) poprawiającego mobilność na terenie obiektów BPN. Pośród zaplanowanych działań wyróżnia się także poprawa dostępności biblioteki BPN oraz zakup wyposażenia ułatwiającego komunikację w polskim języku migowym do punktów obsługi turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego. Zaplanowano również przygotowanie i druk dostosowanych do potrzeb osób słabowidzących broszur informacyjnych na temat udostępnianych turystycznie obiektów Parku (Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pałacowy, Obręb Ochronny Rezerwat BPN). Działania w ramach przedsięwzięcia grantowego poprawią także oznakowanie wewnątrz budynków BPN oraz odpowiednie oznaczenie zagrożeń architektonicznych. Uwzględniono również dostosowanie treści strony www Parku pod kątem dostępności. Niezwykle istotną częścią działań w ramach przedsięwzięcia grantowego jest przeprowadzenie koniecznego remontu dźwigu windy w Muzeum Przyrodniczo- Leśnym, bez którego niebagatelnie utrudniony zostanie dostęp dla osób z niepełnosprawnością zarówno do zasobów muzealnych, jak i do części biurowej budynku w którym zlokalizowane są pomieszczenia Dyrekcji BPN. W ramach poprawy ruchu pionowego zaplanowano także wyposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN w składany podjazd dla wózków. Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia i zakupy niezbędnego wyposażenia, w kompleksowy sposób podniosą komfort i bezpieczeństwo korzystania z zasobów Białowieskiego Parku Narodowego przez osoby z niepełnosprawnością oraz umożliwią znacznie wyższy poziom udostępnienia obiektów Parku dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 
  • Polish
  • English
home