Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego - 17 grudnia 2020 r.
 

Zarządzeniem z dnia 19 listopada 2020 roku Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka powołał dwudziestu członków Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Parku.

17 grudnia 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego kadencji 2020-2025.

W pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady Naukowej udział wzięli: Dyrekcja Białowieskiego Parku Narodowego, Wojciech Hurkała - Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Członkowie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Na pierwszym posiedzeniu Rada Naukowa przyjęła Regulamin Rady Naukowej, a następnie wybrała w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Naukowej, Zastępcę Przewodniczącego Rady Naukowej oraz trzech Członków stanowiących Prezydium Rady Naukowej.

Członkowie Rady Naukowej funkcję jej przewodniczącego powierzyli panu prof. dr. hab. Kajetanowi Perzanowskiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Profesor dr hab. Kajetan Perzanowski jest wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz sekretarzem Stowarzyszenia Miłośników Żubrów. Przez wiele lat prowadził Stację Badawczą Fauny Karpat Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Ustrzykach Dolnych. Specjalizuje się w ekologii zwierząt, ekologicznych podstawach ochrony i gospodarowania populacjami dużych ssaków oraz programach restytucyjnych.

Zastępcą Przewodniczącego Rady Naukowej został dr hab. Rafał Paluch z Zakładu Lasów Naturalnych w Białowieży Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W skład Prezydium weszli:
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Sławomir Bakier - Politechnika Białostocka
prof. dr hab. Bogdan Jaroszewicz - Białowieska Stacja Geobotaniczna Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Pozostali Członkowie Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego:
prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Aleksander Wasiliewicz Bury - Dyrektor Parku Narodowego Białowieżskaja Puszcza w Kamieniukach (Białoruś)
Jerzy Dackiewicz - Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz - Uniwersytet w Białymstoku
Jarosław Gołubowski - Wójt Gminy Narewka
dr hab. Mateusz Grygoruk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska - Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży
Edyta Kapowicz - Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
dr hab. Magdalena Larska - Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Andrzej Józef Nowak - Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Białymstoku
Marek Olbryś - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
dr hab. inż. Patryk Rowiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
dr Joanna Wawrzeniuk - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
dr Dan Wołkowycki - Politechnika Białostocka
Włodzimierz Wołkowycki - Przewodniczący Rady Gminy Białowieża

Funkcję Sekretarza Rady Naukowej pełni Barbara Iwaniuk - Kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego w Białowieskim Parku Narodowym

W trakcie pierwszego posiedzenia Rady Naukowej przedstawione zostały również: sprawozdanie Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego z działalności Parku w 2020 roku oraz tematy badawcze zgłoszone do realizacji w Białowieskim Parku Narodowym.