Partnerzy z Polski i Białorusi podpisali umowę na działania z zakresu edukacji ekologicznej
 

3 marca 2020 r. w Białowieskim Parku Narodowym została podpisana umowa partnerska między partnerami z Polski i Białorusi dotycząca współpracy przy realizacji transgranicznego projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami".

Realizatorami projektu ze strony polskiej są:
  • Białowieski Park Narodowy (partner wiodący),
  • Powiat Hajnowski,
  • II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Stronę białoruską reprezentowały instytucje:
  • Lokalny Środowiskowy Fundusz „Rezerwaty Obwodu Brzeskiego",
  • Departament Edukacji Miasta Pińsk,
  • Państwowa Instytucja Edukacji „Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska".


Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie potrzeby ochrony i zachowania cennych, zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu.

Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" zakłada realizację działań wskazujących alternatywne metody pozyskania roślin użytkowych, częstokroć zagrożonych, z zachowaniem ich stanowisk w naturalnym ekosystemie, a tym samym utrzymanie bioróżnorodności. Jednocześnie działania projektu mają pokazać odwieczne relacje człowieka z przyrodą swojej małej Ojczyzny, min. poprzez przypomnienie znaczenia wybranych gatunków roślin stosowanych w ziołolecznictwie, kulinariach, hafcie, tkactwie, obrzędach religijnych i zwyczajach ludowych. Wśród zadań, jakie mają być realizowane w ramach umowy, zaplanowano działania wzmacniające współpracę transgraniczną i wymianę dobrych praktyk między obszarami cennymi przyrodniczo oraz szkołami.

Działania projektowe skierowane są do pracowników obszarów przyrodniczo cennych, nauczycieli, młodzieży, społeczności lokalnych i turystów odwiedzających regiony Puszczy Białowieskiej i Polesia.

Projekt „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" realizowany będzie od czerwca 2020 r. do maja 2021 r.

W trakcie jego realizacji zostanie wykształcona kadra nauczycieli i zespół uczniów do prowadzenia tematycznej edukacji w środowiskach szkolnych i wśród społeczności lokalnych, działające w oparciu o:

  • Centra Edukacyjne stworzone w szkołach biorących udział w projekcie;
  • wydawnictwa adresowane do nauczycieli i edukatorów (konspekty zajęć) oraz publikacje skierowane do szerokiego grona odbiorców (broszura i ulotki);
  • wydarzenie edukacyjne - festiwal - adresowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym turystów.


W projekcie zaplanowano również przeprowadzenie transgranicznego szkolenia dla nauczycieli i pracowników obszarów przyrodniczo cennych, warsztaty dla młodzieży oraz transgraniczny obóz młodzieżowy.

Podczas podpisania umowy wszyscy partnerzy podkreślili niezwykle istotną rolę działań projektowych w zakresie ochrony cennych skarbów przyrody i rozwoju szeroko pojętej edukacji obywatelskiej, jak też zdeklarowali chęć kontynuacji współpracy na niwie edukacji ekologicznej.

Łączny koszt projektu opiewa na kwotę 66 768 Euro, w tym 90% tej kwoty stanowi pomoc finansowa Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w Priorytecie 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego i dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (więcej informacji: https://www.pbu2020.eu).

Zapraszamy do obejrzenia relacji z przebiegu spotkania

link: https://bialystok.tvp.pl/680025/obiektyw
(materiał od 15 minuty)

 

 

 

Odpowiedzialność za zawartość tej informacji leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

1.
02.jpg
2.
03.jpg
3.
04.jpg
4.
05.jpg
5.
06.jpg
6.
07.jpg
7.
08.jpg
8.
09.jpg
9.
10.jpg
10.
11.jpg
11.
12.jpg
12.
13.jpg
13.
14.jpg

Zdjęcia: Tomasz Kołodziejczak