"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"

      ISSN 0208-7545

Autorów prac badawczych zachęcamy do zamieszczania swoich artykułów w naszym kwartalniku przysyłając je na adres:
Białowieski Park Narodowy
Redakcja "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"
Park Pałacowy 5
17-230 Białowieża

Wskazówki dla autorów:... pdf Zalącznik PDF (27.9 Kb).
Formularz recenzji:............ pdf Zalącznik PDF (127.12 Kb)
Recenzenci:....................... pdf Zalącznik PDF (202 Kb)
Procedura recenzowania:... pdf Zalącznik PDF (110 Kb)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • PRZEMYSŁAW BROGOWSKI, TOMASZ WÓJCIK — Szata roślinna wybranych śródleśnych oczek wodnych gminy Narol (Roztocze)
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA, KATARZYNA KRAKOWSKA — Stan poznania pszczół (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) w parkach krajobrazowych środkowej Polski
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, MARINA KIRICHENKO-BABKO, ROMAN BABKO — Ichtiofauna rezerwatów przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego
 • BOGDAN WZIĄTEK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Czy wydra (Lutra lutra) może zasiedlać jeziora dystroficzne?

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Lekarz białowieskich żubrów. W 30. rocznicę śmierci Wiaczesława Demiaszkiewicza (1907-1990)

 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENE, ANASTASIA FEDOTOVA — Odnaleźć i ocalić ostatnie żubry – co wiadomo o misji Hermana Knothego w Puszczy Białowieskiej w 1919 roku?

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PRZEMYSŁAW BROGOWSKI, TOMASZ WÓJCIK — Vegetation cover of selected mid-forest ponds in Narol commune (Roztocze)
 • JAN K. KOWALCZYK, TADEUSZ KURZAC, EWELINA MOTYKA, KATARZYNA KRAKOWSKA — The state of knowledge of bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) inhabiting landscape parks in central Poland
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, MARINA KIRICHENKO-BABKO, ROMAN BABKO — Fish fauna of the nature reserves in Wda Landscape Park
 • BOGDAN WZIĄTEK, WOJCIECH MISIUKIEWICZ — Can an otter (Lutra lutra) inhabit dystrophic lakes?

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Doctor of Białowieża bison. On the 30th anniversary of the death of Wiaczesław Demiaszkiewicz (1907-1990)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, TOMASZ SAMOJLIK, AURIKA RIČKIENE, ANASTASIA FEDOTOVA — Find and save the last European bison – what is known about the mission of Herman Knothe in Białowieża Primeval Forest in 1919?

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JAROSŁAW BURY — Uwagi o rozmieszczeniu i biologii dostojki pandory Argynnis (Pandoriana) pandora (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Polsce
 • JACEK WENDZONKA — Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Parku Narodowego „Ujście Warty”. Pszczoły (Apoidea, Anthophila)
 • KACPER PYRZANOWSKI, ANETA REJNISZ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, GRZEGORZ ZIĘBA — Naturalna odbudowa populacji piskorza (Misgurnus fossilis) w Pradolinie Bzury-Neru po suszy z 2015 roku

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko pięciu zagrożonych porostów na Podlasiu (Polska północno-wschodnia)
 • JÓZEF RÓŻAŃSKI , KONRAD KRASOŃ, WALDEMAR WOJTAS — Stanowisko gniewosza plamistego Coronella austriaca w otulinie Magurskiego Parku Narodowego

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Trzecie muzeum przyrodnicze w Białowieży

 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIČKIENE — Nieznane świadectwo początków reintrodukcji niedźwiedzia w Puszczy Białowieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSŁAW BURY — Comments on the distribution and the biology of the Mediterranean Fritillary Argynnis (Pandoriana) pandora (DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Poland
 • JACEK WENDZONKA — Materials to the knowledge of aculeates (Hymenoptera: Aculeata) of the “Ujście Warty” National Park. Bees (Apoidea: Anthophila)
 • KACPER PYRZANOWSKI, ANETA REJNISZ, MIROSŁAW PRZYBYLSKI, GRZEGORZ ZIĘBA — Natural reconstruction of the weatherfish (Misgurnus fossilis) population in the “Pradolina Bzury-Neru” after the drought of 2015

