"Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"

      ISSN 0208-7545

Autorów prac badawczych zachęcamy do zamieszczania swoich artykułów w naszym kwartalniku przysyłając je na adres:
Białowieski Park Narodowy
Redakcja "Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody"
Park Pałacowy 5
17-230 Białowieża

Wskazówki dla autorów:... pdf Zalącznik PDF (27.9 Kb).
Formularz recenzji:............ pdf Zalącznik PDF (127.12 Kb)
Recenzenci:....................... pdf Zalącznik PDF (202 Kb)
Procedura recenzowania:... pdf Zalącznik PDF (110 Kb)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • OLGA CHOLEWIŃSKA, ANDRZEJ KECZYŃSKI, IRENEUSZ SMERCZYŃSKI, BOGDAN JAROSZEWICZ — Zamieranie jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) w obszarze ochrony ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSŁAW ZDANOWSKI — Ichtiofauna jeziora Wigry (Ploso Szyja)
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Ostoi Sieradowickiej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Wzgórz Chęcińsko-Kieleckich
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJĘCKA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Nietoperze Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i terenów otaczających
 • KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Udział parków narodowych w ochronie siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWEŁ ADAMCZYK — Nowe stanowiska podrzenia żebrowca Blechnum spicant (L.) ROTH w Nadleśnictwie Zagnańsk (Wyżyna Kielecka)

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • OLGA CHOLEWIŃSKA, ANDRZEJ KECZYŃSKI, IRENEUSZ SMERCZYŃSKI, BOGDAN JAROSZEWICZ — European ash (Fraxinus excelsior L.) dieback in a core area of Białowieża National Park
 • ANDRZEJ KAPUSTA, TOMASZ K. CZARKOWSKI, JAKUB PYKA, BARTOSZ CZARNECKI, VYTAUTAS RAKAUSKAS, BOGUSŁAW ZDANOWSKI — Fish fauna of Wigry Lake (Szyja Basin
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Sieradowicka Refuge
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Chęcińsko-Kieleckie Hills
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, JANUSZ HEJDUK, KATARZYNA GAJĘCKA, MARCIN T. GÓRECKI, KRZYSZTOF JANUS, ANDRZEJ ZIELENIAK — Bats of Bolimowski Landscape Park and surroundings
 • RYSZARD KAPUŚCIŃSKI, KATARZYNA SZYSZKO-PODGÓRSKa — The participation of national parks in the protection of natural habitats and Nature 2000 species

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWEŁ ADAMCZYK — New localities of hard-fern Blechnum spicant (L.) ROTH in the Zagnańsk Forest District (the Kielce Upland)

FOR MEMORY

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONČINA, ANNA RUSIŃSKA, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI — Brioflora rezerwatu Na Opalonym w Górach Sanocko-Turczańskich (Karpaty Wschodnie)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Walory szaty roślinnej proponowanego rezerwatu „Prądowiec’’ w Beskidzie Śląskim
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Zespół rdestnicy wydłużonej Potametum praelongi Sauer 1937 w rezerwacie Smolnik na Śląsku Opolskim
 • DAWID MASŁO, JAROSŁAW BURY — Stan populacji Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Lasach Radłowskich
 • WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — Występowanie i liczebność płazów w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej i jego otulinie
 • TADEUSZ MOLENDA — Cechy morfometryczne koryta Dunajca w obrębie „Zbójnickiego Skoku” (Pieniński Park Narodowy)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PAWEŁ PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZEŃSKI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHAŁ TYSZKOWSKI — Flora roślin naczyniowych rezerwatu ,,Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki” w Puszczy Boreckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 36 (2017)


