Komunikat o egzaminie na przewodnika po BPN organizowanym 19 - 20 kwietnia 2021 r.
 

Białowieski Park Narodowy (BPN) informuje, że w dniach 19-20 kwietnia 2021 r. planuje przeprowadzić egzamin na przewodnika z licencją na obsługę turystów po Białowieskim Parku Narodowym.

1) Egzamin ma na celu sprawdzenie, czy kandydat ubiegający się o licencję przewodnika po BPN ma wystarczającą wiedzę dotyczącą BPN i Puszczy Białowieskiej oraz praktyczną znajomość terenu i obiektów turystycznych BPN, umiejętność w zakresie komunikacji i pracy z grupą turystów.

2) Podczas egzaminu weryfikuje się wiedzę merytoryczną kandydatów na przewodnika
    w zakresie wiedzy przyrodniczej, historycznej i kulturowej o Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem
    problematyki dotyczącej BPN oraz misji BPN, topografii terenu, obowiązujących zasad udostępniania turystycznego BPN
    i opłat za wstęp oraz umiejętność pracy z grupą i komunikatywność.
3) Egzamin na przewodnika po BPN będzie składał się z dwóch części, tj.:
    a) części I - teoretycznej pisemnej,
    b) części II - praktycznej ustnej.
4) Do praktycznej części egzaminu zostaną dopuszczone osoby, które zaliczą część teoretyczną.
5) Liczba osób, które zostaną dopuszczone do egzaminu wynosi maksymalnie 40.
    Utworzona zostanie lista rezerwowa, na którą wpisanych zostanie maksymalnie 10 osób.
    O zapisaniu na listy decyduje kolejność zgłoszeń.
6) Egzamin jest płatny. Opłata wynosi 200 zł brutto od osoby.

Zasady przeprowadzenia egzaminu reguluje Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora BPN w sprawie udzielania licencji przewodnikom po BPN z dnia 18.01.2021 r., w tym Regulamin egzaminu na przewodnika po Białowieskim Parku Narodowym, stanowiący załącznik do wyżej wymienionego Zarządzenia.

BPN dopuszcza możliwość zmiany terminu egzaminu w związku z trwaniem epidemii COVID-19,
w zależności od wprowadzonych ograniczeń, nakazów i zakazów lub wystąpienia innych czynników, których nie sposób było przewidzieć.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu są zobowiązane do 8 lutego 2021 r. do godz. 10.00 (lub do wyczerpania liczby miejsc) wysłać mailem lub dostarczyć osobiście do sekretariatu BPN wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIA.
Formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Prosimy również o zadeklarowanie w FORMULARZU ZGŁOSZENIA chęci wzięcia udziału
w nieobowiązkowym szkoleniu przygotowawczym do egzaminu, jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli na jego przeprowadzenie.
Szkolenie to planujemy przeprowadzić w formie trwających łącznie około 40 godzin wykładów kameralnych i wyjść terenowych. Szkolenie jest płatne. Koszt wynosi 500 zł od osoby.
Szkolenie przygotowawcze odbędzie się, jeśli chęć wzięcia w nim udziału zadeklaruje przynajmniej 20 osób.
Do dnia 15 lutego 2021 r. poinformujemy osoby, które zadeklarują chęć uczestnictwa w szkoleniu przygotowawczym o tym, czy szkolenie się odbędzie.

Osoby, którym pracownik BPN potwierdzi mailowo otrzymanie FORMULARZA ZGŁOSZENIA, 10 lutego 2021 r. otrzymają mailem wiadomość zawierającą numer konta bankowego BPN, na które do 17 lutego 2021 r. włącznie należy dokonać przelewu opłaty za egzamin przewodnicki.
Kolejny wysłany z BPN mail z potwierdzeniem zaksięgowania przelewu będzie równoznaczny z dopuszczeniem osoby do udziału w egzaminie.

W przypadku osób nieposiadających poczty elektronicznej (maila) wypełniony formularz zgłoszenia prosimy dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża (sekretariat). W tym przypadku BPN będzie prowadził korespondencję telefonicznie.

Warunki przystąpienia do egzaminu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych:
1) ukończone 18 lat,
2) posiadanie wykształcenia średniego,
3) brak karalności za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem
    zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.

Osobom zakwalifikowanym do egzaminu pracownik BPN do dnia 22 lutego 2021 r. wyśle maila (lub w przypadku braku e-maila list) zawierający:
1) potwierdzenie zakwalifikowania się na egzamin,
2) opis przebiegu egzaminu,
3) wykaz literatury obowiązkowej.

Dodatkowych informacji udzielają:
Anna Gierasimiuk, st. specjalista ds. udostępniania Parku, tel. 85 682-97-17, Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
Grażyna Wykowska, specjalista ds. udostępniania Parku, tel. 85 682-97-40, Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Białowieża, 19.01.2021 r.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego z dnia 18 stycznia 2021 r.