OGŁOSZENIE 5/2023

Białowieski Park Narodowy zgodnie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r. w sprawie szczegółowego gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa, w który wyposażony jest Białowieski Park Narodowy ogłasza I przetarg w trybie aukcji ustnej składników majątku ruchomego uznanych za zbędne do realizacji zadań statutowych jednostki:

Lp.

Nr. inwent.

Nazwa

Ilość
(szt)

Cena wywoławcza

Stan techniczny

1.

G 1526

Biurko 2-szafkowe

1

30,00

Sprawne, drewniane, zbędne dla BPN

2.

G 1887

Pilarka spalinowa HDV-351

1

150,00

Uszkodzona, zbędna dla BPN

3.

B 2361

Pilarka spalinowa HQV-55

1

120,00

Uszkodzona, niekompletna, zbędna dla BPN

4.

B 3062

Kosiarka spalinowa ModSolo 585-H

1

150,00

Zbędna dla BPN

5.

B 3067

Sygnalizator gazowy (T80)

1

30,00

Archaiczny, nietestowany, zbędny dla BPN

6.

B 3102

Aparat fotograficzny SONY DSC-TX100V sn.1451696

1

30,00

Sprawny, widoczne ślady użytkowania, zbędny dla BPN

7.

B 3103

Aparat fotograficzny SONY DSC-TX100V sn.1453566

1

20,00

Sprawny, widoczne ślady użytkowania, zbędny dla BPN

 

- wadium poz. 1 - 10,00 zł, postąpienie dla pozycji wynosi 5,00 zł lub krotność tej kwoty;
- wadium poz. 2÷4- 50,00 zł, postąpienie dla pozycji wynosi 10,00 zł lub krotność tej kwoty;
- wadium poz. 5÷7 - 10,00 zł, postąpienie dla pozycji wynosi 5,00 zł lub krotność tej kwoty;

1. Aukcja odbędzie się dnia 14.12.2023 roku o godzinie 1000 w Białowieskim Parku Narodowym, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 - w budynku Domu Myśliwskiego BPN.

2. Warunkiem przystąpienia do aukcji ustnej - licytacji jest wniesienie wadium, które należy wpłacić w gotówce, najpóźniej w dniu licytacji do godziny przed rozpoczęciem aukcji w kasie Białowieskiego Parku Narodowego lub wpłacić na konto 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001, a kopię wpłaty okazać przed przystąpieniem do aukcji. Wadium na konto należy wpłacać do dnia licytacji. Środki muszą wpłynąć na rachunek Białowieskiego Parku Narodowego do wskazanego terminu.

3. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny.

4. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

5. Wszelkich informacji o aukcji oraz przedmiotach wystawionych do licytacji udziela w godzinach 800 ÷1500:
    - Mirosław Sobesiuk - starszy specjalista ds. ochrony przyrody
      tel. 85 681 23 48 wew. 27, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;
    - poz. 1, - Janusz Bajko - Leśniczy OO Gruszki,
      kom. 607-330-156, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;
    - poz. 2, - Małgorzata Szpakowicz- Leśniczy OO Dziedzinka,
      kom. 502-327-695, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;
    - poz. 3-7, - Jerzy Lisicki - Leśniczy OO Sierganowo,
      kom. 694-456-674, e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ;

6. Przedmioty można oglądać w godzinach od 800 ÷1500 na zapleczu siedziby Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, Park Pałacowy 11 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.

7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia lub w terminie wyznaczonym przez prowadzącego aukcję, nie dłuższym niż 7 dni, licząc od dnia przybicia.

8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

9. Nabywca z chwilą nabycia przedmiotu (-ów) nie wnosi zastrzeżeń co do stanu technicznego i prawnego majątku ruchomego.

10. Nabywca jest zobowiązany do odbioru zakupionych przedmiotów z miejsca składowania własnym udziałem i transportem.

11. Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn.

 

Białowieża, dnia 29 listopada 2023 r.
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko hodowcy
w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieski Park Narodowy informuje, że w naborze na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN wybrano kandydata:

1. Przemysław Glencner

Osoba ta spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.
 