CONTENTS

 • BARBARA FOJCIK, ROBERT ZUBEL, ADAM STEBEL, MONIKA STANIASZEK-KIK, GRZEGORZ VONČINA, ANNA RUSIŃSKA, MIROSŁAW SZCZEPAŃSKI — Bryophytes of the Na Opalonym nature reserve in Sanocko-Turczańskie Mountains (Eastern Carpathians)
 • ZBIGNIEW WILCZEK, ADRIANNA LEGIERSKA, MAGDALENA ZARZYCKA, WOJCIECH ZARZYCKI — Natural assets of the vegetation of the “Prądowiec” proposed Nature Reserve in the Beskid Śląski Mountains
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Potametum praelongi Sauer 1937 in the Smolnik nature reserve in Opole Silesia (SW Poland)
 • DAWID MASŁO, JAROSŁAW BURY — Population state of Lopinga achine (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Radłów Forests (Tarnów Plateau, SE Poland)
 • WŁODZIMIERZ CHĘTNICKI, SEBASTIAN Ł. ŁUPIŃSKI, MARIUSZ MROZEK, ZOFIA KORBUT, MACIEJ ARCISZEWSKI — The occurrence and abundance of amphibians in the Knyszyn Forest Landscape Park and its buffer zone
 • TADEUSZ MOLENDA — Morphometric features of the Dunajec channel within the stretch of the Robber’s Leap (Pieniny National Park)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PAWEŁ PAWLIKOWSKI, ADAM BERNATOWICZ, PIOTR BORZEŃSKI, JUSTYNA RYNIEWICZ, ANDRZEJ SULEJ, KATARZYNA TOPOLSKA, MICHAŁ TYSZKOWSKI — Vascular plants of the Wyspa Lipowa na Jeziorze Szwałk Wielki nature reserve in the Borki Forest (NE Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 36 (2017)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA DROZDOWICZ — Inwentaryzacja śluzowców (MYXOGASTRIA, MYXOMYCETES) na wyznaczonych powierzchniach badawczych w Puszczy Białowieskiej
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPEĆ, MONIKA MYŚLIWY, EWA KRASICKA-KORCZYŃSKA — Stan zachowania i perspektywy ochrony zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (kod 6410) w dolinach rzek w świetle badań monitoringowych
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAc — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Przedborskiego Parku Krajobrazowego
 • KAROL ZUB — Rozmieszczenie i liczebność małych ssaków na obszarze Parku Narodowego „Bory Tucholskie”

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA DROZDOWICZ — Inventory of myxomycetes(Myxogastria, Myxomycetes) at designated research plots in the Białowieża Old Growth Forest
 • DOROTA MICHALSKA-HEJDUK, DOMINIK KOPEĆ, MONIKA MYŚLIWY, EWA KRASICKA-KORCZYŃSKA — The state of conservation and prospects for the protection of Molinia meadows (code 6410) in river valleys in the light of monitoring studies
 • STEFAN SOBCZAK, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK, TADEUSZ KURZAC — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Przedborski Landscape Park
 • KAROL ZUB — Distribution and abundance of small mammals in “Bory Tucholskie” National Park

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MIROSŁAWA ORŁOWSKA, RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA — Różnorodność organizmów grzybopodobnych i mikrogrzybów w różnych zbiorowiskach roślinnych Puszczy Białowieskiej
 • ANNA MATWIEJUK — Wykaz gatunków porostów (grzybów zlichenizowanych) Puszczy Augustowskiej (NE Polska)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Występowanie Lilium martagon L. w buczynie karpackiej Dentario glandulosae-Fagetum w rezerwacie Góra Chełm na Pogórzu Strzyżowskim (Karpaty Zachodnie)
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 w Słowińskim Parku Narodowym
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Drzewotocz japoński Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) w Roztoczańskim Parku Narodowym
 • ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI, MAŁGORZATA KRASIŃSKA — Odłowy żubrów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Białowieskiej w latach 1821 – 1918

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • MIROSŁAWA ORŁOWSKA, RENATA KRZYŚCIAK-KOSIŃSKA — Diversity of fungus-like organisms and microfungi in various plant communities of Białowieża Forest
 • ANNA MATWIEJUK — Checklist of lichens (Ascomycota lichenisati) of Augustów Forest (NE Poland)
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Occurrence of Lilium martagon L. in the Carpathian beech forest Dentario glandulosae-Fagetum in the Góra Chełm reserve in the Strzyżów Foothills (Western Carpathians)
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Utricularietum neglectae Th. Müller et Görs 1960 in Słowiński National Park (N Poland)
 • MAREK FILA, TOMASZ MOKRZYCKI — Xylosandrus germanus (Blandford, 1894) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) in Roztocze National Park
 • ZBIGNIEW A. KRASIŃSKI, MAŁGORZATA KRASIŃSKA — Catching the Lowland European bison Bison bonasus bonasus (L.) in Białowieża Forest in 1821 – 1918

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAŁGORZATA WALCZAK — Murawy kserotermiczne z Inula ensifolia w obszarach Natura 2000 Wyżyny Miechowskiej
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Zbiorowiska z klasy Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 w Słowińskim Parku Narodowym
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) rezerwatu Kępa Redłowska i terenów przyległych
 • JAROSŁAW BURY — Nowe dane o rozmieszczeniu Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce z lat 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Dalejów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, MAŁGORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESIŃSKI — Zimowy pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Narwi

KRONIKA
 • PIOTR BAJKO — Muzeum przyrodnicze w carskim pałacu w Białowieży

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • LESZEK KUCHARSKI, JADWIGA SIENKIEWICZ, MAŁGORZATA WALCZAK — Xerothermic grassland with Inula ensifolia in Natura 2000 sites of Miechów Upland
 • KRZYSZTOF SPAŁEK — Plant communities from Utricularietea intermedio-minoris DEN HARTOG et SEGAL 1964 em. PIETSCH 1965 class in the Słowiński National Park (N Poland)
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of the Kępa Redłowska reserve and adjacent areas (Northern Poland)
 • JAROSŁAW BURY — New data on the occurrence of Brenthis daphne (BERGSTRÄSSER, 1780) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland (Podkarpacie and Małopolska Regions) from 2001-2016
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Dalejów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, MAŁGORZATA FRANKOWSKA, GRZEGORZ LESIŃSKI — Winter diet of the long eared-owl Asio otus in the lower Narew river valley

CHRONICLE
 • PIOTR BAJKO — Natural history museum in the tsar's palace in Białowieża

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Grzyby makroskopowe Parku Narodowego „Bory Tucholskie”
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — Stan badań nad porostami w parkach krajobrazowych w województwie podlaskim
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PŁASKA, ROBERT STRYJECKI — Ważki (Odonata) Poleskiego Parku Narodowego i jego otuliny: dane z lat 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKAŃSKA, CEZARY BYSTROWSKI — Czerwończyk fioletek Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) w polskiej części Puszczy Białowieskiej

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 35 (2016)


CONTENTS

 • BARBARA GRZESIAK, GRZEGORZ J. WOLSKI, AGNIESZKA SALAMAGA, MAGDALENA KOCHANOWSKA, JANUSZ KOCHANOWSKI — Macromycetes of ‘‘Bory Tucholskie” National Park
 • ANNA MATWIEJUK, PAULINA CHOJNOWSKA — State of research on lichens in landscape parks in podlaskie voivodeship
 • PAWEŁ BUCZYŃSKI, EDYTA BUCZYŃSKA, EMILIA KOWALAK, JUSTYNA MATUSZAK-KRUPA, WOJCIECH PŁASKA, ROBERT STRYJECKI — Dragonflies (Odonata) of the Poleski National Park and its buffer zone: data from the years 2004 – 2016
 • MARCIN SIELEZNIEW, IZABELA DZIEKAŃSKA, CEZARY BYSTROWSKI — The Violet Copper Lycaena helle (Lepidoptera, Lycaenidae) in the Polish part of the Białowieża Forest

