Rada Naukowa Parku

Rada Naukowa Białowieskiego Parku Narodowego jest organem opiniodawczym i doradczym dyrektora Parku w zakresie ochrony przyrody i działalności naukowej Parku. 
 

Członków Rady w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą pięć lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępców i członków prezydium oraz uchwala regulamin działania.

Do zadań Rady Naukowej Parku Narodowego należy w szczególności:

  • ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  • opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
  • ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
  • opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

 

Aktualny skład Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

Przewodniczący:
dr hab. Bogdan Jaroszewicz - Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego

Zastępcy przewodniczącego:
dr hab. Rafał Paluch - Zakład Lasów Naturalnych Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży
mgr inż. Ryszard Ziemblicki - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Członkowie Prezydium:
prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
dr Dan Wołkowycki - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. Jerzy M. Gutowski - Zakład Lasów Naturalnych Instytut Badawczy Leśnictwa w Białowieży

Pozostali członkowie:
mgr inż. Przemysław Bielicki
dr hab. Artur Bołtromiuk - Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie Uniwersytet w Białymstoku
mgr inż. Aleksander Wasiliewicz Bury - Dyrektor Parku Narodowego „Bieławieżskaja Puszcza”
Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
dr hab. Rafał Kowalczyk - Instytut Biologii Ssaków Polska Akademia Nauk
dr Włodzimierz Kwiatkowski
dr inż. Lech Magrel - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
dr Janusz Majewski - Katedra Turystyki Wiejskiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
dr hab. Dorota Misiejuk - Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Magdalena Larska – prof. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Jarosław Gołubowski – Wójt Gminy Narewka
dr hab. Patryk Rowiński - Wydział Leśny Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Jan M. Wójcik - Instytut Biologii Ssaków Polska Akademia Nauk
Włodzimierz Wołkowycki – Gmina Białowieża

Korespondencję do Rady Naukowej Parku można kierować na adres: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć