Rusza projekt transgraniczny "Przyrodnicza skarbnica ponad granicami"
 

Białowieski Park Narodowy jest Beneficjentem Wiodącym w projekcie "Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" realizowanym w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO w Priorytecie 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego, dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Partnerami projektu ze strony polskiej są:
- Powiat Hajnowski,
- II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Stronę białoruską w projekcie reprezentują:
- Lokalny Środowiskowy Fundusz "Rezerwaty Obwodu Brzeskiego",
- Departament Edukacji Miasta Pińsk,
- Państwowa Instytucja Edukacji "Średnia Szkoła nr 3 m. Pińska".

Łączny koszt projektu opiewa na kwotę 66 768 Euro, w tym 90% tej kwoty stanowi pomoc finansowa Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

3 marca 2020 r. w Białowieskim Parku Narodowym została podpisana umowa partnerska między partnerami projektu, jednak ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa COVID-19 realizacja projektu została przełożona o rok - rozpoczyna się właśnie w dniu 1 czerwca 2021 r.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie potrzeby ochrony i zachowania cennych, zagrożonych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej i na Polesiu, z jednoczesnym wskazaniem metod pozyskania roślin użytkowych przy zachowaniu ich naturalnych stanowisk  w środowisku przyrodniczym. Tym samym, działania projektowe wskazują konieczność zachowania bioróżnorodności przy jednoczesnym podkreśleniu odwiecznych relacji człowieka z przyrodą swojej małej Ojczyzny.

Projekt, angażując pracowników obszarów przyrodniczo cennych, nauczycieli, młodzież, społeczności lokalne i turystów odwiedzających regiony Puszczy Białowieskiej i Polesia, ma za zadanie wzmacniać współpracę transgraniczną i wymianę dobrych praktyk między jego akcjonariuszami.


Odpowiedzialność za zawartość tej notatki prasowej leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.