SUMMARY >>>

Contents Vol. 35 (2016)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty parku dworskiego w Klukowiczach (Południowe Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Materiały do brioflory Polski Środkowej. Mchy i wątrobowce rezerwatu leśnego Łaznów (województwo łódzkie) oraz zmiany jego brioflory po 36 latach ochrony.
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesujące elementy flory rezerwatu „Murawy Dobromierskie” (Wyżyna Małopolska): wkraczanie i ustępowanie taksonów na tle sukcesji roślinności kserotermicznej
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Drobne ssaki Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic na podstawie analizy diety puszczyka Strix aluco
 • IZABELA BACZYŃSKA, PAWEŁ BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — Analiza stanu fizykochemicznego wód głównych cieków Drawieńskiego Parku Narodowego w latach 2001-2010 na tle uwarunkowań zlewniowych
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONČINA — Niewykorzystane dziedzictwo kulturowe. Problem historycznych pozostałości na terenie rezerwatu Biała Woda w Małych Pieninach (S. Poland)

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSŁAW ŚCIBIOR — Nowe stanowiska pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Pieninach

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the manor park in Klukowicze (S Podlasie)
 • GRZEGORZ J. WOLSKI — Contribution to the bryoflora of Central Poland. Mosses and liverworts of the Łaznów nature reserve (Łódź province) and their changes after 36 years of protection
 • TOMASZ SZYGENDOWSKI — Interesting elements of the flora of the “Murawy Dobromierskie” nature reserve (Małopolska Upland): immigration and retreat of taxa at the background of secondary succession of xerothermic vegetation
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisowsko-Orłowiński Landscape Park
 • GRZEGORZ LESIŃSKI, KRZYSZTOF JANUS, KINGA NOWAK, AGNIESZKA PRUSZKOWSKA — Small mammals of the Bolimowski Landscape Park and surroundings based on analysis of tawny owl Strix aluco diet
 • IZABELA BACZYŃSKA, PAWEŁ BILSKI, ROBERT CZERNIAWSKI — An analysis of physicochemical parameters of the main running waters of Drawieński National Park in 2001-2010 in relation to catchment conditions
 • MACIEJ WAWRZCZAK, MARTYNA VONČINA — The cultural heritage unused. The problem of residues in the Biała Woda nature reserve area in the Małe Pieniny (S Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • GRZEGORZ HEBDA, RADOSŁAW ŚCIBIOR — New localities of terrestrial bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Pieniny Mts

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Karol Zub (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JAROSŁAW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIk — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce. Część II
 • DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK — Liczebność i dynamika populacji ptaków terenów otwartych Kampinoskiego Parku Narodowego
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA JĘDRASZKO-DĄBROWSKA — Lęgowe ptaki wodno-błotne Non-Passeriformes Rezerwatu Stawy Raszyńskie w latach 2013-2014
 • WIESŁAW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — Jak stuletnia ochrona bierna drzewostanów pozrębowych w Białowieskim Parku Narodowym pozwoliła na odtworzenie się awifauny lęgowej
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Kręgowce w pokarmie puszczyka Strix aluco na terenie kompleksu leśnego Lipce (Nadleśnictwo Rogów)

STRESZCZENIE >>>

Z ŻAŁOBNEJ KARTY


CONTENTS

 • JAROSŁAW BURY, JACEK MAZEPA, MARCIN KUTERA, WOJCIECH GUZIK — New data on distribution of Dryad Minois dryas (Scopoli, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland.Part II
 • DANUTA PEPŁOWSKA-MARCZAK — Numbers and population dynamics of birds inhabiting open areas in Kampinos National Park
 • JADWIGA MOCZARSKA, DANUTA JĘDRASZKO-DĄBROWSKA — Breeding Non-Passeriformes water bird species of Stawy Raszyńskie Nature Reserve in 2013 – 2014
 • WIESŁAW WALANKIEWICZ, MATEUSZ SZYMURA, DOROTA CZESZCZEWIK — A passive one-hundred years conservation of post-clear-cut tree stands in the Białowieża National Park led to restore of a breeding avifauna
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Vertebrates in the diet of tawny owl Strix aluco in Lipce Forest (Rogów Forest District).

