PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Komunikat o egzaminie na przewodnika po BPN organizowanym w dniach 3-4 kwietnia 2023 r. Drukuj
 

Białowieski Park Narodowy (BPN) informuje, że w dniach 3-4 kwietnia 2023 r. planuje przeprowadzić egzamin na przewodnika z licencją na obsługę turystów po Białowieskim Parku Narodowym.

Warunki przystąpienia do egzaminu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
1) ukończone 18 lat,
2) posiadanie wykształcenia średniego,
3) brak karalności za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem
    zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

1) Egzamin ma na celu sprawdzenie, czy kandydat ubiegający się o licencję przewodnika po BPN ma wystarczającą wiedzę dotyczącą BPN i Puszczy Białowieskiej oraz praktyczną znajomość terenu i obiektów turystycznych BPN, umiejętność w zakresie komunikacji i pracy z grupą turystów.
2) Podczas egzaminu weryfikuje się wiedzę merytoryczną kandydatów na przewodnika w zakresie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej o Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dotyczącej BPN oraz misji BPN, topografii terenu, obowiązujących zasad udostępniania turystycznego BPN i opłat za wstęp oraz umiejętność pracy z grupą i komunikatywność.
3) Egzamin na przewodnika po BPN będzie składał się z dwóch części, tj.:
    a) części I - teoretycznej pisemnej,
    b) części II - praktycznej ustnej.
4) Do praktycznej części egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które zaliczą część teoretyczną.
5) Liczba osób, które zostaną dopuszczone do egzaminu wynosi maksymalnie 40.
    Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisanych zostanie maksymalnie 10 osób.
    O zapisaniu na listy decyduje kolejność zgłoszeń.
6) Egzamin jest płatny. Opłata wynosi 250 zł brutto od osoby.

Zasady przeprowadzenia egzaminu reguluje Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora BPN w sprawie udzielania licencji przewodnikom po BPN z dnia 18.01.2021 r., w tym Regulamin egzaminu na przewodnika po Białowieskim Parku Narodowym, stanowiący załącznik do wyżej wymienionego Zarządzenia.

BPN dopuszcza możliwość zmiany terminu egzaminu w przypadku wystąpienia czynników, które uniemożliwią jego przeprowadzenie, a których nie sposób było przewidzieć.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu są zobowiązane do 20 stycznia 2023 r. do godz. 9.00 (lub wcześniejszego wyczerpania liczby miejsc) wysłać mailem, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA.

Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy również o zadeklarowanie w FORMULARZU ZGŁOSZENIA chęci wzięcia udziału w nieobowiązkowym szkoleniu przygotowawczym do egzaminu.

Szkolenie to planujemy przeprowadzić w formie trwających łącznie około 35 godzin wykładów kameralnych i wyjść terenowych. Szkolenie jest płatne. Koszt szkolenia wynosi 600 zł brutto od osoby.
Szkolenie przygotowawcze będzie mogło się odbyć, jeśli chęć wzięcia w nim udziału zadeklaruje przynajmniej 15 osób. Szkolenie przygotowawcze zostanie przeprowadzone, jeśli opłatę za nie wniesie min. 15 osób.

24 stycznia 2023 r. pracownik BPN potwierdzi mailowo otrzymanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA, poinformuje o tym, czy szkolenie przygotowawcze się odbędzie oraz poda numer konta bankowego BPN, na które do 31 stycznia 2023 r. włącznie należy dokonać przelewu opłaty za egzamin przewodnicki i ewentualne szkolenie przygotowawcze.

Warunkiem dopuszczenia osoby do udziału w egzaminie będzie potwierdzenie zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym BPN, o czym osoba zostanie poinformowana osobnym mailem.

W przypadku osób nieposiadających poczty elektronicznej (maila) wypełniony formularz zgłoszenia prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres sekretariatu BPN (jak wyżej). W tym przypadku BPN będzie prowadził korespondencję telefonicznie.

Osobom zakwalifikowanym do egzaminu pracownik BPN do dnia 2 lutego 2023 r. włącznie wyśle maila (lub w przypadku braku e-maila list) zawierający:
1) opis przebiegu egzaminu,
2) wykaz literatury obowiązkowej.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Gierasimiuk, st. specjalista ds. udostępniania Parku, tel. 85 682-97-17,
e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Grażyna Wykowska, specjalista ds. udostępniania Parku, tel. 85 682-97-03,
e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Załączniki:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 18 stycznia 2021 r.

Białowieża, 30 grudnia 2022 r. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home