Poszukujemy pracownika do Działu Finansowego
Białowieskiego Parku Narodowego

Zatrudnienie na stanowisku: samodzielny księgowy
Forma umowy: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowana opinią;
 • preferowane wykształcenie wyższe w kierunku: ekonomia, administracja lub pokrewne;
 • doświadczenie zawodowe: ogólny staż pracy min. 5 lat;
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa:
      - ustawy o rachunkowości,
      - ustawy o finansach publicznych,
      - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
      - kodeksu pracy,
      - ustaw podatkowych.
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i sprzętów biurowych (ksero, skaner),
 • praktyka w naliczaniu wynagrodzeń, rozliczaniu umów cywilno-prawnych i innych świadczeń pracowniczych,
 • umiejętność obsługi systemów ERP, Płatnika, e-deklaracji,
 • znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych i podatków,
 

2.Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi programów księgowych (systemów ERP) oraz rozliczeń z ZUS (Płatnik) i z Urzędem Skarbowym;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera (Word, Excel, Lex);
 • znajomość zasad prowadzenia ewidencji księgowej oraz dokumentacji pracowniczej;
 • umiejętność planowania i organizowania własnej pracy, komunikatywność, odporność na stres, rzetelność, dokładność, terminowość.
 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby GUS;
 • rozliczanie umów cywilno-prawnych;
 • sporządzanie list płac;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych;
 • współpraca przy prowadzeniu ewidencji na potrzeby VAT;
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.
 

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (świadectwa, dyplomy lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wraz z kserokopią świadectw pracy (wzór w załączniku);
 • własne oświadczenie kandydata potwierdzające, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopia).
 

Forma kontaktu:
Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie wymaganych dokumentów pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć lub pocztą tradycyjną na adres: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, do 10 grudnia 2020 roku do godziny 15:00 włącznie. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane, nie liczy się data stempla pocztowego.
Pracownik ds. kadr poinformuje osoby spełniające wymagania formalne o terminie oraz sposobie dalszej rekrutacji. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Białowieskiego Parku Narodowego. Oferty odrzucone należy odebrać w terminie 5 dni od ogłoszenia o wynikach naboru. Oferty nieodebrane w tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

W dokumentach należy umieścić dopisek o następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."

pdf KLAUZULA INFORMACYJNA...

doc Kwestionariusz osobowy...