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN

Forma umowy:
Umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca wg grafiku; system pracy równoważny do 12 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Opiekę nad zwierzętami w rezerwatach OHŻ i żubrami z wolnej populacji w Puszczy Białowieskiej, prowadzenie obserwacji zachowania i kondycji fizycznej zwierząt.
 • Wykonywanie poniżej wymienionych prac fizycznych: karmienie zwierząt zgodnie z ustalonymi normami paszowymi; utrzymanie czystości i porządku w miejscach dokarmiania zwierząt oraz w pomieszczeniach  służbowych; pomoc w skupie, dowozie i magazynowaniu pasz, wykonywanie przemiału pasz; wykonywanie drobnych remontów i napraw infrastruktury OHŻ; wykonywanie prac ciesielskich/stolarskich jak np. budowa skrzyń transportowych na żubry; uczestnictwo w pracach przy pozyskaniu drewna w zakresie posiadanych uprawnień; utrzymanie dróg w rezerwatach zamkniętych oraz na terenie hodowli wolnej w należytym stanie; pozyskiwanie i dowóz liściarki dla zwierząt rezerwatowych; wykonywanie zaleceń profilaktycznych lekarza weterynarii; pomoc przy zabiegach związanych z korekcją kopyt
  i leczeniem zwierząt; udział w eliminacjach i odłowach zwierząt w zakresie wydanych poleceń; obsługa pilarki, ciągnika i sprzętu towarzyszącego (w zakresie posiadanych uprawnień); obsługa i konserwacja wózka akumulatorowego.
 • Obsługę grup turystycznych i gości Parku zleconych przez przełożonych.


Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie minimum średnie;
 • wiedza nt. potrzeb i zachowania zwierząt gatunków nieudomowionych (ssaki kopytne
  i drapieżne);
 • warunki zdrowotne odpowiednie do prac fizycznych związanych z obsługą zwierząt
  i prowadzeniem hodowli (w tym do pracy na wysokości powyżej 3 m);
 • praktycznie umiejętności ciesielskie i stolarskie, w tym umiejętność obsługi takich maszyn jak piła tarczowa, strugarka-grubościówka, itp.
 • uprawnienia i umiejętność obsługi pilarki łańcuchowej;
 • sumienność i uczciwość, dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy i realizacji zadań.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami
 • uprawnienia i umiejętność obsługi ciągnika i sprzętu towarzyszącego;
 • umiejętność samodzielnego wykonywania bieżących napraw powierzonego sprzętu;
 • prawo jazdy kat. B i T.

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego, życiorysu-CV wraz z kserokopią dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) lub pocztą tradycyjną do 23 października 2023 roku włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
Białowieża, 2 czerwca 2023 r.

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU

Białowieski Park Narodowy unieważnia przetarg publiczny na sprzedaż ogierka konika polskiego NARCYZ  z powodu braku ofert.
 

Białowieża, 18 maja 2023 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. 2022 poz. 998) Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży, Park Pałacowy 11, ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż ogierka konika polskiego NARCYZ (po MIDAR, od NAJADA), urodzonego w 2022 r. w Rezerwacie Pokazowym Żubrów BPN.

1. Przetarg odbędzie się dnia 02.06.2023 r. o godz. 10 w siedzibie BPN (sala przy Sekretariacie).

2. Konika można obejrzeć w Rezerwacie Pokazowym Żubrów w godzinach 9-15 po uprzednim umówieniu się. Osoba do kontaktu: leśniczy Janusz Szpakowicz  kom. 733 835 256.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (220 zł), które wnosi się w gotówce w kasie Parku lub na rachunek bankowy 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 (BGK o/Białystok). Wadium musi zostać wpłacone w kasie lub znaleźć się na wskazanym koncie BPN do dnia 02.06.2023 r. do godz. 9.45. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.  Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg publiczny, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

4. Cena wywoławcza 2200 zł brutto.

5. Oferta pisemna złożona w toku przetargu publicznego powinna zawierać:
   1) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania lub firmę i siedzibę oferenta, kontakt telefoniczny lub mailowy;
   2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówką, przelewem);
   3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem konika polskiego będącego przedmiotem przetargu publicznego albo że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z zapoznania się z jego stanem;

6. Ofertę składa się w zaklejonej kopercie w pok. nr 1 - Sekretariat BPN lub drogą pocztową na adres: Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (decyduje termin wpłynięcia!) w terminie do dnia 02.06.2023 r. do godz. 9:45 z dopiskiem "Oferta na zakup konika polskiego".

7. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
   1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
   2) nie zawiera danych, o których mowa w pkt. 5, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
   Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta o odrzuceniu oferty.

8. Organizatorowi przetargu publicznego przysługuje prawo zamknięcia tego przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn

9. Planowany termin zawarcia umowy sprzedaży konika polskiego do 7 dni od dnia przetargu.


Załącznik:
1. Wzór oferty na zakup konika.
 

Białowieża, 21 luty 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
robotnika gospodarczego w Obwodzie Masiewo, Obręb Ochronny Rezerwat,
Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieski Park Narodowy informuje, że w związku z rezygnacją Pana Dawida Wierzbickiego na stanowisko robotnika gospodarczego w Białowieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Karola Działowskiego zam. Olchówka
Uzasadnienie:
W/w kandydat spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Dziale Udostępniania Parku

Białowieski Park Narodowy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko referenta w Dziale Udostępniania Białowieskiego Parku Narodowego wybrano:
Panią Martynę Szpakowicz, zam. Białowieża
Uzasadnienie:
Ww. kandydatka spełniła niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazała się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi ją do pracy na ww. stanowisku stwierdzonymi przez komisję kwalifikacyjną.
 

Poszukujemy pracownika do pracy w Dziale Udostępniania
Białowieskiego Parku Narodowego

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

 • Zatrudnienie na stanowisku: referent
 • Podstawowe obowiązki: obsługa punktu kasowo-informacyjnego w pawilonie edukacyjnym Rezerwatu Pokazowego Żubrów BPN
 • Forma umowy: umowa o pracę na czas określony (7 miesięcy) w pełnym wymiarze czasu pracy, wg harmonogramu również w soboty, niedziele i święta.
 

Wymagane umiejętności od przyszłych pracowników:

 • obsługa kasy fiskalnej,
 • komunikatywność w obsłudze ruchu turystycznego,
 • co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi komputera wraz z pakietem MS Office.
 

Od naszych przyszłych pracowników oczekujemy:

 • punktualności i odpowiedzialności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • podstawowej wiedzy na temat Białowieskiego Parku Narodowego,
 • dyspozycyjności i samodzielności,
 • umiejętności pracy w zespole.
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego i CV pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pocztą tradycyjną na adres Białowieskiego Parku Narodowego, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do 8 lutego 2023 roku do godziny 15:00 włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
   

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Edukacyjnym

Białowieski Park Narodowy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalisty w Dziale Naukowo-Edukacyjnym w Białowieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Michała Gorczaka, zam. Warszawa
Uzasadnienie:
Ww. kandydat spełnił niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na ww. stanowisku stwierdzonymi przez komisję kwalifikacyjną.
 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalisty ds. Edukacji

Białowieski Park Narodowy informuje, że konkurs na stanowisko Specjalisty ds. Edukacji w Dziale Naukowo-Edukacyjnym w Białowieskim Parku Narodowym nie został rozstrzygnięty.

Wolne stanowisko pracy zostanie obsadzone w drodze przeniesienia wewnętrznego.
 

Białowieża, 23 stycznia 2023 r.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko
robotnika gospodarczego w Obwodzie Masiewo, Obręb Ochronny Rezerwat,
Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieski Park Narodowy informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko robotnika gospodarczego w Białowieskim Parku Narodowym wybrano:
Pana Dawida Wierzbickiego zam. Stare Masiewo
Uzasadnienie:
W/w kandydat spełnił  niezbędne wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wykazał się wiedzą i kwalifikacjami predysponującymi go do pracy na w/w stanowisku stwierdzonymi przez komisję kwalifikacyjną.
 

