OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy zawiadamia, iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr OHŻ/044/33/2019 na sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej z dnia 08.05.2019 r., prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem RM w sprawie szczegółowego gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r poz. 729), wybrano ofertę firmy:

ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W ZUBRACH, 16-040 Gródek

cena oferty brutto: 4790,00

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania zamawiającego określone w treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

Białowieża, dnia 24.05.2019 r.
Białowieża, 21 May 2019 r.

OGŁOSZENIE

Białowieski Park Narodowy w Białowieży informuje, że na dzień 15.05.2019 r. był wyznaczony termin dotyczący przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażowego oraz udziału w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/1 (wewnętrzna droga dojazdowa) położonych na terenie obr. 0004 Białowieża przy ul. Sportowej gm. Białowieża, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym gdyż nikt nie przystąpił do licytacji

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego , zamieszczono na stronie internetowej www.bpn.com.pl
 

Poszukujemy pracownika na stanowisko WOŹNY
do pracy w Białowieskim Parku Narodowym

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

1. Zatrudnienie na stanowisku: woźny.
2. Forma umowy: umowa o pracę na czas określony w wymiarze całego etatu.

Od naszych przyszłych pracowników oczekujemy:

• łatwości w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywności,
• dyspozycyjności,
• wysokiej kultury osobistej,
• pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Do zakresu obowiązków będzie należało:

1. Utrzymanie czystości w obiektach BPN.
2. Czuwanie, by wszystkie pomieszczenia w BPN były zamknięte o odpowiednich porach.
3. Utrzymanie czystości wokół budynków BPN.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 13.05.2019 r. o godzinie 10:00 w budynku Białowieskiego Parku Narodowego w sali konferencyjnej koło sekretariatu.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego i życiorysu-CV na adres mailowy: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) do 13.05.2019 r. do godziny 8:00 włącznie.
W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1000 z późniejszymi zmianami)".
 

O G Ł O S Z E N I E

na podstawie art. 10 a ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012 r., poz.868)

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego

o g ł a s z a

przetarg ustny nieograniczony

na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/2 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku garażowego oraz udziału w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną nr geodezyjnym 1314/1 (wewnętrzna droga dojazdowa) położonych na terenie obr. 0004 Białowieża przy ul. Sportowej gm. Białowieża, w pow. hajnowskim, woj. podlaskim

Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej w dniu 15 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego.

Przedmiot przetargu

I. Nieruchomość gruntowa - działka o nr geodezyjnym 1314/2

Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa oznaczona nr ewidencyjnym 1314/2 o pow. 973 m2 będąca w użytkowaniu wieczystym BPN, zabudowana budynkiem garażowym o pow. zabudowy 285 m2 i pow. użytkowej 237,6 m2 stanowiącym własność BPN, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI2P/00029395/3.
Kształt działki w formie prostokąta, o granicach regularnych, teren względnie równy.
Od zaplecza częściowo działka ogrodzona siatką, która jest w znacznym stopniu zniszczona
Budynek garażowy o wymiarach 9,50 m x 30,00 m, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej. Ścianą szczytową z jednej strony połączony z budynkiem garażowym usadowionym na działce sąsiedniej.
Kondygnacja-1
Przeznaczenie budynku - garaż
Dojazd do nieruchomości od ul. Sportowej drogą wewnętrzną oznaczoną nr 1314/1 o pow. 1900 m2

Przeznaczenie nieruchomości: cele gospodarcze
Aktualne użytkowanie nieruchomości: transport i łączność
Identyfikacja działki: 200502_2.0004.1314/2
Identyfikator budynku: 200502_2.0004.1239_Bud
Oznaczenie wg ewidencji budynków: 30-180
Jednostka rejestrowa: G.480
Stan formalno- prawny: nieruchomość - w użytkowaniu wieczystym BPN, garaż - własność BPN

II Udział w wewnętrznej drodze dojazdowej

Opis nieruchomości
Udział w wysokości 319/1000 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości - działki oznaczonej nr 1314/1
o powierzchni 1900 m2 (wewnętrzna droga dojazdowa), dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi księgę wieczystą o nr KW BI2P/00039262/5

Aktualne użytkowanie nieruchomości: B-tereny mieszkaniowe
Identyfikacja działki:
200502_2.0004.1314/1
Stan formalno- prawny: własność BPN
Dostęp do nieruchomości - 1314/1 i 1314/2 ul. Sportową

 

   

Warunki przetargu:

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli zgłoszą się i wpłacą wadium w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

 2. Cena wywoławcza: 74.150,00 PLN, wartość została podana w oparciu o aktualny operat szacunkowy. Do kwoty najwyższej końcowej osiągniętej podczas licytacji należy doliczyć należyty podatek VAT w wymiarze 23%.

