Akcja Czynnej Ochrony Płazów - poszukujemy osób chętnych do pomocy!
 

Kończy się zima i niebawem płazy rozpoczną masową migrację z miejsc zimowego spoczynku do zbiorników wodnych. Już wkrótce, jak co roku, będziemy przystępować do Akcji Czynnej Ochrony Płazów. W dwóch lokalizacjach: w Białowieży i w pobliżu Narewki będziemy ustawiać bariery - tzw. płotki, uniemożliwiające płazom wejście na drogi i śmierć pod kołami samochodów. Migrujące płazy wpadają do wiader, skąd osoby zaanga-
żowane w Akcję przenoszą je dwa razy dziennie na drugą stronę drogi.

Zapraszamy i zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tegorocznej Akcji. Daje to wiele możliwości:
    - spędzenia czasu w pięknych, wiosennych okolicznościach przyrody,
    - jest szansą na niespodziewane spotkania z innymi zwierzętami,
    - bliskie zapoznanie się z płazami,
    - to naprawdę dobry uczynek dla przyrody!

W Akcji uczestniczyć mogą zarówno dzieci (młodsze w obecności opiekuna) oraz dorośli. Aby się dowiedzieć więcej zachęcamy do kontaktu telefonicznego: 85-68-29-736 lub mailowego: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest organizator „Akcji Czynnej Ochrony Płazów": Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży, reprezentowany przez Dyrektora Parku, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża, tel. (85) 682 97 00,
adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
2. Nad prawidłowością przetwarzania danych w Białowieskim Parku Narodowym czuwa wyznaczony przez Dyrektora Parku Inspektor Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować:
- pod adresem e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
- listownie: Inspektor ochrony danych, Białowieski Park Narodowy, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża.
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
3. Dane osobowe w zakresie: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA, NUMER TELEFONU, WIZERUNEK przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji zadań związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzaniem „Akcji Czynnej Ochrony Płazów" na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO w związku z udzieloną zgodą na udział w Akcji i przetwarzanie danych osobowych oraz utrwalenie i wykorzystanie wizerunku.
4. Dane osobowe uczestników Akcji będą przetwarzane przez okres niezbędny do ww. celów, tj. w związku z udziałem w Akcji dane osobowe będą przetwarzane przez okres dwóch lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, natomiast dane w postaci WIZERUNKU przetwarzane będą przez okres pięciu lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda w celu dalszej działalności promocyjnej organizatora lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tych celach.
5. Odbiorcą danych osobowych uczestników Akcji mogą być upoważnieni pracownicy administratora oraz wyłącznie instytucje upoważnione z mocy prawa a także podmioty współpracujące z administratorem na podstawie odpowiednio zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi informatyczne.
6. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Akcji. W przypadku niepodania danych udział w Akcji nie będzie możliwy.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym danych osobowych swojego dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa. W stosunku do danych osobowych, na przetwarzanie których została udzielna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu realizacji wymienionych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony danych Osobowych na adresy wskazane powyżej w pkt.1 lub 2 niniejszej klauzuli.
8. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych przez administratora narusza przepisy RODO.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.