Białowieski Park Narodowy informuje,

że w naborze na stanowisko księgowy w Dziale Finansowym BPN wybrano:

Panią Marzenę Boratyńską

Osoba ta wykazała się dobrą znajomością wymaganych zagadnień wskazanych w ogłoszeniu o naborze.
 

Białowieski Park Narodowy informuje,

że w naborze na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN, ze względu na rezygnację p. Piotra Kudlewskiego, wybrano p. Piotra Bajko. Osoba ta spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.
 

Białowieża, 3 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU
W BIAŁOWIESKIM PARKU NARODOWYM

Białowieski Park Narodowy poszukuje pracownika do pracy na stanowisku robotnik gospodarczy w Obwodzie Masiewo, Obręb Ochronny Rezerwat, Białowieskiego Parku Narodowego [praca w północnej części BPN od strony Starego Masiewa].

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

Zatrudnienie na stanowisku: robotnik gospodarczy.

Forma umowy: umowa o pracę na czas określony w wymiarze 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje: Prace związane z obsługą ciągnika i maszyn towarzyszących, prace związane z załadunkiem, rozładunkiem i transportem, prace w ekosystemach nieleśnych związanych z wykaszaniem i pozyskaniem biomasy, prace w ekosystemach leśnych przy pozyskaniu, zrywce i transporcie drewna, prace przy utrzymaniu dróg dojazdowych w tym odśnieżanie, bieżące naprawy, wykaszanie poboczy, utrzymanie przejezdności. Wykonywanie przeglądów i napraw bieżących powierzonego sprzętu. Obsługa innych sprzętów mechanicznych (pilarka, wykaszarka, kosiarka, itp.). Wykonywanie prac fizycznych, w tym: remonty i naprawy urządzeń i obiektów infrastruktury turystycznej i technicznej, prace związane z pielęgnacją zieleni niskiej i wysokiej w tym formowanie żywopłotów, trawników, zakrzaczeń, zadrzewień, wykaszanie, pielęgnacja, porządkowanie itp.

Minimalne wymagania co do posiadanych umiejętności:

 • prawo jazdy kategorii T oraz praktyczne umiejętności pracy przy pomocy ciągnika, 
 • umiejętność obsługi maszyn agregowanych z ciągnikiem: kosiarka dyskowa, kosiarka bijakowa, zgrabiarka, bielarka i inne,
 • uprawnienia i umiejętność obsługi pilarki łańcuchowej,
 • umiejętność obsługi wykaszarki spalinowej,
 • warunki zdrowotne odpowiednie do wykonywania czynności fizycznych związanych z zakresem prac na ww. stanowisku,
 • umiejętność samodzielnego wykonywania przeglądów i bieżących napraw powierzonego sprzętu.
 

Dodatkowe wymagania:

 • sumienność, uczciwość i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość podstawowych zasad pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej w aspekcie teoretycznym i praktycznym.
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego, życiorysu-CV wraz z kserokopią dokumentów poświadczających posiadane uprawnienia i umiejętności na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) do 20 stycznia 2023 roku do godziny 15:00 włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 
Białowieski Park Narodowy informuje,
że w naborze na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN wybrano następujące osoby:

1. Łukasz Dawidziuk-Iwacik

2. Piotr Kudlewski

Osoby te spełniają wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze.
 

KD-110-1-2/22

Ogłoszenie naboru do pracy
na stanowisko strażnika Straży Parku

Dyrektor Pienińskiego Parku Narodowego ogłasza nabór na stanowisko strażnika Straży Parku

1.      Nazwa i adres jednostki: Pieniński Park Narodowy, ul. Jagiellońska 107B,
         34-450 Krościenko nad Dunajcem;

2.      Wymiar zatrudnienia: pełny etat, praca wg harmonogramu również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta);

3.      Liczba stanowisk: 1;

4.      Wymagania niezbędne (wypełnić pkt. 7 w kwestionariuszu):

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody funkcjonariuszem Straży Parku może być osoba , która:

a)   posiada obywatelstwo polskie,

b)   ukończyła 21 lat,

c)   ma pełną zdolność do czynności prawnych,

d)   nie została pozbawiona praw publicznych,

e)   posiada co najmniej wykształcenie średnie,

f)   posiada nienaganną opinię właściwego miejscowego komendanta Policji, którą trzeba będzie przedłożyć przed podjęciem pracy,

g)  posiada odpowiedni stan zdrowia, który przed podjęciem pracy trzeba będzie potwierdzić orzeczeniem lekarskim i orzeczeniem psychologicznym,

h)  nie była karana za przestępstwa.