 3. Minimalna kwota postąpienia: nie mniej niż 1.000,00 PLN lub krotność,

 4. Wysokość wadium: 3.707,50 PLN.

 5. Wadium, w wysokości wskazanej powyżej, należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 w BGK O/Białystok z dopiskiem: "wadium - sprzedaż działek 1314/1 i 1314/2" lub w kasie Białowieskiego Parku Narodowego, najpóźniej w dniu licytacji do godziny 10:00. Za datę wpłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego BPN lub datę wpływu środków do kasy BPN.

 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby przystępującej do przetargu (jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedstawić pełnomocnictwo), a w przypadku osób prawnych zaświadczenia REGON, NIP, odpis KRS.

 7. Wadium zwraca się niezwłocznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie później niż po upływie 7 dni od dnia:
  1. odstąpienia od przetargu;
  2. zamknięcia przetargu;
  3. unieważnienia przetargu;
  4. zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny nabycia.

 9. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 10. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawrze umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

 11. Nabywca zobowiązany jest uiścić zaoferowaną cenę przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego prawa stanowiące przedmiotu przetargu.

 12. Przedmioty przetargu można obejrzeć w dniu 13 maja 2019r. w godz. od 9ºº do 10ºº. Przedmiotowe oględziny odbędą się w obecności pracownika BPN. Operat szacunkowy do wglądu w Dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego .

 13. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz oferent, który wygrał przetarg.

 14. Protokół stanowi podstawę do zawarcia sprzedaży.

 15. Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny, a także prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

 16. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem Dyrektora Parku do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku niniejszego przetargu.

 17. Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego przetargu udziela się w siedzibie BPN
  - pokój nr 14 oraz pod nr tel. (85) 68 29 705 w godz. 7:30÷15:30.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach przetargowych jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża;

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie na adres wskazany w pkt.1 powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" lub mailowo na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

 3. przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniem w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (§7 ust.1, §15 ust.6 oraz §16 ust.1 ) i będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

 4. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: ustawa o ochronie przyrody, rozporządzenie w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe.

 5. dane osobowe z postępowania przetargowego będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową sprzedaży nieruchomości;

 6. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

 7. każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.
 

O G Ł O S Z E N I E

Białowieski Park Narodowy ogłasza sprzedaż sianokiszonki ze zbioru w 2018 r, pierwszy pokos, w trybie aukcji ustnej:

158 bel sianokiszonki 120x120cm – cena wywoławcza 9480 zł;

Wadium 10% ceny wywoławczej w zł 948

Aukcja odbędzie się dnia 08.05.2019 roku o godzinie 11:00 w: Siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, 17-230 Białowieża, ul. Park Pałacowy 11 – sala narad pokój nr 11 (w budynku Dyrekcji BPN).

 

1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli zgłoszą się i wpłacą wadium w terminach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

2) Minimalna kwota postąpienia: 50 PLN lub wielokrotność

3) Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy nr: 53 1130 1059 0017 3397 5520 0001 BGK O/Białystok z dopiskiem: ”wadium na zakup sianokiszonki” lub w kasie Białowieskiego Parku Narodowego , najpóźniej na 2 dni przed przetargiem, tj. nie później niż w dniu 6 maja 2019 r.

4) Przed rozpoczęciem przetargu każdy z uczestników zobowiązany jest przedłożyć- komisji przetargowej- dowód wpłaty wadium oraz dokument stwierdzający tożsamość (jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba winna przedstawić pełnomocnictwo), a w przypadku osób prawnych zaświadczenia REGON i NIP.

5) Wadium zwraca się niezwłocznie w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane konto nie później niż po upływie 7 dni od dnia:
  - odstąpienia od przetargu;
  - zamknięcia przetargu;
  - unieważnienia przetargu;
  - zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet ceny

7) Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

8) W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent, który wygrał przetarg nie zawarł umowy w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium nie podlega zwrotowi.

9) Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji oraz oferent, który wygrał przetarg.

10) Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu składa za pośrednictwem dyrektora parku do ministra właściwego do spraw środowiska w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku niniejszego przetargu.

- Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu licytacji udziela w godzinach 8:00 -15:00: Leśniczy OHŻ Mirosław Androsiuk, kom. 694 456 671,

- Sianokiszonkę można obejrzeć w godzinach od 8:00 -15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami uprawnionymi do udzielania informacji.

- Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego zastrzega sobie prawo unieważnienia aukcji bez podania przyczyn. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO informuję, że:

1) administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach postępowania jest Białowieski Park Narodowy w Białowieży, ul. Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża;

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

3) przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ogłoszeniem przetargu ustnego pojazdów BPN

4) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów a także zgodnie z Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U.z 2017 poz 729)

5) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) a także wedle Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. z 2012r. poz.868)

6) dane osobowe z postępowania  będą przechowywane w Białowieskim Parku Narodowym przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy będzie przekraczał 4 lata przez cały czas trwania umowy. Dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przechowywane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową;

7) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje:
  a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  c) w zakresie wynikającym z przepisów - prawo do usunięcia swoich danych osobowych, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

8) każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych osobowych, jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy RODO.   

 O G Ł O S Z E N I E

Białowieski Park Narodowy poszukuje lekarza weterynarii do pracy w Gabinecie Weterynaryjnym BPN. Oferujemy pracę na etacie, w pełnym wymiarze czasu pracy, w zespole zajmującym się hodowlą restytucyjną żubrów oraz sprawowanie opieki lekarsko - weterynaryjnej nad wolno żyjąca populacją żubrów z rejonu Puszczy Białowieskiej.

Zakres czynności lekarza weterynarii BPN:

 • Immobilizacja farmakologiczna zwierząt nieudomowionych;

 • Diagnostyka sekcyjna, głównie żubrów;

 • Kontrolowanie stanu zdrowia wolno żyjących żubrów oraz zwierząt utrzymywanych w rezerwatach Białowieskiego Parku Narodowego;

 • Wykonywanie zabiegów lekarsko-weterynaryjnych w hodowli zamkniętej oraz Rezerwacie Pokazowym Żubrów;

 • Sporządzanie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej;

 • Możliwość prowadzenia badań naukowych;

 • Monitoring rozmieszczenia oraz liczebności żubrów z rejonu Puszczy Białowieskiej.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, weterynaryjne oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;

 • Znajomość zagadnień związanych z immobilizacją farmakologiczną;

 • Prawo jazdy kat. B;

 • Obsługa komputera;

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 • Specjalizacja z zakresu chorób zwierząt nieudomowionych;

 • Mile widziane doświadczenie w pracy ze zwierzętami wolno żyjącymi;

 • Umiejętność podawania leków przy użycia aplikatora do iniekcji zdalnej;

 • Znajomość topografii Puszczy Białowieskiej;

 • Znajomość języka obcego.

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny prosimy wysyłać do 30.04.2019 r. na adres:

Białowieski Park Narodowy

Park Pałacowy 11

17-230 Białowieża

z dopiskiem „lekarz weterynarii"

lub na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 

O G Ł O S Z E N I E

Białowieski Park Narodowy informuje, iż nabór na stanowisko hodowcy w Ośrodku Hodowli Żubrów BPN
wygrał pan Aleksander Superson.

Poszukujemy pracownika na stanowisko WOŹNY do pracy
w Białowieskim Parku Narodowym

Opis stanowiska podany przez pracodawcę:

1. Zatrudnienie na stanowisku: woźny.
2. Forma umowy: umowa o pracę na czas określony w wymiarze całego etatu.

Od naszych przyszłych pracowników oczekujemy:

• łatwości w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywności,
• dyspozycyjności,
• wysokiej kultury osobistej,
• pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych sytuacjach.

Do zakresu obowiązków będzie należało:

1. Utrzymanie czystości w obiektach BPN.
2. Czuwanie, by wszystkie pomieszczenia w BPN były zamknięte o odpowiednich porach.
3. Utrzymanie czystości wokół budynków BPN.
4. Wydawanie turystom i odbieranie urządzeń audio w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym BPN, wprowadzanie turystów na wystawę stałą w Muzeum BPN.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 05.03.2019 r. o godzinie 9:00 w budynku Białowieskiego Parku Narodowego w sali konferencyjnej koło sekretariatu.

Forma kontaktu:

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie listu motywacyjnego i życiorysu-CV na adres mailowy: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub dostarczanie ich do sekretariatu Białowieskiego Parku Narodowego (adres: Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża) do 4.03.2019 r. do godziny 14:00 włącznie.
W dokumentach prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1000 z późniejszymi zmianami)".