Zapraszamy do udziału w Konkursie Fotograficznym "Grzyby - cuda i dziwy"

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Grzyby – cuda i dziwy”

1.   Konkurs organizowany jest przez Białowieski Park Narodowy, ma charakter otwarty. Udział
      w konkursie jest bezpłatny.
2.   W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace dotąd niepublikowane w książkach
      i czasopismach, nie nagradzane w innych konkursach, wykonane na terenie Polski i będące
      oryginalnymi pracami Autora. W konkursie może brać udział każdy, za wyjątkiem członków
      Komisji Konkursowej i Pracowników Białowieskiego Parku Narodowego.
3.   Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie cztery fotografie w postaci odbitek
      fotograficznych o wymiarach 15x20 cm i w postaci cyfrowej na nośniku CD (rozdzielczość
      minimalna 1600x1200 pikseli).
4.   Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z Konkursu prac o niskiej jakości technicznej.
5.   Każda praca powinna zostać na odwrocie oznaczona godłem i posiadać tytuł (temat) zdjęcia. Do przesyłki z pracami
      należy dołączyć drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku informacje
      identyfikujące autora: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, wykaz nadesłanych prac
      z tytułami takimi samymi jak na zdjęciach. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych. Na nośnikach CD
      powyższe dane dotyczące zdjęć mogą być zawarte w pliku txt (notatnik) lub wyszczególnione na okładce nośnika.
      Każde ze zdjęć powinno być oznaczone w sposób łatwy do identyfikacji. Do przesyłki obowiązkowo należy dołączyć
      uzupełnione i podpisane oświadczenie (plik do pobrania).
6.   Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego) lub
      dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża,
      z dopiskiem na kopercie, „Grzyby – cuda i dziwy” – konkurs fotograficzny.
7.   Termin składania prac upływa dnia 10 września 2009 roku.
8.   Wyboru zwycięskich prac dokona Komisja Konkursowa w terminie do dnia 15 września 2009 roku.
9.   Decyzja Komisji Konkursowej jest nieodwołalna.
10.  Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 19 września 2009 roku na wernisażu Jubileuszowej Wystawy Grzybów Puszczy
      Białowieskiej, a także na stronie internetowej www.bpn.com.pl
11.  Nagrody zostaną Zwycięzcom dostarczone pocztą.
12.  Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora i nie podlegają zwrotowi.
13.  Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji wszystkich nadesłanych prac w swoich wydawnictwach lub
      na stronie internetowej (z podaniem nazwiska autora). Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują
      Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć.
14.  Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

PATRONAT MEDIALNY