5.      Główne zadania funkcjonariusza Straży Parku związane będą z ochroną mienia oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

6.      Dodatkowo punktowane będzie: posiadanie wykształcenia leśnego (wyższe lub średnie) lub o kierunkach przyrodniczych, a także znajomość języków obcych, zaangażowanie naukowe, kursy przewodnickie, dodatkowe wykształcenie przydatne w pracy oraz doświadczenie zawodowe. Oprócz powyższych wymogów od kandydatów spodziewana jest ogólna sprawność fizyczna, komunikatywność i umiejętność pracy w sytuacjach stresowych.

7.      Wymagane dokumenty:
         - podanie,
         - wypełniony kwestionariusz osobowy,
         - podpisana klauzula osobowa,
         - CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

Kwestionariusz osobowy i klauzula informacyjna do pobrania na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/ppn w zakładce „ogłoszenia różne".
8. Zgłoszenia będą przyjmowane do 23 grudnia 2022 roku do godziny 16:00. Zgłoszenia można wysyłać na adres e -mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (z opcją potwierdzenia odczytania e-maila) oraz tradycyjną pocztą na adres Pieniński Park Narodowy,
ul. Jagiellońska 107B, 34-450 Krościenko nad Dunajcem z dopiskiem „Praca - Straż Parku", bądź osobiście do sekretariatu Pienińskiego Parku Narodowego.
9. Informacje dodatkowe:
    a)    oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane,   
    b)    kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
    c)    zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami,
    d)    zastrzegamy możliwość odstąpienia od naboru w przypadku, gdy przedstawione oferty nie będą zadawalające.

Pieniński Park Narodowy może zapewnić mieszkanie służbowe.
 

Poszukujemy pracownika do pracy w Dziale Finansowym
Białowieskiego Parku Narodowego

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

 • Zatrudnienie na stanowisku: księgowy, kasjer
 • Forma umowy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 

Wymagane umiejętności od przyszłych pracowników:

 • obsługa kasy fiskalnej,
 • umiejętność sporządzania dokumentów sprzedażowych zgodnie z ustawą o VAT
 • znajomość ustawy: o rachunkowości, podatku VAT, finansach publicznych i umiejętność zastosowania przepisów w praktyce,
 • umiejętność sporządzania rozliczeń, zestawień i wniosków do podmiotów dotujących jednostkę,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera wraz z pakietem MS Office i sprzętów biurowych (ksero, skaner),
 • umiejętność obsługi systemów ERP (znajomość COMARCH OPTIMA będzie dodatkowym atutem).
 

Od naszych przyszłych pracowników oczekujemy:

 • wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku ekonomicznym,
 • minimum rok doświadczenia w księgowości, lub doświadczenia zawodowego,
 • umiejętności związanych z doskonałą organizacją pracy,
 • skuteczności komunikowania się, samodzielności, kreatywności, punktualności, dokładności, dyspozycyjności,
 • odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole.
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego i CV pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pocztą tradycyjną na adres Białowieskiego Parku Narodowego, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do 16 grudnia 2022 roku do godziny 15:00 włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista w Dziale Naukowo-Edukacyjnym

