PZG
Tłumacz migowy online
bip biuletyn
informacji publicznej


UNESCO

Konferencja IGO 2023
Bilety online
Bilety online
POMOC DLA UKRAINY!
PKP Intercity

Projekt PL BY
Dzika Odyseja
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

                             WSPIERAJĄ NAS

 

ZACHĘCAMY DO OBEJRZENIA
filmu promującego

NFOŚiGW

 

WFOŚiGW w Białymstoku

 

Bank Pekao S.A.

 

Danwood S.A.

 

Hyundai Patronem Motoryzacyjnym Białowieskiego Parku Narodowego

 

PBN Polska Sp. z o.o.

 

 

 

POLSKIE
PARKI NARODOWE

 

   BIAŁOWIESKI
   PARK NARODOWY

 
UWAGA: to jest ARCHIWALNA STRONA Białowieskiego Parku Narodowego
 

 
OBOWIĄZUJĄCE KOMUNIKATY TURYSTYCZNE
 
 
 
Strona główna
Warsztaty botaniczne Drukuj
 

Zapraszamy Wszystkich chętnych na warsztaty botaniczne pn."Rośliny chronione, rzadkie i zagrożone Puszczy Białowieskiej" w dniu 24 czerwca (sobota) 2023 r. do Ośrodka Edukacji Przyrodniczej BPN w Białowieży.

Prowadzącym będzie dr Cezary Werpachowski, botanik, wieloletni pracownik Biebrzańskiego Parku Narodowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. W programie przewidziany jest wykład, przerwa kawowa i wyjście terenowe do Parku Pałacowego i do Obszaru Ochrony Ścisłej. Decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych lub e-mail. Telefon: 85 682 97 34, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć Czekamy na Was!
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białowieski Park Narodowy przy Parku Pałacowym 11, 17-230 Białowieża, adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie: adresu e-mail i telefonu kontaktowego będą przetwarzane przez administratora w celu umożliwienia z Panią/Panem kontaktu w związku z udziałem w wydarzeniu Warsztaty botaniczne pn. „Rośliny chronione, rzadkie i zagrożone Puszczy Białowieskiej" w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Na tej samej podstawie oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku administrator będzie przetwarzał wizerunek Pani/Pana i Pani/Pana dziecka, o ile Pani/Pan wyrazi na to zgodę.
4. Pani/Pana dane osobowe podane w zgłoszeniu będą przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do wymienionego celu w punkcie 3 , tj. przez czas udziału w wydarzeniu a po jego zakończeniu dane zostaną niezwłocznie zniszczone.; w przypadku danych w zakresie wizerunku, na przetwarzanie którego została przez Panią/Pana udzielona zgoda- dane (wizerunek) będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w tym celu.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora. Dane w zakresie Pani/Pana wizerunku i wizerunku Pani/Pana dziecka w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych, mogą być udostępnione na stronie Parku w celach edukacyjnych i promocyjnych działalność Parku a także na profilu Facebook.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do wycofanie zgody w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kierując korespondencję do Administratora lub Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail podany w pkt. 1 lub 2 w niniejszej klauzuli.
7. Na działania Administratora przysługuje Pani/Panu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w wydarzeniu Warsztaty botaniczne pn. „Rośliny chronione, rzadkie i zagrożone Puszczy Białowieskiej".
9. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy wyrażona zostanie zgoda na publikowanie wizerunku uczestników wydarzenia na fanpage na Facebook, wówczas dane osobowe będą przekazywane poza UE. 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 Kompleksowa Ochrona Żubra w Polsce

 

 

Kraina Żubra
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Nadleśnictwo Białowieża

Nadleśnictwo Browsk

Nadleśnictwo Hajnówka

Nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Białowieska”

  • Polish
  • English
home