Zarządzenie nr 43 /2020
Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

z dnia 30.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia zasad załatwiania spraw w Białowieskim Parku Narodowym
w czasie epidemii COVID-19

W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią chorób spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, działając na podstawie art. 8e) ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 r., poz. 55 z późni zm.) oraz art. 94 pkt 4 i art. 207 § 1 i § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2020, poz. 1320) w związku z art.2 ust.1 i 2 specustawy z dnia 31 marca 2020r., wprowadzam następujące zasady załatwiania spraw w dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego oraz w kancelariach Obwodów Ochronnych Parku:

§ 1

Umawianie spotkań

1. Ogranicza się wstęp do dyrekcji Białowieskiego Parku Narodowego i możliwość bezpośredniego załatwiania spraw do:
    1) pracowników Białowieskiego Parku Narodowego;
    2) innych osób, jeżeli:
        a) są umówione na osobiste spotkanie z Dyrektorem lub pracownikiem Parku, a sprawy nie można załatwić za pośrednictwem środków zdalnego komunikowania się,
        b) nie są umówione na osobiste spotkanie z Dyrektorem lub pracownikiem Parku, lecz przedstawiony charakter konkretnie wskazanej sprawy wskazuje, że konieczne jest załatwienie sprawy w sposób zapewniający bezpośredni kontakt,
    3)      osób realizujących w Białowieskim Parku Narodowym  czynności kontrolne na podstawie przepisów odrębnych, a także Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i pracowników innych instytucji państwowych wykonujących zadania służbowe lub prowadzących działania ratownicze,
2. Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego nie umawiają spotkań oraz nie przyjmują nieumówionych wcześniej kontrahentów lub interesantów, jeżeli możliwe jest załatwienie danej sprawy za pośrednictwem środków zdalnego komunikowania się.
3. Dla osób, o których jest mowa w ust. 1 pkt 2), wprowadzam zasady odwiedzin w pomieszczeniach biurowych (załącznik nr 1 do Zarządzenia).

§ 2

Obowiązki w zakresie reżimu sanitarnego

1. Każda osoba niebędąca pracownikiem Białowieskiego Parku Narodowego wchodząca do dyrekcji Parku obowiązana jest do:
    1) zasłaniania ust i nosa w sposób zapewniający filtrację wydychanego powietrza,
    2) dezynfekcji rąk w sposób określony w instrukcji dezynfekcji udostępnionej przy wejściu do dyrekcji Parku lub założenia rękawiczek jednorazowych,
    3) skrócenia do minimum pobytu w dyrekcji Parku,
    4) zachowania określonego przepisami odstępu od innych osób,
    5) posiadania własnego środka piszącego.
2. Pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego podczas kontaktu z osobą z zewnątrz zobowiązani są każdorazowo do zasłaniania ust i nosa.
3. Osoba, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2,  nie jest uprawniona do wstępu do dyrekcji BPN ani do kancelarii Obwodów Ochronnych.
4. Wejście do budynku Dyrekcji BPN w celu uniknięcia wejścia przez osoby niepowołane powinno być zamknięte na klucz od wewnątrz.
5. Przy wejściu w holu należy umieścić informację z telefonem do sekretariatu i skrzynkę na korespondencję. Wszelka korespondencja przychodząca niewymagająca urzędowego potwierdzenia wrzucana jest do skrzynki korespondencyjnej. Pracownik sekretariatu BPN nie dokonuje potwierdzenia wpływu korespondencji przychodzącej na kopiach dokumentów. W celu uzyskania potwierdzenia złożenia korespondencji należy kontaktować się z sekretariatem BPN mailowo lub telefonicznie.

§3

Uprawnienia pracowników BPN

W przypadku braku spełnienia przez osoby wskazane w  §1 ust. 1 pkt.2) obowiązku zakrywania ust i nosa, a także w przypadku występowania u tych osób kataru, kaszlu lub innego rodzaju objawów mogących uzasadniać podejrzenie zakażenia koronawirusem, pracownik Parku może odmówić spotkania osobistego i załatwić sprawę zdalnie.

 

§ 4

Kontrolę nad wprowadzeniem zarządzenia powierzam kierownikowi działu AG BPN.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 - zasady odwiedzin pomieszczeń biurowych BPN przez osoby nie będące pracownikami Białowieskiego Parku Narodowego

 

                                                                                                                                               Dyrektor BPN

                                                                                                                                           /-/ Michał Krzysiak