Forma umowy:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 12. miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Realizowanie prac naukowo-badawczych zgodnie z planem prac uzgodnionym z Kierownikiem Działu Naukowo-Edukacyjnego oraz Dyrektorem Parku Narodowego.
 • Uczestnictwo w prowadzonych przez Pracownię Naukową badaniach i monitoringu przyrodniczym.
 • Prowadzenie badań na obszarze Białowieskiego Parku Narodowego oraz publikowanie wyników prowadzonych badań.
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji oraz dążenie do uzyskania kolejnych stopni naukowych.
 • Opiniowanie opracowań naukowych i ekspertyz dotyczących Białowieskiego Parku Narodowego oraz uczestnictwo w redagowaniu zleceń wydawanych przez Białowieski Park Narodowy w tej dziedzinie.
 • Dostarczanie Kierownikowi Działu Naukowo-Edukacyjnego materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji przez Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego przez przedstawienie odpowiedniej argumentacji naukowej w zakresie swojej specjalizacji.
 • Współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie badań prowadzonych w Białowieskim Parku Narodowym.
 • Uczestnictwo w szkoleniu personelu terenowego Parku w zakresie ustalonym przez Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Organizacja i nadzór prowadzonych przez personel terenowy obserwacji przyrodniczych w zakresie ustalonym przez Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Uczestnictwo w tworzeniu komputerowej bazy danych, w tym Systemu Informacji Przestrzennej Parku w zakresie dotyczącym działalności Działu Naukowo-Edukacyjnego.
 • Uczestnictwo w przygotowywaniu i realizacji imprez o charakterze naukowo-edukacyjnym organizowanych przez Białowieski Park Narodowy i we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym.
 • Prowadzenie notatek kronikarskich, rejestrując stanowiska flory, fauny i inne informacje przyrodnicze.
 • Sprawowanie opieki merytorycznej nad studentami odbywającymi praktyki w Białowieskim Parku Narodowym oraz grupami dorosłych w zakresie zleconym przez bezpośredniego przełożonego.
 • Udział w przygotowywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie działalności naukowo-edukacyjnej Parku.
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działalności Działu Naukowo-Edukacyjnego.
 • Współudział w prowadzeniu mediów społecznościowych Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość Białowieskiego Parku Narodowego w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań Działu Naukowo-Edukacyjnego.
 • Wykształcenie wyższe (minimum I stopień) na kierunku przyrodniczym (leśnictwo, biologia, geografia, ochrona przyrody, ochrona środowiska lub pokrewne).
 • Preferowana specjalizacja: entomologia lub lichenologia lub mykologia lub fitosocjologia.
 • Komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, kreatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: środowisko Windows, pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Stopień doktora (III stopień) na kierunku przyrodniczym (preferowana specjalizacja: entomologia lub lichenologia lub mykologia lub fitosocjologia).
 • Znajomość oprogramowania do statystycznej analizy danych i oprogramowania GIS.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania zewnętrznego.

 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego, życiorysu-CV wraz z kserokopią dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) do 20.12.2022 roku włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydata na stanowisko
Specjalista ds. Edukacji

Forma umowy:
Umowa o pracę na czas określony w wymiarze 12. miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Prowadzenie zajęć edukacyjnych w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego i w terenie.
 • Opracowywanie propozycji programów zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych.
 • Udział w przygotowywaniu ścieżek przyrodniczych i powierzchni edukacyjnych na terenie Białowieskiego Narodowego.
 • Współpraca w zakresie edukacji przyrodniczej z placówkami oświatowymi położonymi w Regionie Puszczy Białowieskiej: organizacja i prowadzenie prelekcji i prezentacji w Białowieskim Parku Narodowym i w placówkach oświatowych.
 • Przygotowanie i realizacja imprez o charakterze naukowo-edukacyjnym organizowanych przez Białowieski Park Narodowy i we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Białowieskiego Parku Narodowego w zakresie edukacji i pomocy merytorycznej przy przygotowywaniu publikacji oraz ekspozycji muzealnych.
 • Oprowadzanie po obiektach Białowieskiego Parku Narodowego turystów według bieżących potrzeb i ustalonego planu oraz gości zleconych przez Dyrektora Białowieskiego Narodowego.
 • Udział w przygotowywaniu i realizacji wniosków o dofinansowanie działalności edukacyjnej Białowieskiego Parku Narodowego.
 • Udział w przygotowywaniu dokumentacji i w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie działalności Działu Naukowo-Edukacyjnego.
 • Współudział w prowadzeniu mediów społecznościowych Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Wymagania niezbędne:

