Przedsięwzięcia realizowane w 2014 roku przez Białowieski Park Narodowy

     sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

 

Dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap I":

Umowa nr 934/2014/Wn-10/OP-PO-EB/D z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia: 8 687 464,00 zł

Koszty kwalifikowane: 8 687 464,00 zł

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2016 r.

Dofinansowanie realizacji Przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Rezerwatu Pokazowego Żubrów - budowa pawilonu edukacyjnego - etap II":

Umowa nr 935/2014/Wn-10/OP-WK-KU/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa nr 936/2014/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 31.12.2014 r.,

Umowa 937/2014/Wn-10/OP-WK-PN/P z dnia 31.12.2014 r.

Przewidywany całkowity koszt przedsięwzięcia: 3 999 714,00

Koszty kwalifikowane: 3 999 714,00

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 30.11.2016 r.

Roboty budowlane w zakresie:
budowa na terenie Rezerwatu Pokazowego Żubrów parterowego budynku Pawilonu Edukacyjnego o łącznej powierzchni użytkowej 1350,2 m2 i kubaturze brutto 6942 m3 przewidzianego jako pasywny wraz z zagospodarowaniem otoczenia.

 

„Zachowanie różnorodności biologicznej ekosystemów nieleśnych Białowieskiego Parku Narodowego"

Umowa nr 936/2013/Wn-10/OP-WK/D z dnia 20.12.2013 r. o dofinansowanie w formie dotacj.

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 315 100,00 zł.

Koszty kwalifikowalne: 315.100,00 zł

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.03.2015 r.

Zakres prac:
Zakup niezbędnego wyposażenia do utrzymania ekosystemów nieleśnych:
  1. Kosiarka dwubębnowa tylna ze spulchniaczem, szerokość robocza ok. 2,10 m;
  2. Włóka łąkowo-polna 4 rzędowa, szerokość robocza ok. 4 m;
  3. Kosiarka bijakowa boczna, szerokość robocza ok. 1,40 m;
  4. Przyczepa do przewozu bel;
  5. Frezarka do pni, moc powyżej 8,0 kW;
  6. Pilarka spalinowa na wysięgniku do podkrzesywania drzew – 2 sztuki;
  7. Pilarka spalinowa moc silnika pow. 2,7 kW – 2 sztuki;
  8. Koła bliźniacze do ciągnika Newholland umożliwiające koszenie wilgotnych łąk.
Realizacja następujących inwestycji w terenie:
  1. Budowa wiaty na sprzęt;
  2. Remont przepustów na drogach dojazdowych do pow. koszonych.
  3. Remont dróg dojazdowych do powierzchni koszonych.

 

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację budynków - etap III"

Umowa nr 346/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Umowa nr 347/2013/Wn-10/OP-WK-PN/D z dnia 17.06.2013 r.

Kwota dofinansowania: 2 500 000,00 zł

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynku w Starym Masiewie 55 i 57, gmina Narewka oraz budynku Dom Myśliwski położonego na terenie Parku Pałacowego w Białowieży.

 

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego Parku Narodowego poprzez termomodernizację budynków - etap II".

Umowa nr 491/2011/Wn-10/OP-Wk-KU/D z dnia 08.11.2012 r.

Kwota dofinansowania: 2 709 903,00 zł

W ramach zadania realizowana jest termomodernizacja budynków mieszkalnych Dom Zarządu, Dom Marszałkowski, Dom Stajnia, Dom Szoferów i Dom Łaźnia, położonych na terenie Parku Pałacowego w Białowieży.

 

Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikającej z ruchu turystycznego – modernizacja małej infrastruktury turystycznej

Umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN/D z dnia 2 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania: 33.271,00 zł

W wyniku prac zrealizowano:

1. Modernizacja kładek na szlakach (konstrukcja drewniana, konserwowana, szerokość pomostu od 1,25 do 1,50 długość ok. 832,5 mb w 13stu odcinkach).

2. Modernizacja mostka w ramach systemu kładek (konstrukcja drewniana, konserwowana, szerokość ok. 2,2 m długość 8 mb).

3. Modernizacja i konserwacja wiat (konserwacja powłok ochronnych, wymiana podpór, wymiana pokryć dachowych - pow. dachów 172 m2) – 5 sztuk.

4. Urządzenia do liczenia ilości turystów (pieszych, rowerowych, zasięg do 3 m, wraz z montażem w terenie i akcesoriami i palmptopem - lokalizacja: oddziały 398G, 110A, 158B, 130C) – 5 sztuk

5. Konserwacja wiat, punktów widokowych (konserwacja powłok ochronnych zakup materiałów, uzupełnienie lub wymiana zniszczonych elementów o łącznej pow. ok. 900 m2) – 10 szt.