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New location of five endangered lichen species in Podlasie (north-eastern Poland)
 • JÓZEF RÓŻAŃSKI , KONRAD KRASOŃ, WALDEMAR WOJTAS — A site of the smooth snake Coronella austriaca in the buffer zone of the Magurski National Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Third nature museum in Białowieża
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIČKIENE —Unknown testimony to the beginning of the reintroduction of bears in the Białowieża Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • SYLWIA KIERCUL — Zmiany w zróżnicowaniu gatunkowym porostów Ciechanowca i okolic (Polska Północno-Wschodnia)
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI, AGATA PIWNIK, ANNA KRZYSZTOFIAK — Eksperymentalna reintrodukcja saproksylicznych skoczogonków (Collembola) w Wigierskim Parku Narodowym
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, AGATA JIRAK-LESZCZYŃSKA — Ważki (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego
 • JACEK WENDZONKA, ANDRZEJ KOZACZYK — Mrówki leśne z podrodzaju Formica s. str. (Hymenoptera: Formicidae) w Drawieńskim Parku Narodowym oraz wybrane parametry mrowisk i ich lokalizacji.

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Rys historyczny biblioteki naukowej Białowieskiego Parku Narodowego

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 38 (2019)


CONTENTS

 • SYLWIA KIERCUL — Changes in species diversity of lichens in Ciechanowiec and surrounding areas (NE Poland)
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI, AGATA PIWNIK, ANNA KRZYSZTOFIAK — Experimental reintroduction of saproxylic springtails (Collembola) in the Wigry National Park
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, AGATA JIRAK-LESZCZYŃSKA — Dragonflies (Odonata) of the Ojców National Park
 • JACEK WENDZONKA, ANDRZEJ KOZACZYK — Wood ants from the subgenus Formica s. str. (Hymenoptera: Formicidae) in Drawa National Park and selected parameters of ant mounds and their location

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Historical outline of the scientific library of the Białowieża National Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 38 (2019)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • PIOTR T. ZANIEWSKI, JERZY SOLON, MAREK FERCHMIN, ANNA OTRĘBA — Dynamika występowania gatunków obcego pochodzenia na stałych powierzchniach badawczych w Kampinoskim Parku Narodowym
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ADAM TARKOWSKI — Ważki (Odonata) rezerwatu przyrody „Jezioro Obradowskie” (Polesie Zachodnie)
 • JAROSŁAW BURY — Uwagi nad rozmieszczeniem, biologią i fenologią Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu i w Małopolsce w latach 2015-2019
 • JERZY SZWAGRZYK, JAN BODZIARCZYK, REMIGIUSZ PIELECH, ANTONI ZIĘBA, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — Wpływ wiatrowałów i gradacji kornika drukarza oraz zabiegów ochronnych na szatę roślinną borów świerkowych w Tatrzańskim Parku Narodowym

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • JADWIGA JAKUBIEC, TOMASZ M. ZAJĄC — Pierwsze stwierdzenia podkowca małego Rhinolophus hipposideros (BECHSTEIN, 1800) w Parku Narodowym Gór Stołowych

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Ekspozycja Muzeum Przyrodniczo-Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego w latach 1972-1999

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • PIOTR T. ZANIEWSKI, JERZY SOLON, MAREK FERCHMIN, ANNA OTRĘBA — The dynamics of the occurrence of alien species on permanent research plots in the Kampinos National Park
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ADAM TARKOWSKI — Dragonflies (Odonata) of the nature reserve “Lake Obradowskie” (West Polesie)
 • JAROSŁAW BURY — Comments on the occurrence, biology and phenology of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie and Małopolska Region (SE Poland) from the period 2015-2019
 • JERZY SZWAGRZYK, JAN BODZIARCZYK, REMIGIUSZ PIELECH, ANTONI ZIĘBA, TOMASZ ZWIJACZ-KOZICA — The impact of wind and bark beetle outbreaks and protective measures on the vegetation of spruce forests in the Tatra National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • JADWIGA JAKUBIEC, TOMASZ M. ZAJĄC — First records of the lesser horseshoe bat Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800) in the Stołowe Mountains National Park

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Exhibition of the Nature and Forest Museum of the Białowieża National Park between 1972-1999

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Załęczańskiego Parku Krajobrazowego
 • VALERY CH. DOMBROVSKI, NIKOLAY D. CHERKAS, VIKTAR A. FENCHUK — Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) i orlik grubodzioby (C. clanga) w Parku Narodowym ,,Belovezhskaja Pushcha”: stan obecny i analiza historyczna
 • GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI — Wyniki monitoringu wybranych gatunków ptaków w Poleskim Parku Narodowym
 • Z. KRASIŃSKI, MICHAŁ K. KRZYSIAK — Odrodzenie żubrów w Puszczy Białowieskiej – 90 lat restytucji

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ADAM TARKOWSKI — Lecicha południowa Orthetrum brunneum (Fonsc.) (Odonata, Libellulidae) – 58. gatunek ważki stwierdzony w Poleskim Parku Narodowym
 • ANDRZEJ WOJTON, BOGDAN WIŚNIOWSKI — Nowe stwierdzenie biegacza urozmaiconego Carabus variolosus (FABRICIUS, 1787) na Płaskowyżu Kolbuszowskim (Kotlina Sandomierska)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIČKIENĖ — Zagadka żubra z Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego z I połowy XIX wieku

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Załęcze Landscape Park
 • VALERY CH. DOMBROVSKI, NIKOLAY D. CHERKAS, VIKTAR A. FENCHUK — Lesser (Clanga pomarina) and greater (C. clanga) spotted eagles in the National Park “Belovezhskaja Pushcha”: current status and retrospective analysis
 • GRZEGORZ GRZYWACZEWSKI — Results of monitoring selected bird species in Polesie National Park
 • Z. KRASIŃSKI, MICHAŁ K. KRZYSIAK — Recovery of the European Bison in Białowieża Forest – 90 years of the restitution

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, ADAM TARKOWSKI — Southern skimmer Orthetrum brunneum (Fonsc.) (Odonata, Libellulidae) – 58th odonate species found in the Poleski National Park
 • ANDRZEJ WOJTON, BOGDAN WIŚNIOWSKI — New record of the ground beetle species Carabus variolosus (FABRICIUS, 1787) in the Kolbuszowa Plateau (Sandomierz Basin)
 • PIOTR DASZKIEWICZ, DARIUSZ IWAN, TOMASZ SAMOJLIK, ANASTASIA FEDOTOVA, AURIKA RIČKIENĖ — The secret of the European bison from the Warsaw Zoological Cabinet in the first half of the 19th century

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANDRZEJ KECZYŃSKI — Struktura i rozwój drzewostanów pierwotnych i wtórnych (przejściowych) w warunkach ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego
 • JAROSŁAW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce z lat 2016-2018
 • PIOTR MIAZEK — Przemiany w przestrzeni geograficznej po nadaniu statusu parku narodowego – wybrane przykłady
 • ANGELIKA GODLEWSKA, PAULINA KOPKIEWICZ — Ocena potencjału turystyczno-edukacyjnego ścieżek edukacyjnych Ojcowskiego Parku Narodowego

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • MACIEJ BONK — Stwierdzenie małża Rangia cuneata w okolicach rezerwatu Mewia Łacha

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 37 (2018)


CONTENTS

 • ANDRZEJ KECZYŃSKI — Structure and development of primary and second-growth (transitional) forest under strict protection regime of the Białowieża National Park
 • JAROSŁAW BURY — New data on the distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2016-2018
 • PIOTR MIAZEK — Changes in geographical space after the foundation of national parks – selected examples
 • ANGELIKA GODLEWSKA, PAULINA KOPKIEWICZ — Evaluation of tourist and educational potential of educational trails of Ojców National Park

