Zarządzenie nr 44/2020
Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego
z dnia 6.11.2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia udostępniania
Białowieskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 8e ustęp 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2020, poz. 55) oraz w związku z koniecznością podjęcia działań w zakresie przeciwdziałania pandemii koronawirusa (COVID-19) i zagwarantowania bezpieczeństwa osób przebywających na terenie BPN zarządza się, co następuje:

§ 1

1 Zostają udostępnione w celach turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych na następujących warunkach wymienione obszary i obiekty Białowieskiego Parku Narodowego:
   a) Obręb Ochronny Rezerwat (w obszarze ochrony ścisłej liczba osób w grupie powinna wynosić maksymalnie 4 osoby plus przewodnik po BPN);
   b) Park Pałacowy;
   c) Rezerwat Pokazowy Żubrów z wyłączeniem części multimedialnej i wystawowej w Pawilonie Edukacyjnym.

2. W obiektach BPN, w których odbywa się sprzedaż biletów, może przebywać maksymalnie 1 osoba na jedno stanowisko kasowe.

§ 2

1. Ekspozycja stała i wystawy czasowe w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym zostają zamknięte do odwołania.

2. Biblioteka BPN oraz czytelnia zostają zamknięte do odwołania.

 § 3

Do odwołania obszar Białowieskiego Parku Narodowego nie jest udostępniany w celach sportowych.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 42/2020 Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 23.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia udostępniania Białowieskiego Parku Narodowego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2020 r.

§6

Polecam wykonanie niniejszego zarządzenia kierownikom wszystkich komórek organizacyjnych i pracownikom na samodzielnych stanowiskach w BPN.

 

Białowieża, 6.11.2020 r.