6. Remont ogrodzeń obiektów turystycznych, drewniane konserwowane, - 206 mb, wysokość 1,2 m.

7. Wykonie tablicy informacyjnej o wymiarach 100x150 cm, technika nadruk na blasze aluminiowej.

  

 

     Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2012 roku przez Białowieski Park Narodowy
     sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

 

Budowa systemu monitoringu Białowieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprzętu i urządzeń do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów leśnych i nieleśnych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r. – zakończenie zadania z roku 2011.

Kwota dofinansowania:

   wydatki inwestycyjne 
 wydatki bieżące 
 2011 r. 
376.628,50 zł 
24.241,26 zł 
 2012 r. 
282.066,07 zł 
0,00 zł 
 razem: 
658.694,57 zł 
24.241,26 zł 

 

W ramach umowy zrealizowano:

– w roku 2011:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczną rejestracją poziomu wód ich temperatury oraz przewodności,
 • zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposażono służby terenowe w sprzęt (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zadań z zakresu monitoringu.

– w roku 2012:

 • wykonano 2 stacje do monitorowania parametetrów meteorologicznych,
 • zakupiono oprogramowanie wspomagające analizowanie danych z monitoringu,
 • wyposażono część służb terenowych w przenośny sprzęt komputerowy.

 
 

     Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2011 roku przez Białowieski Park Narodowy
     dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW


Ochrona przyrody w BPN poprzez ograniczenie antropopresji wynikającej z ruchu turystycznego - modernizacja małej infrastruktury turystycznej

umowa nr 197/2011/Wn-10/OP-PO-PN /D z dnia 02.06.2011 roku

kwota:  wydatki inwestycyjne 79458,00, wydatki bieżące 1150,00 zł

W ramach umowy zrealizowano:

Sfinansowano  system monitoringu ilości turystów odwiedzających Białowieski Park Narodowy, poprzez montaż w terenie urządzeń do liczenia ilości turystów zarówno pieszych jak i rowerzystów.

Wykonano tablice informacyjną zlokalizowana przed wejściem do obszaru ochrony ścisłej

Wykonano tablice artystyczną z napisem Białowieski Park Narodowy umieszczoną nad wejściem do BPN od strony południowej Parku Pałacowego.


 

Budowa systemu monitoringu Białowieskiego Parku Narodowego etap I – zakup sprzętu i urządzeń do monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ekosystemów leśnych i nieleśnych

Umowa nr 256/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 17 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • wydatki inwestycyjne: 376.628,50 zł,
 • wydatki bieżące: 24.241,26 zł.

W ramach umowy zrealizowano:

 • wykonano 15 piezometrów oraz 5 wodowskazów z automatyczną rejestracją poziomu wód ich temperatury oraz przewodności,
 • zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przechowywania i przetwarzania danych z monitoringu,
 • wyposażono służby terenowe w sprzęt (GPS, lornetki, latarki, dalmierz laserowy) do realizacji zadań z zakresu monitoringu.

 


 

Ochrona oraz monitoring siedlisk nieleśnych i związanych z nimi ekosystemów na terenie
Białowieskiego Parku Narodowego

Umowa nr 428/2011/Wn-50/OP-MN/D z dnia 28.09.2011 r.

Kwota dofinansowania:

 • Wydatki inwestycyjne: 268 500zł.,
 • Wydatki bieżące: 293 240 zł.

 

W ramach umowy zrealizowano:

 • Powstrzymanie sukcesji roślin drzewiastych (wykaszanie łąk i innych powierzchni nieleśnych z częściowym usunięciem biomasy w Obwodzie Ochronnym Orłówka oraz OO Hwoźna) - 40 ha
 • Zakup sprzętu i aparatury kontrolno-pomiarowej - 35 szt.
 • Wykonano analizy właściwości fizykochemiczne prób wód i osadów dennych - 186 prób 

     Przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w 2010 roku przez Białowieski Park Narodowy
     dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW

„Poprawa efektywności funkcjonowania infrastruktury Białowieskiego Parku Narodowego
poprzez termomodernizację budynków – etap I"

Umowa nr 169/2010/Wn-50/OP-WK/D

Koszt całkowity zadania 345 900,00
Kwota udzielonej dotacji 328 100,00

 

„Modernizacja infrastruktury turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 350/2010/Wn-10/OP-PO-PN/D

Koszt całkowity zadania 261 524,21
Kwota udzielonej dotacji 252 142,41

 

„Modernizacja małej infrastruktury turystycznej Białowieskiego Parku Narodowego"
Umowa nr 347/2010/Wn-10/OP-OP-PN/D

Koszt całkowity zadania 165 900,00
Kwota udzielonej dotacji 165 900,00

 

„Wymiana pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na blachę powlekaną w obiektach BPN"
Umowa nr 226/2010/Wn-50/OP-PO/D

Koszt całkowity zadania 279 000,00
Kwota udzielonej dotacji 279 000,00