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • MACIEJ BONK — A record of the North American wedge clam Rangia cuneata in the vicinity of Mewia Łacha nature reserve

SUMMARY >>>

Contents Vol. 37 (2018)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • WOJCIECH CIURZYCKI — Mszaki Puszczy Kampinoskiej i okolic. Zarys historii badań

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • WOJCIECH CIURZYCKI — Bryophytes of the Kampinos Forest and surrounding areas. Outline of the history of research

SUMMARY >>>

 Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MARIA JANICKA — Mszaki na siedliskach łąkowych Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Wyżyna Krakowska)
 • MARIA KOSSOWSKA, WIESŁAW FAŁTYNOWICZ, MONIKA DIMOS-ZYCH, HANNA FAŁTYNOWICZ, KATARZYNA PATEJUK, AMELIA PIEGDOŃ, MAGDALENA BUKSAKOWSKA, PAWEŁ JAREMA — Porosty epifityczne na stałych powierzchniach kołowych w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego (SW Polska)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Jeleniowskiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Stawiany
 • ADAM ZBYRYT — Zdjęcia satelitarne jako użyteczne narzędzie do wykrywania kolonii czapli białych Ardea alba na przykładzie Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • MICHAŁ K. KRZYSIAK, MAGDALENA LARSKA, JERZY DACKIEWICZ, KRZYSZTOF ANUSZ — Restytucja Bison bonasus w Puszczy Białowieskiej oraz najczęstsze problemy zdrowotne żubrów w hodowlach wolnych i zamkniętych w Polsce

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ APOZNAŃSKI, TOMASZ KOKUREWICZ — Nowe stwierdzenie rozrodu borowiaczka Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) w województwie lubuskim

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MARIA JANICKA — Bryophytes from meadow habitats in Ojców National Park and its buffer zone (Kraków Upland
 • MARIA KOSSOWSKA, WIESŁAW FAŁTYNOWICZ, MONIKA DIMOS-ZYCH, HANNA FAŁTYNOWICZ, KATARZYNA PATEJUK, AMELIA PIEGDOŃ, MAGDALENA BUKSAKOWSKA, PAWEŁ JAREMA — Epiphytic lichens of circular permanent plots in Karkonosze National Park (SW Poland)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Jeleniowska Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Stawiany Refuge
 • ADAM ZBYRYT — Satellite images as a useful tool for detecting the Great Egret Ardea alba based on the example of Biebrza National Park
 • MICHAŁ K. KRZYSIAK, MAGDALENA LARSKA, JERZY DACKIEWICZ, KRZYSZTOF ANUSZ — Restitution of European bison (Bison bonasus) in Białowieża and the most common health problems of the species in the wild and captive populations in Poland

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ APOZNAŃSKI, TOMASZ KOKUREWICZ — New breeding record of Leisler’s bat Nyctalus leisleri (KUHL, 1817) in Lubuskie province

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • OLGA CHOLEWIŃSKA, ANDRZEJ KECZYŃSKI, IRENEUSZ SMERCZYŃSKI, BOGDAN JAROSZEWICZ — Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSŁAW ZDANOWSKI — Ichtiofauna jeziora Wigry (Ploso Szyja)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Sieradowickiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Wzgórz Chęcińsko-Kieleckich
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJĘCKA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Nietoperze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i terenów otaczających
 • RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKA — Udział parków narodowych w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWEŁ ADAMCZYK — Nowe stanowiska podrzenia żebrowca Blechnum spicant (L.) ROTH w Nadleśnictwie Zagnańsk (Wyżyna Kielecka)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • OLGA CHOLEWIŃSKA, ANDRZEJ KECZYŃSKI, IRENEUSZ SMERCZYŃSKI, BOGDAN JAROSZEWICZ — European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback in a core area of Białowieża National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSŁAW ZDANOWSKI — Fish fauna of Wigry Lake (Szyja Basin
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Sieradowicka Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Chęcińsko-Kieleckie Hills
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJĘCKA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Bats of Bolimowski Landscape Park and surroundings
 • RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKA — The participation of national parks in the protection of natural habitats and Nature 2000 species

