Program "Oszczędzam energię - chronię klimat" zakończony
Hasło „Oszczędzam energię – chronię klimat” przyświecało uczestnikom Szkolnego Programu Ekozespołów realizowanego w roku szkolnym 2010/11.

Szkolny Program Ekozespołów istnieje w Polsce od 10-ciu lat. Skierowany jest do uczniów wszystkich poziomów nauczania. Jego celem jest propagowanie wiedzy o środowisku, uświadomienie jego zagrożeń i poszukiwanie sposobów jego ochrony, a dzięki temu wychowanie młodego pokolenia ludzi odpowiedzialnych za losy planety. Cele programu realizowanie są poprzez różnorodne działania, jak np.: ograniczenie zużycia wody i energii, ilości wytwarzanych odpadów, troska o środowisko naturalne, a także poprzez dokonywanie właściwych wyborów podczas  zakupów w sklepie i podróżowanie przyjazne środowisku. Koordynatorem krajowym programu jest Fundacja GAP Polska będąca częścią międzynarodowej inicjatywy ekologicznej Global Action Plan International zrzeszającej kilkanaście narodowych Fundacji GAP. Program co roku kończy się konkursem na najciekawsze działania realizowane w ramach szkolnych kampanii. Konkurs prowadzony jest na dwóch poziomach – wojewódzkim, realizowanym m.in. przez Białowieski Park Narodowy oraz ogólnopolskim – realizowanym przez Fundację GAP Polska.

Uroczystość zorganizowana 18-go października 2011 roku poświęcona była podsumowaniu dziesiątej edycji programu oraz rozstrzygnięciu konkursu na szczeblu wojewódzkim. Hasło przewodnie programu w roku szkolnym 2010/11 nawoływało do zwrócenia szczególnej uwagi na problem wynikający z konieczności zaspokojenia potrzeb energetycznych ludzi oraz zmiany klimatu Ziemi. Większość działań realizowanych w placówkach poświęcona była tym zagadnieniom, jak też sposobom zapobiegania niekorzystnym zjawiskom możliwym do zrealizowania w najbliższym otoczeniu. W etapie wojewódzkim komisja konkursu przyznała pięć równorzędnych nagród. Otrzymały je:

  1. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce
  2. Przedszkole nr 5 z Oddziałami Żłobkowymi w Hajnówce
  3. Zespół Szkół w Narewce – klasy III szkoły podstawowej
  4. Szkoła Podstawowa nr 4 przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim – klasy VI
  5. Gimnazjum nr 2 przy Zespole Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim

Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Hajnówce zdobyło też trzecią nagrodę w konkursie ogólnopolskim.

W uroczystości wzięło udział około 150 osób. Byli to uczestnicy programu, ich opiekunowie, zaproszeni goście – przedstawiciele Nadleśnictwa Białowieża i Nadleśnictwa Hajnówka oraz dyrektor i pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. Pan Zdzisław Szkiruć – dyrektor BPN powitał wszystkich zebranych i skierował słowa uznania dla pracy na rzecz edukacji ekologicznej i działań w tym zakresie prowadzonych w szkołach i przedszkolach. Przedstawił też zadania, jakie stawia przed sobą Białowieski Park Narodowy w zakresie edukacji ekologicznej nie tylko poprzez akcje edukacyjne, ale także poprzez działania będące dobrym przykładem do naśladowania. Uroczystość stała się okazją do przedstawienia krótkiej historii ekozespołów realizujących swoje kampanie z Białowieskim Parkiem Narodowym. Przy okazji jubileuszu (10 lat ekozespołów w Polsce) szczególne podziękowanie otrzymała Pani Anna Bajko z Zespołu Szkół w Narewce, która wraz z uczniami realizuje program nieprzerwanie od początku jego istnienia w BPN do chwili obecnej. Uczestnicy obejrzeli prezentacje dotyczące dwóch nagrodzonych kampanii: Przedszkola nr 3 w Hajnówce, którą zaprezentowała Oliwka Fedorow wraz z nauczycielką Panią Jolantą Wołkowycką i Gimnazjum nr 2 w Bielsku Podlaskim, zaprezentowaną przez Małgorzatę Chwaszczewską i Katarzynę Kosiak przygotowane przez Panią Jolantę Zajkowską. Przedstawione w dalszej części spotkania występy artystyczne pokazały, że poprzez sztukę można zwrócić uwagę na problemy ekologiczne świata i nawet małe dzieci potrafią stosować różne formy przekazu artystycznego.  Przedszkolaki z Przedszkola nr 5 w Hajnówce przygotowane przez Panie Ewę Anchimiuk i Alinę Lipczyńką zaprezentowały piosenkę i taniec, a dzieci z Przedszkola nr 3 w Hajnówce pod kierunkiem Pani Małgorzaty Reduch wykorzystały małe butelki plastikowe jako instrumenty oraz zaprezentowały ciekawy „taniec" będący zwróceniem uwagi na piękno planety. Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi przygotowane przez Panie Lucynę Ruszuk i Nadzieję Osipiuk zaprezentowały tańce i hasła nawołujące do poprawnych proekologicznych zachowań, a młodzież z Gimnazjum nr 2 z Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim pod kierunkiem Pań Anny Dolińskiej i Aliny Niegierewicz zaprezentowała montaż słowno-muzyczny poświęcony drzewom i ekologii. Adam Aleksiejuk – uczeń Szkoły Specjalnej w Hajnówce wraz z Panią Ireną Korowaj-Jakimiuk przygotowali dla wszystkich uczestników quiz ekologiczny, a dzieci z Zespołu Szkół w Narewce wraz z Panią Anną Bajko – „rabatę kwiatową" zdobiącą salę podczas uroczystości, do wykonania której wykorzystano m.in. zużyte butelki.

Kulminacyjnym punktem programu było ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w konkursie, które wręczył Dyrektor BPN. Fundatorem nagród jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dzięki któremu szkoły wzbogaciły się o tablice dydaktyczne. Białowieski Park Narodowy przekazał szkolnym koordynatorom nagrody – monografię BPN. Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem muzeum pod opieką parkowych przewodników.

Uroczystości podsumowujące coroczną edycję programu odbywają się zazwyczaj w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego. Tym razem było jednak inaczej. Ze względów proceduralnych WFOŚiGW w Białymstoku nie miał możliwości przekazania środków na zakup nagród przed wrześniem 2011 roku. Stąd przesunięcie uroczystości na październik. Żywimy jednak nadzieję, że przypomnienie programu poprzez uroczystość w nowym roku szkolnym będzie jedynie zachętą do realizacji jego nowej edycji, w której Białowieski Park Narodowy pragnie zwrócić uwagę na światowy problem wymierania pszczół.

 

                                                                                                         Grażyna Kowalczyk
                                                                                                         Koordynator Szkolnego Programu
                                                                                                         Ekozespołóww BPN

 

1.
dsc_8151.jpg
2.
dsc_8160.jpg
3.
dsc_8162.jpg
4.
dsc_8170.jpg
5.
dsc_8179.jpg
6.
dsc_8182.jpg
7.
dsc_8186.jpg
8.
dsc_8192.jpg
9.
dsc_8202.jpg
10.
dsc_8219.jpg
11.
dsc_8221.jpg
12.
dsc_8225.jpg
13.
dsc_8229.jpg
14.
dsc_8235.jpg
15.
dsc_8245.jpg
16.
dsc_8249.jpg
17.
dsc_8254.jpg
18.
dsc_8261.jpg
19.
dsc_8266.jpg