Rusza ciekawy projekt edukacyjny OTOP
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego: Bliżej natury - identyfikacja i merytoryczne przygotowanie lokalnych animatorów przyrodniczych.

Projekt skierowany jest on do osób zamieszkujących obszary Natura 2000 lub ich bezpośrednie sąsiedztwo. W ramach projektu chcemy nauczyć zainteresowane edukacją ekologiczną osoby zasad prowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej dotyczącej ochrony przyrody, a przede wszystkim potrzeby ochrony obszarów Natura 2000. Osoby, które zgłoszą się do projektu będą uczestniczyły w 3-dniowym szkoleniu, podczas którego zdobędą wiedzę z zakresu:

1.   KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ W OCHRONIE PRZYRODY: zasady komunikacji społecznej; zasady organizacji imprez plenerowych/pikników/wycieczek plenerowych dostępnych dla szerokiej publiczności; kontakty z mediami; zasady tworzenia atrakcyjnych materiałów edukacyjno-informacyjnych; sztuka prezentacji

2.   OCHRONY PRZYRODY: formy ochrony przyrody w Polsce; sieć obszarów Natura 2000; wpływ zachowania zasobów przyrodniczych na jakość życia; korzyści wynikające z sąsiedztwa sieci Natura 2000; możliwości społecznego, gospodarczego i przyrodniczego rozwoju obszarów chronionych przy zachowaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych

3.   PODSTAW FUNDRAISINGU (metody pozyskiwania funduszy): jak być skutecznym fundraiserem; co decyduje o sukcesie; zasady organizacji publicznej zbiórki pieniędzy; podstawowe zasady tworzenia projektu; gdzie szukać dofinansowania dla realizacji projektu

Całkowity koszt szkoleń pokrywa ich organizator, łącznie z kosztami dojazdu (do kwoty 150 zł).

Szkolenia odbędą się w 6 regionach Polski:

Region I: województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie
Region II: województwo małopolskie i podkarpackie, lubelskie
Region III: województwo dolnośląskie, opolskie i śląskie
Region IV: województwo łódzkie,  świętokrzyskie i mazowieckie
Region V: województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie
Region VI: województwo lubuskie i wielkopolskie

W sześciu terminach:

1.   15.10.2010-17.10.2010
2.   22.10.2010-24.10.2010
3.   06.11.2010-08.11.2010
4.   19.11.2010-21.11.2010
5.   26.11.2010-28.11.2010
6.   03.12.2010-05.12.2010

Miejsca szkoleń zostaną podane wkrótce.  

W szkoleniach może wziąć udział 150 osób, 25 osób z każdego regionu, jeden obszar Natura 2000 może być reprezentowany przez maksymalnie 2 osoby. Miejsca szkoleń zostaną dopasowane do terminów tak, by region I odpowiadał kolejno pierwszemu terminowi. Dlatego też zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniach, które będą realizowane w Państwa regionach.

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą kompetencje tzw. animatorów przyrodniczych -będą w stanie samodzielnie przeprowadzić lokalną kampanię edukacyjną. Dlatego też w ramach projektu będą miały za zadanie taką kampanię zorganizować razem z 10-osobową grupą młodzieży (młodzież szkół średnich i gimnazjalnych). Kampania będzie składała się z:

1.   3 wycieczek otwartych dla lokalnej społeczności na pobliski teren Natura 2000
2.   zamieszczenie informacji o projekcie w lokalnej prasie
3.   uzyskanie pozwoleń i nadzór nad montażem tablic edukacyjnych o obszarach Natura 2000
4.   zorganizowanie stoiska na lokalnych imprezach plenerowych, na których prezentowane będą materiały informacyjne związane z siecią Natura 2000

Wśród grup projektowych prowadzony będzie konkurs na najlepiej przeprowadzoną kampanię edukacyjną, nagrodą główną będzie wycieczka edukacyjna dla całej grupy do parku narodowego lub innego cennego przyrodniczo miejsca w Polsce. Nagrodami za II i III miejsce będą książki, plecaki i lornetki.

Projekt jest niezwykłą okazją by zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia. Jest szansą by realnie zmienić świadomość ekologiczną społeczności wśród której żyjecie. Może być także okazją do integracji i bliższego poznania się osób żyjących w jednym miasteczku czy wsi. We wszystkich działań możecie liczyć na wsparcie koordynatora projektu. Animatorzy przyrodniczy  otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu a młodzież dyplomy udziału w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy - animatorzy przyrodniczy
Regulamin udziału w projekcie - animatorzy przyrodniczy