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWEŁ ADAMCZYK — New localities of hard-fern Blechnum spicant (L.) ROTH in the Zagnańsk Forest District (the Kielce Upland)

FOR MEMORY

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONČINA, ANNA RUSIŃSKA, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI — Brioflora rezerwatu Na Opalonym w Górach Sanocko-Turczańskich (Karpaty Wschodnie)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Walory szaty roślinnej proponowanego rezerwatu „Prądowiec’’ w Beskidzie Śląskim
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Zespół rdestnicy wydłużonej Potametum praelongi Sauer 1937 w rezerwacie Smolnik na Śląsku Opolskim
 • DAWID MASŁO, JAROSŁAW BURY — Stan populacji Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Lasach Radłowskich
 • WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — Występowanie i liczebność płazów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i jego otulinie
 • TADEUSZ MOLENDA — Cechy morfometryczne koryta Dunajca w obrębie „Zbójnickiego Skoku” (Pieniński Park Narodowy)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWEŁ PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZEŃSKI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHAŁ TYSZKOWSKI — Flora roślin naczyniowych rezerwatu ,,Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki” w Puszczy Boreckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 36 (2017)


CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONČINA, ANNA RUSIŃSKA, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI — Bryophytes of the Na Opalonym nature reserve in Sanocko-Turczańskie Mountains (Eastern Carpathians)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Natural assets of the vegetation of the “Prądowiec” proposed Nature Reserve in the Beskid Śląski Mountains
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Potametum praelongi Sauer 1937 in the Smolnik nature reserve in Opole Silesia (SW Poland)
 • DAWID MASŁO, JAROSŁAW BURY — Population state of Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Radłów Forests (Tarnów Plateau, SE Poland)
 • WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — The occurrence and abundance of amphibians in the Knyszyn Forest Landscape Park and its buffer zone
 • TADEUSZ MOLENDA — Morphometric features of the Dunajec channel within the stretch of the Robber’s Leap (Pieniny National Park)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWEŁ PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZEŃSKI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHAŁ TYSZKOWSKI — Vascular plants of the Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki nature reserve in the Borki Forest (NE Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 36 (2017)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA DROZDOWICZ — Inwentaryzacja śluzowców (MYXOGASTRIA, MYXOMYCETES) na wyznaczonych powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPEĆ, MONIKA MYŚLIWY, EWA KRASICKA-KORCZYŃSKA — Stan zachowania i perspektywy ochrony zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (kod 6410) w dolinach rzek w świetle badań monitoringowych
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAc — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • KAROL ZUB — Rozmieszczenie i liczebność małych ssaków na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA DROZDOWICZ — Inventory of myxomycetes(Myxogastria, Myxomycetes) at designated research plots in the Białowieża Old Growth Forest
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPEĆ, MONIKA MYŚLIWY, EWA KRASICKA-KORCZYŃSKA — The state of conservation and prospects for the protection of Molinia meadows (code 6410) in river valleys in the light of monitoring studies
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAC — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Przedborski Landscape Park
 • KAROL ZUB — Distribution and abundance of small mammals in “Bory Tucholskie” National Park

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MIROSŁAWA ORŁOWSKA, RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA — Różnorodność organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów w różnych zbiorowiskach roślinnych Puszczy Białowieskiej
 • ANNA MATWIEJUK — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Augustowskiej (NE Polska)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Występowanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 w Słowińskim Parku Narodowym
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Drzewotocz japoński Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Roztoczańskim Parku Narodowym
 • ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI, MAŁGORZATA KRASIŃSKA — Odłowy żubrów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Białowieskiej w latach 1821 – 1918

