OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

     NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI HOTELARSKO - GASTRONOMICZNEJ

 

Przedmiotem dzierżawy jest część budynku Centrum Edukacyjno-Muzealnego Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży posadowionego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 635/9, położnej na terenie obrębu 0006 Zastawa Krzyże, ul. Park Pałacowy, gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie, dla której Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Hajnówce prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW BI2P/00015485/0, będącej w użytkowaniu wieczystym Wydzierżawiającego.

Na część budynku składa się:
a) część gastronomiczna (dawna Restauracja Parkowa) złożona z: sali restauracyjnej, kuchni z zapleczem, pomieszczeń przynależnych kuchni w piwnicy budynku, tarasu z podestem łączącym o łącznej powierzchni użytkowej 926,10 m2  
b) część noclegowa (Pokoje Gościnne BPN) złożona z pokoi 1, 2 i 3-osobowych, Sali bilardowej, Sali klubowej oraz przynależnych pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni 1980,90 m2 .

Termin oględzin:
Nieruchomość można oglądać w dni robocze w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z BPN kontaktując się z osobami:
dr Michał Krzysiak – Dyrektor BPN – 85 682-97-00
Marek Świć - Kierownik DzUP - 607-330-142
Przemysław Jagielski - Starszy referent, dział AG - 502-327-811

Termin dzierżawy: od dnia podpisania umowy na okres 20 lat
Cena wywoławcza: łączny roczny czynsz dzierżawny - 582 000,00 zł netto
(słownie: pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)
Minimalna kwota postąpienia - 5 820,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Oferty w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem "Oferta na dzierżawę budynku CEM w Białowieży. Nie otwierać przed dniem 24.05.2021 r." należy składać w sekretariacie BPN, Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża do dnia 24.05.2021 r. do godz. 13:00.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA O PRZETARGU, DOSTĘPNĄ W BIP BIAŁOWIESKIEGO PARKU NARODOWEGO.