 • Obywatelstwo polskie.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Znajomość Białowieskiego Parku Narodowego w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej.
 • Wykształcenie wyższe (II stopień) na kierunku przyrodniczym (leśnictwo, biologia, geografia, ochrona przyrody, ochrona środowiska lub pokrewne).
 • Komunikatywność, rzetelność, zaangażowanie, kreatywność.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność przekazywania wiedzy i pracy z dużymi grupami osób.
 • Umiejętność organizacji własnego stanowiska pracy.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Znajomość obsługi komputera i programów komputerowych: środowisko Windows, pakiet MS Office: Word, Excel, PowerPoint.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (preferowany język angielski, niemiecki).
 • Umiejętność samodzielnego projektowania, prowadzenia zajęć oraz przygotowywania materiałów edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej, dopasowując cele, treści i metody pracy do kontekstu, oczekiwań, wieku i innych charakterystyk grupy odbiorców, korzystając z szerokiego repertuaru metod i środków edukacyjnych.
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu finansowania zewnętrznego.
 • Uprawnienia przewodnickie obejmujące obszar Białowieskiego Parku Narodowego.

 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego, życiorysu-CV wraz z kserokopią dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć  lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) do 20.12.2022 roku włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...
 

Białowieski Park Narodowy poszukuje kandydatów na stanowisko
hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN

Forma umowy:
Umowa o pracę na czas określony na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca wg grafiku; system pracy równoważny do 12 godzin na dobę.

Podstawowy zakres prac na ww. stanowisku obejmuje:

 • Opiekę nad zwierzętami w rezerwatach OHŻ i żubrami z wolnej populacji w Puszczy Białowieskiej, prowadzenie obserwacji zachowania i kondycji fizycznej zwierząt.
 • Wykonywanie poniżej wymienionych prac fizycznych: karmienie zwierząt zgodnie z ustalonymi normami paszowymi; utrzymanie czystości i porządku w miejscach dokarmiania zwierząt oraz w pomieszczeniach służbowych; pomoc w skupie, dowozie i magazynowaniu pasz, wykonywanie przemiału pasz; wykonywanie drobnych remontów i napraw infrastruktury OHŻ; uczestnictwo w pracach przy pozyskaniu drewna w zakresie posiadanych uprawnień; utrzymanie dróg w rezerwatach zamkniętych oraz na terenie hodowli wolnej w należytym stanie; pozyskiwanie i dowóz liściarki dla zwierząt rezerwatowych; wykonywanie zaleceń profilaktycznych lekarza weterynarii; pomoc przy zabiegach związanych z korekcją kopyt i leczeniem zwierząt; udział w eliminacjach i odłowach zwierząt w zakresie wydanych poleceń; obsługa pilarki, ciągnika i sprzętu towarzyszącego (w zakresie posiadanych uprawnień); obsługa i konserwacja wózka akumulatorowego.
 • Obsługę grup turystycznych i gości Parku zleconych przez przełożonych.
 

Wymagania niezbędne:

 • wiedza nt. potrzeb i zachowania zwierząt gatunków nieudomowionych (ssaki kopytne i drapieżne);
 • warunki zdrowotne odpowiednie do prac fizycznych związanych z obsługą zwierząt i prowadzeniem hodowli (w tym do pracy na wysokości powyżej 3 m);
 • uprawnienia i umiejętność obsługi pilarki łańcuchowej;
 • sumienność i uczciwość, dyspozycyjność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy i realizacji zadań;
 • prawo jazdy kat. B.
 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy ze zwierzętami
 • uprawnienia i umiejętność obsługi ciągnika i sprzętu towarzyszącego;
 • umiejętność samodzielnego wykonywania bieżących napraw powierzonego sprzętu;
 • umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z podstawowego oprogramowania;
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.
 

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego, życiorysu-CV wraz z kserokopią dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie, uprawnienia i umiejętności na adres e-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) do 1.12.2022 roku włącznie.

Prosimy o podpisanie oświadczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych załączonego do ogłoszenia o naborze.

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych - plik do pobrania...