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MIROSŁAWA ORŁOWSKA, RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA — Diversity of fungus-like organisms and microfungi in various plant communities of Białowieża Forest
 • ANNA MATWIEJUK — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Augustów Forest (NE Poland)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Occurrence of Lilium martagon L. in the Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum in the Góra Chełm reserve in the Strzyżów Foothills (Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 in Słowiński National Park (N Poland)
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Roztocze National Park
 • ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI, MAŁGORZATA KRASIŃSKA — Catching the Lowland European bison Bison bonasus bonasus (L.) in Białowieża Forest in 1821 – 1918

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAŁGORZATA WALCZAK — Murawy kserotermiczne z Inula ensifolia w obszarach Natura 2000 Wyżyny Miechowskiej
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Zbiorowiska z klasy Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 w Słowińskim Parku Narodowym
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) rezerwatu Kępa Redłowska i terenów przyległych
 • JAROSŁAW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce z lat 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dalejów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, MAŁGORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESIŃSKI — Zimowy pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Narwi

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Muzeum przyrodnicze w carskim pałacu w Białowieży

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAŁGORZATA WALCZAK — Xerothermic grassland with Inula ensifolia in Natura 2000 sites of Miechów Upland
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Plant communities from Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 class in the Słowiński National Park (N Poland)
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of the Kępa Redłowska reserve and adjacent areas (Northern Poland)
 • JAROSŁAW BURY — New data on the occurrence of Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland (Podkarpacie and Małopolska Regions) from 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dalejów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, MAŁGORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESIŃSKI — Winter diet of the long eared-owl Asio otus in the lower Narew river valley

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Natural history museum in the tsar's palace in Białowieża

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — Stan badań nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PŁASKA, ROBERT STRYJECKI — Ważki (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKAŃSKA, CEZARY BYSTROWSKI — Czerwończyk fioletek Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) w polskiej części Puszczy Białowieskiej

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 35 (2016)


CONTENTS

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Macromycetes of ‘‘Bory Tucholskie” National Park
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — State of research on lichens in landscape parks in podlaskie voivodeship
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PŁASKA, ROBERT STRYJECKI — Dragonflies (Odonata) of the Poleski National Park and its buffer zone: data from the years 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKAŃSKA, CEZARY BYSTROWSKI — The Violet Copper Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Polish part of the Białowieża Forest

SUMMARY >>>

Contents Vol. 35 (2016)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty parku dworskiego w Klukowiczach (Południowe Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Łaznów (województwo łódzkie) oraz zmiany jego brioflory po 36 latach ochrony.
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesujące elementy flory rezerwatu „Murawy Dobromierskie” (Wyżyna Małopolska): wkraczanie i ustępowanie taksonów na tle sukcesji roślinności kserotermicznej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Drobne ssaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco
 • IZABELA BACZYŃSKA, PAWEŁ BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — Analiza stanu fizykochemicznego wód głównych cieków Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 2001-2010 na tle uwarunkowań zlewniowych
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONČINA — Niewykorzystane dziedzictwo kulturowe. Problem historycznych pozostałości na terenie rezerwatu Biała Woda w Małych Pieninach (S. Poland)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSŁAW ŚCIBIOR — Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Pieninach

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the manor park in Klukowicze (S Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Łaznów nature reserve (Łódź province) and their changes after 36 years of protection
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesting elements of the flora of the “Murawy Dobromierskie” nature reserve (Małopolska Upland): immigration and retreat of taxa at the background of secondary succession of xerothermic vegetation
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisowsko-Orłowiński Landscape Park
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Small mammals of the Bolimowski Landscape Park and surroundings based on analysis of tawny owl Strix aluco diet
 • IZABELA BACZYŃSKA, PAWEŁ BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — An analysis of physicochemical parameters of the main running waters of Drawieński National Park in 2001-2010 in relation to catchment conditions
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONČINA — The cultural heritage unused. The problem of residues in the Biała Woda nature reserve area in the Małe Pieniny (S Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSŁAW ŚCIBIOR — New localities of terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JAROSŁAW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIk — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce. Część II
 • DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK — Liczebność i dynamika populacji ptaków terenów otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA JĘDRASZKO-DĄBROWSKA — Lęgowe ptaki wodno-błotne Non-Passeriformes Rezerwatu Stawy Raszyńskie w latach 2013-2014
 • WIESŁAW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — Jak stuletnia ochrona bierna drzewostanów pozrębowych w Białowieskim Parku Narodowym pozwoliła na odtworzenie się awifauny lęgowej
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Kręgowce w pokarmie puszczyka Strix aluco na terenie kompleksu leśnego Lipce (Nadleśnictwo Rogów)