SUMMARY >>>

FOR MEMORY

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty rezerwatu „Mały Borek” w Puszczy Augustowskiej
 • EWELINA ALBINIAK — Zamieranie jesionu (Fraxinus excelsior L.) w Roztoczańskim Parku Narodowym
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA BĄCZEK — Czeremcha amerykańska Prunus serotina (EHRH.) BORKH w rezerwacie „Uroczysko Wrzosy” i możliwości ograniczenia jej ekspansji
 • AROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY — Nowe dane o rozmieszczeniu skalnika driady Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowo-wschodniej Polsce z lat 2012-2014
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Ryś w Tatrach
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinie taterników jaskiniowych dotyczące uprawiania alpinizmu jaskiniowego na ternie Tatrzańskiego Parku Narodowego - analiza w oparciu o badania ankietowe

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — Pierwsze stwierdzenie modliszki zwyczajnej (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) w Kampinoskim Parku Narodowym

STRESZCZENIE >>>

RECENZJE


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of “Mały Borek” nature reserve in Augustów Forest
 • EWELINA ALBINIAK — Dieback of the European ash (Fraxinus excelsior L.) in Roztocze National Park
 • ALEKSANDRA HALAREWICZ, PAULINA BĄCZEK — Black cherry Prunus serotina (EHRH.) BORKH in the Uroczysko Wrzosy nature reserve with some options of reducting its expansion
 • JAROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY — New data on distribution of Dryad Minois dryas (SCOPOLI, 1763) (Lepidoptera: Nymphalidae) in south-eastern Poland from 2012-2014
 • WOJCIECH GĄSIENICA BYRCYN — Lynx in the Tatras
 • SEBASTIAN CHABOWSKI — Opinions of cavers on mountain caving in Tatra National Park – an analysis of questionnaire research

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • DAWID MARCZAK, PIOTR SKALSKI — First record of the praying mantis (Mantis religiosa (LINNAEUS, 1758)) in Kampinos National Park

SUMMARY >>>

REVIEWS

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • MAŁGORZATA LATAŁOWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA PĘDZISZEWSKA, MIROSŁAWA KUPRYJANOWICZ — Postglacjalna historia Puszczy Białowieskiej – roślinność, klimat i działalność człowieka
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESŁAW WALANKIEWICZ — Udział pionierskich gatunków drzew w stuletnim pozrębowym drzewostanie grądowym w Białowieskim Parku Narodowym
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI, AGATA PIWNIK — Saproksyliczne skoczogonki (Collembola) Karkonoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Cisów”

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ARTUR PLISZKO — Nowe stanowisko dzwonka szerokolistnego Campanula latifolia (Campanulaceae) w Parku Krajobrazowym Puszczy Rominckiej

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 34 (2015)


CONTENTS

 • MAŁGORZATA LATAŁOWA, MARCELINA ZIMNY, ANNA PĘDZISZEWSKA, MIROSŁAWA KUPRYJANOWICZ —Postglacial history of Białowieża Forest – vegetation, climate and human activity
 • MATEUSZ SZYMURA, WIESŁAW WALANKIEWICZ — Share of pioneer tree species in a hundred-year old clear-cut lime-hornbeam-oak stands in the Białowieża National Park
 • DARIUSZ SKARŻYŃSKI, AGATA PIWNIK — Saproxylic springtails (Collembola) of the Karkonosze National Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of the Cisów nature reserve

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ARTUR PLISZKO — A new locality of the giant bellflower Campanula latifolia L. (Campanulaceae) in the Romincka Forest Landscape Park

SUMMARY >>>

Contents Vol. 34 (2015)

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty zabytkowego Parku w Choroszczy (Podlasie, Polska Północno-Wschodnia)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — Szata roślinna rezerwatu „Grabica” po 14 latach ochrony
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Czerwikowate (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) w faunie Kampinoskiego Parku Narodowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody i stawu w Zachełmiu
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ MĄCZKA — Przemiany lasów w strefie ochrony czynnej w Tatrzańskim Parku Narodowym pod wpływem działalności człowieka oraz procesów naturalnych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • LUCYNA TWERD — Nowe stanowiska zagrożonych gatunków żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) na terenie rezerwatu „Jelonka” w północno-wschodniej Polsce
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, GRZEGORZ LESIŃSKI — Zimowo-wiosenny pokarm uszatki Asio otus w dolinie dolnej Pilicy
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — Pierwsze stwierdzenie szopa pracza Procyon lotor na terenie Nadleśnictwa Rogów

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — Lichens of the historical Park in Choroszcz (Podlasie, NE Poland)
 • LESZEK KUCHARSKI, ALICJA KLEJPS — The vegetation of ‘‘Grabica” reserve after 14 years of protection
 • DAWID MARCZAK, ROMAN KRÓLIK — Minute tree-fungus beetles (Coleoptera: Tenebrionoidea: Ciidae) of Kampinos National Park’s fauna
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Nadnidziański Landscape Park
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of nature reserve and a nearby pond in Zachełmie
 • ZBIGNIEW KRZAN, TOMASZ MĄCZKA — Transformation of forests in the area of active nature conservation in Tatry National Park under the influence of human activities and natural processes

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • LUCYNA TWERD — New localities of endangered species Aculeata (Hymenoptera) in “Jelonka” reserve in north-eastern Poland
 • PRZEMYSŁAW STOLARZ, GRZEGORZ LESIŃSKI — Winter and spring diet of long-eared owl in lower Pilica valley
 • JAKUB GRYZ, DAGNY KRAUZE-GRYZ — First record of the racoon in Rogów Forest District

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • JAROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Ekspansja Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) na Podkarpaciu w latach 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — Stan poznania motyli (Lepidoptera) Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOŁEK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Zmiany w ichtiofaunie potoku Czerwona Woda (Park Narodowy Gór Stołowych) po wybudowaniu zbiornika zaporowego
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Białe Ługi”
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna rezerwatu przyrody „Słopiec” i zalewu w Borkowie

DYSKUSJA
 • CZESŁAW OKOŁÓW — Materiały do oceny bioróżnorodności Puszczy Białowieskiej. Nowe dla nauki gatunki organizmów opisane z Puszczy Białowieskiej

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • JAROSŁAW BURY, DAWID MASŁO, MARIUSZ OBSZARNY, FILIP PALUCH — Expansion of Iphiclides podalirius (LINNAEUS, 1758) (Lepidoptera: Papilionidae) on Podkarpacie Region (SE Poland) in 2010 – 2014
 • STEFAN SOBCZAK, TADEUSZ KURZAC, ADAM MALKIEWICZ, WOJCIECH KUBASIK — State of knowledge on the butterflies and moths (Lepidoptera) of Warta-Widawka Landscape Park
 • ANDRZEJ WITKOWSKI, JAN KOTUSZ, MARCIN POPIOŁEK, KRZYSZTOF BALDY, SYLWESTER ZWADUCH — Changes of the ichthyofauna in the stream Czerwona Woda (Góry Stołowe National Park) after construction of the dam reservoir
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Białe Ługi nature reserve
 • DARIUSZ WOJDAN — Herpetofauna of Słopiec nature reserve and water reservoir in Borków

DISCUSSION
 • CZESŁAW OKOŁÓW — Materials for the assessment of the biodiversity of Białowieża Forest. New to science species of organisms described from Białowieża Forest

