Podsumowanie projektu "Przyrodnicza skarbnica ponad granicami"
 

W dniu 23.05.2022 r. odbyło się podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami", trwającego od czerwca 2021 r. do końca maja 2022 r.

W podsumowaniu uczestniczyli: Lider Projektu - Białowieski Park Narodowy, oraz polscy partnerzy - II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego (gospodarz uroczystości) i Powiat Hajnowski. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście - przedstawiciele władz samorządowych, instytucji z regionu oraz media.
Celem realizacji projektu „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" było zwiększanie świadomości mieszkańców regionu odnośnie potrzeby ochrony i zachowania cennych, zagrożonych gatunków roślin występujących w regionie Puszczy Białowieskiej. Jednym z jego założeń było wskazanie, że istnieją alternatywne metody pozyskania roślin użytkowych, z zachowaniem ich stanowisk w naturalnym ekosystemie - tym samym zachowanie bioróżnorodności przyrody. Jednocześnie działania projektu podkreślały relacje człowieka z przyrodą, min. poprzez przypomnienie znaczenia wybranych gatunków roślin stosowanych w ziołolecznictwie, kulinariach i zwyczajach ludowych.
Działania projektowe realizowali: uczniowie, nauczyciele oraz społeczność lokalna regionu Puszczy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia została wykształcona kadra nauczycieli - liderów i uczniów - edukatorów. Prowadzą oni tematyczną edukację rówieśniczą dzięki doskonale wyposażonemu Centrum Edukacyjnemu, utworzonemu w II Liceum Ogólnokształcącym z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce z funduszy projektowych, jak również poprzez media społecznościowe, ekspozycję edukacyjną na x-banerach oraz wystawę fotograficzną prezentującą rzadkie gatunki roślin i ważne rośliny użytkowe w regionie - uroczyście otwartą w trakcie uroczystości w dniu 23 maja. Uczniowie - edukatorzy zdobywali dodatkową wiedzę dzięki uczestnictwie w warsztatach, również na zajęciach w ramach Obozu „Żyj mądrze z przyrodą", prowadzonych między innymi w obiektach Białowieskiego Parku Narodowego - w tym, w najlepiej zachowanym fragmencie Puszczy o wyjątkowym charakterze i cechach lasu naturalnego oraz na mniej znanych terenach Parku, ale atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i turystycznym - w północnej jego części. W wykładach i zajęciach terenowych uczestniczyli również nauczyciele i pracownicy obszarów ochronnych.
W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursów „Skarby naszej przyrody", ogłoszonych w ramach projektu.
Z uwagi na fakt, że było to ostatnie oficjalne spotkanie realizatorów projektu, odbyło się nie tylko podsumowanie jego działań, ale również dyskusje i opinie dotyczące realizacji. Oto niektóre z nich:
Czuję się pozytywnie zainspirowana do tego, aby uczyć się więcej o roślinach po zakończeniu projektu i poznawać je na własną rękę - powiedziała Martyna Stepaniuk, uczennica z grupy projektowej.
Wszyscy są zgodni co do tego, że była to bardzo interesująca i wartościowa inicjatywa uświadamiająca lokalnej społeczności, w tym młodzieży, jak ważne i potrzebne są działania służące ochronie rodzimej przyrody - takie słowa przekazał dyrektor BPN, dr hab. Michał Krzysiak, natomiast  wicestarosta Joanna Kojło zaznaczyła, że wiedza i umiejętności uczestników projektu są niezbywalne, zostaną z nimi. Wszyscy zgodzimy się z tezą, że Puszcza Białowieska to najprawdziwsza, tytułowa „przyrodnicza skarbnica".
Partnerzy wyrazili wolę kontynuacji inicjatyw podjętych w projekcie, co zapewni jego trwałość, ale przede wszystkim wzmocni ochronę przyrody - naszego cennego skarbu narodowego. 

Projekt pt. „Przyrodnicza skarbnica ponad granicami" jest współfinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: Dziedzictwo, Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Beneficjentem Wiodącym był Białowieski Park Narodowy, który w imieniu polskich partnerów wniósł wymagany wkład finansowy w wysokości 10% wartości projektu.

Całkowita wartość projektu:  66 768,00 €
Kwota dofinansowania   59 968,76 €

 
1.
01.jpg
2.
02.jpg
3.
03.jpg
4.
04.jpg
5.
05.jpg
6.
06.jpg
7.
07.jpg
8.
08.jpg
9.
09.jpg
10.
10.jpg
11.
11.jpg
12.
13.jpg

Fotografie: Małgorzata Karczewska (BPN), Oliwia Siemieniaka (II LO z DNJB)

Więcej informacji:

TVP 3
https://bialystok.tvp.pl/679812/tydzien-bialoruski
(od 9.39 minuty do: 17.28 minuty)

Radio Białystok
https://www.radio.bialystok.pl/pogon/index/id/214253

www i Fbhttps://samorzad.gov.pl/web/powiat-hajnowski/przyrodnicza-skarbicna-ponad-granicami---podsumowanie-projektu

https://www.facebook.com/PowiatHajnowski/posts/535909828187015

https://www.facebook.com/PowiatHajnowski/posts/537138211397510

https://hajnowka.naszemiasto.pl/uczniowie-z-ii-lo-w-hajnowce-zakonczyli-wielki-projekt/ar/c1-8831377

 

Odpowiedzialność za zawartość tej notatki prasowej leży wyłącznie po stronie Białowieskiego Parku Narodowego i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.