STRESZCZENIE >>>

Z ŻAŁOBNEJ KARTY


CONTENTS

 • JAROSŁAW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIK — New data on distribution of Dryad Minois dryas (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland.Part II
 • DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK — Numbers and population dynamics of birds inhabiting open areas in Kampinos National Park
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA JĘDRASZKO-DĄBROWSKA — Breeding Non-Passeriformes water bird species of Stawy Raszyńskie Nature Reserve in 2013 – 2014
 • WIESŁAW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — A passive one-hundred years conservation of post-clear-cut tree stands in the Białowieża National Park led to restore of a breeding avifauna
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Vertebrates in the diet of tawny owl Strix aluco in Lipce Forest (Rogów Forest District).

SUMMARY >>>

FOR MEMORY

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty rezerwatu „Mały Borek” w Puszczy Augustowskiej
 • EWELINA ALBINIAK — Zamieranie jesionu (Fraxinus excelsior L.) w Roztoczańskim Parku Narodowym
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA BĄCZEK — Czeremcha amerykańska Prunus serotina (EHRH.) BORKH w rezerwacie „Uroczysko Wrzosy” i możliwości ograniczenia jej ekspansji
 • AROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce z lat 2012-2014
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Ryś w Tatrach
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinie taterników jaskiniowych dotyczące uprawiania alpinizmu jaskiniowego na ternie Tatrzańskiego Parku Narodowego - analiza w oparciu o badania ankietowe

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) w Kampinoskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

RECENZJE


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of “Mały Borek” nature reserve in Augustów Forest
 • EWELINA ALBINIAK — Dieback of the European ash (Fraxinus excelsior L.) in Roztocze National Park
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA BĄCZEK — Black cherry Prunus serotina (EHRH.) BORKH in the Uroczysko Wrzosy nature reserve with some options of reducting its expansion
 • JAROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY — New data on distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2012-2014
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Lynx in the Tatras
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinions of cavers on mountain caving in Tatra National Park – an analysis of questionnaire research

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — First record of the praying mantis (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) in Kampinos National Park

SUMMARY >>>

REVIEWS

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MAŁGORZATA LATAŁOWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA PĘDZISZEWSKA, MIROSŁAWA KUPRYJANOWICZ — Postglacjalna historia Puszczy Białowieskiej – roślinność, klimat i działalność człowieka
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESŁAW WALANKIEWICZ — Udział pionierskich gatunków drzew w stuletnim pozrębowym drzewostanie grądowym w Białowieskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI, AGATA PIWNIK — Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Karkonoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Cisów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ARTUR PLISZKO — Nowe stanowisko dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia (Campanulaceae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 34 (2015)


CONTENTS

 • MAŁGORZATA LATAŁOWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA PĘDZISZEWSKA, MIROSŁAWA KUPRYJANOWICZ —Postglacial history of Białowieża Forest – vegetation, climate and human activity
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESŁAW WALANKIEWICZ — Share of pioneer tree species in a hundred-year old clear-cut lime-hornbeam-oak stands in the Białowieża National Park
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI, AGATA PIWNIK — Saproxylic springtails (Collembola) of the Karkonosze National Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ARTUR PLISZKO — A new locality of the giant bellflower Campanula latifolia L. (Campanulaceae) in the Romincka Forest Landscape Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 34 (2015)

 ARCHIWUM...