SUMMARY >>>

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • ANNA MATWIEJUK — Porosty Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny
 • URSZULA BIEREŻNOJ-BAZILLE — Niebielistka trwała Swertia perennis L. – ocena zasobów i perspektywy ochrony gatunku w Polsce
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Zbiorowiska roślinne wzgórza Kamieniec na Pogórzu Dynowskim (Karpaty Zachodnie)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Opracowania kartograficzne w procesie badania tendencji rozwoju zabudowy na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • SYLWIA KIERCUL — Nowe stanowisko czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. na Podlasiu

STRESZCZENIE >>>


CONTENTS

 • ANNA MATWIEJUK — The lichens of Narew National Park and its surroundings
 • URSZULA BIEREŻNOJ-BAZILLE — Endangered gentian: Swertia perennis L. – An evaluation of species resources in Poland
 • TOMASZ WÓJCIK, MARIA ZIAJA — Plant communities of Kamieniec hill in Dynów Foothills (Western Carpathians)
 • ANNA WOLSZCZAK, IRENEUSZ WINNICKI — Cartographic materials to examine trends in real estate development in Kampinoski National Park and its buffer zone

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • SYLWIA KIERCUL — New stand of Scarlet elfcup Sarcoscypha austriaca (O. BECK ex SACC.) BOUD. in Podlasie

SUMMARY >>>

 

 


Rada Redakcyjna
Editorial Board
Joanna Gliwicz, Andrzej Grzywacz, Jerzy M. Gutowski, Jan Holeksa,
Ryszard Kapuściński, Zbigniew Witkowski

Redakcja
Editorial Office
Czesław Okołów (redaktor naczelny – Editor)
Bożena Buszko (sekretarz redakcji – Secretary of Editorial Office)

Adres Redakcji
Address of Editorial Office
Park Pałacowy 5, 17 – 230 Białowieża, Poland
tel. +48 85 681-2323
e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
http://www.pnrp.bpn.com.pl

SPIS TREŚCI

 • RADOSŁAW PUCHAŁKA — Rośliny naczyniowe rezerwatu „Dąbrowa Krzymowska” (Pojezierze Myśliborskie, północno-zachodnia Polska)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Biedronkowate (Coleoptera: Coccinellidae) Wigierskiego Parku Narodowego
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych

NOTATKI FLORYSTYCZNE, FAUNISTYCZNE I MYKOBIOTYCZNE
 • ŁUKASZ KRAJEWSKI, PAWEŁ PAWLIKOWSKI — Zespół Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSŁAW PUCHAŁKA — Nowe stanowiska staroduba łąkowego Ostericum palustre (Apiaceae) w regionie kujawsko-pomorskim (północno-centralna Polska)

STRESZCZENIE >>>

Spis treści tomu 33 (2014)


CONTENTS

 • RADOSŁAW PUCHAŁKA — Vascular plants of the ‘‘Dąbrowa Krzymowska’’ nature reserve (Pojezierze Myśliborskie, north-west Poland)
 • PIOTR CERYNGIER, ANNA KRZYSZTOFIAK, JERZY ROMANOWSKI — Ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) of Wigry National Park
 • ROBERT ŻÓRALSKI, JAN K. KOWALCZYK — Syrphidae (Diptera) of Trójmiejski Landscape Park and nearby areas (northern Poland)

SHORT FLORISTIC, FAUNISTIC AND MICOBIOTIC NOTES
 • ŁUKASZ KRAJEWSKI, PAWEŁ PAWLIKOWSKI — Nitelletum capillaris CORILLION 1957 (Charetea fragilis FUKAREK 1961 ex KRAUSCH 1964) in the buffer zone of the Biebrza National Park
 • LUCJAN RUTKOWSKI, RADOSŁAW PUCHAŁKA — New localities of Marsh Angelica Ostericum palustre (Apiaceae) in Kuyavian-Pomeranian region (north-central Poland)

SUMMARY >>>

Contents Vol. 33 (2014)

 

 ARCHIWUM...